Меню

До края на април 2009 г. физическите лица декларират доходите си, получени през 2008 г. Данък се дължи върху доходите от:

 • трудови правоотношения;
 • стопанска дейност като едноличен търговец;
 • друга стопанска дейност (например доходи по извънтрудови правоотношения, авторски и лицензионни възнаграждения);
 • наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество;
 • прехвърляне на права или имущество;
 • доходи от други източници, посочени в чл. 35 ЗДДФЛ (например облагаемите доходи от лихви, парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител, както и от други източници, които не саизрично посочени в този закон или не са обложени с окончателни данъци).

За всеки от посочените по-горе видове доходи е предвидено специално приложение към данъчната декларация.
За пръв път през тази година (2009 г.) при декларирането на доходите от 2008 г. ще се довнася 10% плосък данък върху доходите на физическите лица. Това на практика означава, че голяма част от гражданите няма да довнасят нищо, тъй като авансово удържаният през 2008 г. данък върху доходите им е равен на дължимия по годишната декларация. Това обстоятелство обаче не отменя задължението за подаване на данъчна декларация от всички физически лица, които са получили доходи, подлежащи на деклариране.
Освободени от задължението да подават данъчна декларация са само онези лица, които през 2008 г. са придобили само:

 •  доходи от трудови правоотношения, ако към 31.12.2008 г. са имали работодател и този работодател е определил годишен размер на данъка за всички придобити през годината доходи от трудови правоотношения и пълният размер на данъка е удържан до 31.01.2009 г.;
 •  необлагаеми доходи, с изключение на доходите от производство на непреработена растителна и животинска продукция от регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
 •  доходи, облагаеми с окончателен данък по реда на глава шеста от ЗДДФЛ, с изключение на доходите от дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина, когато последните са придобити от местни физически лица.

Декларация за доходите през 2009 г. няма да подават и едноличните търговци, които не са осъществявали стопанска дейност през изминалата година (2008 г.).
Всеки, който е работил по граждански договор през 2008 г. обаче, независимо от размера на получаваното възнаграждение или хонорар, е длъжен да подаде декларация.
Новото през 2009 г. по отношение облагането на доходите на едноличните търговци е, че те ще облагат доходите си от стопанска дейност, получени през 2008 г., с различна данъчна ставка - 15 на сто. Ако през 2008 г. едноличният търговец е получавал доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа - тези доходи се облагат с данъчна ставка в размер на 10 на сто.
Годишна данъчна декларация трябва да подадат и лицата, които през 2008 г. са упражнявали дейност, облагана с патентен данък.
Законът задължава да подадат декларация и лицата, които получават доход от непреработена растителна и животинска продукция, като регистрирани тютюнопроизводители или земеделски производители.
Данъчна декларация са задължени да подадат и местните физически лица, които през 2008 г. са притежавали акции и дялови участия в дружества и/или недвижима собственост в чужбина, както и когато са получавали доходи от дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина.

Попълване и подаване на декларацията
И през 2009 г. декларацията за доходите съдържа основна част и отделни приложения (образецът на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ и приложенията към нея са публикувани на интернет-страницата на НАП, на адрес: www.nap.bg). Принципът е, че се попълват само онези приложения към декларацията, в които се посочва съответният вид доходи.
Лицата, които са получили доходи по договори за управление и контрол, включително членовете на управителни и контролни органи на предприятия, попълват Приложение № 1, а не Приложение № 3 към декларацията, както беше през предходните години. От началото на 2008 г. тези доходи се считат за доходи от трудови правоотношения по смисъла на данъчния закон.
Местните физически лица, които имат доходи от чужбина, включително за получените дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина, попълват утвърдения образец на декларацията с код “2001а” (образецът на тази декларация също може да бъде открит на страницата на НАП в Интернет на посочения адрес).
Към основната част на декларацията и всяко от приложенията има подробни указания. (Консултация за попълване на формулярите можете да получите на телефона на информационния център на НАП: 0700 18700.)
Годишната декларация за доходите на физическите лица може да бъде подадена и по Интернет, ако лицето притежава електронен подпис, както и лично - в териториалната дирекция (офиса) на НАП, по постоянния адрес на лицето.
Формулярът на декларацията може да бъде изпратен до приходната администрация и по пощата, с препоръчано писмо с обратна разписка, или да бъде подаден в някоя от пощенските станции.

Какви документи се прилагат към данъчната декларация?
Към данъчната декларация лицата (в зависимост от конкретния случай) прилагат:

 • служебна бележка за доходите от трудови правоотношения (издава се от работодателя);
 • служебна бележка за доходите от извънтрудови правоотношения и от друга стопанска дейност (издава се основно от платеца на доходи по извънтрудови правоотношения);
 • копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Този документ се прилага към декларацията на лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, които имат право да намалят годишната си данъчна основа със 7920 лв.;
 • копие на документите, удостоверяващи направените лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране;
 • удостоверение за размера на внесения данък в чужбина, издадено от компетентните власти на другата държава - когато на местно физическо лице е удържан данък в друга държава;
 • удостоверение за размера на внесените в чужбина задължителни осигурителни вноски, издадено от компетентните власти на съответната държава;
 • документ за дължимия патентен данък, издаден от компетентната община, или копие на документи, удостоверяващи размера на внесения патентен данък - когато през 2008 г. физическото лице е преминало от облагане с патентен данък към облагане по общия ред;
 • годишен финансов отчет, включително приложенията към него - за доходите от дейност като едноличен търговец;
 • копие от доклада по Закона за независимия финансов одит - за едноличните търговци, чиито годишни финансови отчети подлежат на задължителен финансов одит, съгласно Закона за счетоводството и Закона за независимия финансов одит.

Плащане на данъка върху доходите на физическите лица
Данъкът върху доходите по годишната данъчна декларация може да се плати чрез Интернет, с банков превод или директно в клоновете на банките, намиращи се в офисите на НАП, не по-късно от 30.04.2009 г.
При плащане с банков превод се изисква попълването на платежно нареждане за плащане към бюджета.
За да сте сигурни, че плащането ще бъде коректно, е важно да попълните личните си данни, периода, за който се отнася плащането (в случая това е периодът 01.01.2008 - 31.12.2008 г.); данни за декларацията - входящ номер (ако разполагате с него), дата.
Важно е в платежното нареждане да се впише и код за вид плащане в специално определеното за това поле. Кодът за данъка върху доходите по годишните данъчни декларации, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, е 111213, а за данъка върху годишната данъчна основа от стопанска дейност като едноличен търговец - 111215.

Национална агенция за приходите

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...