Меню


С влизане в сила на промените в Закона за обществените поръчки от 01.01.2009 г. възложителите по чл. 7, т. 1-4 ЗОП имат задължение да привличат външни експерти като членове на комисиите за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, които се откриват по реда на ЗОП. Това изискване не се прилага за обществените поръчки, чиито стойности са равни или по-високи от посочените в регламента по чл. 45а, ал. 1 ЗОП и се финансират напълно или частично със средства на европейски фондове (чл.20а ЗОП). Изискването не следва да се прилага и за процедурите, които се провеждат по реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, но няма забрана по преценка на възложителя външни експерти да бъдат включвани в комисиите за разглеждане, оценка и класиране на офертите.

I. Изисквания за включване в списъка от експерти, поддържан от Агенцията по обществени поръчки
Съгласно разпоредбата на чл. 19, ал. 2, т. 8 от Закона за обществените поръчки изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки поддържа, със съдействието на професионалните сдружения и организации в съответния бранш, списък на лица, които възложителите използват като външни експерти при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. Това правомощие е тясно свързано с друга разпоредба на закона, а именно изискването, залегнало в чл. 34, ал. 3 ЗОП. Тази правна норма съдържа задължение за възложителите да привличат като член на комисията за провеждане на обществената поръчка външен експерт, който е включен в посочения списък. Списъкът е публичен и достъпен чрез интернет страницата на агенцията www.aop.bg. Той се обновява и допълва непрекъснато.
Основното изискване към лицата, които могат да бъдат включвани в списъка от експерти, е да притежават квалификация в областта на строителството, услугите и доставките, обект на обществени поръчки. Те трябва да са пълнолетни, да имат най-малко средно образование и да не са лишени от право да упражняват дейност в областта, в която заявяват своята компетентност.
Браншови професионални сдружения и организации, както и отделни физически лица, могат да подават в АОП заявления по образец за включване в списъка от експерти.
Когато отделно физическо лице заявява вписване в списъка, то следва да посочи в заявлението:

 • образователната степен, която има в областта на заявената компетентност (тя може да е магистър, бакалавър, средно образование, средно специално или друга официално призната образователна степен);
 • специалност;
 • област(-и) на компетентност;
 • региона, в който би могло да приема заявки за участие в комисии за възлагане на обществени поръчки. Възможно е лицето да посочи цялата страна, един или няколко региона;
 • стаж в областта на основната заявена компетентност в години;
 • разполага ли с опит в областта на обществените поръчки;
 • сертификати и удостоверения, които дават представа за неговата компетентност в съответната област. Когато за осъществяване на определена дейност се изисква наличието на лиценз, той също се посочва.

Заявлението се изпраща до АОП на хартия, подписано от заявителя, и като файл, на електронен адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или само на посочения електронен адрес, подписано с електронен подпис.
Когато браншова организация или сдружение заявява експерти за включване в списъка, приложеното заявление следва да съдържа толкова брой редове, колкото са предложените лица. В тези случаи в последната колона на заявлението се посочва името на браншовата камара, съюз или друга съсловна организация, която предлага експерта (експертите) за включване в списъка. Заявленията, подадени от браншови сдружения и организации, се подписват от председателите им или от длъжностно лице, упълномощено да представлява организацията по този въпрос, и се изпращат до АОП на хартия (в оригинал) и като файл, на електронен адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или само на посочения електронен адрес, подписано с електронен подпис.
АОП има правото да изисква допълнителна информация от лицата при възникване на съмнение относно достоверността на данните, съдържащи се в заявленията.
Заявления за включване в списъка могат да подават и лица, чиято правоспособност е придобита или призната в държава членка на Европейския съюз.
Заявления могат да се подават както за първоначално включване в списъка, така и за промяна на заявените обстоятелства.

II. Избор на външен експерт за участие в комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите
В зависимост от обекта и спецификата на конкретната обществена поръчка възложителят по собствена преценка избира кого от посочените в списъка външни експерти да покани и да договори с него условията, при които ще участва в комисията.
Избраният експерт следва да е в състояние да представи на възложителя доказателства за наличието и степента на своята компетентност - сертификати от проведени обучения, атестации, препоръки, уверения от други възложители и др.
Експерт, който приеме отправено към него предложение за участие в работата на комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, е необходимо да отговаря на изискванията на чл. 35, ал. 1 ЗОП и да спазва всички правила, валидни за нейната работа. На практика това означава, че след получаване на списъка с кандидатите или участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяна в обстоятелствата, е необходимо да декларира че:
1. няма материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен кандидат или участник;
2. не е “свързано лице” по смисъла на Търговския закон с кандидат или участник в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи, като се приема, че “свързани лица” по смисъла на § 1, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон, са:

 • съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително;
 • работодател и работник;
 • лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
 • съдружниците;
 • дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството;
 • лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице;
 • лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице;
 • лицата, едното от които е търговски представител на другото;
 • лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото.

“Свързани лица са и лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго лице или лица (в разглеждания случай на възложителя), поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните (§ 1, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон);
3. нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка.
По смисъла на разпоредбата на чл. 35, ал. 2 ЗОП външният експерт е длъжен да пази в тайна обстоятелствата, които е узнал във връзка със своята работа в комисията.

III. Особености, свързани с избора на външен експерт от страна на възложителя
1. Експертът следва да е осигурен преди момента на определянето на състава на комисията за провеждане на процедурата, а именно до изтичането на срока за приемане на офертите (заявленията за участие) възложителят трябва да е предприел необходимите действия за избор на експерт, да е отправил покана към избраното лице, както и да е договорил с него условията, при които ще участва. Липсата на външен експерт в състава на комисията е абсолютна пречка за приключване на процедурата.
2. Тъй като външният експерт ще е избран преди да бъде издадена заповедта за назначаване на комисията, в договора с него следва да е включена клауза за опазване на информацията. Всяко нарушение в този смисъл или съмнение, че потенциални кандидати и участници са осъществили контакт с него, следва да доведе до замяна на експерта.
3. В заявленията за включване в списъка организациите и лицата включват информация, даваща представа за квалификацията на експертите. Когато конкретен възложител избере лице, предложено от професионално сдружение или организация, той може да приеме за доказан оповестения опит и квалификация на експерта, освен в случаите, в които се налага представяне на лиценз. Когато възложителят избере експерт, който не е предложен от такава организация обаче, отговорността е негова да провери верността на заявените данни, даващи представа за квалификацията на експерта. В този смисъл задължение на възложителя е да изиска от лицето съответните сертификати, лицензии, удостоверения за специализиран стаж и др.
4. С вътрешните си правила за възлагане на обществени поръчки възложителят може да създаде по-подробна регламентация на въпросите, свързани с условията, при които ще бъде осигурено участието на външните експерти в комисиите, тяхното заплащане, както и възможностите за избор на експерти, който да бъдат включвани като резервни членове в съответните комисии. Подобна вътрешна регламентация е препоръчителна за възложителите, които имат териториални поделения (регионални структури) в цялата страна и провеждат процедури за възлагане на обществени поръчки, по силата на общо или изрично упълномощаване съгласно чл. 8, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

Десислава ЕМИЛОВА, юрист

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...