Меню

Дата:

Изтича срокът за:

Правно основание:

ФЕВРУАРИ 2009 г.

10.02.

Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено.

ЗКПО

10.02.

Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през януари за доходи от трудови правоотношения, включително удържания на основание чл. 49, ал. 5 ЗДДФЛ, както и за доходи от стопанска дейност, получени от лица, които не са търговци по смисъла на ТЗ.

ЗДДФЛ

10.02.

Ползване на 5 на сто отстъпка върху внесената в същия срок част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за доходи, получени през 2008 г., от лицата, подали декларацията  в срок до 10.02.2009 г.

ЗДДФЛ 

10.02.

Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за януари.

ЗСВОТС

14.02.

Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри на хартиен и магнитен (оптичен) носител, и внасяне на дължимия ДДС за януари.

ЗДДС

14.02.

Подаване на VIES-декларация от регистрирано по ЗДДС лице, което е извършило вътреобщностни доставки или доставки като посредник в тристранна операция за януари. 

ЗДДС

15.02.

Месечни авансови вноски за февруари за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.

ЗКПО

15.02.

Внасяне на данъка върху приходите за януари от бюджетните предприятия.

ЗКПО

15.02.

Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за януари: представителни разходи, свързани с дейността; социални разходи, предоставени в натура; разходи, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.

ЗКПО

15.02.

Внасяне на алтернативен данък по чл. 226 , 234 и 241 ЗКПО върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, начислени през януари.

ЗКПО

15.02.

Подаване на данни на технически носител от производител/вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през януари.

Наредба № Н-18 на МФ

от 13.12.2006 г.

15.02.

Подаване на данни на технически носител от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през януари.

Наредба № Н-18 на МФ

от 13.12.2006 г.

20.02.

Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка.

Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.

ЗКПО

28.02.

Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 5 ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през януари са направени само частични плащания.

ЗДДФЛ

28.02.

Внасяне на данъците при източника по ЗКПО.

ЗКПО

28.02.

Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за януари.

ЗКПО

28.02.

Деклариране и внасяне на окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ от платеца на дохода.

ЗДДФЛ

28.02.

Подаване на декларация по чл. 17, ал. 1 ЗМДТ от предприятия при промяна в отчетната стойност на недвижим имот, настъпила към 31.12. на предходната година.

ЗМДТ

Акценти

Електронен достъп до съдържанието на предстоящи учебни семинари и уебинари

Мнозинството от учебните семинари и уебинари от есенната ни учебна програма ще бъдат заснети и качени на специална електронна платформа.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...