Меню


Кой е началният момент, от който започва да тече срокът за обжалване на решението за откриване на процедура по Закона за обществените поръчки, съответно на условия и изисквания към участниците, заложени в документацията за участие - моментът на публикуване на обявлението или моментът на запознаване, респективно закупуване на документацията за участие? Кои са заинтересованите лица, които могат да обжалват решението за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка?

Съгласно разпоредбата на чл. 120, ал. 3, т. 1 ЗОП жалба срещу решението за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка може да се подава в 10-дневен срок от публикуването на решение и обявление в Регистъра на обществените поръчки или обявление в “Официален вестник” на Европейския съюз, а относно изисквания, които не са посочени в обявлението - от получаване на документацията, когато не е публикувана едновременно с обявлението.
Предвид посочената разпоредба отговорът на поставения въпрос зависи от това кой е моментът, в който лицето, проявяващо интерес от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, има възможност да разбере за наличието на тези условия.
Обявлението се попълва от възложителя по утвърден образец, то не съдържа цялата информация относно условията на конкретната обществена поръчка и всички изисквания на възложителя. В обявлението се залагат основните характеристики, като пълното описание на обществената поръчка се съдържа в документацията за участие в процедурата.
Поради тази причина от момента на публикуване на обявлението започва да тече 10-дневният преклузивен срок за обжалване на акта по отношение на тези условия, които са публикувани в обявлението. От този момент нататък се счита, че всички заинтересовани лица са уведомени за факта на откриване на конкретната процедура и тези условия.
Що се отнася до условията, които не са публикувани в обявлението, а могат да достигнат до лицата единствено чрез документацията за участие, то срокът за обжалване започва да тече от момента, в който лицето се е запознало, съответно закупило документацията.
В случаите, когато лицето първо се е запознало с документацията, а след това я е закупило, срокът за обжалване започва да тече от датата на запознаването. Пример в това отношение би могла да бъде хипотезата, в която лицето се е запознало със съдържанието на документацията за участие в процедурата от “профила на купувача” на съответния възложител, където е осигурен достъп до същата за всички заинтересовани лица.
По смисъла на чл. 120, ал. 4, т. 1 ЗОП жалба срещу решението за откриване на процедура може да подаде всяко заинтересовано лице. Легална дефиниция на това понятие се съдържа в § 1, т. 6в от Допълнителните разпоредби на закона, съгласно която “заинтересовано лице” е всяко лице, което има или е имало интерес от получаването на определена обществена поръчка и на което е нанесена или може да бъде нанесена вреда от твърдяното нарушение.
Целта на производството по обжалване е да бъде защитен интересът на всяко лице, което счита, че по повод провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка са застрашени или нарушени негови права и законни интереси.
Преценката за наличието, респективно липсата на правен интерес, което е безспорно условие за допустимост на жалбата, е индивидуална за всеки конкретен случай.
С правен интерес да обжалва решението за откриване на процедурата и одобрените с него документация и обявление, по отношение на избрания от възложителя вид процедура или на заложените изисквания или условия, разполага всяко лице, което докаже възможността да изпълни обществената поръчка. И това е логично, тъй като е възможно именно чрез незаконосъобразен избор на вид процедура или залагането на незаконосъобразни условия за лицето да е налице невъзможност да придобие това качество или пък неговото придобиване да е лишено от смисъл.
На практика всеки един участник на пазара, който осъществява дейност в областта, в която влиза предметът на обществената поръчка, би могъл да има правен интерес от обжалване на решението на възложителя за откриване на дадена процедура.

 

Възможно ли е жалба срещу някое от решенията на възложителя в процедура за възлагане на обществена поръчка да бъде подадена от подизпълнител на участник в тази процедура?

Разпоредбата на чл. 120, ал. 4 ЗОП очертава кръга на лицата, които разполагат с правен интерес да обжалват решенията на възложителя, издадени във връзка с провеждането на процедура за възлагане на обществена поръчка. С промените в закона, в сила от средата на месец юли тази година и по-конкретно с посочената алинея на чл. 120, законодателят въвежда две нови понятия - “заинтересован кандидат” и “заинтересован участник”. Техните легални дефиниции се съдържат в § 1, т. 6а и 6б от Допълнителните разпоредби на закона. Видно от тяхното съдържание е, че “заинтересован кандидат” е кандидат, който не е отстранен окончателно от участие на етапа на предварителен подбор, тъй като не е уведомен за отстраняването или производството по обжалване на решението, с което е отстранен, не е приключено, а “заинтересован участник” е участник, който не е отстранен окончателно от процедура. Отстраняването е окончателно, когато участникът е уведомен за решението, с което е отстранен, и това решение е влязло в сила.
В този смисъл не може да се счита, че подизпълнителят е заинтересовано лице, оторизирано да оспорва решенията на възложителя, предвид обстоятелството, че правото на жалба презюмира наличието на правен интерес, а последният ще бъде налице при прякото засягане на права и законни интереси.
Решенията на възложителя в рамките на процедура за възлагане на обществена поръчка произвеждат ефект единствено в правната сфера на кандидата/участника, но не и на посочения от него подизпълнител. Отношенията кандидат/участник - подизпълнител се регламентират от съществуващите помежду им договорености, а не от разпоредбите на ЗОП. Ето защо подизпълнителят не може да претендира от свое име защитата на чужди права, без законът изрично да е предвидил такава възможност.


Десислава ЕМИЛОВА,
юрисконсулт

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...