Sidebar

Меню

В бр. 74 на „Държавен вестник” бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. ;
Актуализацията на бюджета предизвика широка обществена дискусия, редица изказвания на привърженици и противници на предлаганите изменения и допълнения, вето на президента и повторно приемане на закона от Народното събрание.
В настоящия коментар ще насочим вниманието си към основните положения, залегнали в приетия Закон за изменение и допълнение.

Целта на актуализацията на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. ;е да се обвържат мерките за разплащане към бизнеса и подкрепа на гражданите с ревизираната прогноза по приходите, като се запази фискалната стабилност на страната.
Основните причини, посочени от правителството като основание за актуализацията на държавния бюджет за 2013 г., най-общо могат да се сведат до:

  • по-песимистично развитие на основните макроикономически показатели през първото полугодие на настоящата година спрямо прогнозите, при които е разработен Бюджет 2013;
  • слаб икономически растеж, влошена външна среда, нестабилна вътрешна среда, свито вътрешно потребление;
  • по-нисък прогнозен ръст на икономиката спрямо заложения в макрорамката на Бюджет 2013;
  • очаквано негативно влияние върху инвестиционната активност в България поради повишената икономическа несигурност в страната и Европа;
  • намаление на постъпленията от ДДС от внос, в резултат на негативното отражение върху вноса, което оказва тенденцията към забавяне растежа на вътрешното търсене;
  • надценени разчети на приходите в Бюджет 2013 - очакваното изпълнение на данъчните приходи на годишна база очертава сериозно изоставане спрямо планираните със Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. ;параметри;
  • липса на гъвкавост и буфери по отношение на разходите, които да посрещнат натиска върху бюджетната позиция от очертаващото се неизпълнение на приходите;
  • невъзможност за изпълнение на най-неотложните стабилизационни мерки, насочени към растеж и подобряване на бизнес средата поради липсата на гъвкавост на разходите.

В резултат на актуализацията са извършени съответните промени в приходната и разходната част на бюджета, както и в бюджетното салдо - намаление на приходите и увеличение на разходите и дефицита.
Увеличен е резервът за непредвидени и неотложни разходи, в частта му за структурни реформи и допълнителни фискални мерки. Предвиденият допълнителен ресурс е за разплащане на задължения към бизнеса и подкрепа на гражданите. Във връзка с това са заложени допълнителни разходи в размер на 160,4 млн. лв., предназначени за погасяване на просрочени задължения на държавата към бизнеса, натрупани основно в системите на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието. Също така са предвидени и допълнителни средства за инвестиции по бюджета на Министерството на здравеопазването и средства за земеделските производители. За обезпечаване на социалните плащания за най-уязвимите групи са заложени допълнително 40 млн. лв., като средствата ще се използват основно за компенсиране на възникналия недостиг за изплащане на интеграционни добавки по Закона за интеграция на хората с увреждания и правилника за неговото прилагане.
С промяната в параграф 5 от Преходните и заключителните разпоредби на закона се увеличава общата годишна квота за предоставяне на ваучери за храна за 2013 г. Увеличението е от 160 млн. лв. на 200 млн. лв. По този начин се предоставя допълнителна възможност на работодателите да се възползват от съществуващото данъчно облекчение, изършвайки социални разходи под формата на предоставяне на ваучери за храна, освободени от данъци и осигурителни плащания. Такива разходи могат да се извършат за лица, работещи по трудови правоотношения и по договори за управление и контрол.
С промяната в параграф 9 от Преходните и заключителните разпоредби на закона се увеличава размерът на месечната добавка по чл. 8д, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2013 г. Увеличението е от 189 лв. на 217 лв. Става въпрос за месечната добавка за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст.
С промяната в параграф 13 от Преходните и заключителните разпоредби на закона е увеличен максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2013 г. Увеличението е от 2 млрд. лв. на 3 млрд. лв. Промяната в лимита е в контекста на увеличаването на дефицита и необходимостта от осигуряване на буфер във фискалния резерв, който да минимизира евентуални ликвидни рискове.
Създаденият нов параграф 14а в Преходните и заключителните разпоредби на закона дава възможност на Министерския съвет да поема външен държавен дълг, включително чрез емисии на държавни ценни книжа на международните пазари, в размер общо до 1 млрд. лв. или тяхната равностойност в друга валута при условията на последваща ратификация. Правителството не очаква това да окаже влияние върху регламентираното в параграф 14 ограничение за максималния размер на държавния дълг към края на годината от 14,6 млрд. лв.Възложено е на Министерския съвет да утвърди бюджета и показателите за дейността на Министерството на инвестиционното проектиране в рамките на показателите по чл. 1 от закона.

Веселка ДОНКОВА, финансов експерт

Свързани продукти

ЕПИ Счетоводство и данъци ЕПИ Счетоводство и данъци

Тагове:

Предстоящи учебни семинари

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Актуални въпроси на ДОПК

22 - 24 ноември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същите семинари през месец ноември:
1. 16 - 17 ноември 2017 г., Конферентна зала "Европа"
2. 29 ноември - 1 декември 2017 г., Конферентна зала "Европа"

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

29 ноември - 1 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Граждански процес

6 – 8 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Красимир Влахов, Емануела Балевска, Боян Балевски, Стефан Кюркчиев
Цена с ДДС: 300.00 лв.

Годишно счетоводно приключване на 2017 г. за бюджетните организации. Указания на Министерство на финансите. Практически насоки при прилагане на амортизации в отчетността на бюджетните организации

6 – 7 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Теодора Бакърджиева, Мария Цветанова
Цена с ДДС: 240.00 лв.

Промените в изпълнителния процес, в заповедното и касационното производство

12 – 14 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валентина Гигова, Диана Митева, Борислав Белазелков, Мариана Обретенова
Цена с ДДС: 300.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

18 - 19 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Лорета Цветкова, Валентина Василева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

24 – 26 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Валентина Василева, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Промените в ДОПК

31 януари – 2 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г.

24 ноември 2017 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Мина Янкова
Цена: 108.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

28 ноември 2017 г.
Бургас, Комплекс "Славейков" 93 Хотел "Мираж", Конферентна зала "Мираж"
Лектор: Анета Георгиева, Евгения Попова
Цена: 120.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

14 декември 2017 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и практически въпроси по данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г

15 декември 2017 г.
Плевен, бул. "Цар Борис III" № 2, Конферентна зала на хотел "Ростов"
Лектор: Мина Янкова
Цена: 108.00 лв.

Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации. Указания на министерство на финансите

12 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Теодора Бакърджиева
Цена: 108.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

23 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 108.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

26 януари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 120.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2018 г.

20 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Теодора Дичева
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2018 г.

23 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Цветана Янкова, Лорета Цветкова
Цена: 108.00 лв.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017

Книга-годишник + CD
Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Практически въпроси на собствеността

Проблеми на гражданския и търговския оборот
Трето преработено и допълнено издание

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Изчерпателен коментар на правната уредба и анализ на съдебната практика

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

- правни основания
- анализ на съдебната практика
- въпроси и отговори

Новото данъчно законодателство през 2018 г.

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Трудови отношения 2018

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Счетоводство - 2018 г.

Девети по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит