Меню

Относно прилагането на § 15 и 17 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн. ДВ, бр. 31 от 15.04.2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) при подаването на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2010 г.

Във връзка с прилагането на § 15 и 17 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн. ДВ, бр. 31 от 2011 г.), на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище:

1. По прилагането на § 15 от ПЗР на ЗИДЗДДФЛ
Съгласно § 15 от ПЗР на ЗИДЗДДФЛ, доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични търговци, за производство на непреработена растителна и животинска продукция, с изключение доходите от производство на декоративна растителност, изплатени през 2010 г. под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет, не се включват в облагаемия доход по чл. 29 и чл. 26 и не подлежат на облагане с данък, когато са за 2009 г. или за предходни години. Тези доходи се декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 за 2010 г., като в Приложение 3 и 3а, Част 1, Таблица 1 се посочват с код 10.
Предвид цитираната законова разпоредба, изброените доходи на регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители - физически лица, следва да се посочват на отделен ред в Приложение 3 или 3а, Част I, Таблица 1 от утвърдените образци на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2010 г. с код 10, който в програмните продукти е с наименование “Доходи на регистрирани тютюнопроизводители и земеделски производители, изплатени под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет”. Доходите, посочени с код 10, не се включват в сумата на доходите по ред 1.5 от Таблица 1 в Част I на Приложение 3 или 3а и съответно не участват при формирането на облагаемия доход по ред 1.7 от таблицата.
Тъй като Приложение 3 и 3а се попълват само за доходи от друга стопанска дейност на физически лица, които не са търговци по смисъла на ТЗ, доходите, освободени от облагане на основание § 15 от ПЗР на ЗИДЗДДФЛ, придобити от регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители - еднолични търговци, следва да се посочват в Приложение 2, Част V, Справка № 1, ред 4 “Други приходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване”.
Лицата, които са подали годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2010 г. преди обнародването на ЗИД на ЗДДФЛ в “Държавен вестник”, могат в рамките на законоустановения срок 30.04.2011 г. (респективно 02.05.2011 г.) да направят нужните промени в съответствие с разпоредбата на § 15 от ПЗР на ЗИДЗДДФЛ и чл. 104 ДОПК. Съгласно чл. 104, ал. 1 и 2 ДОПК, след подаването на данъчната декларация, но преди изтичането на законоустановения срок за подаването й, подателят има право да прави промени, свързани с декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения. Промени в подадена декларация се извършват с нова декларация.

2. По прилагането на § 17 от ПЗР на ЗИДЗДДФЛ
Със ЗИД на ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2011 г., се въвежда ред за облагане на доходите от стопанска дейност на физически лица - регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители, идентичен с този на едноличните търговци, както следва:
На основание чл. 29а, ал. 1 ЗДДФЛ, облагаемият доход от стопанска дейност на регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) физически лица, които са регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, се определя по реда на чл. 26 и се облага с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28. Съгласно
чл. 29а, ал. 3 ЗДДФЛ, физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, които не са регистрирани по ЗДДС, могат да изберат доходът от стопанската им дейност да се облага по реда на чл. 29а, ал. 1 ЗДДФЛ. Видно от цитираните разпоредби, новият ред за облагане задължително се прилага от лицата, които са регистрирани за целите на ЗДДС и по избор от лицата, които не са регистрирани по ЗДДС.
По смисъла на новата т. 56 от § 1 в Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, “доход от стопанска дейност на физически лица” за целите на чл. 29а е доходът от дейността за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност, на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, които не са търговци по смисъла на ТЗ. Следователно, новият ред на облагане се прилага не само при производство на непреработени продукти от селско стопанство, но и при производството на преработени продукти. Единственото изключение е за доходите от производство на декоративна растителност, за които формирането на облагаемия доход се извършва по досегашния ред, а именно ползват се 40 на сто разходи в съответствие с чл. 29, ал. 1, т. 2, буква “б” ЗДДФЛ.
Съгласно § 17, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗДДФЛ, регистрираните тютюнопроизводители и земеделски производители, независимо от регистрацията им по ЗДДС, могат да изберат облагаемият им доход за 2010 г. да се определи по чл. 26 и да се обложи с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28. Следователно, новият ред за облагане по изключение може да бъде приложен и за доходи, придобити от физическите лица през 2010 г., като това се осъществява по избор от данъчно задълженото лице, включително когато е регистрирано по ЗДДС. На основание § 17, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗДДФЛ, правото на избор се декларира в годишната данъчна декларация по чл. 50 за 2010 г., като за целта е необходимо да се попълни съответното приложение от формуляра, а именно: Приложение 2, когато лицето е избрало да се облага за 2010 г. като едноличен търговец, или Приложение 3 - в останалите случаи. В разпоредбата е уточнено също, че ако лицето е подало годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2010 г. преди обнародването на закона в “Държавен вестник”, изборът се декларира с подаване на нова декларация в срок до 30.04.2011 г. (респективно 02.05.2011 г.), т.е. и в тези случаи се прилага чл. 104 ДОПК.
Следва да се има предвид, че редът за избор на облагане, регламентиран в § 17 от ЗИД на ЗДДФЛ, може да бъде приложен единствено за доходи, придобити от физическите лица през 2010 г. За доходи, придобити през 2011 г., на основание § 16 ЗИДЗДДФЛ, лицата могат да упражнят правото си на избор с подаване на декларация по чл. 29, ал. 4 ЗДДФЛ в срок до 31.05.2011 г. Образецът на тази декларация се утвърждава от министъра на финансите и се обнародва в “Държавен вестник”, на основание чл. 64, ал. 1 и 4 ЗДДФЛ. Утвърденият образец на декларация по чл. 29а, ал. 4 ЗДДФЛ ще бъде своевременно публикуван на интернет страницата на НАП.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП: (п)

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...