Sidebar

Меню

Поначало лихвата е възнаграждението, което длъжникът на пари трябва да престира на кредиторите си заради това, че се ползва от парите им. Задължението за лихва може да възникне от правна сделка и тогава говорим за договорна лихва. Когато същото възникне по силата на закона, лихвата се нарича законова – например чл. 294, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ).

Когато длъжникът на едно парично задължение не го изпълни на падежа, за него възниква задължението да поправи възникналите вследствие на неизпълнението вреди за кредиторите му. В тези случаи законът казва, че длъжникът дължи обезщетение за настъпилите закъснителни (мораторни) вреди. Поради особения характер на паричното задължение и обезщетението за неизпълнението му е прието да се нарича лихва, но за да се разграничава от същинската лихва, същата се обозначава като мораторна (закъснителна) лихва. В зависимост от основанието за възникването £ тя може да бъде договорна (например по договор за кредит) или законова – чл. 86 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).

Размерът на законовата мораторна лихва е нормативно определен с чл. 86, ал. 2 ЗЗД. Съгласно посочената разпоредба размерът на законната лихва се определя от Министерския съвет. За целта Министерският съвет беше приел ПМС № 72 от 08.04.1994 г. (обн. ДВ, бр. 33 от 19.04.1994 г., изм. и доп. бр. 74 от 22.08.1995 г.), което в единствения си член предвиждаше, че годишният размер на законната лихва за просрочени задължения е равен на основния лихвен процент, обявен от БНБ за периода, плюс 10 пункта за задълженията в левове и на тримесечния Либор за съответния вид валута плюс 10 пункта за задълженията в конвертируема валута.

С наскоро приетото ПМС № 100 от 29.05.2012 г. (обн. ДВ, бр. 42 от 05.06.2012 г.), което влезе в сила, считано от 01.07.2012 г., беше отменено ПМС № 72 от 08.04.1994 г., като считано от 01.07.2012 г., 
Министерският съвет, на основание чл. 86, ал. 2 ЗЗД, въведе нови правила за определяне размера на законната лихва по просрочени задължения в левове и валута, които замениха досега действащите такива, установени с отмененото ПМС № 72 от 08.04.1994 г.

Съгласно единствения член на ПМС № 100 от 29.05.2012 г. годишният размер на законната лихва за просрочени задължения продължава да е диференциран според валутата на задължението – в левове и в конвертируема валута, но за разлика от ПМС № 72 от 1994 г., новото ПМС № 100 от 2012 г. урежда специфични правила за определяне на законната лихва за просрочени задължения в евро, които са отделни и различаващи се от правилата за определяне на законната лихва за просрочени задълженията в останалите видове конвертируема валута.

Както и досега, годишният размер на законната лихва за просрочени задължения в левове е равен на основния лихвен процент, обявен от БНБ, плюс 10 процента. Различното от досегашния режим е, че съгласно новите правила на ПМС № 100 от 2012 г. се предвиждат два периода за прилагане на основния лихвен процент на БНБ, а именно – за първото полугодие на съответната година, съобразно обявения от БНБ основен лихвен процент, в сила от 1 януари на текущата година, и за второто полугодие на съответната година, съобразно обявения от БНБ основен лихвен процент, в сила от 1 юли на текущата година (член единствен, ал. 3, във връзка с ал. 1, т. 1 от ПМС № 100 от 2012 г.). В този смисъл, ако просрочието на задължението в левове настъпи през първото полугодие на година, например през март, то приложение намира обявеният от БНБ основен лихвен процент, в сила от 1 януари на годината. Този процент се прилага за целия период на просрочието от март до
30 юни на годината, а не както досега – за периода до обявяване на нов основен лихвен процент на БНБ. Ако просрочието продължи и след
30 юни на годината, то законната лихва за периода, считано от
1 юли на годината до 31 декември на същата година, се определя при прилагане на обявения основен лихвен процент на БНБ, който е в сила от 1 юли на годината. Ако просрочието продължи и след края на годината, т.е. след 31 декември на годината, в която е възникнало просрочието, то според новите правила на ПМС № 100 от 2012 г. 
законната лихва за периода от новата година се определя при прилагане на обявения от БНБ основен лихвен процент, който е в сила, считано от 1 януари на новата година. Следователно, за разлика от ПМС № 72 от 1994 г., приетите нови правила на ПМС № 100 от 2012 г. 
ограничават варирането в компонентата на основния лихвен процент, обявен от БНБ, в изчисления през годината размер на законната лихва най-много до една промяна годишно, а именно – ако годишният размер на законната лихва е бил определен през първото полугодие на годината, промяна в размера му може да настъпи само считано от 1 юли на същата година.

Посоченият принцип на стабилизиране на изчисленията е възприет и при определяне на законната лихва по просрочени задължения в конвертируема валута, при които променливата компонента, каквато представлява лихвеният процент, прилаган от Европейската централна банка по основните операции по рефинансиране – за задълженията в евро, и едномесечният Либор за съответната валута – за задълженията, деноминирани в останалите конвертируеми валути извън еврото, също е ограничена в динамиката си в рамките на два периода – от 1 януари до 30 юни, или за първото полугодие на съответната година, и от 1 юли до 31 декември, т.е. за второто полугодие на същата година (член единствен, ал. 3, във връзка с ал. 1, т. 2 и 3 от ПМС № 100 от 2012 г.). Определянето на годишния размер на законната лихва за задължения в конвертируема валута, в т.ч. евро, следва същата логика на изчисляване, както при задълженията, деноминирани в левове – ако просрочието на задължението настъпи през първото полугодие на година, например през март, то приложение намира обявеният лихвен процент на Европейската централна банка/едномесечен Либор, който е в сила от 1 януари на годината. Този процент се прилага за целия период на просрочието от март до 30 юни на годината, а не както по реда на ПМС № 72 от 1994 г. – за периода до обявяване на нов тримесечен Либор за съответната валута. Ако просрочието продължи и след 30 юни на годината, то законната лихва за периода, считано от 1 юли на годината до 31 декември на същата година, се определя при прилагане на обявения лихвен процент на Европейската централна банка/едномесечен Либор, който е в сила от
1 юли на годината. Ако просрочието продължи и след края на годината, т.е. след 31 декември на годината, в която е възникнало просрочието, то според новите правила на ПМС № 100 от 2012 г. законната лихва за периода от новата година се определя при прилагане на обявения лихвен процент на Европейската централна банка/едномесечен Либор, който е в сила, считано от 1 януари на новата година. Следователно, за разлика от ПМС № 72 от 1994 г., приетите нови правила на ПМС № 100 от 2012 г. ограничават варирането в променливата компонента в изчисления през годината размер на законната лихва за задължения в конвертируема валута, в т.ч. евро, най-много до една промяна годишно, а именно – ако годишният размер на законната лихва е бил определен през първото полугодие на годината, промяна в размера му може да настъпи само считано от 1 юли на същата година.

За разлика от отменените правила на ПМС № 72 от 1994 г. за просрочените задължения в евро, ПМС № 100 от 2012 г. въвежда специални правила за изчисление на законната лихва в член единствен, ал. 1, т. 2 от ПМС № 100 от 2012 г., в отклонение от общото правило на член единствен, ал. 1, т. 3 от ПМС № 100 от 2012 г. Въпреки че надбавката от 10 процента продължава да е унифицирана и се запазва както при еврото, така и при останалите конвертируеми валути извън еврото, базата при определяне на законната лихва за задължения в евро се променя, като тримесечният Либор за еврото е изоставен и същият е заменен от лихвения процент, прилаган от Европейската централна банка по основните операции по рефинансиране, в сила от 1 януари, съответно от 1 юли на текущата година. Базата при определяне на законната лихва за задължения в останалите конвертируеми валути извън еврото също е променена, като тримесечният Либор за съответната валута по ПМС № 72 от 1994 г. 
е изоставен и същият е заменен от едномесечния Либор за съответния вид валута, в сила от 1 януари, съответно от 1 юли на текущата година. За валути, за които не се котира Либор, разпоредбата на член единствен, ал. 1, т. 3, предложение последно от ПМС № 100 от 2012 г. 
предвижда да намери приложение лихвеният процент, прилаган от Европейската централна банка за този вид валута по основните операции по рефинансиране, в сила от 1 януари, съответно от 1 юли на текущата година.

Както и по досегашния режим, установен от ПМС № 72 от 1994 г. 
съгласно правилата на новото ПМС № 100 от 2012 г. и по-специално на правилото на член единствен, ал. 2 от постановлението, дневният размер на законната лихва за просрочени задължения е равен на 1/360 част от годишния размер на законната лихва за просрочени задължения, определен за съответния вид валута, съобразно правилата на ПМС
№ 100 от 2012 г., представени по-горе.

Велко ДЖИЛИЗОВ, юрист

Свързани продукти

ЕПИ Счетоводство и данъци ЕПИ Счетоводство и данъци

Тагове:

Предстоящи учебни семинари

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

24 – 26 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Валентина Василева, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия ни семинар на дати  22 - 23 февруари 2018 г., Конферентна зала "Европа"

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Промените в ДОПК

31 януари – 2 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар в дните 22 - 23 февруари 2018 г., Конферентна зала "Европа"

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

14 - 16 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същите семинари през месец февруари и март:
1. 20 - 22 февруари 2018 г., Конферентна зала "Европа"
2. 21 - 23 март 2018 г.,
Конферентна зала "Америка"

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

20 - 22 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство

22 - 23 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Лорета Цветкова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Практически въпроси по социално осигуряване и трудови отношения за 2018 г. Защитата на личните данни на работниците и служителите

21 - 23 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Катя Кашъмова, Елка Атанасова, Марио Първанов, Теодора Дичева, Доц. д-р Андрей Александров,
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Практически въпроси по прилагане на закона за обществените поръчки. Добри и лоши практики.

28 – 30 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветан Стоевски, Елена Димова, Александър Александров
Цена с ДДС: 318.00 лв.

Актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2018 г.

12 - 22 април 2018 г.
ВИЕТНАМ
Лектор: Валентина Василева,
Цена: 4 550.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

23 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 108.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

26 януари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 120.00 лв.

Промени и актуални въпроси по данъка върху добавената стойност за 2018 г.

16 февруари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Валентина Василева
Цена: 120.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2018 г.

19 февруари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Димитър Войнов, Лорета Цветкова
Цена: 120.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2018 г.

20 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Теодора Дичева
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2018 г.

23 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Цветана Янкова, Лорета Цветкова
Цена: 108.00 лв.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

- правни основания
- анализ на съдебната практика
- въпроси и отговори

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017

Книга-годишник + CD
Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Новото данъчно законодателство през 2018 г.

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Трудови отношения 2018

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Счетоводство - 2018 г.

Девети по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит

Социално осигуряване - 2018

Двадесет и второ издание на книгата-годишник!

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Изчерпателен коментар на правната уредба и анализ на съдебната практика