Меню

 

В последно време по българските пътища все по-често могат да бъдат засечени автомобили с регистрационни табели на трети страни, като например Канада, САЩ и Швейцария. Все се по-често се чуват и невероятни разкази за това, колко е изгодно да управляваш автомобил под режим “временен внос”.
Луксозни лимузини и мощни джипове, внос от САЩ, са двойно по-евтини, отколкото, ако ги купиш в България, или в друга държава от Европейския съюз, показват журналистически проучвания. Особено фрапираща била разликата при луксозните и мощни возила. Причината за това е, че екологичните ограничения в Европа са доста по-високи от тези зад океана.

Кои автомобили са акцизни?
В Европейския съюз липсва еднозначно разбиране по въпроса, дали автомобилите са акцизна стока. В някои държави, също както и у нас, по-мощните автомобили се облагат с акциз.
Според определението, дадено в Закона за акцизите и данъчните складове, с акциз се облагат новите и употребяваните пътнически, товаро-пътнически и състезателни автомобили за транспорт до 9 лица, включително водача, с мощност на двигателя, превишаваща 120 киловата (kW) по система DIN или 126 киловата (kW) по система SAE.

Акцизната ставка за употребяваните автомобили е:

  • за мощност на двигателя над 120 kW до 150 kW по системата DIN - 35 лв. за 1 kW;
  • за мощност на двигателя над 150 kW по системата DIN - 60 лв. за 1 kW;
  • за мощност на двигателя над 126 kW до 157,5 kW по системата SAE - 33,33 лв. за 1 kW;
  • за мощност на двигателя над 157,5 kW по системата SAE - 57,14 лв. за 1 kW.

Акцизната ставка за новите автомобили е:

  • 700 лева + 90 лв. за 1 kW за разликата над 120 kW по системата DIN;
  • 700 лева + 85,71 лв. за 1 kW за разликата над 126 kW по системата SAE.

При внос на автомобил се заплаща мито в размер на около 10% от фактурната стойност, 20% ДДС, а когато има и акциз, стимулът да се търсят “вратички” определено нараства.

Какво представлява режимът “временен внос”?
Режимът “временен внос” предполага пълно или частично освобождаване от митни сборове за чуждестранни стоки, въведени на територията на страната, предназначени да бъдат реекспортирани, без да са претърпели изменение, освен обичайното им износване. Тези стоки остават собственост на чуждестранното лице през целия период на престой на митническата територия на страната. След присъединяването на България към Европейския съюз за митническа територия се приема територията на Общността.
Един от основните документи, които третират режима “временен внос”, е Конвенцията за временен внос. У нас тя е ратифицирана със закон, приет от 39-ото Народно събрание на 21.12.2002 г.
В Приложение С на Конвенцията за временен внос е определен следният срок, а именно:
“Транспортните средства за частно ползване могат да останат на територията на временния внос за период от шест месеца със или без прекъсване, в рамките на всеки период от дванадесет месеца.”
Според документа “временен внос” се разрешава със санкция на митническите власти. Когато става дума за чуждестранни физически лица и автомобили за лично ползване, се използва облекчена процедура за временен внос, а именно режимът се задейства без подаването на митническа декларация, с акта на влизане на територията на Общността.
Според изискванията на Конвенцията, за да се използва режимът “временен внос”, е необходимо да се изпълнят няколко условия.
Първо
транспортните средства за частно ползване трябва да са регистрирани на територия, различна от територията на временния внос.
Също така те трябва да са на името на лице, установено или с постоянно местопребиваване на територия, различна от територията на временния внос.
На трето място те трябва да се внасят и използват от лица, които са с постоянно местопребиваване на такава територия.
Съществува хипотеза, при която автомобил под режим “временен внос” може да се управлява от местно физическо лице. Това става, след като се оформи временният внос от лицето собственик и след това то упълномощи лице, живеещо на територията на временния внос.
В нашата страна, като част от територията на Европейския съюз, действат разпоредбите на Регламент № 2454/93 на Европейската комисия. Условията, които следва да бъдат удовлетворени при временния внос на транспортни средства за частно ползване, за да бъдат освободени от вносни митни сборове, са разписани в членове от 555 до 562 на регламента.
Съгласно чл. 560 на цитирания регламент, за да може временно внесеното транспортно средство да се ползва от физическо лице, установено на територията на Общността и надлежно упълномощено от титуляря, на чието име е регистрирано транспортното средство, би следвало за времето на използване титуляря да се намира на митническата територия.
Принципно временният внос се разрешава, без да се поставя изискване за представяне на митнически документ или гаранция. При ратифицирането на Конвенцията за временен внос обаче България предвижда резерва по това изискване, като си запазва правото “да поставя условие за представянето на митнически документ и/или гаранция в определени случаи или при необходимост в случаите на временен внос на шосейни моторни превозни средства за търговско ползване и транспортни средства за частно ползване”.

Кога възниква митническо задължение?
В случаите, когато в срока на временния внос автомобилът не бъде изведен от територията на Общността, възниква вносно митническо задължение на основание чл. 204 от Регламент № 2913/92 на Съвета. Митническото задължение възниква от момента на изтичане на срока на временния внос, като дължимите държавни вземания включват мито и ДДС при внос, както и акциз в случаите, когато автомобилът подлежи на облагане с акциз.

Какви са санкциите?
Санкциите за отклонение от режим “временен внос” се съдържат в чл. 234а от Закона за митниците. В него се предвижда глоба - за физическите лица, или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци от 100 до 200 на сто от митническата стойност на стоките - предмет на нарушението.
Когато предмет на нарушението са стоки, за които се дължи акциз, наказанието е глоба - за физическите лица, или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци от 150 до 250 на сто от митническата стойност на стоките - предмет на нарушението.
Също така се предвижда и отнемане на автомобила в полза на държавата.
Ако обаче собственикът се яви доброволно в най-близкото митническо учреждение и декларира автомобила, макар и след изтичането на срока на временния внос, ще бъде санкциониран с глоба, която е значително по-малка от посочените по-горе санкции.

Контрол от страна на митническата администрация
С промени в Закона за движението по пътищата от 2002 година се даде право на митническите мобилни групи да спират превозни средства по пътищата на страната и да проверяват редовността на товара им, а когато става дума за автомобили с чужда регистрация - и правилното оформяне на временния внос.

Агенция “Митници”

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...