Меню

Носители

Срокове

Основание

1. Ведомости за заплати 50 години. Чл. 42 ЗСч, чл. 38 ДОПК
2. Счетоводни регистри и финансови отчети 10 години. Чл. 42 ЗСч, чл. 38 ДОПК
3. Документи за данъчно-осигурителен контрол До 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, което удостоверяват тези документи. Чл. 42 ЗСч, чл. 38 ДОПК
4. Документи за финансов одит До извършване на следващ вътрешен одит и одит на Сметната палата. Чл. 42 ЗСч
5. Всички останали носители 3 години Чл. 42 ЗСч
5 години Чл. 38 ДОПК
6. Данъчни документи, издавани по реда на ЗДДС До 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, което удостоверяват тези документи. Чл. 121, ал.1 ЗДДС
7. Контролни ленти от касови апарати в търговските обекти В 3-месечен срок от датата на отпечатване на последната касова бележка на съответната лента. Чл. 42, ал. 1, т. 3 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
8. Отчетни документи по Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, включително книгите за дневните финансови отчети и контролните ленти 5 години Чл. 42, ал. 4 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
9. Погасяване на публични вземания по давност Публичните вземания се погасяват с изтичането на 5-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, освен ако в закон е предвиден по-кратък срок Чл. 171, ал. 1 ДОПК
С изтичането на 10-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, се погасяват всички публични вземания независимо от спирането или прекъсването на давността освен в случаите, когато задължението е отсрочено или разсрочено Чл. 171, ал. 2 ДОПК