Меню

Европейската практика по данъка върху добавената стойност (ДДС) познава случаи, при които фактура за целите на ДДС се издава не от доставчика, а от получателя по доставката, или т.нар. случаи на “самофактуриране”.
Тази европейска практика инициира законодателна промяна в нашия Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и в Правилника за неговото прилагане (ППЗДДС), в съответствие с разпоредбата на чл. 224, ал. 3, предложение второ от Директива 2006/112/ЕО.
Съгласно чл. 113, ал. 11 ЗДДС фактура или известие към фактура от името и за сметка на доставчика - данъчно задължено лице, може да издава и получателят по доставката, ако има предварително писмено споразумение между него и доставчика. Условията и редът за приемането на всяка фактура от данъчно задълженото лице, доставящо стоките или услугите, се определят с ППЗДДС.

Съгласно чл. 79а, ал. 1 и сл. ППЗДДС, условията за самофактуриране от получателя на доставката са, както следва:

  • наличие на предварително писмено споразумение между него и доставчика с всички изискуеми реквизити, сключено за срок не по-дълъг от 12 месеца;
  • лицата, сключили споразумението за самофактуриране, трябва да са установени на територията на страната данъчно задължени лица, регистрирани по ЗДДС, и да извършват независима икономическа дейност не по-малко от две години преди датата на сключване на споразумението.

Наред с тези изисквания, преди издаване на фактура или известие към фактура при самофактуриране, получателят по доставката следва да извърши проверка за валидна регистрация по закона на доставчика към момента на изискуемостта на данъка. Във фактурата или известието към фактура се посочва обозначението “самофактуриране”.
Освен това, получателят по доставката не може да делегира издаването на фактурата или известието към фактурата на трето лице.
Важно е да се знае и че самофактурирането може да бъде приложено само за определени доставки - чл. 79а, ал. 9 ППЗДДС.
В случай на неиздаване на фактура от получателя в уговорения в споразумението срок, в законоустановения срок доставчикът е длъжен да документира, декларира и отчете доставката. Ако в споразумението не е предвидено друго, погрешно съставени или поправени документи при самофактурирането се анулират по реда на чл. 116 ЗДДС от получателя по доставката.
За сключването и прекратяването на споразумението се уведомява компетентната териториална дирекция (ТД) на Националната агенция за приходите (НАП) в законоустановените срокове.

Реквизитите на споразумението, съгласно чл. 79а, ал. 3 ППЗДДС, са:
1. име, адрес и идентификационен номер за целите на ДДС на получателя;
2. име, адрес и идентификационен номер за целите на ДДС на доставчика;
3. срок, за който се сключва споразумението;
4. съгласие на доставчика да приема фактурите, издавани от получателя от името и за сметка на доставчика;
5. начин, по който доставчикът ще уведомява получателя за неприемане на издадените от получателя от негово име фактури;
6. съгласие на доставчика да не издава фактури за доставките, обхванати от споразумението, освен в случаите на ал. 2;
7. задължение на доставчика за незабавно уведомяване на получателя при прекратяване на регистрацията по ДДС или при преобразуване на търговското дружество по реда на глава шестнадесета от Търговския закон (ТЗ), или при прехвърляне на предприятие по реда на чл. 15 ТЗ, или прехвърляне на фирма на едноличен търговец по реда на чл. 60 ТЗ, и реда за уведомяването и приемането на същото.

Ако в споразумението не е предвидено друго, доставчикът следва изрично да потвърди на получателя приемането на издадената при условията на самофактуриране фактура или известие към фактура.

За какъв период може да бъде сключено писменото споразумение между страните?
Изричният текст на чл. 79а, ал. 8 ППЗДДС регламентира, че срокът, за който се сключва споразумението, не може да е по-дълъг от 12 месеца.
Издадените фактури или известия към фактура при самофактурирането са с номера от диапазон, предоставен от доставчика.

Анулиране на погрешно съставените или поправени документи при самофактуриране
Когато в споразумението не е предвидено друго, погрешно съставени или поправени документи при самофактурирането се анулират по реда на чл. 116 ЗДДС от получателя по доставката. За погрешно съставени се смятат и издадените от получателя фактури и известия към тях, които не са приети от доставчика, в съответствие с предвидения за това ред.

Кои лица могат да сключват предварително писмено споразумение?
Споразумение могат да сключват само регистрирани по закона лица, за които са налице едновременно следните условия:
1. установени са на територията на страната;
2. извършват независима икономическа дейност не по-малко от две години преди сключване на споразумението;
3. не е налице обстоятелство по чл. 176а, ал. 1 ЗДДС1.

Следователно, споразумението между доставчик и получател, за целите на самофактурирането, може да бъде сключено от местни данъчно задължени лица, регистрирани по ЗДДС и установени на териториторията на България.

За какви доставки може да се прилага самофактуриране?
По силата на изричния текст на разпоредбата на чл. 79а, ал. 9 ППЗДДС, самофактурирането не се прилага за следните доставки:
1. доставки с поетапно изпълнение (СМР услуги);
2. доставки, за които получателят по доставката е лице - платец на данъка по реда на чл. 82, ал. 2, т. 3 ЗДДС в режим обърнато данъчно задължение;
3. доставки на финансови услуги по чл. 46 ЗДДС;
4. доставки на застрахователни услуги по чл. 47 ЗДДС;
5. доставки, за които е приложима нулева ставка на данъка (вътреобщностните доставки на стоки, доставките на стоки, изпращани извън Общността (т.е. износ, международен транспорт и др.).

Следователно, възможността за самофактуриране, регламентирана в разпоредбата на чл. 113, ал. 11 ЗДДС, се отнася само до доставки, които са с място на изпълнение на територията на РБългария между местни данъчно задължени лица.

Следва ли да се уведоми компетентната ТД на НАП за сключеното споразумение?
В съответствие с разпоредбата на чл. 79а, ал. 13 ППЗДДС споразумението се представя от доставчика пред компетентната териториална дирекция на НАП в 7-дневен срок от подписването му. Споразумението може да бъде представено пред компетентната териториална дирекция на НАП на доставчика и от получателя, ако е нотариално заверено или при наличие на нотариално упълномощаване от доставчика.

Кога споразумението може да бъде прекратено?
Съгласно разпоредбата на чл. 79а, ал. 14 ППЗДДС споразумението може да бъде прекратено при:
1. изтичане на посочения срок;
2. прекратяване на регистрацията (дерегистрация) по ЗДДС на доставчика;
3. по взаимно съгласие на страните;
4. едностранно.

Страната, прекратила споразумението, уведомява за неговото прекратяване компетентната териториална дирекция на НАП на доставчика в 3-дневен срок, както изисква нормата на чл. 79а, ал. 15 ППЗДДС.
Съгласно разпоредбата на чл. 79а, ал. 1 ППЗДДС в случаите на самофактуриране доставчикът не се освобождава от отговорност за задълженията по отношение на документиране на доставките и свързаните с това задължения по ЗДДС и ППЗДДС.

Милена КИРИЛОВА, юрист
__________
1 Чл. 176а. (Нов ­ ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.)
(1) (Изм. ­ ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Компетентният орган по приходите може да откаже регистрация на лице, което не е предоставило в указания срок обезпечение в пари, в държавни ценни книжа или в безусловна и неотменяема банкова гаранция за срок една година и за което са налице данни, че един или няколко от собствениците, управителите, прокуристите, мажоритарните съдружници или акционерите му:
1. са или са били към момента на възникване на задълженията собственици, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери, членове на органи за управление или контрол на лица с неуредени задължения за данък върху добавената стойност над 5000 лв., или
2. имат неуредени задължения за данък върху добавената стойност в размер над 5000 лв. в качеството си на физически лица, или
3. са лица, срещу които е образувано наказателно производство или са осъждани за престъпления против данъчната система.

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...