Меню

 

Днес върху всеки битов уред за домакинството има поставен етикет, който улеснява потребителя в избора му и дава минимално необходимата информация за вида и класа на уреда и неговите технически характеристики. Но умеем ли да четем информацията върху етикета? Предварителната информация е особено важна днес в условията на пазарна стагнация, когато с минимални средства всеки цели да получи оптимален резултат при покупките си. Етикетирането на битовите уреди е уредено в две наредби за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на консумацията на електроенергия и други ресурси и за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха.

Изисквания за специално етикетиране има за следните битови уреди: домашни хладилници, замразители, уреди за съхраняване на замразени хранителни продукти; перални, сушилни и комбинирани перални/ сушилни машини; за миялни машини, лампи, климатизатори, електрически фурни. Всички тези уреди трябва да са битови, но наредбата се прилага за тях и когато се продават не за битови, а и за професионални цели (например при използването им в ресторанти, хотели и т.н.). Те трябва да се захранват с електрическа енергия. Ако се захранват с алтернативни източници на енергия, правилата и изискванията в тези наредби не важат за тях. Тези изисквания не важат и за битовите уреди, чиито модели са спрени от производство преди 01.09.2004 г., за перални без възможност за центрофугиране, за перални с отделни вани за пране и центруфугиране, както и за рефлекторни лампи и такива със светлинен поток, по-голям от 6500 lm, за уреди втора употреба, за климатизатори, работещи на принципа - въздух вода и вода и такива с мощност, по голяма от 12 kW, за фурни, работещи с пара.
За всички останали битови уреди производителите трябва да осигурят етикети по образец, описани в наредбите, и информационни листове със задължителната информация. Няма пречка информацията, която дават производителите или търговците, да бъде с по-голям обем и съдържание от задължителната, но в никакъв случай не трябва да бъде по-малко. Производителите и вносителите трябва да предоставят на търговците и необходимата техническа документация на продукта си, която да бъде съпоставена с етикета и търговците сами да си направят извода дали отбелязаните в етикета параметри на стоката действително отговарят на параметрите, описани в техническата документация. За да се избегне нарушаването на пазената търговска и фирмена тайна, наредбата регламентира какво задължително трябва да представят производителите на търговците като техническа документация. Това са името и адресът на производителя, общо описание на уреда - достатъчно подробно, за да бъде той еднозначно определен; информация за основните конструктивни особености на модела и на тези от тях, които влияят значително на консумацията на енергия, ако трябва, се добавят и чертежи; протоколи от проведени изпитвания за съответствие с български или международни стандарти и накрая инструкции за експлоатация на български език. Когато търговецът на дребно поиска бланки с информационни листове и етикети на стоките, които предлага, производителят или вносителят е длъжен да му ги предостави безплатно заедно с техническата документация на продуктите.
Етикетът на всеки уред се поставя от външната част на продукта, отпред или отгоре, за да е ясно различим и да е открит. При битовите лампи етикетът се поставя на външната страна на всяка индивидуална опаковка на лампата. Нищо друго, което е поставено, отпечатано или прикачено на индивидуалната опаковка на лампата, не трябва да скрива или да намалява неговата видимост. Освен етикет на стоките се поставят и информационни листове, които също трябва да са видими и четливи. Информационните листове, които се изготвят за битовите уреди, трябва да са обозначени с данни за: производител, идентификационен код, данни за вида на уреда, клас на енергийна ефективност, ниво на шум, и специфични показатели за всеки вид електроуред - за хладилниците например трябва да бъдат посочени, консумацията на електроенергия за една година, обемът за вместимост на хранителни продукти и обемът на хладилната камера. Надпис, че “изключването на захранването е безопасно до Х часа”, отбелязване “за вграждане”, ако моделът е произведен за вграждане. Всеки потребител е виждал представения вляво етикет в големите вериги магазини за бяла и черна техника, но дали всеки знае какво означават обозначенията върху него.

Тук ще бъде разгледан образец на етикет на хладилник, за да бъде описано значението на символите и знаците върху него. Той е цветен, със строго определен в наредбата графичен дизайн. Най-важното нещо, на което трябва да обърнат внимание потребителите при закупуването на хладилник, е класът на енергийна ефективност. Той е разписан във втората колона и е цветен. В лявата част на колоната се отбелязват всички възможни класове в цветове от зелено през жълто до червено и с латински букви от А до F. А в дясната част на същата колона е отбелязана енергийната ефективност на конкретния модел хладилник - графичното обозначение е бяла буква върху черен фон във формата на дебела стрелка. Буквата описва точния клас на енергийна ефективност. В дадения пример класът на хладилника е В. С най-висок клас на енергийна ефективност и най-малък разход на електроенергия са уредите с клас А и после се подреждат по низходящ ред. След класа на етикета в дясната му част е изобразено едно цвете с чашка от сини звезди и знака E в средата. Този символ представлява екологичен етикет и се маркира върху уреда само ако той отговаря на изискванията на Регламент № 1980/2000 от 2000 г. за присъждане на екологични етикети.

След класа на етикета е отбелязан и разходът на електрическа енергия за 1 година, измерен в kWh. Колкото по-малка цифра е той, толкова по-изгоден икономически и по-пестелив на електроенергия ще бъде хладилникът. Посочена е също и сумата от полезните обеми на хладилната и фризираната част - всяка една е отбелязана в литри. Не е без значение и шумът, който излъчва уредът при работа. Обозначението му отново е върху етикета и колкото по-малко е числото, толкова по-комфортно ще се чувства потребителят при работата му. Настоящата статия няма за цел да изтъква определени марки битови електроуреди за сметка на други, но е добре при избор на хладилник читателите да правят съпоставка не само между различните марки, но и да сравняват техническите параметри на уредите. Много често уреди с еднакви показатели на различни марки производители са със значителна разлика в цената само заради марката. Разбира се, всеки потребител сам прави своя избор, но е добре да се направи съпоставка не само между цената на уреда и неговата марка, а и между техническите им характеристики при избора на продукта.

Почти същите изисквания и графични обозначения се използват при етикетите на пералните машини. Отново се дава информация за производител, търговска марка, клас на енергийна ефективност, отново се поставя знак за екологична маркировка, ако уредът има право да бъде маркиран с този знак. Различна е информацията върху етикета по отношение на консумацията на електрическа енергия. Тя се предоставя в киловатчас kWh не за 1 година както при хладилниците, а за 1 стандартен цикъл изпиране на памучни тъкани при температура 60 градуса по С. В колона VI се вписва класът на изпиране, който може да е различен от класа на енергийна ефективност, а в колона VII класът на сушене. Много често класът на изпиране и класът на сушене са различни в една и съща перална машина, затова е добре потребителите да обръщат внимание не само на буквата, обозначена върху колоната за изпиране, но и върху буквата, обозначена върху колоната за сушене. Честа практика е класът на изпиране на една пералня да е висок, например А или В, а класът на сушене да е нисък, например D или Е. Въпреки тази разлика обаче е добре да се знае, че високият клас при центрофугиране води до намаляване времето за сушене, но не и до намаляване на разхода на ел.енергия. Противно на всеобщото мнение, при сушенето на дрехи с центрофугиране в клас А обикновено се използва повече енергия, отколкото при прането им. Подобно предупреждение е задължително да се постави като текст върху етикета на пералната машина отново по смисъла на наредбата. Тъй като при пералната консуматив е не само електрическата енергия, но и водата, в етикета на пералните машини се дава задължителна информация за средната годишна консумация на вода в литри, за ефективността на извличане на водата, за максимална скорост при центрофугиране при стандартен цикъл от памук при t от 600°С. Средната годишна консумация на вода и енергия се базира на изчисления при 200 бр. изпирания на памучни тъкани с температура на водата от 600°С за 1 година. В колона IХ се отбелязва и вместимостта на прането, което може да бъде изпрано с един цикъл. Обикновено тя е 5 кг, но на пазара вече се срещат перални машини с различна вместимост - 4, 6 или 7 кг пране. Тук при избора на перална е уместно да се следи не само разходът на ел.енергия за един цикъл, но и разходът за една година, както и нивото на шум на пералната. И тук важи принципът, за подбор не само между марките, но и между параметрите на пералните, дори когато са едни и същи класове. Аналогична е информацията, която следва да бъде поставена върху етикетите на сушилни и миялни машини.

Особености в етикетите има при лампите, електрическите фурни и климатици. При лампите се поставя надпис за лумен, за ват - колко силно ще осветява помещението, и за часове на живот - според български или международни стандарти. При ел.фурни особеността в етикетирането е, че се дава информация за разхода на ел.енергия при естествена вентилация и при принудителна циркулация на въздуха - разходът на ток при ползване на вентилатор на фурната. Освен това има разграничение на фурните според обема им. Малки от 12 до 35 литра, средни от 35 до 65 литра и големи с вместимост над 65 литра. Знакът за екомаркировка тук, както и при климатиците, представлява синя вълна, вписана в зелен кръг, а върху синята вълна плува зелен лист. Остана неразгледан етикетът на климатиците, но информацията върху него има малко по-голяма специфика и няма да бъде представена в настоящата статия.

Следва да се отбележи, че когато покупката на битов електроуред става чрез дистанционна продажба, търговецът е длъжен да предостави описаната по-горе информация на потребителите още с изпращането на каталога или брошурата преди да бъде направена поръчка за закупуване на стоката. Начините за дистанционно предложение за към потребителя могат да включват различни предложения - каталози за поръчки по пощата, други печатни материали, писмени оферти, реклами в интернет или в други електронни медии, но всички те трябва да включват информацията, която се изписва върху етикета на дадения вид стока при закупуването й от магазина. Правото на информация на потребителите, пазаруващи дистанционно, е също така добре и пълно защитено като правото на информация на потребителите, пазаруващи на място в търговския обект.

В настоящата статия остана незасегната материята за етикетирането на новите автомобили по отношение разхода им на гориво и изхвърлените емисии въглероден диоксид. Тази материя обаче поради голямата си обществена значимост, както и поради широкото разпространение на автомобилите в ежедневието ни, ще бъде разгледана детайлно в някой от следващите броеве.

Силвия ИВАНОВА, програмен директор на Асоциация “Помощ за потребителя”

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...