Меню

Относно изключването на доставките на дълготрайни материални и нематериални активи, използвани за дейността на лицето, при определяне на облагаемия оборот, във връзка със задължителната регистрация по чл. 96, ал. 1 ЗДДС, в сила от 01.01.2007 г.

Писмо № 04-19-1012 от 17.12.2007 г. на НАП

Във връзка с многобройните запитвания относно изключване на доставките на дълготрайни материални и нематериални активи, използвани за дейността на лицата, при определяне на облагаемия оборот във връзка със задължителната регистрация по чл. 96, ал. 1 ЗДДС, в сила от 01.01.2007 г. и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразяваме следното становище:
Съгласно чл. 96, ал. 1 ЗДДС, всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече, за период, не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец, е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по ЗДДС.
Тъй като законът влиза в сила, считано от 01.01.2007 г., логично е, че посоченият период от 12 последователни месеца преди текущия обхваща и предходната 2006 г., през която са се осъществили доставки, спрямо които приложим е бил отмененият ЗДДС.
В новия закон обаче, липсва преходна разпоредба, която да урежда по изричен начин как следва да се формира оборотът за задължителната регистрация по отношение на тези възникнали правоотношения, като се има предвид и това, че юридическият факт на регистрацията настъпва при действието на новия закон.
При липсата на изрично предвидено действие на новия закон относно заварените правоотношения, спрямо тях приложение следва да намери т. нар. незабавно действие на новия закон. Аргумент в тази насока се съдържа и в характера на регистрационното производство, за което по начало е приложим закона, действащ към момента на вписване в регистъра и спрямо този момент се преценява дали са налице обстоятелствата за вписване или не. Освен това чл. 96, ал. 1 ЗДДС имплицитно предвижда определянето на облагаемия оборот да става всеки месец, като определящ за възникване на задължение за регистрация е облагаемият оборот за 12 последователни предходни месеца, достигнат през всеки текущ месец, т.е. обхватът на облагаемия оборот се определя спрямо действащия през месеца на изчисляването му закон.
По отношение на облагаемия оборот за задължителна регистрация, достигнат до 31.12.2006 г., съгласно изречение второ на чл. 108, ал. 2 ЗДДС (отм.) “задължение за определянето му възниква след изтичането на всеки календарен месец”. Предвид това и с оглед разпоредбата на чл. 96, ал. 6 ЗДДС, при определянето на облагаемия оборот се взема предвид данъчния режим на доставките към датата на възникване на данъчното събитие или към датата на плащането, преди да е възникнало данъчното събитие по доставката, като обхватът му се определя при действието на ЗДДС, в сила от 01.01.2007 г. Тоест от облагаемия оборот по силата на чл. 96, ал. 3 ЗДДС се изключват доставките на материални и нематериални активи, използвани в дейността на лицето.
Изразът “дълготрайни материални и нематериални активи, използвани за дейността на лицето” следва да се тълкува в два аспекта: дефиниране на понятията “дълготрайни материални и нематериални активи” и тълкуване на израза “използване на активите за дейността на лицето”.
По отношение на лицата, които са предприятия по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Закона за счетоводството, при определяне на понятията “дълготрайни материални и нематериални активи” е необходимо да се спазват изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.
По отношение на лицата, които не са задължени да водят счетоводство, при дефиниране на понятията материални и нематериални активи, използвани в дейността, следва да се има предвид, че в обхвата им се включват:
- придобити или притежавани установими нефинансови ресурси, които имат натурално-веществена форма и се очаква да бъдат използвани през повече от един отчетен период;
- установими нефинансови ресурси, придобити и контролирани от предприятието, които нямат физическа субстанция, които са със съществено значение и от използването им се очаква икономическа изгода.
По отношение тълкуването на израза “използване на активите за дейността на лицето” - от облагаемия оборот следва да се изключат само тези активи, които участват непосредствено, в независимата икономическа дейност и допринасят (спомагат) за извършването й, като е налице пряка или косвена обусловеност между използването на актива и извършваните от лицето доставки, без самите активи да са предмет на доставка. При последваща доставка с предмет разпореждане с отделен дълготраен актив, същата не се включва в облагаемия оборот по силата на чл. 96, ал. 3 ЗДДС. В изключението не попадат активи, които лицето държи за продажба. Те следва да се квалифицират като материални запаси или инвестиционни имоти. В този смисъл всеки конкретен случай следва да се преценява отделно, като се вземат предвид всички факти и обстоятелства.

Изпълнителен директор на НАП: (п)

Акценти

Месечни списания – брой 4/2021 г.

Списанията са вече при своите абонати.

Прочети още...

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...