Меню

Народното събрание се разглежда проект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции, които следва да влязат в сила от 01.03.2009 г., като измененията са основно в режима по придобиване или последващо увеличаване на дяловото участие във финансови институции (банки, инвестиционни посредници, управляващи дружества и застрахователи).

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции (ЗКИ) има за цел да въведе в българското законодателство изискванията на Директива 2007/44/ЕО от 2007 г. за изменение на Директива 92/49/ЕО на Съвета и директиви 2002/83/ЕО, 2004/39/ЕО, 2005/68/ЕО и 2006/48/ЕО по отношение на процедурните правила и критерии за оценяване и за предварителна оценка на придобиванията и увеличението на участия във финансовия сектор. Целта на директивата е правна регламентация на критериите за предварителната оценка и на процедурата за тяхното прилагане, създаване на правна сигурност, яснота и предсказуемост по отношение на процеса на оценяване и на резултатите от него.
Със законопроекта са въведени установените в директивата изчерпателно определени пет критерия, въз основа на които ще бъде извършвана преценката от Българската народна банка (БНБ) като надзорен орган на лицата, които са взели решение да придобият квалифицирано дялово участие в банка със седалище в Република България или да увеличат акционерния си дял, при което той да достигне или да надхвърли праговете от 20, 33 или 50 на сто от правата на глас или от капитала на банката. Детайлно се регламентират сроковете и процедурата за започване, спиране на срока и приключване на надзорната преценка. Предвидена е възможност само за еднократно спиране на общия срок от 60 работни дни за произнасяне в случаите, в които на БНБ е необходима допълнителна информация от заявителя. Съгласно изричното изискване на директивата непроизнасянето в законоустановения срок от страна на надзорния орган се счита за мълчаливо одобрение на заявеното придобиване. Дефиницията за квалифицирано дялово участие се допълва и прецизира с оглед отразяване на промените в Директива 2006/48/ЕО.
Освен измененията, отразяващи въвеждането на Директива 2007/44/ЕО, законопроектът съдържа предложения за промяна и на други разпоредби от Закона за кредитните институции (ЗКИ), необходимостта от които се мотивира от натрупаната до момента практика по прилагането му. Предметът на дейност на банките се привежда в максимално съответствие с дейностите, подлежащи на взаимно признаване по Анекс I на Директива 2006/48/ЕО, като освен това се цели и постигането на хармонизация в българското законодателство, регулиращо финансовия сектор, и по-специално на ЗКИ със Закона за пазарите за финансови инструменти. Особено съществен момент съставлява и предлаганата замяна на досегашния уведомителен режим, който следваше да съблюдават финансовите институции при започване на дейността си, с регистрационен режим. Законопроектът предвижда въвеждането на задължителни изисквания като условия за регистрация на финансовите институции, а в наредба на БНБ допълнително ще се определят документите и информацията, които се представят за регистриране. В тази връзка се предлагат изменения на Валутния закон с цел отмяна на лицензионния режим за финансовите къщи, като те бъдат третирани според регистрационния режим, който ще важи за всички финансови институции.
По отношение на членовете на управителните органи на банките със седалище в Република България, изпълнителните им директори и прокуристите се въвежда допълнителен обобщаващ критерий за “надеждност и пригодност” (fit and proper), като същевременно се предлага да отпадне издаването на сертификати за тях като формален акт и без да се променят останалите изисквания. Вместо това се предвижда провеждането на процедура по предварителното им писмено одобрение от страна на БНБ. В съответствие с последните препоръки, отправени в доклада на Световната банка от юли 2008 г. за оценката на корпоративното управление на финансовите институции в Република България, в законопроекта се предвижда въвеждането на преценка за надеждност и пригодност и по отношение на членовете на надзорни съвети на банки, съответно на представителите на юридически лица в надзорните съвети, като тази преценка ще се извършва в процедура по предварително одобрение от БНБ. Липсата на правни норми за корпоративното управление наложиха изискванията за лицензиране на банка, а също така и при текущо упражняване на банкова дейност текстове с такова съдържание да се допълнят.
Подобрява се редакцията на отделни текстове от сегашния закон (например чл. 47) за постигане на по-пълно съответствие с изискванията на Директива 2006/48/ЕО. Създава се правна възможност финансовите институции, които осъществяват някаква кредитна дейност, да предоставят данни за това в Централния кредитен регистър при БНБ и да ползват информация на обобщена основа. Чрез допълване с изречение второ на общия текст за упражняването на банков надзор от БНБ (чл. 79, ал. 1 ЗКИ) се постига въвеждане в българското законодателство на препоръката, съдържаща се в решението на ЕКОФИН от 07.10.2008 г. относно включването на европейско измерение в мандатите на надзорните органи на страните членки.
Доколкото промените, отразяващи въвеждането в българското законодателство на Директива 2007/44/ЕО, са идентични за банките, инвестиционните посредници, управляващите дружества, застрахователите и презастрахователите, от Комисията за финансов надзор (КФН) беше отправено предложение измененията в Закона за пазарите за финансови инструменти и в Кодекса за застраховането да бъдат правно-технически реализирани чрез Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗКИ. Това предложение беше прието, като с измененията и допълненията в Кодекса за застраховането, Закона за пазарите на финансови инструменти и Закона за публичното предлагане на ценни книжа, аналогично на измененията в ЗКИ, се прецизира понятието за квалифицирано участие, разширява се регулацията на придобиването и увеличаването на квалифицирано участие, като се обхваща и придобиването от лица, действащи съгласувано. Уреждат се детайлно процедурите по оценка на придобиването и увеличаването на квалифицираното участие, както и на отражението му върху застрахователя, презастрахователя, инвестиционния посредник и управляващото дружество, като се въвеждат и критериите, въз основа на които ще се извършва оценката.
Освен измененията, отразяващи транспонирането на Директива 2007/44/ЕО, в Кодекса за застраховането се предвиждат и изменения във връзка с осъвременяване на минималните размери на застрахователната сума на задължителната застраховка “Професионална отговорност” и на собствените средства на застрахователния посредник в съответствие с § 4, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на кодекса и чл. 4, ал. 7 от Директива 2002/92/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 09.12.2002 г. относно застрахователното посредничество. С оглед изпълнението на този ангажимент Европейската комисия чрез комитета от Ниво 2 “Европейски застрахователен и пенсионноосигурителен комитет” (Документ MARKT/2515/08) е довела до знанието на държавите членки необходимостта от актуализиране на застрахователните суми по задължителната застраховка “Професионална отговорност” и на собствените средства на застрахователните посредници през 2008 г., като новите минимални размери са изрично посочени в цитирания документ.
В проекта е извършено допълнение на чл. 18, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, като се цели разширяване на правомощията на комисията при постъпило искане от друг орган за финансов надзор, с който има сключено споразумение - да може да събира от банките информация за авоарите и операциите по банкови сметки, свързани с извършването на сделки с ценни книжа, която информация представлява банкова тайна и трябва да бъде получавана от комисията, независимо от обстоятелството дали лицата, за които се отнася, са нарушили българското законодателство (в какъвто смисъл е изискването на чл. 18, ал. 3 ЗКФН). Сегашната невъзможност се счита като пречка за присъединяването на КФН към Многостранния меморандум на Международната организация на комисиите по ценни книжа (IOSCO). Чрез изменение на чл. 13, ал. 1, т. 19 се изпълнява препоръката на ЕКОФИН от 07.10.2008 г. за включването на европейско измерение в мандатите на надзорните органи на страните членки.

Предвижда се законът да влезе в сила от 01.03.2009 г. (20 дни преди крайния срок за транспониране на Директивата). Предвидени са преходни периоди, през които банките да приведат уставите си в съответствие с измененията в предмета им на дейност, а финансовите институции да се съобразят с въвеждания регистрационен режим.

Димана РАНКОВА, зам.-председател на Комисията за финансов надзор

Акценти

Месечни списания – брой 4/2021 г.

Списанията са вече при своите абонати.

Прочети още...

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...