Меню


Дата:  Изтича срокът за:  Правно основание: 
ФЕВРУАРИ  2010 г. 
10.02. Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено. ЗКПО 
10.02. Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през януари за доходи от трудови правоотношения, включително удържания на основание чл. 49, ал. 5 ЗДДФЛ данък, както и за доходи от стопанска дейност, получени от лица, които не са търговци по смисъла на ТЗ. ЗДДФЛ 
10.02. Ползване на 5 на сто отстъпка върху внесената в същия срок част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за доходи, получени през 2009 г., от лицата, подали декларацията  в срок до 10.02.2010 г. ЗДДФЛ  
10.02. Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за януари. ЗСВОТС 
14.02. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри на хартиен и магнитен (оптичен) носител, и внасяне на дължимия ДДС за януари. ЗДДС 
14.02. Подаване на VIES-декларация от регистрирано по ЗДДС лице, което е извършило вътреобщностни доставки или доставки като посредник в тристранна операция за януари.  ЗДДС 
15.02. Месечни авансови вноски за февруари за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане. ЗКПО 
15.02. Внасяне на данъка върху приходите за януари от бюджетните предприятия. ЗКПО 
15.02. Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за януари: представителни разходи, свързани с дейността; социални разходи, предоставени в натура; разходи, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност. ЗКПО 
15.02. Внасяне на алтернативен данък по чл. 226, 234 и 241 ЗКПО върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, начислени през януари. ЗКПО 
15.02. Подаване на данни на технически носител от производител/вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през януари. Наредба № Н-18
на МФ
от 13.12.2006 г. 
15.02. Подаване на данни на технически носител от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през януари. Наредба № Н-18
на МФ
от 13.12.2006 г. 
20.02. Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка.  Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори. ЗКПО 
28.02. Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през януари са направени само частични плащания. ЗДДФЛ 
28.02. Внасяне на данъците при източника по ЗКПО. ЗКПО 
28.02. Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за януари. ЗКПО 
28.02. Деклариране и внасяне на окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ от платеца на дохода. ЗДДФЛ 
28.02. Подаване на декларация по чл. 17, ал. 1 ЗМДТ от предприятията при промяна в отчетната стойност на недвижим имот, настъпила към 31.12. на предходната година. ЗМДТ 

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...