Меню

Относно определянето на авансовия данък за възнаграждения по договори за управление и контрол, включително с членове на управителни и контролни органи на предприятия, както и за доходи от упражняване на свободна професия и за възнаграждения по извънтрудови правоотношения, начислени за съответните месеци на 2007 г., изплатени след 01.01.2008 г.

Писмо № 24-00-2 от 25.01.2008 г. на НАП

Във връзка с постъпилите многобройни запитвания в ЦУ на НАП, с оглед унифициране на практиката по прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
Доходите за възнаграждения по договори за управление и контрол, включително с членове на управителни и контролни органи на предприятия, в редакцията на ЗДДФЛ, действаща до 31.12.2007 г., се третират като доходи от друга стопанска дейност, за които облагаемият доход се формира след приспадане на 10 на сто нормативно признати разходи. Съгласно измененията и допълненията, направени в ЗДДФЛ (ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.), тези доходи се считат за доходи от трудови правоотношения по смисъла на §1, т. 26, буква “з” от Допълнителните разпоредби на закона. Доколкото в ЗИД на ЗДДФЛ не е предвидена специална преходна разпоредба, във връзка с облагането на доходите от възнаграждения по договори за управление и контрол, начислени за 2007 г., но изплатени след 01.01.2008 г., имайте предвид следното:
Според разпоредбата на чл. 43 ЗДДФЛ, задължението за удържане/внасяне на авансовия данък е обвързано с придобиването на дохода от стопанска дейност по чл. 29 ЗДДФЛ от съответното данъчно задължено лице. В този смисъл, при начисляването на доход по чл. 29 ЗДДФЛ такова задължение не възниква. Предвид промяната в данъчното третиране на доходите от възнаграждения по договори за управление и контрол, след 01.01.2008 г., същите не са доходи от стопанска дейност по чл. 29 ЗДДФЛ, съответно при придобиването им не следва да се удържа/внася авансов данък по реда на чл. 43 ЗДДФЛ.
При авансовото облагане на доходите от управление и контрол, начислени за 2007 г., но изплатени след 1 януари 2008 г., не следва да се прилага и нормата на чл. 42 ЗДДФЛ, тъй като към момента на полагането на труда същите не са попадали в обхвата на трудовите правоотношения по смисъла на §1, т. 26 от Допълнителните разпоредби на закона. Същата следва да се прилага едва по отношение доходите от този вид, начислени за съответните месеци на 2008 г. (за януари, февруари и т.н.).
Предвид гореизложеното, доходите от възнаграждения по договори за управление и контрол, начислени за труд, положен преди 01.01.2008 г., но изплатени след тази дата, не следва да се облагат с авансов данък по реда на глава осма от ЗДДФЛ. Същите се включват обаче при определянето на годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения в годината на придобиването им (2008 г.), съответно при определянето на годишния размер на данъка за доходите от този източник по реда на чл. 49 ЗДДФЛ.
Авансовият данък за начислените за съответните месеци на 2008 г. доходи от управление и контрол се определя, удържа и внася от работодателя (възложителя) по реда на чл. 42 ЗДДФЛ.
Следва да се има предвид, че когато получател на дохода е чуждестранно физическо лице, остава в сила нормата на чл. 37, ал. 1, т. 9 на закона. Следователно, доходът от управление и контрол на чуждестранните физически лица и през 2008 г. ще подлежи на облагане с окончателен данък, който се удържа и внася от предприятието-платец на дохода.
Доходите от упражняване на свободна професия и за възнаграждения по извънтрудови правоотношения, начислени до 31.12.2007 г., изплатени след тази дата, се облагат с авансов данък по реда на чл. 43 ЗДДФЛ, в редакцията на закона, действаща след 01.01.2008 г. Следователно, авансовият данък се определя от предприятието-платец на дохода, върху разликата между придобития от лицето облагаем доход и удържаните задължителни осигурителни вноски. При определянето на облагаемия доход за доходите от упражняване на свободна професия и за възнаграждения по извънтрудови правоотношения, изплатени след 01.01.2008 г., се приспадат разходи за дейността в размер на 25 на сто, независимо от датата на начисляването им.

Изпълнителен директор на НАП:

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...