Меню


Имам положен осигурителен стаж над 18 години от първа категория труд и се възползвах от възможността за по-ранно пенсиониране по § 4, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване.
Мога ли да си получа набраните суми по индивидуалната ми партида в професионалния пенсионен фонд?

Обществените отношения, свързани с допълнителното задължително обществено осигуряване, са уредени в дял II на Кодекса за социално осигуряване (КСО). Считано от 01.01.2000 г., всички лица, които работят при условията на първа и втора категория труд, задължително се осигуряват в професионален пенсионен фонд за ранно пенсиониране, независимо от възрастта. Осигурителните вноски за професионалните пенсионни фондове са изцяло за сметка на осигурителите (работодателите).
Осигурените за първа категория лица могат да получават лична професионална пенсия за ранно пенсиониране от избрания от тях професионален пенсионен фонд при наличие на не по-малко от 10 години работа при условията на първа категория труд и 8 години по-ниска възраст от възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по дял I на КСО. Професионалната пенсия е срочна и се получава до момента на придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по дял I на КСО.
Като се има предвид гореизложеното, до 31.12.2010 г. работещите при условията на първа и на втора категория труд не могат да получат професионална пенсия за ранно пенсиониране от избрания от тях професионален пенсионен фонд. Те могат да получат по-рано пенсия за осигурителен стаж и възраст от Националния осигурителен институт (НОИ) само по реда на § 4 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на КСО. В случай че лицата са упражнили това право на ранно пенсиониране, набраните суми в индивидуалната им партида в професионален фонд се превеждат във фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване (ДОО), тъй като пенсията им се отпуска и изплаща от НОИ.
Вие получавате пенсия за осигурителен стаж и възраст на основание § 4, ал. 1 от ПЗР на КСО. Това не е професионална пенсия за ранно пенсиониране. Вие сте упражнили правото си на ранно пенсиониране на 59-годишна възраст по реда на § 4, ал. 1 от ПЗР на КСО във връзка с чл. 68 КСО, пенсията Ви е отпусната от НОИ и затова набраните суми по индивидуалната Ви партида в професионалния пенсионен фонд са прехвърлени във фонд “Пенсии” на ДОО. Тези суми служат за изплащане на пенсията Ви. Дори и след изчерпването им, пенсията Ви ще продължи да се изплаща от НОИ от средствата на фонд “Пенсии” на ДОО.
В допълнение на това уведомяваме, че тези средства бихте могли да получите, ако не се бяхте възползвали от възможността за по-ранно пенсиониране по условията на § 4, ал. 1 от ПЗР на КСО и бяхте поискали пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1-3 КСО, т.е. при навършване на 62 години и 6 месеца, възрастта за мъжете през 2004 г.