Меню

Заявление по образец В1

Правно основание
Членове 15-16а, 262п от Търговския закон (ТЗ)
Действие на оповестяването
Вписване с оповестително действие

Същност
Предприятието като съвкупност от права, задължения и фактически отношения може да бъде прехвърлено чрез сделка, извършена писмено с нотариална заверка на подписите. Отчуждителят е длъжен да уведоми кредиторите и длъжниците за извършеното прехвърляне. При прехвърляне на предприятие, ако няма друго споразумение с кредиторите, отчуждителят отговаря за задълженията солидарно с правоприемника до размера на получените права. Кредиторите на търсими задължения са длъжни да се обърнат първо към отчуждителя на предприятието.
Правоприемникът управлява отделно преминалото върху него търговско предприятие за срок 6 месеца от вписване на прехвърлянето.
Прехвърлянето на търговско предприятие се вписва в търговския регистър едновременно по делото на отчуждителя и на правоприемника.

Заявител
При прехвърляне на търговското предприятие подлежащите на вписване обстоятелства се заявяват от отчуждителя или приобретателя.

Документи, които трябва да бъдат подготвени
Към заявлението се прилагат:

 • решение по чл. 262п ТЗ (при прехвърляне на търговско предприятие на дружество):
  - съгласие на всички съдружници, дадено в писмена форма с нотариална заверка на подписите - за събирателно или командитно дружество;
  - решение на общото събрание с мнозинство 3/4 от капитала - за дружество с ограничена отговорност;
  - решение на общото събрание на акционерите с мнозинство 3/4 от представените акции с право на глас - за акционерно дружество. При акции от различни класове решението се взема от акционерите от всеки клас;
  - решение на неограничено отговорните съдружници, взето единодушно в писмена форма с нотариална заверка на подписите, и решение на общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 3/4 от представените акции с право на глас - за командитно дружество с акции;
 • договор за прехвърляне на търговското предприятие с нотариална заверка на подписите;
 • удостоверение за уведомяване на териториалната дирекция на Националната агенция по приходите по чл. 77, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
 • други документи, предвидени със закон;
 • документ за внесена държавна такса.

Подаване на заявление на хартиен носител
При подаване на заявлението на хартиен носител се попълва заявление образец В1 "Заявление за вписване на обстоятелства относно прехвърляне на търговско предприятие".
Попълват се данните за заявителя, описани в глава първа "Общи указания при подаване на заявление".
Прехвърлянето на търговско предприятие се заявява винаги само за първоначално вписване и включва следните обстоятелства:
В поле № 601 "Прехвърляне на търговско предприятие" се посочват ЕИК и фирмата на отчуждителя.
В поле № 602 "Придобиване на търговско предприятие" се посочват ЕИК и фирмата на приобретателя.
За прехвърляне на търговско предприятие отчуждителят и приобретателят трябва да са регистрирани или пререгистрирани в търговския регистър.

Подаване на заявление по Интернет
При подаване по електронен път се избира образец на заявление В1 за първоначално вписване на прехвърляне на търговско предприятие, и при въвеждане на ЕИК на отчуждителя и приобретателя техните фирми се извличат от търговския регистър.

Особености
Прехвърлянето на търговско предприятие може да се впише по партидата на всички търговци и клонове на чуждестранни търговци, с изключение на търговец - публично предприятие.

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...