Меню

 


Предстои ми пенсиониране за навършена възраст и достигнат осигурителен стаж. Интересува ме как мога да прекратя осигуряването си, тъй като работя по трудово правоотношение, но едновременно с това съм член на управителния и контролния съвет на кооперация и общински съветник.

Едно от условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст е прекратяването на осигуряването на лицето. Съгласно чл. 10 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4, и продължава до прекратяването й.
Начините, по които трябва да бъде прекратено осигуряването Ви за различните правоотношения, и необходимите документи, които следва да представите в съответното районно управление “Социално осигуряване”, са:
1. За работата по трудово правоотношение:
Следва да представите заповед за уволнение (прекратяване на трудовия договор).
2. За упражняването на дейност като член на управителен и контролен съвет на кооперативна организация:
Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 2 от Закона за кооперациите (ЗК) всички промени на обстоятелствата, свързани с кооперацията, включително и данните по чл. 2, ал. 3, т. 1 и 3 ЗК (само органите) подлежат на вписване в търговския регистър и от този момент се пораждат правни действия. Едва тогава лицето престава да притежава качеството “член на управителен съвет” и “член на контролен съвет”.
За целите на общественото осигуряване обаче това обстоятелство е неотносимо. Важен в случая е моментът, от който лицето загубва качеството си на член на управителния и контролния съвет. В тази връзка трудовото правоотношение на членове на управителни и контролни съвети възниква от избирането им като такива и се прекратява с освобождаването им от органа, който ги е избрал (общото събрание на кооператорите).
За дата на прекратяване на осигуряването на лице - член на управителен и контролен съвет, следва да се приеме датата на решението на общото събрание на кооператорите, с което се прекратяват правомощията му. Въз основа на това решение договорните правоотношения се прекратяват и възнаграждение не следва да бъде изплащано занапред. В периода между датата на решението на общото събрание на кооператорите и датата на вписването на промените в търговския регистър лицето не следва да полага труд.
Необходимият документ за прекратяване на осигуряването, който следва да представите към заявлението си за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст, е решение на общото събрание на кооператорите, с което сте освободен като член на управителния и контролния съвет и на Ваше място е избрано друго лице.
3. За работата като общински съветник:
Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 8 КСО общинските съветници подлежат на осигуряване като лица, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности. В този случай, за да има основание за осигуряване, трябва да са налице едновременно и двете условия - упражняване на трудова дейност на изборна длъжност и получаването на доход за тази дейност. Когато органът, който е определил възнаграждението на общинския съветник, независимо от начина на заплащане - на заседание или месечно, вземе решение за прекратяване изплащането на възнаграждението, отпада основанието за осигуряване, тъй като не е налице едно от условията по чл. 4, ал. 1, т. 8 КСО.
Съгласно чл. 21, ал. 3 и чл. 34 от Закона за местното самоуправление и местната администрация възнаграждението на общинските съветници се определя с решение на общинския съвет. При това положение, ако общинският съвет приеме решение за прекратяване на изплащането на възнаграждението на общински съветник, се прекратява и осигуряването. На лицето може да се отпусне пенсия за осигурителен стаж и възраст от датата, посочена в решението (ако няма такава - от датата на решението), ако са изпълнени и другите условия, предвидени в КСО - лицето не подлежи на осигуряване на друго основание, има необходимия сбор от осигурителния стаж и възрастта, навършило е изискващата се възраст.
Приемането впоследствие на решение на общинския съвет за изплащане от друга дата на възнаграждение на общинския съветник не е основание за прекратяване на пенсията.
Необходимият документ, който следва да представите, е копие от протокола на общинския съвет, от който е видно взето ли е решение за спиране изплащането на възнаграждението Ви като общински съветник във връзка с отпускането на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...