Меню

Дата:

Изтича срокът за:

Правно основание:

ЯНУАРИ 2007 г.

07. 01.

 

 

Внасяне на окончателен данък върху приходите от спомагателна дейност по смисъла на Закона за хазарта, получени от организаторите на хазартни игри по чл. 2а ЗКПО през декември 2006 г.

ЗКПО

 

10. 01.

Подаване на декларация по ЗКПО от организаторите на хазартни игри лотария, Бинго и Кено за декември 2006 г.

ЗКПО

10. 01.

Внасяне от работодателя или възложителя на данъка за изплатените в брой през декември 2006 г. доходи по трудови и извънтрудови правоотношения.

ЗОДФЛ (отм.)

10. 01.

Подаване на данъчна декларация по чл. 59 ЗДДФЛ за облагане с окончателен годишен (патентен) данък за 2007 г.

ЗДДФЛ

14. 01.

Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри на хартиен и магнитен (оптичен) носител, и внасяне на дължимия ДДС за декември 2006 г.

ЗДДС

14. 01.

Подаване на VIES-декларация от регистрирано по ЗДДС лице, което е извършило вътреобщностни доставки или доставки като посредник в тристранна операция за декември 2006 г.

ЗДДС

15. 01.

Внасяне на авансовия данък за четвъртото тримесечие на 2006 г. за доходи, получени от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, както и за упражняване на свободна професия, извършване на други дейности и услуги по извънтрудови правоотношения по чл. 22 от Закона за облагане доходите на физическите лица, когато платец на доходите не е предприятие.

ЗОДФЛ  (отм.)

15. 01.

Внасяне на дължимия окончателен данък по чл. 40 от Закона за облагане доходите на физическите лица за доходите, упоменати в чл. 26, т. 2 - 7 и 10 ЗОДФЛ, получени през четвъртото тримесечие на 2006 г., когато платец на доходите не е предприятие, както и за дивиденти, изплатени на местни физически лица от чуждестранни лица.

ЗОДФЛ (отм.)

15. 01.

Внасяне на удържания през декември окончателен данък по реда на чл. 40 ЗДОДФЛ за доходи от доброволно пенсионно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица, както и от застраховки "Живот и рента" и застраховки "Живот", свързани с инвестиционен фонд.

ЗОДФЛ (отм.)

15. 01.

Месечни авансови вноски за януари за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.

ЗКПО

15. 01.

Внасяне на данъка върху приходите за декември 2006 г. от бюджетните предприятия.

ЗКПО

15. 01.

Внасяне на данъците върху разходите за декември 2006 г.: разходи за дарения, спонсорство и подаръци, които не носят търговското наименование или търговската марка на данъчно задълженото лице; социални разходи; разходи за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства; разходите за вноски (премии) за доброволно пенсионно и здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация и/или застраховка "Живот" и застраховка "Живот", ако е свързана с инвестиционен фонд, превишаващи 40 лв. месечно за всяко осигурено лице.

ЗКПО

15. 01.

Подаване на данни на технически носител от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през декември 2006 г.

Наредба № 4 на МФ от 1999 г. (отм.)

15. 01.

Подаване на данни на технически носител от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, кражба, или унищожаване на фискалното устройство през декември 2006 г.

Наредба № 4 на МФ от 1999 г. (отм.)

20. 01.

Деклариране на направените залози и данъка от организаторите на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през декември 2006 г. хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.

ЗКПО

31. 01.

Подаване от данъчно задълженото лице - доставчик по договор за финансов лизинг на стоки, които са фактически предоставени преди влизането в сила на ЗДДС (обн. ДВ, бр. 63 от 2006 г.), на опис, съдържащ информацията посочена в § 9, ал. 2 от ПЗР на ЗДДС, в случай че лицето желае да ползва режима, установен с § 9, ал. 1 от ПЗР на ЗДДС.

ЗДДС

31. 01.

Ползване на 5 на сто отстъпка върху сумата, която остава за довнасяне по годишната данъчна декларация по чл. 41 ЗОДФЛ за доходи, получени през 2006 г., от лицата, подали декларацията и заплатили данъка в срок до 31.01.2007 г.

ЗОДФЛ (отм.)

31. 01.

Деклариране и внасяне на данъците при източника по чл. 34 ЗКПО (отм.) за начислени доходи през декември 2006 г.

ЗКПО (отм.)

31. 01.

Внасяне на данъка върху нетния тонаж на корабите за декември 2006 г. от лицата по чл. 2, ал. 5 ЗКПО (отм.).

ЗКПО (отм.)

31. 01.

Подаване на данъчна декларация по чл. 59 ЗДДФЛ за облагане с окончателен годишен (патентен) данък за 2007   г.

ЗДДФЛ

31. 01.

Внасяне на окончателния годишен (патентен) данък за първото тримесечие на 2007 г.

ЗДДФЛ

31. 01.

Лицата, които до 31 януари подадат декларацията по чл. 59 ЗДДФЛ и в същия срок заплатят пълния размер на окончателния годишен (патентен) данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.

ЗДДФЛ

 

Дата:

Изтича срокът за:

Правно основание:

ФЕВРУАРИ 2007 г.

10. 02.

Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено.

ЗКПО

10. 02.

Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през януари за доходи от трудови правоотношения, включително удържания на основание чл. 49, ал. 5 ЗДДФЛ, както и за доходи от стопанска дейност, получени от лица, които не са търговци по смисъла на ТЗ.

ЗДДФЛ

14. 02.

Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри на хартиен и магнитен (оптичен) носител, и внасяне на дължимия ДДС за януари 2007 г.

ЗДДС

14. 02.

Подаване на VIES-декларация от регистрирано по ЗДДС лице, което е извършило вътреобщностни доставки или доставки като посредник в тристранна операция за януари 2007 г.

ЗДДС

15. 02.

Месечни авансови вноски за февруари за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.

ЗКПО

15. 02.

Внасяне на данъка върху приходите за януари от бюджетните предприятия.

ЗКПО

15. 02.

Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за януари: представителни разходи, свързани с дейността; социалните разходи, предоставени в натура; разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.

ЗКПО

15. 02.

Внасяне на алтернативен данък по чл. 226, чл. 234 и чл. 241 ЗКПО върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, начислени през януари.

ЗКПО

15. 02.

Подаване на данни на технически носител от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през януари.

Наредба № Н-18 на МФ от 13.12.2006 г.

15. 02.

Подаване на данни на технически носител от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през януари.

Наредба № Н-18 на МФ от 13.12.2006 г.

20. 02.

Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.

ЗКПО

20. 02.

Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за януари 2007 г. Забележка:

При подаване на Интрастат-декларации за първи път - срокът е до 20-то число на съответния месец.

ЗСВОТС

28. 02.

Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 5 ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през януари са направени само частични плащания.

ЗДДФЛ

28. 02.

Внасяне на данъците при източника по ЗКПО.

ЗКПО

28. 02.

Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за януари.

ЗКПО

28. 02.

Деклариране и внасяне на окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ от платеца на дохода.

ЗДДФЛ

28. 02.

Подаване на декларация по чл. 17, ал. 1 ЗМДТ от предприятия при промяна в отчетната стойност на недвижими имоти, настъпила към 31.12. на предходната година.

ЗМДТ

 

Дата:

Изтича срокът за:

Правно основание:

МАРТ 2007 г.

10. 03.

Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено.

ЗКПО

10. 03.

Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през февруари за доходи от трудови правоотношения и доходи от стопанска дейност, получени от лица, които не са търговци по смисъла на ТЗ.

ЗДДФЛ

10. 03.

Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за февруари 2007 г.

ЗСВОТС

14. 03.

Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри на хартиен и магнитен (оптичен) носител, и внасяне на дължимия ДДС за февруари 2007 г.

ЗДДС

14. 03.

Подаване на VIES-декларация от регистрирано по ЗДДС лице, което е извършило вътреобщностни доставки или доставки като посредник в тристранна операция за февруари 2007 г.

ЗДДС

15. 03.

Месечни авансови вноски за март за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.

ЗКПО

15. 03.

Внасяне на данъка върху приходите за февруари от бюджетните предприятия.

ЗКПО

15. 03.

Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за февруари: представителни разходи, свързани с дейността; социалните разходи, предоставени в натура; разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.

ЗКПО

15. 03.

Внасяне на алтернативен данък по чл. 226, чл. 234 и чл. 241 ЗКПО върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, начислени през февруари.

ЗКПО

15. 03.

Подаване на данни на технически носител от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през февруари.

Наредба № Н-18 на МФ от 13.12.2006 г.

15. 03.

Подаване на данни на технически носител от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през февруари.

Наредба № Н-18 на МФ от 13.12.2006 г.

20. 03.

Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.

ЗКПО

31. 03.

Подаване на годишна данъчна декларация и внасяне на дължимия корпоративен данък за 2006 г. по Закона за корпоративното подоходно облагане (отм.).

ЗКПО (отм.)

31. 03.

Подаване на годишната данъчна декларация по ЗКПО (отм.) за 2006 г. от бюджетните предприятия и внасяне на данъка от корекцията на месечната данъчна основа.

ЗКПО (отм.)

31. 03.

Подаване на годишната данъчна декларация по ЗКПО (отм.) за 2006 г. от лицата, извършващи морско търговско корабоплаване, които за дейността си от опериране на кораби вместо с корпоративен данък се облагат с данък върху нетния тонаж на корабите за дните в експлоатация.

ЗКПО (отм.)

31. 03.

Внасяне на данъците при източника по ЗКПО.

ЗКПО

31. 03.

Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за февруари.

ЗКПО

31. 03.

Националните кооперативни съюзи отчитат пред Министерство на финансите набирането и целевото разходване на преотстъпения корпоративен данък.

ЗКПО

31. 03.

Деклариране и внасяне на окончателните данъци по глава шеста ЗДДФЛ от платеца на дохода.

ЗДДФЛ

31. 03.

Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 5 ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през февруари са направени само частични плащания.

ЗДДФЛ

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...