Меню

Разяснение

На 27.12.2010 г. със Заповед № РД01-931 министърът на труда и социалната политика утвърди Национална класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. (НКПД-2011), включваща:
1.
Методологични бележки.
2. Структура на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.
3. Обяснителни бележки по обхвата и съдържанието на позициите от Структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.
4. Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.
5. Азбучен определител на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.
6. Кодова таблица за преход от Националната класификация на професиите и длъжностите, 2005 г. към Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.

Със заповедта бе отменена Националната класификация на професиите и длъжностите, 2005 г. (НКПД-2005) и правилника за нейното прилагане, като се утвърждава и нов Правилник за прилагане на НКПД-2011.
Съгласно т. 5 от заповедта, в срок до 30.06.2011 г., прилагащите организации следва да направят необходимите промени в документацията си съобразно изискванията на НКПД-2011.
Видно от Кодовата таблица за преход между двете класификации, е че част от длъжностните наименования на НКПД-2005 не намират точно съответствие в НКПД-2011. Това се дължи на случаите, в които:

  • длъжността е престанала да се използва в практиката, включително поради законодателни или други нормативни промени и отпада от списъка на длъжностите в НКПД-2011. (Например: длъжността 1122 7048 Председател на Съвет по криминологични изследвания е отпаднала поради промени в Закона за съдебната власт, а длъжността 4114 2005 Оператор, фактурираща машина не се използва вече в практиката);
  • в практиката се е наложило друго наименование на длъжността, което е включено в НКПД-2011. (Например: вместо длъжността 2460 9011 Поп, свещеник в практиката се използва длъжността 2636 9005 Енорийски свещеник);
  • длъжностното наименование от НКПД-2005 е било формулирано общо и е преминало в множество по-специфични длъжностни наименования в новата НКПД-2011. (Например: длъжността 5149 3008 Инструктор в НКПД-2011 преминава в няколко длъжности, като 3423 3004 Фитнес инструктор, 3422 3005 Ски инструктор, 3422 3007 Инструктор, плуване, 3423 3005 Инструктор, езда и др.).

Предвид изискванията на чл. 66, ал. 4 от Кодекса на труда, наименованието на длъжността да се определя съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите, се налага всички организации да отразят горепосочените случаи на настъпили несъответствия, ако такива са налице в длъжностните разписания, които прилагат. Това следва да се извърши чрез сключване на допълнителни споразумения към трудовите договори за промяна на длъжността, за което е необходимо подаване на уведомление по реда на чл. 62 от Кодекса на труда до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Моментът на сключване на допълнителното споразумение следва да попада във времевия период от 01.01.2011 г. до 30.06.2011 г., а срокът за подаване на уведомлението е тридневен, от датата на сключването на допълнителното споразумение.
Допустимо е при сключване на допълнително споразумение за промяна на длъжността да се предвиди клауза, в която да се посочи, че промяната влиза в сила със задна дата, считано от 01.01.2011 г. Тази клауза следва да се прилага за длъжностни наименования, за които се променя минималният осигурителен праг, тъй като преминават от един клас професии в друг - по-висок или по-нисък. Това са тези длъжностни наименования, за които се променя първата цифра от кодовото им означение.
В случаите когато се променя само кодът на длъжността, не е задължително подаването на уведомление по реда на чл. 62 от Кодекса на труда. В такива случаи промяната следва да се отрази при подаването в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите на декларация - образец № 1 “Данни за осигуреното лице”, където в т. 12.1. - “Пореден номер на квалификационна група професии” на осигурения се попълва номерът на колоната на квалификационната група професии, в която е определена длъжността на лицето, съгласно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.
Следва да се има предвид, че след 01.01.2011 г., при подаване на уведомление по чл. 62 от Кодекса на труда в ТД на НАП, е некоректно посочването на код от НКПД-2005.
В случаите когато се налага прекратяване на трудово правоотношение, започнало преди 01.01.2011 г., в уведомлението не е необходимо да се посочва код на длъжностното наименование по НКПД.

Ивайло НАЙДЕНОВ, държавен експерт в  Дирекция “Политика на пазара на труда” в МТСП