Меню

Редът за допускане на безмитен внос на употребявано лично имущество, осъществяван от физически лица, които преместват обичайното си местопребиваване от трета страна на митническата територия на Общността, в която се включва и територията на Република България, е регламентиран в глава първа, чл. 2-10 на Регламент на Съвета (ЕИО) № 918/83 от 28.03.1983 г. относно установяване на режима на Общността за митнически освобождавания.
За целите на допускането на безмитния внос е необходимо лицата, които искат да преместят обичайното си местопребиваване на митническата територия на Република България, да отговарят на следните условия:

1. Да са имали обичайно местопребиваване в чужбина най-малко 12 последователни месеца
Периодите на ползване на отпуски, болнични и други подобни периоди не се смятат за прекъсване на обичайното местопребиваване.
Като доказателство за изпълнение на това условие могат да послужат например някои от следните документи:

 • личен паспорт на лицето, от който да личи периодът на пребиваването му в чужбина; имиграционна карта; изселнически паспорт (пасаван);
 • документ за заличаване на лицето от регистрите на българското консулство в чужбина, удостоверяващ датата на регистриране в това консулство;
 • документ, издаден от полицейските или общинските власти на съответната страна, удостоверяващ периода на престоя на лицето там и потвърждаващ, че лицето е напуснало окончателно тази страна;
 • договор за работа в чужбина, от който да е виден периодът на престоя на лицето в съответната държава и други.

Когато лицето не е пребивавало в чужбина за 12 последователни месеца, е достатъчно да докаже, че е имало намерение да живее извън митническата територия на Общността най-малко една година (такъв е например случаят, когато лицето е сключило брак в чужбина, но поради смърт или разтрогване на брака то се завръща в Република България).

2. Да преместват обичайното си местопребиваване в Република България
За удостоверяване на това условие могат да послужат например някои от следните документи:

 • удостоверение от българските власти за продължително пребиваване в Република България;
 • работна виза, издадена от Министерство на труда и социалната политика на РБългария;
 • договор за работа в Република България или документ, издаден от български или чуждестранни юридически лица, удостоверяващ, че лицето ще работи в България, и от който да е видно какъв период от време същото лице ще пребивава в страната;
 • съдебно решение за регистрация на фирма;
 • договор за работа в чужбина, придружен от документ (служебна бележка), издаден от съответната организация или фирма, потвърждаващ приключването на този договор или от саморъчно подписана декларация на лицето, с която то потвърждава окончателното приключване на този договор и декларира, че се премества обичайното си местопребиваване в Република България;
 • договор за покупко-продажба на недвижим имот в Република България;
 • декларация, подписана от заинтересуваното лице, с която потвърждава, че се установява на обичайно местопребиваване в Република България и други.

3. Личното имущество на лицата да е било в тяхно владение и да е било за тяхно лично и частно ползване на предишното им местопребиваване
Превозните средства за частно ползване трябва да са били използвани ефективно от лицата най-малко 6 месеца преди смяната на местопребиваването им, като този факт може да бъде доказан с документи като например регистрационен талон, договор за покупко-продажба на моторно превозно средство, фактура или друг подобен документ.

4. Внасяното имущество да е предназначено за използване за същите цели на новото местопребиваване и от вида или количеството му да не възникват никакви съмнения, че може да има търговски характер
При внос на моторни превозни средства (а понякога и на спортни летателни апарати) е необходимо представянето на удостоверение, издадено от съответните компетентни чуждестранни власти в уверение на това, че внасяното моторно превозно средство или спортният летателен апарат са били регистрирани на името на лицето, което се премества. Ако поради някакви причини такова удостоверение не може да бъде представено, то законосъобразната употреба на внасяното превозно средство следва да бъде установена по друг служебен начин.
Ако няма съмнения за злоупотреби, безмитният внос се допуска за всякакви употребявани предмети, съставляващи напълно или частично нормалното обзавеждане в рамките на конкретното семейно състояние и дейността в чужбина на заинтересуваното лице, включително и превозни средства за частно ползване. В нормалното обзавеждане се счита, че се включват например дрехи, бельо (включително и спално бельо), покривки, хавлии, кърпи и други подобни; домакинска посуда, мебели, килими, огледала, закачалки, осветителни тела, порцеланови изделия за украса и други подобни; книги, предмети на изкуството, колекции, антики, малки предмети за домашна украса и други подобни; бижута (включително от благородни метали и скъпоценни камъни); магнетофони, радиокасетофони, уредби, телевизори, видеокасетофони, магнитни дискове и ленти и други подобни; пишещи машини, персонални компютри, любителски фотографски апарати, камери, домашни прожекционни апарати; музикални инструменти и преносими инструменти за художници, скулптори и други; домакински уредби, инструменти и други.
Допуска се безмитен внос и на домакински запаси - в количества, непревишаващи обичайните запаси, които заинтересуваното лице е правило на мястото, където е живяло преди преместването на обичайното си местопребиваване; домашни животни; ръчно преносими инструменти, необходими за упражняване от вносителя на занаятчийски или свободни професии.
Не се разрешава безмитен внос на алкохолни продукти; тютюн и тютюневи изделия; търговски превозни средства; както и предмети, предназначени за упражняване на занаят или професия, различни от ръчно преносимите инструменти за занаятчийски и свободни професии.
Митническите органи извършват проверки, целящи да се установи дали внасяното имущество е било употребявано преди преместването само по отношение на стоките с по-висока стойност, по външния вид на които няма явни следи от употреба.
Освен при особени обстоятелства, съгласно чл. 6 от Регламент (ЕИО) № 918/83, освобождаването се допуска само и единствено за лично имущество, декларирано за внос в рамките на 12 месеца от датата, на която лицето е установило обичайното си местопребиваване на митническата територия на РБългария.
Вносът на лично имущество може да бъде осъществяван чрез няколко отделни пратки съгласно горепосочения срок, при условие че то е било обявено при първоначалното митническо оформяне на имуществото.
В случаите, когато личното употребявано имущество се представя пред митническите органи за митническо оформяне, преди лицето да е установило обичайното си местопребиваване на митническата територия на РБългария, безмитният внос може да бъде разрешен, при условие че лицето поема писмено задължението да установи обичайното си местопребиваване в срок до 6 месеца. В този случай митническите органи изискват обезпечение на това задължение в определения от тях вид и размер.
Съгласно чл. 7 от Регламент (ЕИО) № 918/83, за срок от 12 месеца от датата на вноса, допуснатото с освобождаване лично имущество остава под митнически надзор.
За целите на надзора върху митническата декларация за внос се поставя печат, в който се отбелязва срокът, през който лицата не могат да извършват разпореждане с личното си имущество.
Безмитният внос се допуска с разрешение на началника на митницата, в чийто район се намира обичайното местопребиваване на съответното лице.
Следва да се има предвид, че всички придружаващи стоките документи трябва да бъдат на името на лицето.

Агенция “Митници”

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...