Меню

В бр. 74 на „Държавен вестник” бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. ;
Актуализацията на бюджета предизвика широка обществена дискусия, редица изказвания на привърженици и противници на предлаганите изменения и допълнения, вето на президента и повторно приемане на закона от Народното събрание.
В настоящия коментар ще насочим вниманието си към основните положения, залегнали в приетия Закон за изменение и допълнение.

Целта на актуализацията на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. ;е да се обвържат мерките за разплащане към бизнеса и подкрепа на гражданите с ревизираната прогноза по приходите, като се запази фискалната стабилност на страната.
Основните причини, посочени от правителството като основание за актуализацията на държавния бюджет за 2013 г., най-общо могат да се сведат до:

  • по-песимистично развитие на основните макроикономически показатели през първото полугодие на настоящата година спрямо прогнозите, при които е разработен Бюджет 2013;
  • слаб икономически растеж, влошена външна среда, нестабилна вътрешна среда, свито вътрешно потребление;
  • по-нисък прогнозен ръст на икономиката спрямо заложения в макрорамката на Бюджет 2013;
  • очаквано негативно влияние върху инвестиционната активност в България поради повишената икономическа несигурност в страната и Европа;
  • намаление на постъпленията от ДДС от внос, в резултат на негативното отражение върху вноса, което оказва тенденцията към забавяне растежа на вътрешното търсене;
  • надценени разчети на приходите в Бюджет 2013 - очакваното изпълнение на данъчните приходи на годишна база очертава сериозно изоставане спрямо планираните със Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. ;параметри;
  • липса на гъвкавост и буфери по отношение на разходите, които да посрещнат натиска върху бюджетната позиция от очертаващото се неизпълнение на приходите;
  • невъзможност за изпълнение на най-неотложните стабилизационни мерки, насочени към растеж и подобряване на бизнес средата поради липсата на гъвкавост на разходите.

В резултат на актуализацията са извършени съответните промени в приходната и разходната част на бюджета, както и в бюджетното салдо - намаление на приходите и увеличение на разходите и дефицита.
Увеличен е резервът за непредвидени и неотложни разходи, в частта му за структурни реформи и допълнителни фискални мерки. Предвиденият допълнителен ресурс е за разплащане на задължения към бизнеса и подкрепа на гражданите. Във връзка с това са заложени допълнителни разходи в размер на 160,4 млн. лв., предназначени за погасяване на просрочени задължения на държавата към бизнеса, натрупани основно в системите на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието. Също така са предвидени и допълнителни средства за инвестиции по бюджета на Министерството на здравеопазването и средства за земеделските производители. За обезпечаване на социалните плащания за най-уязвимите групи са заложени допълнително 40 млн. лв., като средствата ще се използват основно за компенсиране на възникналия недостиг за изплащане на интеграционни добавки по Закона за интеграция на хората с увреждания и правилника за неговото прилагане.
С промяната в параграф 5 от Преходните и заключителните разпоредби на закона се увеличава общата годишна квота за предоставяне на ваучери за храна за 2013 г. Увеличението е от 160 млн. лв. на 200 млн. лв. По този начин се предоставя допълнителна възможност на работодателите да се възползват от съществуващото данъчно облекчение, изършвайки социални разходи под формата на предоставяне на ваучери за храна, освободени от данъци и осигурителни плащания. Такива разходи могат да се извършат за лица, работещи по трудови правоотношения и по договори за управление и контрол.
С промяната в параграф 9 от Преходните и заключителните разпоредби на закона се увеличава размерът на месечната добавка по чл. 8д, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2013 г. Увеличението е от 189 лв. на 217 лв. Става въпрос за месечната добавка за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст.
С промяната в параграф 13 от Преходните и заключителните разпоредби на закона е увеличен максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2013 г. Увеличението е от 2 млрд. лв. на 3 млрд. лв. Промяната в лимита е в контекста на увеличаването на дефицита и необходимостта от осигуряване на буфер във фискалния резерв, който да минимизира евентуални ликвидни рискове.
Създаденият нов параграф 14а в Преходните и заключителните разпоредби на закона дава възможност на Министерския съвет да поема външен държавен дълг, включително чрез емисии на държавни ценни книжа на международните пазари, в размер общо до 1 млрд. лв. или тяхната равностойност в друга валута при условията на последваща ратификация. Правителството не очаква това да окаже влияние върху регламентираното в параграф 14 ограничение за максималния размер на държавния дълг към края на годината от 14,6 млрд. лв.Възложено е на Министерския съвет да утвърди бюджета и показателите за дейността на Министерството на инвестиционното проектиране в рамките на показателите по чл. 1 от закона.

Веселка ДОНКОВА, финансов експерт

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...