Меню


Обикновено, когато успеем да заделим определена парична сума, се замисляме как най-доходоносно и сигурно да я инвестираме и да подсигурим себе си и близките си за бъдещето. Смесената застраховка “Живот” е подходяща възможност, която съчетава застрахователно покритие (например срещу риска смърт или настъпване на временна или трайна нетрудоспособност) и същевременно предлага гарантирана възвращаемост на вложените средства чрез изплащане на застрахователната сума, плюс натрупана през срока на действие на полицата доходност от вложението.
Смесената застраховка “Живот” обединява две застраховки - рискова застраховка в случай на смърт и застраховка в случай на доживяване до определена възраст. Застрахователят изплаща застрахователната сума, ако настъпи фатално събитие през срока на застраховката, както и ако такова не се реализира. В случай че се случи най-лошото, близките на застрахования ще имат право да получат застрахователната сума, а в общия случай застрахованият сам получава договореното застрахователно плащане. Ако вследствие на злополука застрахованият остане трайно неработоспособен, съществува възможност той да бъде освободен от задължението да изплаща застрахователната премия.
Смесената застраховка “Живот” попада в групата на т.нар. спестовни застраховки, при които е налице безусловно плащане на застрахователната сума (за разлика от чисто рисковите покрития, при които плащането по договора зависи от настъпване на покрит риск). По този начин заплатените вноски (които по принцип са доста по-високи от тези по типично рисковите застраховки) не се губят и практически представляват сигурна инвестиция с определена печалба. Клиентите имат възможността да избират за какъв срок и за каква застрахователна сума да се застраховат.

Основни параметри на застраховката
Съгласно Приложение № 1, Раздел I, т. 1 на Кодекса за застраховането1, застраховката “Живот” и рента включва:
а) застраховка “Живот”, която може да бъде смесена застраховка “Живот” и рискова застраховка “Живот” (с покрит само рискът “смърт”), и
б) застраховка за пенсия или рента.

Кодексът изрично предвижда възможността договорът за застраховка “Живот” да бъде с покритие само за случай на смърт или само за случай на доживяване на определена възраст, или да бъде със смесено покритие.

Застраховано лице
Застрахован по полицата може да бъде всяко физическо лице, което отговаря на определени изисквания за възраст. Обикновено полицата се сключва за срок от 5 до 25/30 години и обичайно застрахователите изискват застрахованият да е между 16/18 години и 60/65 години към началото на полицата и на не повече от 65/70 години към края на застрахователното покритие. Здравословното състояние на застрахования също е от значение за условията, при които може да бъде сключена полицата.
Смесената застраховка “Живот” може да бъде сключена като индивидуална или колективна (групова) полица. Груповата застраховка може да представлява интерес за големи компании като социална придобивка, която да предложат на служителите си. Ако полицата се сключи от работодател, той е длъжен да предостави на застрахованите си служители цялата информация, която е получил от застрахователя относно застраховката и която е необходима за упражняване на правата им по застрахователния договор.
При сключване на застраховката, както и по всяко време на действието й, застрахованият може да определи трето ползващо се лице. Съгласието на третото лице не е необходимо. Когато ползващите се лица са няколко, те имат равни права, освен ако е уговорено друго. Когато застрахователният договор е сключен в полза на децата на застрахования, ползващи се лица са и децата, родени след сключването на договора, освен ако е уговорено друго. Ако застрахователният договор е сключен в полза на съпруг на застрахования, правото принадлежи на лицето, което се намира в брак със застрахования към деня на настъпването на застрахователното събитие, освен ако е уговорено друго. Ако третото ползващо се лице почине преди застрахования и по договора няма определени други ползващи се лица, застрахователната сума се изплаща на застрахования или на неговите наследници.
Застрахователната сума не влиза в наследствената маса на застрахования дори когато за ползващи се лица са определени наследниците му. Наследниците имат право на застрахователната сума дори ако се откажат от наследството.

Покрити рискове
В общия случай покритието по полицата включва смърт на застрахования от общо заболяване по време на срока на застраховката и доживяване до посочената в полицата възраст. Като допълнително покритие може да бъде включен рискът смърт или трайна загуба на работоспособност от злополука, опрощаване на премията при злополука или заболяване и др.

Застрахователна премия
Застрахователната премия и начинът на изплащането й (еднократно, на годишни или месечни вноски) се определя при сключването на договора. Размерът на премията основно зависи от размера на застрахователната сума, която застрахованият желае да получи след изтичане на срока на договора.

Предоставяне на информация
Преди сключване на застраховката, както и по време на действието на договора, застрахователят има право да получи подробна и точна информация относно възрастта, пола и здравословното състояние на лицето, чийто живот и здраве са предмет на застраховане. При настъпване на застрахователно събитие застрахователят има право на достъп до цялата медицинска документация във връзка със здравословното състояние на лицето и може да я изисква от компетентните лица.

Право на откуп и право на заем
Времето, през което клиентът прави вноски по застрахователната премия, се нарича “срок на отсрочка”, който може да бъде с различна продължителност. Срокът на получаване на застрахователната сума също може да бъде от една до няколко години или пожизнено. Застраховката по принцип не може да се изтегли преди края на срока на отсрочка, освен ако не се направи “откуп”. Правото на откуп (предсрочно прекратяване на застраховката) обичайно възниква две години след сключването на застраховката и в случай че са платени всички премии за този период и винаги е свързано със загуба на част от доходността на вложението по застраховката.
В застрахователния договор трябва да бъдат посочени условията, при които застрахованият може да иска заплащане на откупната стойност, както и размерът й за всяка година от срока на договора. Ако договорът е сключен с определяне на ползващо се лице и то е заявило, че приема уговорката в негова полза, право да получи откупната стойност има ползващото се лице.
Срещу застраховката на застрахования може да бъде отпуснат заем от застрахователя до размера на откупната стойност. Условията и редът за отпускането, погасяването и лихвата по заема се уреждат в застрахователния договор. Когато застрахователното събитие е настъпило и заемът не е бил погасен, договорът следва да остане в сила за намалена застрахователна сума.

Застрахователна сума
При настъпване на застрахователното събитие или на определените в договора условия застрахователят е длъжен да плати застрахователната сума или частта от нея, определена в застрахователния договор. Застрахователната сума се изплаща на застрахования или на третите ползващи се лица. В случай на смърт на застрахования, ако застраховката не е сключена в полза на трети лица, застрахователната сума се изплаща на наследниците на застрахования, а ако няма такива - на лицата, живели в едно домакинство със застрахования.

Смесената застраховка “Живот” като комплексен застрахователно-инвестиционен продукт
Смесената застраховка “Живот” е дългосрочен застрахователно-инвестиционен продукт. Това е вид спестовна сделка, при която застрахователната услуга остава на по-заден план. С течение на времето обаче рисковият елемент се увеличава за сметка на спестовния. Типично за този вид полици е, че пълният размер на застрахователното покритие важи от първия ден на сключване на договора. Полицата предлага възможност и за данъчни облекчения.
Заплащането на сумата по полицата е гарантирано. При нея застрахованият изплаща застрахователната премия изцяло или на вноски в течение на определен срок, а застрахователят управлява парите и генерира доходност от тях. В края на периода клиентът получава инвестираната сума заедно с някаква част от реализираната доходност, дори и ако не е настъпило застрахователно събитие. Ако такова настъпи по време на периода на договора, застрахованият или наследниците му получават пълната или част от застрахователната сума.
Доходността от полицата обаче е по-ниска в сравнение с рисковата застраховка “Живот” или с други инвестиционни продукти - като взаимни фондове и т.н. Същевременно лицето изплаща висока застрахователна премия (по-висока от тази при рисковите застраховки), която предполага заделяне на значителни средства наведнъж или на вноски всеки месец. По-добър икономически ефект евентуално може да се получи, ако лицето вложи своите спестявания в банка или в друга форма на инвестиране, а при застрахователя сключи рискова застраховка “Живот” (срещу риска смърт).
Специалистите обаче препоръчват спестовните застраховки да бъдат част от портфолиото на инвестициите на гражданите, редом с другите възможности за инвестиране, които предполагат по-висок риск и съответно доходност. Най-удачно е смесената застраховка “Живот” да е с възможно най-дълъг срок на действие, тъй като застрахователното дружество може да откаже да поеме риск за последващ период, ако клиентът страда от някакво заболяване, или ще определи по-висока застрахователна премия.

Спестовните застраховки и доброволните пенсионни фондове
Спестовните застраховки и доброволните пенсионни фондове се явяват алтернативни възможности за лицата, желаещи да инвестират дългосрочно с цел подсигуряване срещу риска старост. Въпреки че са сходни по характер, те все пак имат няколко разлики.
Освен спестовен елемент (т.е. гаранция срещу риска старост) застраховката предлага застрахователно покритие и за други рискове: смърт от общо заболяване и злополука, трайна или временна неработоспособност от злополука, разходи за болничен престой и др. Сумата, която получават ползвателите по застраховката, е предварително определена в застрахователния договор и не зависи от изплатените вноски от премията към момента на настъпване на застрахователното събитие.
Предимство на инвестицията в доброволен пенсионен фонд е, че здравословното състояние на кандидата не се взема предвид. Осигуряващите се могат да разполагат с парите си по всяко време, без да им се събира голяма такса за откуп, и веднъж годишно имат право да прехвърлят натрупаните средства от един фонд в друг. Съотношението вложени и получени средства при осигуровката в доброволен пенсионен фонд е доста по-добро от това по застраховката, но пък при нея застрахователят носи по-голям риск. В случай че лицето е в по-напреднала възраст, е възможно осигуряването в доброволен пенсионен фонд да се окаже по-удачно с оглед приходите, които се очакват от инвестицията.
Поради голямото сходство между двата продукта няма универсално решение коя е по-удачната форма за инвестиция. От значение за това са целите на клиента и други фактори като възрастта и здравословното му състояние.

Пазарни предложения
Застрахователите предлагат различни комбинации на смесената застраховка “Живот”, които варират в зависимост от срока на полицата и размера на сумата, която застрахователят изплаща в случай на смърт или преживяване; в зависимост дали е включена възможност застрахователят да отговаря за риска временна или трайна загуба на работоспособността от злополука; в зависимост дали застрахователната сума се изплаща на застрахования еднократно или на равни вноски за определен период от време и др. Смесената застраховка може да бъде съчетана с други застраховки от областта на животозастраховането като застраховка за рента, детско животозастраховане, застраховка “Злополука” и др.

В различните си вариации смесената застраховка “Живот” може да бъде:

  • смесена застраховка “Живот” със спестовен характер;
  • застраховка “Живот” комбинирана с риска “трайна нетрудоспособност от злополука” (при този риск на застрахования се изплаща процент от застрахователната сума, равен на процента трайна нетрудоспособност);
  • смесена застраховка “Живот” с изплащане процент от застрахователната сума на всяка трета година от действието на договора;
  • смесена застраховка “Живот”, комбинирана с рента: при нея при определени условия (загуба на трудоспособност над определен процент) се получава и пожизнена годишна рента в размер на определен процент от застрахователната сума;
  • семейна застраховка “Живот”, при която се включват съпругът и децата в семейството до определена възраст и др.

Застрахователите предлагат като опция при трайна загуба на трудоспособност над определен процент застрахованият да бъде освободен от задължение да плаща вноските си, а застрахователят да довнесе премиите по застраховката до срока на падежа. Към застраховката могат да се включат и като допълнителни рискове болничен престой, медицински разноски и др.
При неплащане на вноска, в зависимост от момента от живота на полицата, в който това се случи, на застрахования може да бъде предложена възможност да прекрати договора или да го трансформира в изплатен при съответното намаляване на застрахователната сума.
Някои продукти включват възможност за избор на валутата на застраховката между лева, евро и щатски долари; възможност за индексация (ежегодно увеличаване) на застрахователната сума с цел да се предпази от натрупаната годишна инфлация; възможност натрупаната сума при изтичане на срока на отсрочка да се получава като месечна рента за определен период от време, възможност за използване на застраховката като обезпечение, срещу което да тегли кредит и др.
Предлага се опция при доживяване на всяка трета, пета или друга, определена от срока година, да се изплаща авансово определен процент от застрахователната сума. В края на срока на застраховката клиентът получава пълния размер на застрахователната сума или остатъка от нея (в зависимост от конкретния продукт). Предимството тук е, че застрахованият може да се възползва от сумата в по-кратък срок, а застраховката ще си остане в сила през целия срок за пълната застрахователна сума.

Накрая ще обърнем внимание на някои допълнителни особености, присъщи за този тип смесена застраховка “Живот”:
1.
Удачно е полицата да се сключи за по-дълъг период, тъй като в следващи периоди могат да настъпят здравословни проблеми и застраховката да бъде подновена при по-неизгодни условия, а и в по-млада възраст човек е с по-нисък рисков коефициент и реално плаща по-малко.
2. Още от първия ден на сключване на застраховката клиентът получава гарантирано покритие върху цялата сума, въпреки че не е изплатена застрахователната премия.
3. В края на срока на полицата клиентът получава договорената застрахователна сума, плюс натрупаната доходност.
4. Застраховката може да предложи покритие и за риска злополука, както и известни данъчни преференции.

Предвид разнообразните функции, които предлага, смесената застраховка “Живот” е сред най-продаваните продукти на животозастрахователните компании у нас. Тя съчетава в едно застрахователна защита и спестовен елемент, чрез изплащане на застрахователната сума, плюс натрупаните през годините доходи от лихви и инвестиции. Същевременно с нея застрахованият осигурява финансова подкрепа на своите близки, в случай че през срока на застраховката с него се случи най-лошото.

Невена РАДЛОВА, адвокат
___________
1 Обнародван в “Държавен вестник”, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., впоследствие изменян и допълван.

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...