Меню

 

Ето че настъпи и първият учебен ден от учебната 2009-2010 г., а с него нарастнаха и трепетите на родители, ученици и учители във връзка с успешния старт на новата учебна година.
Подобно тържествено събитие е подходящ момент за нас, възрастните, да помислим как да защитим и предпазим нашите деца от непредвидени събития. Добра възможност за всеки родител е сключването на застраховка в полза на детето, която освен защитна, може да има и спестовна цел. Педагогическият персонал може да поеме инициатива за сключване на групова застраховка “Злополука” на възпитаниците в съответното заведение, тъй като този вид полица осигурява допълнителна подкрепа в грижата и отговорността за живота и здравето на поверените деца.

В последно време се наблюдава положителна тенденция за увеличение на премийния приход по детските застраховки. По статистически данни към края на юни 2009 г. се наблюдава ръст на премийния приход на годишна база по “Женитбена и детска застраховка” -с приблизително 10%. Считаме обаче, че популярността на детските застраховки би следвало да бъде по-голяма, предвид интересната възможност за съчетаване на застрахователно покритие с възвращаемост на инвестицията в застраховката и печалба, която този тип продукти предоставят.

I. Нормативна уредба на детските застраховки

Стандартната детска застраховка е уредена в раздел I, т. 2 от Приложение № 1 “Видове застраховки” от Кодекса за застраховането1, под наименованието “Женитбена и детска застраховка”. Законодателят е предвидил това да бъде застраховка за изплащане на фиксирана сума в полза на застрахованото лице при раждане на дете, женитба или изтичане на срока на застраховката, който е обвързан с навършване на определена възраст от детето.
Детската застраховка може да бъде определена като спестовна застраховка. Спестовните застраховки представляват симбиоза между договор за застраховка (защото покриват определени рискове: смърт или загуба на работоспособност на лицето, сключило застраховката или загуба на работоспособност на застрахованото дете) и договор за спестовен влог (защото изплатените премии се натрупват като лихвоносен капитал и на определен падеж се изплащат на застрахования). За разлика от договора за влог обаче, лицето, сключило детска застраховка, в общия случай не може да се ползва от натрупаните средства преди изтичане на срока на договора, освен ако не го прекрати и не откупи натрупания капитал. Такова блокиране на натрупаните средства до датата на падежа е преимущество както за застрахователя, защото може да оперира свободно с тях, така и гарантира интересите на детето.
Сигурността и здравето на детето могат да бъдат застраховани с други полици по Кодекса за застраховането, например със здравна застраховка или индивидуална или групова застраховка “Злополука”. Следва да се има предвид, че съгласно Кодекса за застраховането не може да бъде сключен договор за застраховка “Живот” или “Злополука” с покритие за случай на смърт на лице под 14 години или на лице, поставено под пълно запрещение, нито застраховка с покритие на рисковете от аборт или раждане на мъртво дете.

II. Видове детски застраховки

Схемите за структуриране на детските застраховки са два вида -в първия случай се застрахова самото дете, а във втория -животът и здравето на застраховащия роднина -родител или друг близък, а детето е трето ползващо се лице.
В зависимост от целта за сключване на договора за застраховка, детските застраховки могат да бъдат условно разделени на няколко вида, които варират и могат да бъдат в комбинация при различните застрахователи: “Женитбена” (изплаща се при сключване на брак от детето), детска спестовна застраховка (детето получава сумата при навършване на определена възраст, най-често 18 години), застраховка за стипендия, за образование, групова или индивидуална ученическа застраховка “Злополука” и др.

Женитбена и детска застраховка

Женитбената и детска застраховка позволява с набиране на определени вноски, в течение на продължителен срок от време, да се подсигури финансова подкрепа за предстоящите важни моменти в живота на детето. Междувременно кумулираните по партидата средства се инвестират в различни финансови инструменти, което ги прави лихвоносни. Едновременно с това застрахователят предлага застрахователна закрила за определени рискове през целия срок на застраховката.
Женитбената и детска застраховка е застраховка за изплащане на фиксирана парична сума при раждане, навършване на определена възраст от застраховано дете (най-често 18 години) или женитба. Определената в полицата сума се изплаща на детето на падежа на застраховката, независимо от изплатените застрахователни обезщетения през срока на договора и му подсигурява подходящ старт в живота и възможност да предприеме желаните инициативи.
Същевременно застрахователят носи определени рискове по време на периода до достигане на определената възраст от детето, съответно до настъпването на събитието, във връзка с което е сключена полицата. Застраховано лице при този вид застраховки може да бъде лицето, което сключва застраховката (роднина или не на детето), или самото дете. В първия случай се покриват рисковете смърт, трайна или временна загуба на трудоспособност и други рискове, определени в застрахователния договор. В случай на неблагоприятно събитие с лицето, сключило застраховката, детето, което е трето ползващо се лице по тази застраховка, получава застрахователната сума и натрупания допълнителен капитал при изтичането на срока на застраховката. Ако застрахованото лице е детето, при доказана инвалидност на дете в резултат на злополука в срока на договора се изплаща процент от застрахователната сума, равен на процента доказана инвалидност. Изплащат се до фиксирана в договора сума и медицински разходи, свързани с злополуката.
Цената на застраховката може да бъде заплатена еднократно (при сключване на застрахователния договор) чрез месечни или годишни вноски, или по друга договорена схема.
Лицето, което сключва застрахователния договор, избира кога детето да получи сумата -когато навърши 18 години, когато сключи брак или на определена възраст, ако все още не е сключило такъв. Застрахователното обезщетение може да бъде изплатено в пълен размер с настъпване на определеното събитие или на части, като месечна рента в определен период от живота на детето. Някои застрахователи предлагат като допълнителна клауза възможността средствата да останат при застрахователя за допълнителен период от време след падежа, през който да бъдат управлявани срещу натрупване на допълнителна доходност. Тази допълнителна клауза се сключва под условие до навършване на 25-годишна възраст от детето или до женитбата му.
Застрахователите определят и давностен срок за изплащане на средствата по застраховката (със или без допълнителната клауза), който за различните компании е между 3 и 5 години към момента на падежа. Следва да се обърне внимание, че с изтичане на давностния срок практически не е възможно да се предяви иск за средствата, натрупани по полицата.
Някои компании имат изисквания за възрастта на детето, в чиято полза се сключва застраховката (например от 0 до 13 години), както и на застраховащия към момента на сключването й (например крайната му възраст при изтичане на програмата да не надвишава 70-75 години). При почти всички продукти застрахователната компания доплаща премиите, ако сключилият застраховката роднина почине или претърпи злополука, след която бъде възпрепятстван да изплаща сам премията. Компаниите предлагат и допълнителни пакети, в които са покрити рисковете за временна загуба на трудоспособност.
Бонус към застраховката може да бъде възможността същата да се използва като обезпечение, срещу което да се тегли кредит. Предлагат се и отстъпки от вноската при включване на повече рискове и допълнителни намаления при плащане за шестмесечие, година, срокове над една година или еднократно. През периода на плащане на застраховката родителят може да ползва данъчни облекчения. Допълнителни възможности са и избор на валутата по застраховката; възможност за индексация (ежегодно увеличаване) на застрахователната сума с цел да се предпази от натрупаната годишна инфлация и др.
Във вариант класическа детска застраховка или детска спестовна застраховка продуктът е насочен към покриване на бъдещи разходи, обикновено свързани с духовното развитие на детето -най-често обучение. Изплащането на обезщетение и в този случай се извършва лично на детето като ползващо се лице при достигане от него на уговорената в договора възраст, независимо дали родителят е доживял този момент, или е починал по-рано (ако това се случи, повечето застрахователи опрощават дължимите премийни вноски след датата на кончината му, без това да се отрази на изплащаната на детето сума).

Застраховка “Живот” и “Злополука” в полза на дете

Предмет на застраховките “Живот” и “Злополука” са животът, здравето и телесната цялост на физическо лице или група лица. Обичайното покритие по тези застраховки включва случай на смърт, трайна загуба на трудоспособност и временна загуба на трудоспособност от застрахователна злополука или случай на доживяване на определена възраст, или смесено покритие. Застрахователите обичайно поставят изискване за възрастта на застрахованото лице (долна и горна граница), както и за здравословното му състояние.
Застраховките “Живот” и “Злополука” могат да бъдат сключени в полза на трето лице (дете). Това е най-популярната възможност за родителите да осигурят застрахователна защита на своите деца, като застраховат собствения си живот и работоспособност. За сключване на застрахователен договор в полза на трето лице същото трябва да бъде посочено (имената, съответно наименованието и адреса на ползващото се лице, или начина, по който то може да бъде определено), но не е необходимо съгласието му. Когато застрахователният договор е сключен в полза на всички деца на застрахования, това понятие включва и децата, родени след сключването на договора, освен ако бъде уговорено друго със застрахователния договор.

Застраховка “Злополука” на детето

За разлика от женитбената и детска застраховка, чиято концепция е да бъде заделена определена сума в очакване на желано събитие, застраховката “Злополука”, групова или индивидуална, цели да предпази детето и да подпомогне семейството му в случай на нежелан инцидент.
С груповата застраховка “Злополука” на деца и ученици могат да бъдат застраховани като група деца от ясли, детски градини, ученици, студенти, преподаватели и персонал в детските и учебните заведения. Застраховката покрива събития, настъпили на територията на учебното заведение, но може да покрива такива извън територията -у дома, по време на почивки, екскурзии, зимни и летни лагери и др.
Основните рискове, които се покриват по тази полица, са смърт (за лица над 14 години) и трайна загуба на работоспособност в резултат от злополука. Срещу допълнително платена застрахователна премия, в комбинация с основното покритие, застрахователите предлагат и обезщетения при временна загуба на работоспособност в резултат на злополука, за действително извършени разходи за закупуване на лекарствени средства, дневни пари за болничен престой, суми за оперативно лечение и др. Като допълнително покритие се предлага и гражданска отговорност за причинени от лице от застрахованата група имуществени или неимуществени вреди (напр. телесни увреждания на трети лица или материални щети на учебното заведение).
Застрахователното обезщетение по застраховката осигурява финансови средства, необходими за покриване на увеличените семейни разходи след претърпяна злополука от застрахованото дете. При смърт от злополука застрахователят изплаща застрахователната сума на законните наследници на застрахования. При трайна загуба на трудоспособност (инвалидност) от злополука или инфекциозно заболяване се превежда такъв процент от застрахователната сума, какъвто е процентът загубена трудоспособност. При временна загуба на трудоспособност от злополука се начислява процент в зависимост от броя дни загуба на работоспособността.
Основното покритие е валидно във всеки момент на денонощието, за територията на България, чужбина или комбинация от двете. Обичайно застраховката е в сила в продължение на една година както през учебно време, така и по време на ваканциите на учащите и отпуските на преподавателите.
Този вид полица по принцип е групова. Може да бъде сключена по инициатива на ръководствата на училищата или родителските комитети, в който случай на съвместни срещи родители и педагогически персонал решават какво ниво на застрахователно покритие и каква застрахователна сума да изберат за децата от съответното заведение. Някои компании изискват при включване на преподаватели или друг обслужващ персонал на учебното заведение към групата на застрахованите деца техният брой да не надвишава определен процент от общия брой на застрахованите лица.
На пазара се предлагат и индивидуални полици, покриващи рисковете “злополука”, “заболяване” и “медицински разноски” на деца под 16 години.
За учащите в спортни училища се предлага “Групова застраховка за спортисти”. Могат да бъдат застраховани и учащи, упражняващи даден вид спорт, за времето на участие в определено състезание, за определен брой дни и др. Застрахователните премии по този вид застраховка за учащи се определят в зависимост от упражнявания вид спорт, срока на застраховката и размера на застрахователната сума.
Полицата “Групова ученическа застраховка злополука за краткотраен отдих” осигурява застрахователно покритие за живота и здравето на организирано почиващите учащи за определен срок. В застраховката може да бъде включен и персоналът, ангажиран с организирането на отдиха.
Съществуват и комбинации от банков и застрахователен продукт, напр. детски спестовен влог и застраховка върху живота и работоспособността на родителя. Такива съвместни оферти предоставят възможност банка и застраховател да си партнират за предоставяне на по-широкоспектърен продукт, включващ както доплащането на застрахователните вноски в случай на нещастие с родителя, така и възможност за допълнително обезщетение в полза на детето, което се предоставя от банката.
Въпреки вродения стремеж на българина да изучи децата си и да им осигури добро бъдеще и въпреки положителната статистика на застрахователния пазар в последно време, детските застраховки все не са особено популярни в България.
Непопулярността на някои застрахователни продукти в полза на дете се дължи преди всичко на трудния психологически момент да вземем решение да подсигурим децата си, в случай че с нас се случи нещо непредвидено. Повечето продукти обаче предоставят възможност за изплащане на застрахователната сума и в случай че не настъпи такова застрахователно събитие по време на срока на полицата.
Целевите застраховки в полза на детето пък срещат предразсъдъци, свързани с покупателната способност на парите, които детето ще получи на падежа, както и с тежестта от периодично изплащане на вноските по премията. Не е мотивиращ и фактът, че парите не могат да се теглят и използват от родителя предсрочно. Трудно ни е да си представим, че тези застраховки могат да бъдат изгодни, а те са такива именно защото натрупаните суми се използват с инвестиционна цел. Но дори предлаганата схема на олихвяване по целевата детска застраховка да не изглежда достатъчно примамлива, следва да се има предвид, че предложеният лихвен процент е в съчетание със застрахователното покритие. Именно застрахователното покритие е преимуществото на детската застраховка пред детския спестовен влог. Застраховките са ценни с гаранцията, която предоставят, в случай че по обективни причини лицето, сключило договора, престане да изплаща застрахователната премия.
Въпрос на колебание може да бъде и изборът дали да сключим целева детска застраховка, или застраховка “Живот” или “Злополука” в полза на дете. Като аргумент срещу детската застраховка се сочи, че натрупаната сума се предоставя лично на детето, когато навърши осемнадесет години, и може да бъде изразходвана от него по начин, с който родителят не е съгласен. Докато при преживяване на срока, за който е сключена застраховката “Живот” в полза на детето, парите се изплащат на родителя, който може да прецени как да използва сумата в полза на детето от позицията на своя опит.

Съветваме Ви, преди да сключите детска застраховка, да проучите продуктите на застрахователите и общите условия по тях. Запознайте се с покритието по полицата и дали при злополука ще получите процент от внесената до момента сума, или от цялата застрахователна сума, както и дали и как могат да се променят условията по полицата и дали застрахователят отчита инфлационните промени през годините, може ли застрахователният договор да бъде прекратен, а направената инвестиция -откупена.

Невена РАДЛОВА, адвокат
______________
1 Обнародван в ДВ, бр. 103 от 2005 г., с последващи изменения и допълнения.

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...