Меню

Дата:

Изтича срокът за:

Правно основание:

ДЕКЕМВРИ 2007 г.

Дата: 

Изтича срокът за: 

Правно основание: 

10.12.

Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през ноември за доходи от трудови правоотношения и доходи от стопанска дейност, получени от лица, които не са търговци по смисъла на ТЗ.

ЗДДФЛ

10.12.

Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено.

ЗКПО

10.12.

Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за ноември 2007 г.

ЗСВОТС

14.12.

Подаване на VIES-декларация от регистрирано по ЗДДС лице, което е извършило вътреобщностни доставки или доставки като посредник в тристранна операция за ноември 2007 г.

ЗДДС

14.12.

Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри на хартиен и магнитен (оптичен) носител, и внасяне на дължимия ДДС за ноември 2007 г.

ЗДДС

15.12.

Подаване на данни на технически носител от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през ноември.

Наредба № Н-18 на МФ
от 13.12.2006 г.

 

(Първият работен ден след 15 декември 2007 г. е 17 декември.)

 

15.12.

Подаване на данни на технически носител от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през ноември.

Наредба № Н-18 на МФ
от 13.12.2006 г.

15.12.

Внасяне на данъка върху приходите за ноември от бюджетните предприятия.

ЗКПО

15.12.

Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за ноември: представителни разходи, свързани с дейността; социални разходи, предоставени в натура; разходи, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.

ЗКПО

15.12.

Внасяне на алтернативен данък по чл. 226, чл. 234 и чл. 241 ЗКПО върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, начислени през ноември.

ЗКПО

15.12.

Месечни авансови вноски за декември за корпоративния данък по ЗКПО.

ЗКПО

20.12.

Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.

ЗКПО

31.12.

Внасяне на данъците при източника по ЗКПО.

ЗКПО

31.12.

Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за ноември.

ЗКПО

31.12.

Подаване на декларация по чл.  259, ал. 1 ЗКПО за упражняване на правото на избор за облагане с данък върху дейността от опериране на кораби.

ЗКПО

31.12.

Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 5 ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през ноември са направени само частични плащания.

ЗДДФЛ

31.12.

Деклариране и внасяне на окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ от платеца на дохода.

ЗДДФЛ

31.12.

Подаване на декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване за имоти, които няма да се ползват през 2008 г., ако такъв ред и основание са предвидени в наредбата по чл. 9 ЗМДТ на съответния общински
съвет.

ЗМДТ

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...