Sidebar

Меню

В края на календарната година въпросите, свързани с определянето на годишните данъчни задължения, в т.ч. и за доходи, придобити от физическите лица, стават все по-актуални. Може да се каже, че като цяло механизмът, свързан с изчисляването на годишните данъци за 2012 г., регламентиран в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), е идентичен с прилагания за предходната 2011 г. 
От друга страна, някои от разпоредбите, касаещи прилагането на този механизъм, бяха променени със ЗИД на ЗДДФЛ (обн. ДВ, бр. 99 от 2011 г.) и това доведе до възникването на въпроси в практиката по прилагането на закона, отговорът на които е свързан с коректното определяне на дължимите данъци.
Ето защо в настоящия материал ще припомним основните правила за изчисляване на годишните данъци върху доходите, придобити от физическите лица, актуални за
2012 г.

1. Определяне на данъка върху общата годишна данъчна основа

Размерът на данъка върху общата годишна данъчна основа се определя по реда на чл. 48, ал. 1 ЗДДФЛ, а именно като общата годишна данъчна основа1 се умножи по данъчна ставка от 10 на сто. От така изчисления данък се приспадат:

  • данъкът, авансово удържан и/или внесен през течение на годината по реда на чл. 42, 43 и 44 ЗДДФЛ;
  • удържаният, съответно внесеният през календарната година окончателен данък за доходи по чл. 37 на физическо лице, което за същата година се смята за местно физическо лице.

В съответствие с разпоредбата на чл. 48, ал. 8 ЗДДФЛ, получената разлика се закръглява към всеки пълен лев. Това правило е сравнително ново - за първи път беше приложено при подаването на годишните данъчни декларации по чл. 50 ЗДДФЛ за 2011 г. Следва да се има предвид, че въпросното закръгление се прилага само по отношение на разликата между дължимия годишен данък и подлежащите на приспадане данъци. В случай че се ползва отстъпка от 5 на сто по реда на чл. 53, ал. 2 и 3 ЗДДФЛ, повторно закръгляване на получения резултат (сумата на данъка за довнасяне след приспадане на изчислената отстъпка) не се прави.

Пример:
През 2012 г. физическо лице е упражнявало свободна професия и е придобило годишен доход в размер на 28 000 лв. Лицето своевременно е внасяло дължимия от него авансов данък по реда на чл. 67 ЗДДФЛ, като за целите на примера ще приемем, че същият е 1234,56 лв. Ще допуснем също така, че годишният размер на данъка върху общата годишна данъчна основа в случая е 2100,50 лв., т.е. математическата разлика между дължимия годишен данък и направените авансови вноски е 865,94 лв. Така след прилагане на правилото по чл. 48, ал. 8 ЗДДФЛ, данъкът ще е 865 лв.
Лицето подава годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ по електронен път и внася дължимия годишен данък в рамките на законово установения срок, т.е. има право на отстъпка от 5 на сто - в случая 43,25 лв. (5% от 865 лв.). Дължимият данък за довнасяне, намален с отстъпката, ще бъде съответно 821,75 лв. (865 - 43,25), т.е. тук не следва да се прилага повторно правилото на чл. 48, ал. 8 ЗДДФЛ. Следователно сумата, която лицето трябва да внесе ефективно в срок до 30.04.2013 г., е 821,75 лв.

2. Определяне на данъка върху годишната данъчна основа по чл. 28 ЗДДФЛ

С данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 ЗДДФЛ се облагат физическите лица, извършващи стопанска дейност като еднолични търговци, както и физическите лица, които не са търговци, но са регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители в случаите по чл. 29а от закона. Редът за формиране на годишната данъчна основа по чл. 28 ЗДДФЛ е идентичен с този, който се прилагаше за предходната 2011 г., поради което не е обект на разглеждане в настоящия материал. Вместо това ще обърнем внимание на някои основни моменти, касаещи изчисляването на данъка.
Съгласно чл. 48, ал. 2 ЗДДФЛ данъкът върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец, както и за доходите от стопанска дейност по чл. 29а от закона, се определя, като годишната данъчна основа по чл. 28, ал. 22 ЗДДФЛ се умножи по данъчна ставка от 15 на сто. Полученият годишен размер се намалява единствено с авансовите вноски, направени през течение на годината за този вид данък. Не е възможно от данъка върху годишната данъчна основа да се приспадат авансови вноски, направени за доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа (вж. чл. 48, ал. 3 ЗДДФЛ). Следва да се има предвид, че разпоредбата на чл. 48, ал. 8 ЗДДФЛ се прилага и за този вид данък, т.е. получената разлика се закръглява към всеки пълен лев.
Обръщаме внимание, че данъкът върху годишната данъчна основа по чл. 28 ЗДДФЛ се преотстъпва в размер до 60 на сто на еднолични търговци, регистрирани като земеделски производители, за годишната данъчна основа от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция, при условията за преотстъпване на корпоративен данък по чл. 189б ЗКПО (чл. 48, ал. 6 ЗДДФЛ). Цитираната разпоредба обаче, не може да се прилага от физически лица, регистрирани като земеделски производители и тютюнопроизводители, които се облагат с данък върху годишната данъчна основа, на основание чл. 29а, ал. 1 и 3 ЗДДФЛ.
Важно е да се има предвид, че на основание чл. 48, ал. 5 ЗДДФЛ, надвнесеният данък върху годишната данъчна основа може да се приспада от следващи авансови и годишни вноски за този данък, дължим от едноличния търговец или от физическото лице, в случаите по чл. 29а ЗДДФЛ. Когато се установи, че лицето без основание приспада данък - за невнесените авансови и годишни вноски, се дължат лихви по реда на Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

3. Ползване на отстъпка от 5 на сто от дължимия по декларацията данък

На основание чл. 53, ал. 2 и 3 ЗДДФЛ, данъкоплатците могат да ползват отстъпка от 5 на сто върху внесената част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, ако:

  • подадат годишна данъчна декларация до 10.02.2013 г. и частта от данъка е внесена в същия срок; или
  • подадат годишна данъчна декларация в законово установения срок (30.04.2013 г.) по електронен път и частта от данъка е внесена в същия срок.

Цитираното правило може да се прилага както за данъка върху общата годишна данъчна основа, така и за данъка върху годишната данъчна основа за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец и за доходи от стопанска дейност по чл. 29а ЗДДФЛ, при кумулативното наличие на условията, поставени в цитираните по-горе разпоредби. При ползване на отстъпката следва да се има предвид правилото на чл. 53, ал. 4 ЗДДФЛ, въведено със ЗИД на ЗДДФЛ (обн. ДВ, бр. 99 от 2011 г.).
Става въпрос за допълнителното изискване към лицата, които ползват отстъпка от 5 на сто от данъка, дължим по годишната данъчна декларация и през годината са били задължени да внасят авансово данък по реда на чл. 67 и 68 ЗДДФЛ. В тези случаи отстъпката се ползва, само ако лицата са внесли пълния размер на дължимия авансово данък в сроковете по чл. 67 от закона.

В тази връзка ще поясним, че задължение за внасяне на авансов данък, в сроковете по чл. 67 ЗДДФЛ, имат физическите лица, които са придобили доходи от:

  • наем или друго възмездно предоставяне на права или имущество; и/или
  • доходи от друга стопанска дейност по чл. 29 ЗДДФЛ (с изключение на случаите по чл. 29а);
  • и платецът не е задължен да определя, удържа и внася авансово данък по реда на чл. 43, ал. 4 и чл. 44, ал. 4 ЗДДФЛ.

;Например при изплащане на сума за извършена услуга по граждански договор, когато физическото лице е самоосигуряващо се лице по смисъла на КСО и писмено е декларирало това обстоятелство пред платеца на доходите, или когато например наемателят е физическо лице. В тези случаи лицето, придобиващо дохода, е длъжно само да определи и внесе авансово дължимия данък, в срок до 15-о число на месеца, следващ тримесечието на придобиването на дохода, като за четвъртото тримесечие данък не се дължи (вж. чл. 67, ал. 1 и 2 ЗДДФЛ).

На практика, разпоредбата на чл. 53, ал. 4 ЗДДФЛ е неприложима за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец и от друга стопанска дейност по чл. 29а ЗДДФЛ, тъй като за този вид доходи авансовият данък се дължи не по реда на чл. 67 ЗДДФЛ, а по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Иначе казано, ако физическо лице е придобило доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа (например доходи от наем) и доходи, облагаеми с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 ЗДДФЛ (например от стопанска дейност като едноличен търговец), условието по чл. 53, ал. 4 ЗДДФЛ би имало отношение единствено към доходите, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа (в случая това са доходите от наем).
Обстоятелствата, свързани с прилагането на чл. 67 ЗДДФЛ, се описват в годишната данъчна декларация, като за целта в Приложение № 3 за доходите от друга стопанска дейност и в Приложение № 4 за доходите от наем и друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, са предвидени специални редове в част III на приложенията.

Пример:
През 2012 г. физическо лице е придобило доходи от стопанска дейност като едноличен търговец, за които дължи данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 ЗДДФЛ в размер на 5421 лв. Нетният приход от продажби за предходната година на предприятието на едноличния търговец не превишава 200 000 лв. и на основание чл. 83 ЗКПО лицето не е правило авансови вноски за този вид доходи.
Освен това, през 2012 г. физическото лице е придобило и доходи от наем, като дължимият данък върху общата годишна данъчна основа за този вид доход е в размер на 600 лв. Лицето е било длъжно да внася авансов данък по реда на чл. 67 ЗДДФЛ, но в нарушение на визираната данъчна норма данъкът не е внасян текущо през годината.
Лицето подава годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ по електронен път и внася изцяло дължимите по декларацията данъци на 30.04.2013 г. В конкретния случай, лицето може да ползва отстъпка от 5 на сто само за данъка върху годишната данъчна основа по чл. 28 ЗДДФЛ, т.е. 5 на сто от 5421 лв. (271,05 лв.), тъй като за доходите от наема не е изпълнено условието по чл. 53, ал. 4 ЗДДФЛ.

Лорета ЦВЕТКОВА, данъчен експерт
_________
1. Общата годишна данъчна основа се изчислява, като сумата от годишните данъчни основи за доходите от трудови правоотношения, друга стопанска дейност, наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, прехвърляне на права или имущество и други доходи по чл. 35 ЗДДФЛ, се намали с размера на данъчните облекчения.
2. Годишната данъчна основа по чл. 28, ал. 2 ЗДДФЛ се формира след прилагане на предвидените данъчни облекчения за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец или като регистриран тютюнопроизводител и земеделски производител, в случаите по чл. 29а от същия закон.

Свързани продукти

ЕПИ Счетоводство и данъци ЕПИ Счетоводство и данъци

Тагове:

Предстоящи учебни семинари

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

24 – 26 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Валентина Василева, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия ни семинар на дати  22 - 23 февруари 2018 г., Конферентна зала "Европа"

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Промените в ДОПК

31 януари – 2 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар в дните 22 - 23 февруари 2018 г., Конферентна зала "Европа"

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

14 - 16 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същите семинари през месец февруари и март:
1. 20 - 22 февруари 2018 г., Конферентна зала "Европа"
2. 21 - 23 март 2018 г.,
Конферентна зала "Америка"

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

20 - 22 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство

22 - 23 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Лорета Цветкова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Практически въпроси по социално осигуряване и трудови отношения за 2018 г. Защитата на личните данни на работниците и служителите

21 - 23 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Катя Кашъмова, Елка Атанасова, Марио Първанов, Теодора Дичева, Доц. д-р Андрей Александров,
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Практически въпроси по прилагане на закона за обществените поръчки. Добри и лоши практики.

28 – 30 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветан Стоевски, Елена Димова, Александър Александров
Цена с ДДС: 318.00 лв.

Актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2018 г.

12 - 22 април 2018 г.
ВИЕТНАМ
Лектор: Валентина Василева,
Цена: 4 550.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

23 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 108.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

26 януари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 120.00 лв.

Промени и актуални въпроси по данъка върху добавената стойност за 2018 г.

16 февруари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Валентина Василева
Цена: 120.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2018 г.

19 февруари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Димитър Войнов, Лорета Цветкова
Цена: 120.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2018 г.

20 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Теодора Дичева
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2018 г.

23 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Цветана Янкова, Лорета Цветкова
Цена: 108.00 лв.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

- правни основания
- анализ на съдебната практика
- въпроси и отговори

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017

Книга-годишник + CD
Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Новото данъчно законодателство през 2018 г.

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Трудови отношения 2018

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Счетоводство - 2018 г.

Девети по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит

Социално осигуряване - 2018

Двадесет и второ издание на книгата-годишник!

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Изчерпателен коментар на правната уредба и анализ на съдебната практика