Меню

Относно документиране на доставки на стоки и услуги по Приложение № 2 към глава деветнадесета “а” ЗДДС.

Писмо № 24-00-13 от 12.02.2007 г. на НАП

На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразяваме следното становище във връзка с документиране на доставки на стоки и услуги по
Приложение № 2 към глава деветнадесета “а” ЗДДС:
Съгласно разпоредбата на чл. 163а, ал. 1 ЗДДС данъчното събитие на доставките на стоки и услуги по Приложение № 2 към глава деветнадесета “а” ЗДДС възниква по общия ред,
регламентиран в чл. 25 ЗДДС.
Предвид разпоредбата на чл. 163а, ал. 2 ЗДДС данъкът за тези доставки е изискуем от получателя - регистрирано по ЗДДС лице, независимо дали доставчикът е данъчно задължено
лице или данъчно незадължено лице.
Когото доставчикът е регистрирано лице, доставките на стоки и услуги, посочени в Приложение № 2 към глава деветнадесета “а” ЗДДС, се документират с издаване на фактура, в
която като основание за неначисляване на данък се посочва “чл. 163в ЗДДС”. Съгласно разпоредбата на чл. 113, ал. 4 ЗДДС фактурата задължително се издава не по-късно от пет
дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане - не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането, фактурата следва
да съдържа реквизитите, посочени в разпоредбата на чл. 114, ал. 1 ЗДДС. Съгласно разпоредбата на чл. 124, ал. 2 ЗДДС регистрираното лице е длъжно да отрази издадените от
него фактури в дневника за продажби за данъчния период, през който са издадени. Регистрираните лица предвид разпоредбата на чл. 113, ал. 2 ППЗДДС следва да изготвят
регистъра “Дневник за продажбите” по образец - Приложение № 10 от ППЗДДС, независимо от вида и формата на водене на счетоводството, фактурите, издадени от доставчика, с
които са документирани доставките на стоки и услуги по Приложение № 2 към глава деветнадесета “а” ЗДДС, следва да намерят отражение в регистъра “Дневник за продажбите”,
както следва:
- данъчната основа на тези доставки се посочва в колона 11 и
- като за начислен ДДС за същите доставки в колона 12 не се посочва стойност и
- като общ размер на данъчните основи за облагане с ДДС в колона 9 се посочва данъчната основа на тази доставка.
 
Изпълнителен директор на НАП

Акценти

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...

Книга-годишник Социално осигуряване – 2020 година

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Прочети още...

Национални учебни семинари на море

Първи записали се за участие в националните ни учебни семинари на море през септември. Вижте поканите за участие. Включете се.

Прочети още...