Меню

В края на 2020 г. станаха факт поредните изменения в данъчните закони. Наред с промените, засягащи преките и косвените данъци, нови изменения получи и Закона за счетоводството (ЗСч). Всъщност счетоводният закон се актуализира два пъти. Веднъж, посредством Законът за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС), обнародван в „Държавен вестник”, бр. 104 от 08.12.2020 г., и втори път, посредством ЗИДДОПК, обнародван в „Държавен вестник”, бр. 105 от 11.12.2020 г.

Като цяло промените бяха очаквани като едно естествено продължение на въведените временни облекчения, посредством Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (обн. ДВ, бр. 28 от 2020 г., в сила от 13.03.3020 г., изм. и доп.). Сега явно законодателят е преценил, че временните облекчения следва да се превърнат в постоянни или поне докато утихне пандемията, причинена от вируса COVID-19. С въвеждането на извънредното положение, а след това и на противоепидемични мерки на територията на Република България счетоводната отчетност бе изключително затруднена да функционира нормално, подобно на всеки един бизнес. В този смисъл искането на професионалната счетоводна общност за удължаване на срока, в който следва да се осъществи годишното счетоводно приключване, намери отклик в законодателния орган и по този начин с последните промени в ЗСч това административно облекчение намери своята регламентация.

Във връзка с промяната в сроковете за подаване на годишни данъчни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ (до 30 юни на следващата година), с промените в ЗСч, обнародвани със ЗИДЗДДС (ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г.), се удължават сроковете по чл. 38 ЗСч за публикуване на годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и годишните доклади по глава седма – до 30 септември на следващата година.

Измененията в сроковете за деклариране на данъка, съответно за публикуване на годишните финансови отчети, водят и до промени, свързани с тези срокове, съответно в Търговския закон, в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане.

В този смисъл, считано от 01.01.2021 г., сроковете за публичност на финансовите отчети по реда на чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството, вместо до 30 юни на следващата година, се удължават до

30 септември на следващата година.

В резултат на промяната предприятията ще имат задължението да публикуват своите ГФО и докладите към тях както следва:

  • всички търговци по смисъла ТЗ и ЮЛНЦ – чрез заявяване за вписване и представяне за обявяване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ – в срок до 30 септември на следващата година;
  • останалите предприятия – чрез икономическо издание или чрез интернет – в срок до 30 септември на следващата година.

.......

Христо ДОСЕВ, д.е.с., регистриран одитор

_____

Пълният текст на статията можете да откриете в брой 01/2021 г. на списание „Счетоводство, данъци и право”, както и в ЕПИ „Счетоводство и данъци”.

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...