Sidebar

Меню


Намерението за увреждане на кредитора е относимо в хипотезата, когато атакуваното правно действие е било извършено преди възникване на самото вземане на увредения кредитор.

Чл. 135, ал. 1 ЗЗД
Чл. 135, ал. 3 ЗЗД

Производството е по чл. 290 ГПК.
Образувано е по касационна жалба от страна на пълномощника на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол - гр. С. срещу Решение № 381 от 31.03.2010 г. на ПАС по в. т.д. № 998/2009 г., с което е потвърдено първоинстанционното Решение № 294/16.07.2010 г. на ОС - гр. П., по т.д. № 322/2006 г. за отхвърляне на иска на касатора срещу “Т. 2000” ЕООД - гр. С., и “СИБ-К.” ЕООД - гр. П., с правно основание чл. 135, ал. 1 ЗЗД по отношение на договор за покупко-продажба на недвижим имот.
Навеждат се оплаквания за неправилно приложение на материалния закон и необоснованост и се претендира ВКС да отмени обжалваното решение и постанови ново, с което да уважи иска като основателен.
Ответната страна в отговор на касационната жалба изразява становище, че същата е неоснователна.
Върховният касационен съд. Търговска колегия, Второ отделение, след преценка на данните по делото и съобразно правомощията си по чл. 290 и сл. ГПК констатира следното:
За да постанови обжалваното въззивно решение, с което е потвърдено първоинстанционното решение за отхвърляне на иска на касатора срещу двамата ответници “Т. 2000” ЕООД - гр. С., и “СИБ-К.” ЕООД - гр. П., с правно основание чл. 135, ал. 1 ЗЗД, въззивният съд е преценил, че не е налице третият елемент на фактическия състав, пораждащ правото на отменителен иск, съгласно правната норма в цитираната законова разпоредба: знание от страна на приобретателя на имота “СИБ-К.” ЕООД за увреждането. Съставът преценил, че с договор за покупко-продажба с н.а. № 7, рег. № 7000, нот.д. № 392 на нотариус П. с р-н на действие - РС - гр. П., ответникът “Т. 2000” ЕООД е продал на втория ответник “СИБ-К.” ЕООД - гр. П., недвижим имот, който е бил част от обект “Т. б.” - гр. П. Последният е предмет на договор за приватизационна продажба от 10.01.2000 г., по силата на който министърът на икономиката на РБ е прехвърлил собствеността на “Т. 2000” ЕООД. Този договор съдържа и клауза, с която приобретателят по приватизация се задължава да не отчуждава придобития имот или част от него, докато не е заплатил изцяло цената на продавача. Ищецът АГПСК се явява кредитор на дружеството-купувач по приватизационния договор по вземания за неустойка за забава плащането на продажната цена по приватизационната сделка съгласно влязло в сила осъдително решение. С оглед изложеното е налице качеството на ищеца на кредитор по отношение на “Т. 2000” ЕООД, сделката обективно го уврежда, но е останал недоказан фактът, че дружеството - приобретател на имота, е знаел за увреждането правата на ищеца-кредитор и е имал намерение за това.
Касационно обжалване е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по въпросите дали, за да е налице основание за уважаване на отменителния иск по чл. 135 ЗЗД относно възмездна сделка, е достатъчно третото лице - приобретател на имуществото, да е знаело за увреждането на кредитора, или трябва и да е налице намерение за това увреждане и следва ли второто по презумпция от първото, или намерението трябва да се доказва в пълен обем от страна на ищеца, доколкото този въпрос е от значение за точното прилагане на закона и за развитие на правото - основание за допускане до касация, съгласно чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК.
По основателността на касационната жалба:
Касационната жалба е неоснователна.
Основното оплакване в касационната жалба е за необоснованост на съдебното решение относно изводите на решаващия съдебен състав, за липсата на субективния елемент на сложния фактически състав, пораждащ потестативното право на отменителен иск по чл. 135, ал. 1 ЗЗД, т.е. липсата на знанието от страна на приобретателя на имота “СИБ-К.” ЕООД - гр. П., за увреждането. За да обоснове обратното, касаторът сочи, че видно от самия нотариален акт № 7, т. III, рег. № 7000 н.д. 392 от 2004 г. на нотариус С. П. № 326 на НК, с р-н на действие ПРС, инкорпориращ атакуваното разпоредително действие, в него са описани и следователно са били представени при изповядване на сделката приватизационният договор от 10.01.2000 г. и анексът към него от 01.03.2004 г. Прави се изводът, че на купувача по атакуваната покупко-продажба е била известна клаузата за договорена неустойка за забавено плащане на цената, което пък от своя страна означава, че същият е знаел за увреждането на кредитора и е имал намерение за това.

Настоящият състав на ВКС, II т.о. не споделя така наведените доводи в касационната жалба по следните съображения:
Дори и да се приеме, че при изповядване на сделката пред нотариуса на купувача по нея ответника “СИБ-К.” ЕООД - гр. П., е станало известно съдържанието на клаузата за договорена неустойка за забавено плащане на цената, то това не води до извода, че по отношение на дружеството-приобретател е налице знание за увреждането на ищеца-кредитор. Преди всичко, за да е налице изобщо вземане за неустойка за забава, е необходимо, освен изрична уговорка за това, още и наличие на самия факт на забавата, изразяващ се в неизпълнение на падежа. Последното е правопораждащ факт, който няма как да се установи от съдържанието на самия договор и следователно не може да се направи извод, че приобретателят, като се е запознал със самия договор и анекс, е узнал за налично вземане на ищеца към “Т. 2000” ЕООД - гр. С. Същият не е бил и страна по спора по иска на АСК срещу “Т. 2000” ЕООД за присъждане на самата неустойка за забава при плащането на вноски от цената по приватизационния договор с падежи 10.01.2002, 10.01.2003 и 10.01.2004 г., предмет на т.д. № 271/2007 г. на ПОС. Следователно няма основание да се приеме, че ответникът по иска по чл. 135, ал. 1 ЗЗД “СИБ-К.” ЕООД - гр. П., в качеството му на купувач по атакуваната възмездна сделка е знаел за увреждането на ищеца като кредитор по вземане за неустойка за забава към “Т. 2000” ЕООД, предвидена в приватизационния договор, поради което и обжалваното въззивно решение се явява правилно.
С оглед правните въпроси, по които е допусната касация, следва само да се отбележи, че вторият - за намерението за увреждане на кредитора, е съотносим към съвсем друга хипотеза на отменителния иск - тази в чл. 135, ал. 3 ЗЗД: когато атакуваното правно действие е извършено преди възникването на самото вземане на увредения кредитор и не касае настоящия правен спор.

Тагове:

Предстоящи учебни семинари

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

24 – 26 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Валентина Василева, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия ни семинар на дати  22 - 23 февруари 2018 г., Конферентна зала "Европа"

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Промените в ДОПК

31 януари – 2 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар в дните 22 - 23 февруари 2018 г., Конферентна зала "Европа"

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

14 - 16 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същите семинари през месец февруари и март:
1. 20 - 22 февруари 2018 г., Конферентна зала "Европа"
2. 21 - 23 март 2018 г.,
Конферентна зала "Америка"

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

20 - 22 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство

22 - 23 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Лорета Цветкова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Практически въпроси по социално осигуряване и трудови отношения за 2018 г. Защитата на личните данни на работниците и служителите

21 - 23 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Катя Кашъмова, Елка Атанасова, Марио Първанов, Теодора Дичева, Доц. д-р Андрей Александров,
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Практически въпроси по прилагане на закона за обществените поръчки. Добри и лоши практики.

28 – 30 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветан Стоевски, Елена Димова, Александър Александров
Цена с ДДС: 318.00 лв.

Актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2018 г.

12 - 22 април 2018 г.
ВИЕТНАМ
Лектор: Валентина Василева,
Цена: 4 550.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

23 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 108.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

26 януари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 120.00 лв.

Промени и актуални въпроси по данъка върху добавената стойност за 2018 г.

16 февруари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Валентина Василева
Цена: 120.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2018 г.

19 февруари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Димитър Войнов, Лорета Цветкова
Цена: 120.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2018 г.

20 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Теодора Дичева
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2018 г.

23 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Цветана Янкова, Лорета Цветкова
Цена: 108.00 лв.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

- правни основания
- анализ на съдебната практика
- въпроси и отговори

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017

Книга-годишник + CD
Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Новото данъчно законодателство през 2018 г.

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Трудови отношения 2018

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Счетоводство - 2018 г.

Девети по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит

Социално осигуряване - 2018

Двадесет и второ издание на книгата-годишник!

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Изчерпателен коментар на правната уредба и анализ на съдебната практика