Sidebar

Меню

Нищожна поради накърняване на добрите нрави е клауза за неустойка в приватизационни и търговски договори, уговорена извън присъщите на института обезщетителна, обезпечителна и санкционна функция. Преценката за това следва да се прави към момента на сключване на договора.

Чл. 286, ал. 1 ТЗ
Чл. 625 ТЗ
Чл. 630, ал. 1 ТЗ

Производството е по чл. 290 ГПК във връзка с чл. 633, ал. 2 и чл. 613а, ал. 1 ТЗ.
Образувано е по касационната жалба на „М. Б.“ ООД, гр. С. с вх. № 5307/02.07.2009 г., подадена против Решение № 524 на САС, ТК, 6-и състав, от 25.05.2009 г., постановено по гражд. д. № 666/2009 г., с което е било изцяло потвърдено първоинстанционното Решение № 801 на СОС, ТК, от 22.12.2008 г. по гражд. д. № 708/2008 г. за отхвърлянето, като неоснователна, на молбата на това дружество с правно основание по чл. 625 относно откриване производство по несъстоятелност срещу „МБАЛ-Б.“ ЕООД - гр. Б., поради свръхзадълженост.
Оплакванията на касатора „М. Б.” ООД - гр. С., са за постановяване на обжалваното въззивно решение при пороци, обективиращи приложението и на трите отменителни основания по чл. 281, т. 3 ГПК, поради което се претендира касирането му и постановяване на съдебен акт от настоящата инстанция по реда на чл. 630, ал. 1 ТЗ - предвид наличието на свръхзадълженост на ответното ЕООД, като за начална дата на това негово състояние бъде определен последният ден на календарната 2007 г. Инвокирани са доводи, че неправилно САС бил приел, че клаузата за неустойка по чл. 6.1 от процесния договор № 63/15.01.2005 г. за изгаряне на биологични и болнични отпадъци и лекарствени продукти с изтекъл срок на годност била нищожна поради противоречието й с добрите нрави.
В откритото съдебно заседание пред настоящата инстанция търговецът касатор не е бил представляван, докато ответното по касация „МБАЛ-Б” ЕООД - гр. Б., инвокира чрез процесуалния си представител по пълномощие довод за просрочие на касационната жалба и отделно поддържа, че касаторът не е доказал изискуемостта на онези свои вземания, произтичащи от търговска сделка, с оглед наличието на които претендира откриване на производство по несъстоятелност. Поради това касационната жалба на „М. Б.” ООД - гр. С., следвало да бъде оставена без уважение, като на болницата-ответник се присъдят разноски.
Върховният касационен съд на Републиката, Търговска колегия, Първо отделение, като взе предвид оплакванията и доводите на касатора, а също и изразеното в откритото съдебно заседание становище и довод на ответното по касация търговско дружество, намира следното:
По редовността (допустимостта) на касационната жалба:
Възивното решение, с което молбата на „М. Б.” ООД - гр. С., по чл. 625 ТЗ е била отхвърлена, е било съобщено на търговеца настоящ касатор на датата 04.06.2009 г., докато жалбата му е била заведена в канцеларията на САС с вх. № 5307 на 02.06.2009 г., т.е. в пределите на преклузивния срок по чл. 283 ГПК, надлежно указан във финалната част от диспозитива на атакувания съдебен акт. В този смисъл констатацията, че касационната жалба не е просрочена, следва и от правилото на чл. 62, ал. 3 ГПК.
По съществото на касационната жалба:
Касационната жалба е основателна, тъй като атакуваното с нея въззивно решение е било постановено при съществено нарушение на съдопроизводствени правила и е незаконосъобразно.
Единственият мотив на състава на САС за неоснователност на подадената от „М. Б.“ ООД - гр. С., молба с правно основание по чл. 625 ТЗ е бил този, че щом като от страна на длъжника „МБАЛ - Б.” ЕООД са били платени - макар и със забава от приблизително 1 година, главниците по двете фактури на прехвърленото с договора за цесия от 24.08.2008 г. вземане, в случая не съществувало и акцесорното вземане за неустойка в размер на 33 629,14 лв., произтичащо от процесния договор от 15.04.2005 г., понеже неустоечното съглашение по т. 6.1 от договора накърнявало добрите нрави. Начислената до датата на плащане на главниците неустойка превишавала сбора им повече от 5 пъти, а освен това тя надхвърляла „повече от 22 пъти обичайното обезщетение за забава, за каквото се приема законната лихва”.
Съгласно задължителните за съдилищата в Републиката постановки по т. 3 на ТР № 1 на ОСТК на ВКС от 15.06.2010 г., постановено по тълк. д. № 1/2009 г., не е нищожна клауза за неустойка в приватизационни и търговски договори, уговорена без краен предел или без фиксиран срок, до който тя може да се начислява. Нищожна поради накърняване на добрите нрави е клауза за неустойка, уговорена извън присъщите на института обезпечителна, обезщетителна и санкционна функция, но преценката за това във всеки конкретен случай следва да се прави „към момента на сключване на договора”.
В процесния случай е налице подписан между „МБАЛ - Б.“ ЕООД - гр. Б., като търговец-възложител, от една страна, и „М.“ ЕООД - гр. Т., област Л. - от друга, в качеството му на изпълнител, договор за изработка (по чл. 258 и сл. ЗЗД) от датата 15.04.2005 г. с предмет „изгаряне на биологични и болнични отпадъци и лекарствени продукти с изтекъл срок на годност“. Отчасти изискването за сключване на такава търговска - по смисъла на чл. 286, ал. 1 ТЗ, сделка е произтичало директно от правилото на чл. 10, ал. 2, т. 4 от Наредба № 28 от 14.12.2000 г. на Министерството на здравеопазването „За условията и реда за унищожаването, преработването или използването за други цели на лекарствата“, тъй като изпълнителят е имал качеството на „лице, получило разрешение от органите по чл. 37 ЗОВВООС“, а дейността му е била контролирана от Изпълнителната агенция по лекарствата. Клаузата на чл. 6.1 от договора за дължима в полза на „М“ ЕООД - гр. Т., неустойка „в размер на 1% дневно върху стойността на забавеното плащане“, тълкувана в систематичната й връзка с текста на чл. 6.2 от същия, че при забава на плащането повече от 10 (десет) дни изпълнителят „има право“ да развали едностранно договора, като уведоми писмено възложителя, налага извод, че към датата 15.04.2005 г. тази неустоечна клауза не е била в противоречие с добрите нрави и поради това няма основание да се счита нищожна. Тъй като предмет на процесния договор за изработка е било осъществяване на специфична дейност, за която болницата-ответник („МБАЛ-Б“. ЕООД) несъмнено е разполагала с осигурен от НЗОК бюджет, страните по сделката не случайно са приели, че забава в плащането на паричното задължение на възложителя, надхвърляща 10 дни, въобще не би следвало да се допуска. На практика забавеното с над година и половина частично изпълнение на паричните задължения на „МБАЛ - Б.“ ЕООД, свеждащо се само до главниците по процесните две данъчни фактури, е било флагрантна проява на лош мениджмънт, след като паричните вземания на изпълнителя по тях - от 30.01.2006 и от 06.04.2006 г., в размер съответно на 3156,44 лв. и на 3143,26 лв., не са били надлежно погасени дори в обичайните за т.нар. „добри търговски практики“ срокове от по 60 календарни дни, считано от датата на фактуриране, основаващи се на регламентацията по чл. 3, ал. 2 от Директива 2000/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29.06.2000 г. - относно борбата със забавяне на плащане по търговски сделки.

Щом като процесната клауза за неустойка не е нищожна поради противоречието й с добрите нрави, а същевременно е налице плащане на главниците по процесните две данъчни фактури, то като незаконосъобразен ще следва да се преценява решаващият правен извод на САС, че по делото ищцовото „М. Б.“ ООД не било провело пълно главно доказване на материалноправните предпоставки по чл. 608, ал. 1 ТЗ.

Тагове:

Предстоящи учебни семинари

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

24 – 26 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Валентина Василева, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия ни семинар на дати  22 - 23 февруари 2018 г., Конферентна зала "Европа"

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Промените в ДОПК

31 януари – 2 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар в дните 22 - 23 февруари 2018 г., Конферентна зала "Европа"

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

14 - 16 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същите семинари през месец февруари и март:
1. 20 - 22 февруари 2018 г., Конферентна зала "Европа"
2. 21 - 23 март 2018 г.,
Конферентна зала "Америка"

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

20 - 22 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство

22 - 23 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Лорета Цветкова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Практически въпроси по социално осигуряване и трудови отношения за 2018 г. Защитата на личните данни на работниците и служителите

21 - 23 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Катя Кашъмова, Елка Атанасова, Марио Първанов, Теодора Дичева, Доц. д-р Андрей Александров,
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Практически въпроси по прилагане на закона за обществените поръчки. Добри и лоши практики.

28 – 30 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветан Стоевски, Елена Димова, Александър Александров
Цена с ДДС: 318.00 лв.

Актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2018 г.

12 - 22 април 2018 г.
ВИЕТНАМ
Лектор: Валентина Василева,
Цена: 4 550.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

23 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 108.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

26 януари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 120.00 лв.

Промени и актуални въпроси по данъка върху добавената стойност за 2018 г.

16 февруари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Валентина Василева
Цена: 120.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2018 г.

19 февруари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Димитър Войнов, Лорета Цветкова
Цена: 120.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2018 г.

20 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Теодора Дичева
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2018 г.

23 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Цветана Янкова, Лорета Цветкова
Цена: 108.00 лв.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

- правни основания
- анализ на съдебната практика
- въпроси и отговори

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017

Книга-годишник + CD
Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Новото данъчно законодателство през 2018 г.

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Трудови отношения 2018

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Счетоводство - 2018 г.

Девети по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит

Социално осигуряване - 2018

Двадесет и второ издание на книгата-годишник!

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Изчерпателен коментар на правната уредба и анализ на съдебната практика