Меню

Относно документиране на доставки на стоки и услуги по Приложение № 2 към глава деветнадесета “а” ЗДДС.

Писмо № 24-00-13 от 12.02.2007 г. на НАП

На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразяваме следното становище във връзка с документиране на доставки на стоки и услуги по
Приложение № 2 към глава деветнадесета “а” ЗДДС:
Съгласно разпоредбата на чл. 163а, ал. 1 ЗДДС данъчното събитие на доставките на стоки и услуги по Приложение № 2 към глава деветнадесета “а” ЗДДС възниква по общия ред,
регламентиран в чл. 25 ЗДДС.
Предвид разпоредбата на чл. 163а, ал. 2 ЗДДС данъкът за тези доставки е изискуем от получателя - регистрирано по ЗДДС лице, независимо дали доставчикът е данъчно задължено
лице или данъчно незадължено лице.
Когото доставчикът е регистрирано лице, доставките на стоки и услуги, посочени в Приложение № 2 към глава деветнадесета “а” ЗДДС, се документират с издаване на фактура, в
която като основание за неначисляване на данък се посочва “чл. 163в ЗДДС”. Съгласно разпоредбата на чл. 113, ал. 4 ЗДДС фактурата задължително се издава не по-късно от пет
дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане - не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането, фактурата следва
да съдържа реквизитите, посочени в разпоредбата на чл. 114, ал. 1 ЗДДС. Съгласно разпоредбата на чл. 124, ал. 2 ЗДДС регистрираното лице е длъжно да отрази издадените от
него фактури в дневника за продажби за данъчния период, през който са издадени. Регистрираните лица предвид разпоредбата на чл. 113, ал. 2 ППЗДДС следва да изготвят
регистъра “Дневник за продажбите” по образец - Приложение № 10 от ППЗДДС, независимо от вида и формата на водене на счетоводството, фактурите, издадени от доставчика, с
които са документирани доставките на стоки и услуги по Приложение № 2 към глава деветнадесета “а” ЗДДС, следва да намерят отражение в регистъра “Дневник за продажбите”,
както следва:
- данъчната основа на тези доставки се посочва в колона 11 и
- като за начислен ДДС за същите доставки в колона 12 не се посочва стойност и
- като общ размер на данъчните основи за облагане с ДДС в колона 9 се посочва данъчната основа на тази доставка.
 
Изпълнителен директор на НАП