Sidebar

Меню

Разяснение

На 27.12.2010 г. със Заповед № РД01-931 министърът на труда и социалната политика утвърди Национална класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. (НКПД-2011), включваща:
1.
Методологични бележки.
2. Структура на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.
3. Обяснителни бележки по обхвата и съдържанието на позициите от Структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.
4. Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.
5. Азбучен определител на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.
6. Кодова таблица за преход от Националната класификация на професиите и длъжностите, 2005 г. към Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.

Със заповедта бе отменена Националната класификация на професиите и длъжностите, 2005 г. (НКПД-2005) и правилника за нейното прилагане, като се утвърждава и нов Правилник за прилагане на НКПД-2011.
Съгласно т. 5 от заповедта, в срок до 30.06.2011 г., прилагащите организации следва да направят необходимите промени в документацията си съобразно изискванията на НКПД-2011.
Видно от Кодовата таблица за преход между двете класификации, е че част от длъжностните наименования на НКПД-2005 не намират точно съответствие в НКПД-2011. Това се дължи на случаите, в които:

  • длъжността е престанала да се използва в практиката, включително поради законодателни или други нормативни промени и отпада от списъка на длъжностите в НКПД-2011. (Например: длъжността 1122 7048 Председател на Съвет по криминологични изследвания е отпаднала поради промени в Закона за съдебната власт, а длъжността 4114 2005 Оператор, фактурираща машина не се използва вече в практиката);
  • в практиката се е наложило друго наименование на длъжността, което е включено в НКПД-2011. (Например: вместо длъжността 2460 9011 Поп, свещеник в практиката се използва длъжността 2636 9005 Енорийски свещеник);
  • длъжностното наименование от НКПД-2005 е било формулирано общо и е преминало в множество по-специфични длъжностни наименования в новата НКПД-2011. (Например: длъжността 5149 3008 Инструктор в НКПД-2011 преминава в няколко длъжности, като 3423 3004 Фитнес инструктор, 3422 3005 Ски инструктор, 3422 3007 Инструктор, плуване, 3423 3005 Инструктор, езда и др.).

Предвид изискванията на чл. 66, ал. 4 от Кодекса на труда, наименованието на длъжността да се определя съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите, се налага всички организации да отразят горепосочените случаи на настъпили несъответствия, ако такива са налице в длъжностните разписания, които прилагат. Това следва да се извърши чрез сключване на допълнителни споразумения към трудовите договори за промяна на длъжността, за което е необходимо подаване на уведомление по реда на чл. 62 от Кодекса на труда до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Моментът на сключване на допълнителното споразумение следва да попада във времевия период от 01.01.2011 г. до 30.06.2011 г., а срокът за подаване на уведомлението е тридневен, от датата на сключването на допълнителното споразумение.
Допустимо е при сключване на допълнително споразумение за промяна на длъжността да се предвиди клауза, в която да се посочи, че промяната влиза в сила със задна дата, считано от 01.01.2011 г. Тази клауза следва да се прилага за длъжностни наименования, за които се променя минималният осигурителен праг, тъй като преминават от един клас професии в друг - по-висок или по-нисък. Това са тези длъжностни наименования, за които се променя първата цифра от кодовото им означение.
В случаите когато се променя само кодът на длъжността, не е задължително подаването на уведомление по реда на чл. 62 от Кодекса на труда. В такива случаи промяната следва да се отрази при подаването в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите на декларация - образец № 1 “Данни за осигуреното лице”, където в т. 12.1. - “Пореден номер на квалификационна група професии” на осигурения се попълва номерът на колоната на квалификационната група професии, в която е определена длъжността на лицето, съгласно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.
Следва да се има предвид, че след 01.01.2011 г., при подаване на уведомление по чл. 62 от Кодекса на труда в ТД на НАП, е некоректно посочването на код от НКПД-2005.
В случаите когато се налага прекратяване на трудово правоотношение, започнало преди 01.01.2011 г., в уведомлението не е необходимо да се посочва код на длъжностното наименование по НКПД.

Ивайло НАЙДЕНОВ, държавен експерт в  Дирекция “Политика на пазара на труда” в МТСП

Тагове:

Предстоящи учебни семинари

Практически въпроси по прилагането на международните счетоводни стандарти в българия за 2017 г.

25 - 27 октомври 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектор: Д-р Антон Свраков
Цена с ДДС: 300.00 лв.

Граждански и търговски обезпечения

1 – 3 ноември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Проф. д.ю.н. Иван Русчев, Проф. д-р Поля Голева, Проф. д-р Камелия Касабова, Проф. д.ю.н. Методи Марков, Костадинка Недкова
Цена с ДДС: 300.00 лв.

Актуални въпроси на търговското право

8 - 10 ноември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Бистра Николова, Валентина Гигова, Диана Митева, Костадинка Недкова
Цена с ДДС: 300.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

16 - 17 ноември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Лорета Цветкова, Валентина Василева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Актуални въпроси на ДОПК

22 - 24 ноември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същите семинари през месец ноември:
1. 16 - 17 ноември 2017 г., Конферентна зала "Европа"
2. 29 ноември - 1 декември 2017 г., Конферентна зала "Европа"

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

29 ноември - 1 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Граждански процес

6 – 8 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Красимир Влахов, Емануела Балевска, Боян Балевски, Стефан Кюркчиев
Цена с ДДС: 300.00 лв.

Годишно счетоводно приключване на 2017 г. за бюджетните предприятия. Указания на Министерство на финансите. Практически насоки при прилагане на амортизации в отчетността на бюджетните организации

6 – 7 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Теодора Бакърджиева, Мария Цветанова
Цена с ДДС: 240.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

9 ноември 2017 г.
Добрич, ул. България 3, ет. 2, Висше училище по мениджмънт (Международен колеж срещу Община Добрич)
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 120.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

10 ноември 2017 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 120.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

14 ноември 2017 г.
Плевен, бул. "Цар Борис III" № 2, Конферентна зала на хотел "Ростов"
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г.

24 ноември 2017 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Мина Янкова
Цена: 108.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

28 ноември 2017 г.
Бургас, Комплекс "Славейков" 93 Хотел "Мираж", Конферентна зала "Мираж"
Лектор: Анета Георгиева, Евгения Попова
Цена: 120.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

14 декември 2017 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и практически въпроси по данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г

15 декември 2017 г.
Плевен, бул. "Цар Борис III" № 2, Конферентна зала на хотел "Ростов"
Лектор: Мина Янкова
Цена: 108.00 лв.

Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации. Указания на министерство на финансите

12 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Теодора Бакърджиева
Цена: 108.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

23 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 108.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

26 януари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 120.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2018 г.

20 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Теодора Дичева
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2018 г.

23 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Цветана Янкова, Лорета Цветкова
Цена: 108.00 лв.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017

Книга-годишник + CD
Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Практически въпроси на собствеността

Проблеми на гражданския и търговския оборот
Трето преработено и допълнено издание

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Изчерпателен коментар на правната уредба и анализ на съдебната практика

Новото данъчно законодателство през 2018 г.

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Трудови отношения 2018

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Счетоводство - 2018 г.

Девети по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит

Социално осигуряване - 2018

Двадесет и второ издание на книгата-годишник!