Sidebar

Меню

Европейската практика по данъка върху добавената стойност (ДДС) познава случаи, при които фактура за целите на ДДС се издава не от доставчика, а от получателя по доставката, или т.нар. случаи на “самофактуриране”.
Тази европейска практика инициира законодателна промяна в нашия Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и в Правилника за неговото прилагане (ППЗДДС), в съответствие с разпоредбата на чл. 224, ал. 3, предложение второ от Директива 2006/112/ЕО.
Съгласно чл. 113, ал. 11 ЗДДС фактура или известие към фактура от името и за сметка на доставчика - данъчно задължено лице, може да издава и получателят по доставката, ако има предварително писмено споразумение между него и доставчика. Условията и редът за приемането на всяка фактура от данъчно задълженото лице, доставящо стоките или услугите, се определят с ППЗДДС.

Съгласно чл. 79а, ал. 1 и сл. ППЗДДС, условията за самофактуриране от получателя на доставката са, както следва:

  • наличие на предварително писмено споразумение между него и доставчика с всички изискуеми реквизити, сключено за срок не по-дълъг от 12 месеца;
  • лицата, сключили споразумението за самофактуриране, трябва да са установени на територията на страната данъчно задължени лица, регистрирани по ЗДДС, и да извършват независима икономическа дейност не по-малко от две години преди датата на сключване на споразумението.

Наред с тези изисквания, преди издаване на фактура или известие към фактура при самофактуриране, получателят по доставката следва да извърши проверка за валидна регистрация по закона на доставчика към момента на изискуемостта на данъка. Във фактурата или известието към фактура се посочва обозначението “самофактуриране”.
Освен това, получателят по доставката не може да делегира издаването на фактурата или известието към фактурата на трето лице.
Важно е да се знае и че самофактурирането може да бъде приложено само за определени доставки - чл. 79а, ал. 9 ППЗДДС.
В случай на неиздаване на фактура от получателя в уговорения в споразумението срок, в законоустановения срок доставчикът е длъжен да документира, декларира и отчете доставката. Ако в споразумението не е предвидено друго, погрешно съставени или поправени документи при самофактурирането се анулират по реда на чл. 116 ЗДДС от получателя по доставката.
За сключването и прекратяването на споразумението се уведомява компетентната териториална дирекция (ТД) на Националната агенция за приходите (НАП) в законоустановените срокове.

Реквизитите на споразумението, съгласно чл. 79а, ал. 3 ППЗДДС, са:
1. име, адрес и идентификационен номер за целите на ДДС на получателя;
2. име, адрес и идентификационен номер за целите на ДДС на доставчика;
3. срок, за който се сключва споразумението;
4. съгласие на доставчика да приема фактурите, издавани от получателя от името и за сметка на доставчика;
5. начин, по който доставчикът ще уведомява получателя за неприемане на издадените от получателя от негово име фактури;
6. съгласие на доставчика да не издава фактури за доставките, обхванати от споразумението, освен в случаите на ал. 2;
7. задължение на доставчика за незабавно уведомяване на получателя при прекратяване на регистрацията по ДДС или при преобразуване на търговското дружество по реда на глава шестнадесета от Търговския закон (ТЗ), или при прехвърляне на предприятие по реда на чл. 15 ТЗ, или прехвърляне на фирма на едноличен търговец по реда на чл. 60 ТЗ, и реда за уведомяването и приемането на същото.

Ако в споразумението не е предвидено друго, доставчикът следва изрично да потвърди на получателя приемането на издадената при условията на самофактуриране фактура или известие към фактура.

За какъв период може да бъде сключено писменото споразумение между страните?
Изричният текст на чл. 79а, ал. 8 ППЗДДС регламентира, че срокът, за който се сключва споразумението, не може да е по-дълъг от 12 месеца.
Издадените фактури или известия към фактура при самофактурирането са с номера от диапазон, предоставен от доставчика.

Анулиране на погрешно съставените или поправени документи при самофактуриране
Когато в споразумението не е предвидено друго, погрешно съставени или поправени документи при самофактурирането се анулират по реда на чл. 116 ЗДДС от получателя по доставката. За погрешно съставени се смятат и издадените от получателя фактури и известия към тях, които не са приети от доставчика, в съответствие с предвидения за това ред.

Кои лица могат да сключват предварително писмено споразумение?
Споразумение могат да сключват само регистрирани по закона лица, за които са налице едновременно следните условия:
1. установени са на територията на страната;
2. извършват независима икономическа дейност не по-малко от две години преди сключване на споразумението;
3. не е налице обстоятелство по чл. 176а, ал. 1 ЗДДС1.

Следователно, споразумението между доставчик и получател, за целите на самофактурирането, може да бъде сключено от местни данъчно задължени лица, регистрирани по ЗДДС и установени на териториторията на България.

За какви доставки може да се прилага самофактуриране?
По силата на изричния текст на разпоредбата на чл. 79а, ал. 9 ППЗДДС, самофактурирането не се прилага за следните доставки:
1. доставки с поетапно изпълнение (СМР услуги);
2. доставки, за които получателят по доставката е лице - платец на данъка по реда на чл. 82, ал. 2, т. 3 ЗДДС в режим обърнато данъчно задължение;
3. доставки на финансови услуги по чл. 46 ЗДДС;
4. доставки на застрахователни услуги по чл. 47 ЗДДС;
5. доставки, за които е приложима нулева ставка на данъка (вътреобщностните доставки на стоки, доставките на стоки, изпращани извън Общността (т.е. износ, международен транспорт и др.).

Следователно, възможността за самофактуриране, регламентирана в разпоредбата на чл. 113, ал. 11 ЗДДС, се отнася само до доставки, които са с място на изпълнение на територията на РБългария между местни данъчно задължени лица.

Следва ли да се уведоми компетентната ТД на НАП за сключеното споразумение?
В съответствие с разпоредбата на чл. 79а, ал. 13 ППЗДДС споразумението се представя от доставчика пред компетентната териториална дирекция на НАП в 7-дневен срок от подписването му. Споразумението може да бъде представено пред компетентната териториална дирекция на НАП на доставчика и от получателя, ако е нотариално заверено или при наличие на нотариално упълномощаване от доставчика.

Кога споразумението може да бъде прекратено?
Съгласно разпоредбата на чл. 79а, ал. 14 ППЗДДС споразумението може да бъде прекратено при:
1. изтичане на посочения срок;
2. прекратяване на регистрацията (дерегистрация) по ЗДДС на доставчика;
3. по взаимно съгласие на страните;
4. едностранно.

Страната, прекратила споразумението, уведомява за неговото прекратяване компетентната териториална дирекция на НАП на доставчика в 3-дневен срок, както изисква нормата на чл. 79а, ал. 15 ППЗДДС.
Съгласно разпоредбата на чл. 79а, ал. 1 ППЗДДС в случаите на самофактуриране доставчикът не се освобождава от отговорност за задълженията по отношение на документиране на доставките и свързаните с това задължения по ЗДДС и ППЗДДС.

Милена КИРИЛОВА, юрист
__________
1 Чл. 176а. (Нов ­ ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.)
(1) (Изм. ­ ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Компетентният орган по приходите може да откаже регистрация на лице, което не е предоставило в указания срок обезпечение в пари, в държавни ценни книжа или в безусловна и неотменяема банкова гаранция за срок една година и за което са налице данни, че един или няколко от собствениците, управителите, прокуристите, мажоритарните съдружници или акционерите му:
1. са или са били към момента на възникване на задълженията собственици, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери, членове на органи за управление или контрол на лица с неуредени задължения за данък върху добавената стойност над 5000 лв., или
2. имат неуредени задължения за данък върху добавената стойност в размер над 5000 лв. в качеството си на физически лица, или
3. са лица, срещу които е образувано наказателно производство или са осъждани за престъпления против данъчната система.

Свързани продукти

ЕПИ Счетоводство и данъци ЕПИ Счетоводство и данъци

Тагове:

Предстоящи учебни семинари

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Актуални въпроси на ДОПК

22 - 24 ноември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същите семинари през месец ноември:
1. 16 - 17 ноември 2017 г., Конферентна зала "Европа"
2. 29 ноември - 1 декември 2017 г., Конферентна зала "Европа"

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

29 ноември - 1 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Граждански процес

6 – 8 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Красимир Влахов, Емануела Балевска, Боян Балевски, Стефан Кюркчиев
Цена с ДДС: 300.00 лв.

Годишно счетоводно приключване на 2017 г. за бюджетните организации. Указания на Министерство на финансите. Практически насоки при прилагане на амортизации в отчетността на бюджетните организации

6 – 7 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Теодора Бакърджиева, Мария Цветанова
Цена с ДДС: 240.00 лв.

Промените в изпълнителния процес, в заповедното и касационното производство

12 – 14 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валентина Гигова, Диана Митева, Борислав Белазелков, Мариана Обретенова
Цена с ДДС: 300.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

18 - 19 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Лорета Цветкова, Валентина Василева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

24 – 26 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Валентина Василева, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Промените в ДОПК

31 януари – 2 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г.

24 ноември 2017 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Мина Янкова
Цена: 108.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

28 ноември 2017 г.
Бургас, Комплекс "Славейков" 93 Хотел "Мираж", Конферентна зала "Мираж"
Лектор: Анета Георгиева, Евгения Попова
Цена: 120.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

14 декември 2017 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и практически въпроси по данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г

15 декември 2017 г.
Плевен, бул. "Цар Борис III" № 2, Конферентна зала на хотел "Ростов"
Лектор: Мина Янкова
Цена: 108.00 лв.

Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации. Указания на министерство на финансите

12 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Теодора Бакърджиева
Цена: 108.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

23 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 108.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

26 януари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 120.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2018 г.

20 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Теодора Дичева
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2018 г.

23 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Цветана Янкова, Лорета Цветкова
Цена: 108.00 лв.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017

Книга-годишник + CD
Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Практически въпроси на собствеността

Проблеми на гражданския и търговския оборот
Трето преработено и допълнено издание

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Изчерпателен коментар на правната уредба и анализ на съдебната практика

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

- правни основания
- анализ на съдебната практика
- въпроси и отговори

Новото данъчно законодателство през 2018 г.

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Трудови отношения 2018

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Счетоводство - 2018 г.

Девети по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит