Меню

Коментар

С Постановление № 33 на Министерския съвет от 16.02.2012 г. (обн. ДВ, бр. 16 от 24.02.2011 г.) са направени изменения и допълнения в поднормативния акт на Кодекса за социално осигуряване (КСО) в областта на задължителното пенсионно осигуряване - Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС), които влизат в сила от 01.01.2012 г.

С изменената разпоредба на чл. 1, ал. 8 НПОС нормативно са уредени случаите във връзка с подаване на заявления за изплащане на вече отпуснати пенсии на лица, които не са български граждани и нямат постоянен адрес в страната и за които не се прилагат разпоредбите на международен договор, по който Република България е страна. Те следва да се подават до Столичното управление „Социално осигуряване“. Ако такива заявления постъпят в друго териториално поделение на Националния осигурителен институт (НОИ), същото служебно ги препраща на Столично управление „Социално осигуряване“. Това са лица, които нямат ЕГН/ЛНЧ.
Пенсиите на тези лица, съгласно изменението в изречение първо на чл. 67, ал. 2 от наредбата, се изплащат само по банкова сметка, открита в Република България. Сметката следва да отговаря на изискванията на ал. 1 от същия член. На всеки шест месеца от тези лица се изисква да декларират, че пенсиите им ще продължават да се изплащат по българската им банкова сметка.   
С допълнението в чл. 2, т. 1 НПОС разпоредбата се привежда в съответствие с новосъздадената разпоредба на чл. 94, ал. 2 КСО, като задължението за представяне на документи за прекратяване на осигуряването се отнася само за лицата, които са осигурени по реда на чл. 4, ал. 1, т. 1-4 и 6 и чл. 4а КСО.
С промените в чл. 3, ал. 1 НПОС се регламентира, че при пенсиите за инвалидност поради общо заболяване и за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест се представят документите за осигурителен стаж и осигурителен доход до датата на пенсионирането, а не както беше до края на 2011 г. - до датата на инвалидизирането. Изменението е във връзка с промяната на чл. 77 КСО (в сила от 01.01.2011 г.) относно пенсиите за инвалидност поради общо заболяване и на чл. 79 от кодекса (в сила от 05.08.2011 г.) за пенсиите за трудова злополука и професионална болест. 
Отмяната на ал. 2 в чл. 3 НПОС, както и промените в ал. 1, са във връзка с изменената от 01.01.2012 г. разпоредба на чл. 98, ал. 5 КСО. След влизането в сила на посочените разпоредби отпада изискването за лицата с постоянен адрес в България към заявлението си за пенсия за инвалидност да представят наличната медицинска документация. Само лица, които са с постоянен адрес в държава, с която Република България прилага международен договор в областта на социалната сигурност, представят медицинска документация от съответната държава.
С промяната в изречение първо на чл. 9, ал. 1 НПОС е прецизиран текстът, като се регламентира, че за номер на пенсионното досие може да се постави съответният присвоен номер на заявителя - ЕГН/ЛНЧ или служебен номер. Служебен номер се присвоява от дирекция „Европейски регламенти и международни договори“ към НОИ и се отнася за пенсионери, които получават пенсията си от тази дирекция.
С направената промяна в ал. 1, изречение второ на чл. 10 НПОС се съкращава срокът за произнасяне на длъжностното лице по пенсионно осигуряване от шестмесечен на петмесечен от подаването на заявлението. Промяната се отнася за заявления, подадени след 01.01.2012 г.
Останалите изменения и допълнения в чл. 10, 10а-10в НПОС се отнасят до реда и сроковете на произнасяне на медицинските комисии към териториалните поделения на НОИ, сроковете при документооборота между различните сектори, отдели, дирекции и институции.
Изменената от 01.01.2012 г. разпоредба на ал. 1 от чл. 15 НПОС и отмяната на ал. 2 са във връзка с променящите се през различните календарни години условия за възраст и осигурителен стаж за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 и 2 КСО от същата дата. Систематизиран в таблица, общият ред за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, при изменящите се условия за навършена възраст и необходим осигурителен стаж, визиран в чл. 68, ал. 1 и 2 КСО и детайлно разписан в чл. 15, ал. 1 НПОС, е следният:

ОБЩ РЕД ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ
ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ
(чл. 68, ал. 1 и 2 КСО)
;

 

Година на пенсиониране

Жени

Мъже

възраст

стаж

възраст

стаж

2011

60 г.

34 г.

63 г.

37 г.

2012

60 г. и 4 м.

34 г. и 4 м.

63 г. и 4 м.

37 г. и 4 м.

2013

60 г. и 8 м.

34 г. и 8 м.

63 г. и 8 м.

37 г. и 8 м.

2014

61 г.

35 г.

64 г.

38 г.

2015

61 г. и 4 м.

35 г. и 4 м.

64 г. и 4 м.

38 г. и 4 м.

2016

61 г. и 8 м.

35 г. и 8 м.

64 г. и 8 м.

38 г. и 8 м.

2017

62 г.

36 г.

65 г.

39 г.

2018

62 г. и 4 м.

36 г. и 4 м.

65 г.

39 г. и 4 м.

2019

62 г. и 8 м.

36 г. и 8 м.

65 г.

39 г. и 8 м.

2020

63 г.

37 г.

65 г.

40 г.

В случаите когато лицата нямат право на пенсия по горните условия, до 31.12.2011 г. те придобиваха право на пенсия при навършване на 65-годишна възраст за жените и за мъжете и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж. Долупосочената таблица отразява изменената ал. 3 на чл. 15 НПОС съобразно новата редакция на чл. 68, ал. 3 КСО и променящото се условие за навършена възраст за този кръг лица през следващите години:

УСЛОВИЯ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ ЗА
ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ
(чл. 68, ал. 3 КСО)
;

 

Година на пенсиониране

Възраст
(жени и мъже)

Минимален действителен
осигурителен стаж

(жени и мъже)

2011

65 г.

15 години

2012

65 г. и 4 м.

15 години

2013

65 г. и 8 м.

15 години

2014

66 г.

15 години

2015

66 г. и 4 м.

15 години

2016

66 г. и 8 м.

15 години

2017

67 г.

15 години

Не бива да се пренебрегва съществуващата норма на чл. 105 КСО, съгласно която правото на пенсия не се погасява по давност. С други думи лицата, които в предходна година са изпълнили условията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ще могат да се пенсионират и през следващите години, независимо от това, дали има промени в условията за пенсиониране.
Промените в чл. 16, ал. 1 и 4, както и в чл. 18а, ал. 1 НПОС са продиктувани от влязлата в сила от 05.08.2011 г. разпоредба на чл. 104, ал. 9 КСО. При определяне размера на пенсията за осигурителен стаж и възраст на лицата по чл. 69а КСО (балерина, балетист или танцьор в културни организации) осигурителният стаж, придобит след 04.08.2011 г., се превръща по реда на чл. 104, ал. 9 КСО.
В Закона за закрила и развитие на културата е дадено определение на понятието „културна организация“, предмет на дейност, форми на собственост и др. Регламентирано е, че Министерството на културата създава и поддържа информационен регистър на културните организации и институти, които подават заявление за вписване в регистъра преди започване на дейността си.
Правото на пенсия на посочените в чл. 69а КСО лица се придобива при прекратяване на трудовото правоотношение, към която дата следва да са изпълнени условията за придобит осигурителен стаж - 25 години.
За определяне размера на пенсията за осигурителен стаж и възраст на балерина, балетист или танцьор в културни организации, следва да се съобразяват нормативните промени през годините, съгласно които осигурителният им стаж, положен:
- до 31.12.1999 г. включително е от първа категория труд по т. 66к от отменения Правилник за категоризиране на труда при пенсиониране. Същият се превръща по чл. 104, ал. 2 КСО, като 3 години осигурителен стаж от първа категория труд се зачитат за 5 години осигурителен стаж от трета категория труд;
- от 01.01.2000 до 31.12.2010 г. и след 04.08.2011 г. трудът е от втора категория труд и се превръща, като 4 години се зачитат за 5 години осигурителен стаж от трета категория труд;

за периода от 01.01.2011 до 04.08.2011 г. включително трудът е от трета категория.

С промените от 01.01.2012 г. в ал. 1 на § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на КСО, действаща до 31.12.2014 г., се наложи ежегодно увеличение на възрастта за ранно пенсиониране за осигурителен стаж и възраст и на лицата, работили при условията на първа и втора категория труд. В тази връзка е създаден нов чл. 16а НПОС, с който са разписани условията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от 2012 до 2014 г., посочени в таблицата:

УСЛОВИЯ ЗА РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ НА РАБОТИЛИТЕ ПРИ ПЪРВА И ВТОРА КАТЕГОРИЯ ТРУД
(§ 4, ал. 1, т. 1 и 2 от ПЗР на КСО)
;

 

Година на 
пенсиониране

Възраст

Стаж

Сбор от 
осигурителен
стаж и възраст

жени

мъже

жени и мъже

І
кат. 
труд

ІІ
кат. 
труд

І
кат. 
труд

ІІ
кат. 
труд

І
кат. 
труд

ІІ
кат. 
труд

жени

мъже

2011

47 г.

52 г.

52 г.

57 г.

10

15

94

100

2012

47 г.
и 4 м.

52 г.
и 4 м.

52 г.
и 4 м.

57 г.
и 4 м.

10

15

94

100

2013

47 г.
и 8 м.

52 г.
и 8 м.

52 г.
и 8 м.

57 г.
и 8 м.

10

15

94

100

2014

48 г.

53 г.

53 г.

58 г.

10

15

94

100

Изменението на чл. 17а НПОС е във връзка с изменените разпоредби на чл. 69, ал. 1-3 и 5 КСО. При освобождаване след 31.12.2011 г. от съответните служби и длъжности, лицата придобиват право на пенсия по чл. 69, ал. 1-3 и 5 КСО (в редакцията от 01.01.2012 г.) независимо от възрастта при 27 години общ осигурителен стаж, от които 18 години действително изслужени на тези длъжности.
И в разпоредбата на чл. 19, ал. 7 НПОС са направени промени, които я въвеждат в съответствие с редакцията на § 5, ал. 4 от ПЗР на КСО, която е в сила от 01.01.2012 г. На учителите, пенсионирани по реда на § 5, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби на КСО, се изплаща пенсия в пълен размер от Учителския пенсионен фонд до изпълнение на условията за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2 КСО, но не по-късно от навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3 от кодекса. След изпълнение на условията по чл. 68, ал. 1 и 2 или навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3 КСО, пенсията се изплаща за сметка на фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване.
Създаден е § 4б в Преходните и заключителните разпоредби на НПОС, съгласно който пенсиите по § 5 от Преходните и заключителни разпоредби на КСО, които са отпуснати с разпореждания, издадени до 31.12.2011 г, се изплащат от Учителския пенсионен фонд до изтичане на сроковете, които са определени в разпорежданията. С разпоредбата са уредени случаите на постановените до 31.12.2011 г. разпореждания за отпускане на срочни пенсии за ранно пенсиониране на учители.
При постановяване на разпореждания след 31.12.2011 г. за отпускане на срочни пенсии за ранно пенсиониране на учители, съгласно § 5, ал. 2 от ПЗР на КСО пенсията се изплаща от Учителския пенсионен фонд в размер, определен по реда на чл. 70 КСО и намален с 0,2 на сто за всеки месец, недостигащ на лицето до навършване на възрастта му за пенсиониране по общия ред, като месеците недостигащ осигурителен стаж се определят до датата, на която лицето навършва възрастта по чл. 68, ал. 1 КСО в редакцията от 01.01.2012 г., независимо дали началната дата на пенсията по § 5, ал. 1 от ПЗР на КСО е преди или след тази дата. От датата, на която лицата навършват повишаващата се от 2012 г. възраст за пенсиониране по общия ред, пенсиите им се изплащат в пълен размер от фонд „Пенсии“.
Променящите се условия през различните календарни години за придобиване на право на срочна пенсия за ранно пенсиониране на учители по § 5, ал. 1 от ПЗР на КСО налага измененията в разпоредбата на чл. 19а НПОС. За периода 01.01.2012-31.12.2020 г. (крайния срок на действие на тази разпоредба) необходимият учителски стаж се увеличава с по 4 месеца на година, а ежегодното увеличение на възрастта за учителите е резултат от изменящата се възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по общия ред на чл. 68, ал. 1 и 2 КСО. По години тези промени са следните:

СРОЧНА ПЕНСИЯ ЗА РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ
ОТ УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД
(§ 5, ал. 1 от ПЗР на КСО)

 

Година на
пенсиониране

Жени

Мъже

Възраст

Учителски
стаж

Възраст

Учителски
стаж

2012

57 г. и 4 м.

25 г. и 4 м.

60 г. и 4 м.

30 г. и 4 м.

2013

57 г. и 8 м.

25 г. и 8 м.

60 г. и 8 м.

30 г. и 8 м.

2014

58 г.

26 г.

61 г.

31 г.

2015

58 г. и 4 м.

26 г. и 4 м.

61 г. и 4 м.

31 г. и 4 м.

2016

58 г. и 8 м.

26 г. и 8 м.

61 г. и 8 м.

31 г. и 8 м.

2017

59 г.

27 г.

62 г.

32 г.

2018

59 г. и 4 м.

27 г. и 4 м.

62 г.

32 г. и 4 м.

2019

59 г. и 8 м.

27 г. и 8 м.

62 г.

32 г. и 8 м.

2020

60 г.

28 г.

62 г.

33 г.

Остава правилото на чл. 19, ал. 5 НПОС - правото на пенсия по § 5, ал. 1 и 4 от ПЗР на КСО да се преценява към датата на освобождаване от учителска длъжност и учителите трябва да са изпълнили условията за пенсиониране по тези разпоредби, т.е. да имат изискващата се възраст, учителски осигурителен стаж, както и общ осигурителен стаж (за ал. 4) за календарната година, в която са освободени от учителска длъжност. 
Сега ще подкрепим казаното с два примера, съобразно променящите се условия за пенсиониране на учителите през следващите години. Жена, която е освободена от учителска длъжност на 15.08.2014 г., придобива право на пенсия по § 5, ал. 1 от ПЗР на КСО към тази дата, ако е навършила 58-годишна възраст и има 26 години учителски осигурителен стаж.
Жена, освободена от учителска длъжност на 01.07.2013 г., за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по § 5, ал. 4 от ПЗР на КСО е необходимо към тази дата да има изискуемия по § 5, ал. 1 от ПЗР на КСО за 2013 г. учителски осигурителен стаж - 25 години и 8 месеца, навършена възраст и общ осигурителен стаж по чл. 68, ал. 1 КСО за 2013 г. - съответно 60 години и 8 месеца и 34 години и 8 месеца. Ако към датата на освобождане същата е навършила възрастта за 2013 г., но няма учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца, няма право на пенсия по § 5, ал. 4 от ПЗР на КСО.
Изменението в ал. 4 и създаването на нова ал. 5 в чл. 20 НПОС е във връзка с изменената от 01.01.2012 г. разпоредба на чл. 70, ал. 1, изречение второ от КСО, регламентиращо размера на процента за отлагане на пенсионирането. До 31.12.2011 г. включително за всяка година действителен осигурителен стаж процентът е 3 и пропорционалната част от този процент за месеците действителен осигурителен стаж. За пенсиите, отпуснати от 2012 г., за всяка година действителен осигурителен стаж, придобит след 31.12.2011 г. процентът е 4, а за месеците действителен осигурителен стаж пропорционалната част от този процент е посочена в новосъздадената разпоредба на чл. 20, ал. 5 НПОС:

1 месец

0,33

7 месеца

2,33

2 месеца

0,67

8 месеца

2,67

3 месеца

1,00

9 месеца

3,00

4 месеца

1,33

10 месеца

3,33

5 месеца

1,67

11 месеца

3,67

6 месеца

2,00

12 месеца

4,00

С изменената разпоредба на ал. 3 в чл. 21 НПОС се регламентира, че лицата, на които са отпуснати пенсии за осигурителен стаж и възраст или пенсии за инвалидност поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест, могат да поискат изчисляване на пенсията от осигурителния доход за друг тригодишен период до 01.01.1997 г., ако това е по-благоприятно за тях. Преизчисляването на пенсията се извършва от датата на заявлението по реда, установен в КСО за съответния вид пенсия.
Отмяната на ал. 4 и изменението на ал. 7 са във връзка с изменената разпоредба на чл. 21, ал. 3 НПОС.
Изменението на чл. 26, ал. 3 НПОС е свързано с чл. 77 КСО. Датата на отпускане на пенсията за инвалидност се определя както по реда на чл. 94, ал. 1, така и по реда на чл. 94, ал. 3 КСО. Когато придобитият осигурителен стаж след датата на инвалидизиране се представя заедно със заявлението за първоначално отпускане на пенсията след 6-месечния срок, размерът на пенсията при отпускането й се определя според наличния осигурителен стаж и осигурителен доход към датата на отпускане на пенсията.
С измененията в чл. 28, ал. 2-3 НПОС са прецизирани текстовете на тези разпоредби съобразно действащата Наредба за медицинската експертиза.
В чл. 30 НПОС е създадена нова ал. 7, с която са уредени сроковете на постановяване на разпореждане на длъжностното лице по пенсионното осигуряване по повод преосвидетелстване на лица с увреждания.
Изменената норма на чл. 32, ал. 2 НПОС визира, че при преценяване правото на наследствена пенсия за осигурителен стаж и възраст от наследодател, който не е бил пенсионер, се счита, че той със смъртта си отговаря на изискването за навършена възраст, визирана в действащата към датата на смъртта разпоредба на чл. 68, ал. 1 КСО.
С новата ал. 17 в чл. 38 НПОС се регламентира, че при преценяване на правото и определяне размера на пенсиите за трудова дейност осигурителният стаж, изчислен в работни дни, се превръща в календарни дни. При приети документи за пенсиониране, в които осигурителният стаж е посочен в работни дни, превръщането в календарни дни се извършва от пенсионния орган.
С промените в чл. 40, ал. 1 и 2 НПОС е дадено предимство на данните от регистъра за осигурените лица за установяване на осигурителен стаж и осигурителен доход. Осигурителният стаж се установява с данните по чл. 5, ал. 4 КСО с трудови, служебни, осигурителни книжки и с документ по утвърден образец, а осигурителният доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски - с данните по чл. 5, ал. 4 КСО или с осигурителна книжка, както и с документ по утвърден образец.
Това не е нов ред, а само е направено разместване в изброените начини за установяване на осигурителен стаж и осигурителен доход. Дори и на стр. 4 от заявлението за пенсиониране обр. УП-1 е подсказана възможността кандидат-пенсионерът или пенсионерът да декларира, че желае за определени периоди да се ползват данните от регистъра за осигурените лица (по чл. 5, ал. 4 КСО), но тя нямаше голяма популярност и се ползваше в краен случай. Когато има данни в регистъра за осигурените лица, но за определени периоди след 01.01.1997 г. липсват някои документи за осигурителен стаж и/или за осигурителен доход, или същите са нередовни, няма пречка лицето да декларира, че желае при преценяване на правото и определяне на размера на пенсията му зачитането на стажа и/или определянето на дохода да се извърши въз основа на съществуващата информация в регистъра на осигурените лица.
И занапред не е променено правилото, че осигурителният стаж и осигурителният доход на самоосигуряващите се лица се установява само с осигурителни книжки, защото за осигурителен стаж на самоосигуряващите се лица се зачита времето, за което са внесени дължимите осигурителни вноски.
В чл. 40, ал. 9 НПОС е създадено изречение трето, съгласно което НОИ издава удостоверения за направени осигурителни вноски и зачетен осигурителен стаж на членовете на трудовопроизводителните кооперации, които са се осигурявали по отменения Указ № 265 за взаимно осигуряване на членовете на трудовопроизводителните кооперации от 1953 г. Осигурителният архив за посочените лица е приет и се съхранява в НОИ. За удостоверяване на осигурителните вноски и осигурителния стаж на членовете на трудовопроизводителните кооперации, които са се осигурявали по отменения Указ № 265 от 1953 г., се подават заявления до управителя на НОИ.
Със създаването на нова ал. 4 в чл. 41 НПОС нормативно се урежда установяването на осигурителния стаж и осигурителния доход на морските лица и специализантите, получаващи възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалност. Това става с данните по чл. 5, ал. 4 КСО, т.е. с данните от регистъра за осигурените лица, а ако няма такива - с удостоверения - обр. УП-3 и УП-2.
Промените в чл. 45а НПОС са във връзка с разпоредбата на чл. 9а, ал. 2 КСО и новата редакция на чл. 68 от кодекса, в сила от 01.01.2012 г.
Тук е мястото да се отбележи и създаденият § 8б в Преходните и заключителните разпоредби на НПОС. Той се отнася за лицата, подали до 31 декември на съответната календарна година заявления за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст във връзка с чл. 9а, ал. 2 КСО (със закупуване до 5 години недостигащ осигурителен стаж). За тези от тях, за които сроковете за представяне на върнати нередовни документи или за внасяне на осигурителните вноски за изчислената им продължителност на недостигащ стаж изтичат през следващата година, правото на пенсия се преценява при условията за календарната година, в която е подадено заявлението. Размерът на осигурителните вноски се определя към датата на внасянето им. Пенсията за осигурителен стаж и възраст се отпуска от датата на внасянето на осигурителните вноски, но се запазва възможността правото на пенсия да се преценява спрямо условията за пенсиониране, действащи за годината на подаване на заявлението.
Промени са направени и по отношение изплащането на пенсиите. По силата на изменения и допълнения в разпоредбата на ал. 4 от чл. 64 НПОС отпада необходимостта да се изисква представяне и на документ за самоличност на упълномощителя в случаите на плащане по изрично пълномощно без нотариална заверка на подписа. Това произтича от изричната разпоредба на чл. 11 от Закона за българските лични документи, по силата на който никой няма право да дава или приема в залог, както и да използва или преотстъпва български личен документ на друго лице. Упълномощителят е длъжен във всяко еднократно пълномощно да вписва данните от своя документ за самоличност, които са задължителен реквизит от изплащателния картон (име, презиме и фамилия; ЕГН; номер на личната карта; дата на издаване и органа, който я е издал). Служителят, който изплаща пенсията, задължително сверява данните, вписани в пълномощното, с тези от изплащателния картон. В случай на несъответствие, пенсията не се изплаща на основание чл. 53, ал. 1, т. 4 НПОС.
Съгласно новата редакция на чл. 80, ал. 5 НПОС при превод на пенсии с поименен чек банковите преводни разноски са за сметка на пенсионера. При превод на пенсии по лична банкова сметка на пенсионера той заплаща таксите, които се събират от избраната от пенсионера банка, а НОИ заплаща таксите, които се събират от неговата обслужваща банка.
Изплащането на пенсии в чужбина и смяната на адрес на пенсионер, съгласно изменението на чл. 82 НПОС, се извършват по писмено заявление на пенсионера въз основа на данните за настоящ адрес, обявени в Националната база данни „Население“ на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“.
По същество редакцията на чл. 85 НПОС не е променена, а само са прецизирани текстовете, касаещи налагането на удръжки за запори по реда на ГПК и ДОПК, както и определянето на размера на удръжките.
С новата редакция на чл. 87, ал. 2 НПОС нормативно е уреден въпросът, свързан с реда за уведомяване на запороналожителя и длъжника за размера на удръжката и за месеца, от който започват да се правят удръжки от пенсията на лицето. Такова уведомление се изпраща във всички случаи и при промяна в удръжките за запори по образувани изпълнителни дела.
По силата на § 37 от Заключителните разпоредби към ПМС № 33 от 16.02.2012 г. лицата, които съхраняват ведомости и други документи за осигурителен стаж и осигурителен доход за работници и служители, които са работили при еднолични търговци и клонове на чуждестранни търговци, заличени на основание § 5, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър, и на търговски дружества и кооперации, прекратени на основание § 5, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на същия закон, са длъжни да ги предадат в съответното териториално поделение на НОИ до 31.12.2012 г.

Ваня НИКОВА, главен експерт в ЦУ на НОИ

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...