Меню

  СЕПТЕМВРИ 2008 г. 

Дата: Изтича срокът за: Правно основание:
10.09.  Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през август за доходи от трудови правоотношения и доходи от стопанска дейност, получени от лица, които не са търговци по смисъла на ТЗ. ЗДДФЛ 
10.09.  Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено. ЗКПО 
10.09.  Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за август.   ЗСВОТС 
14.09.  Подаване на VIES-декларация от регистрирано по ЗДДС лице, което е извършило вътреобщностни доставки или доставки като посредник в тристранна операция за август. ЗДДС 
14.09.  Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри на хартиен и магнитен (оптичен) носител, и внасяне на дължимия ДДС за август.   ЗДДС 
15.09.  Подаване на данни на технически носител от производител/вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през август. Наредба № Н-18
на МФ
от 13.12.2006 г. 
15.09.  Подаване на данни на технически носител от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през август. Наредба № Н-18
на МФ
от 13.12.2006 г. 
15.09.  Месечни авансови вноски за корпоративния данък за септември. ЗКПО 
15.09.  Внасяне на данъка върху приходите за август от бюджетните предприятия. ЗКПО 
15.09.  Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за август: представителни разходи, свързани с дейността; социални разходи, предоставени в натура; разходи, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност. ЗКПО 
15.09.  Внасяне на алтернативен данък по чл. 226, 234 и 241 ЗКПО върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, начислени през август. ЗКПО 
20.09.  Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори. ЗКПО 
30.09.  Внасяне на данъците при източника по ЗКПО. ЗКПО 
30.09.  Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за август. ЗКПО 
30.09.  Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 5 ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през август са направени само частични плащания. ЗДДФЛ 
30.09.  Деклариране и внасяне на окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ от платеца на дохода. ЗДДФЛ 
30.09.  Втора вноска на данъка върху превозните средства за 2008 г. ЗМДТ 
30.09.  Трета вноска на данъка върху недвижимите имоти  за 2008 г.   ЗМДТ