Sidebar

Меню

Относно прилагането на § 15 и 17 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн. ДВ, бр. 31 от 15.04.2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) при подаването на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2010 г.

Във връзка с прилагането на § 15 и 17 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн. ДВ, бр. 31 от 2011 г.), на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище:

1. По прилагането на § 15 от ПЗР на ЗИДЗДДФЛ
Съгласно § 15 от ПЗР на ЗИДЗДДФЛ, доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични търговци, за производство на непреработена растителна и животинска продукция, с изключение доходите от производство на декоративна растителност, изплатени през 2010 г. под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет, не се включват в облагаемия доход по чл. 29 и чл. 26 и не подлежат на облагане с данък, когато са за 2009 г. или за предходни години. Тези доходи се декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 за 2010 г., като в Приложение 3 и 3а, Част 1, Таблица 1 се посочват с код 10.
Предвид цитираната законова разпоредба, изброените доходи на регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители - физически лица, следва да се посочват на отделен ред в Приложение 3 или 3а, Част I, Таблица 1 от утвърдените образци на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2010 г. с код 10, който в програмните продукти е с наименование “Доходи на регистрирани тютюнопроизводители и земеделски производители, изплатени под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет”. Доходите, посочени с код 10, не се включват в сумата на доходите по ред 1.5 от Таблица 1 в Част I на Приложение 3 или 3а и съответно не участват при формирането на облагаемия доход по ред 1.7 от таблицата.
Тъй като Приложение 3 и 3а се попълват само за доходи от друга стопанска дейност на физически лица, които не са търговци по смисъла на ТЗ, доходите, освободени от облагане на основание § 15 от ПЗР на ЗИДЗДДФЛ, придобити от регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители - еднолични търговци, следва да се посочват в Приложение 2, Част V, Справка № 1, ред 4 “Други приходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване”.
Лицата, които са подали годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2010 г. преди обнародването на ЗИД на ЗДДФЛ в “Държавен вестник”, могат в рамките на законоустановения срок 30.04.2011 г. (респективно 02.05.2011 г.) да направят нужните промени в съответствие с разпоредбата на § 15 от ПЗР на ЗИДЗДДФЛ и чл. 104 ДОПК. Съгласно чл. 104, ал. 1 и 2 ДОПК, след подаването на данъчната декларация, но преди изтичането на законоустановения срок за подаването й, подателят има право да прави промени, свързани с декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения. Промени в подадена декларация се извършват с нова декларация.

2. По прилагането на § 17 от ПЗР на ЗИДЗДДФЛ
Със ЗИД на ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2011 г., се въвежда ред за облагане на доходите от стопанска дейност на физически лица - регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители, идентичен с този на едноличните търговци, както следва:
На основание чл. 29а, ал. 1 ЗДДФЛ, облагаемият доход от стопанска дейност на регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) физически лица, които са регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, се определя по реда на чл. 26 и се облага с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28. Съгласно
чл. 29а, ал. 3 ЗДДФЛ, физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, които не са регистрирани по ЗДДС, могат да изберат доходът от стопанската им дейност да се облага по реда на чл. 29а, ал. 1 ЗДДФЛ. Видно от цитираните разпоредби, новият ред за облагане задължително се прилага от лицата, които са регистрирани за целите на ЗДДС и по избор от лицата, които не са регистрирани по ЗДДС.
По смисъла на новата т. 56 от § 1 в Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, “доход от стопанска дейност на физически лица” за целите на чл. 29а е доходът от дейността за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност, на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, които не са търговци по смисъла на ТЗ. Следователно, новият ред на облагане се прилага не само при производство на непреработени продукти от селско стопанство, но и при производството на преработени продукти. Единственото изключение е за доходите от производство на декоративна растителност, за които формирането на облагаемия доход се извършва по досегашния ред, а именно ползват се 40 на сто разходи в съответствие с чл. 29, ал. 1, т. 2, буква “б” ЗДДФЛ.
Съгласно § 17, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗДДФЛ, регистрираните тютюнопроизводители и земеделски производители, независимо от регистрацията им по ЗДДС, могат да изберат облагаемият им доход за 2010 г. да се определи по чл. 26 и да се обложи с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28. Следователно, новият ред за облагане по изключение може да бъде приложен и за доходи, придобити от физическите лица през 2010 г., като това се осъществява по избор от данъчно задълженото лице, включително когато е регистрирано по ЗДДС. На основание § 17, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗДДФЛ, правото на избор се декларира в годишната данъчна декларация по чл. 50 за 2010 г., като за целта е необходимо да се попълни съответното приложение от формуляра, а именно: Приложение 2, когато лицето е избрало да се облага за 2010 г. като едноличен търговец, или Приложение 3 - в останалите случаи. В разпоредбата е уточнено също, че ако лицето е подало годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2010 г. преди обнародването на закона в “Държавен вестник”, изборът се декларира с подаване на нова декларация в срок до 30.04.2011 г. (респективно 02.05.2011 г.), т.е. и в тези случаи се прилага чл. 104 ДОПК.
Следва да се има предвид, че редът за избор на облагане, регламентиран в § 17 от ЗИД на ЗДДФЛ, може да бъде приложен единствено за доходи, придобити от физическите лица през 2010 г. За доходи, придобити през 2011 г., на основание § 16 ЗИДЗДДФЛ, лицата могат да упражнят правото си на избор с подаване на декларация по чл. 29, ал. 4 ЗДДФЛ в срок до 31.05.2011 г. Образецът на тази декларация се утвърждава от министъра на финансите и се обнародва в “Държавен вестник”, на основание чл. 64, ал. 1 и 4 ЗДДФЛ. Утвърденият образец на декларация по чл. 29а, ал. 4 ЗДДФЛ ще бъде своевременно публикуван на интернет страницата на НАП.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП: (п)

Свързани продукти

ЕПИ Счетоводство и данъци ЕПИ Счетоводство и данъци

Тагове:

Предстоящи учебни семинари

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

24 – 26 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Валентина Василева, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар на дати  22 - 23 февруари 2018 г., Конферентна зала "Европа"

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Промените в ДОПК

31 януари – 2 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар в дните 22 - 23 февруари 2018 г., Конферентна зала "Европа"

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

14 - 16 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар в дните 21 - 23 март 2018 г.,
Конферентна зала "Америка"

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

20 - 22 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар в дните 21 - 23 март 2018 г.,
Конферентна зала "Америка"

Промените в данъчните закони за 2018 г. Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство

22 - 23 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Лорета Цветкова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Актуални въпроси на устройството на територията и строителството. Административен контрол, упражняван от дирекция национален строителен контрол. Практика на върховен административен съд

14 – 16 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Савин Ковачев, Валентина Бакалова, Георги Даракчиев, Галина Солакова
Цена с ДДС: 318.00 лв.

Актуални въпроси на облигационното и търговското право

21 – 23 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Красимир Машев, Тотка Калчева, Бистра Николова, Проф. д-р Георги Димитров
Цена с ДДС: 318.00 лв.

Практически въпроси по социално осигуряване и трудови отношения за 2018 г. Защитата на личните данни на работниците и служителите

21 - 23 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Катя Кашъмова, Елка Атанасова, Марио Първанов, Теодора Дичева, Доц. д-р Андрей Александров,
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Практически въпроси по прилагане на закона за обществените поръчки. Добри и лоши практики.

28 – 30 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветан Стоевски, Елена Димова, Александър Александров
Цена с ДДС: 318.00 лв.

Актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2018 г.

12 - 22 април 2018 г.
ВИЕТНАМ
Лектор: Валентина Василева,
Цена: 4 550.00 лв.

Актуални въпроси на гражданския процес. Заповедно производство. Изпълнителен процес. Касационно обжалване. Съдебни такси и разноски. Призоваване.

11 – 13 април 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валя Гигова, Борислав Белазелков, Емануела Балевска, Стефан Кюркчиев
Цена: 318.00 лв.

Актуални проблеми на изпълнителния процес

18 – 20 април 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Борислав Белазелков, Проф. д-р Валентина Попова, Диана Митева, Мариана Обретенова
Цена: 318.00 лв.

Актуални въпроси на административния процес

9 – 11 май 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Теодора Николова, Соня Янкулова, Атанаска Дишева, Юлия Ковачева, Галина Солакова
Цена: 318.00 лв.

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

17 – 18 май 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Екип от водещи експерти на ИА "ГИТ"
Цена: 240.00 лв.

Закон и практика – пролет 2018

19 – 22 юни 2018 г.
Курортен комплекс "Ривиера", Хотел "Ривиера Бийч" 5*
Лектори: Мариана Кацарова, Борислав Белазелков
Цена: 690.00 лв.

Данъци и счетоводство – пролет 2018

19 – 22 юни 2018 г.
Курортен комплекс "Ривиера", Хотел "Ривиера Бийч" 5*
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова
Цена: 690.00 лв.

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

26 – 29 юни 2018 г.
КК "Ривиера", Хотел "Нимфа" 4*
Лектори: Екип от водещи експерти на ИА "ГИТ"
Цена: 690.00 лв.

Практически въпроси на данъчното и счетоводното законодателство през 2018 г.

Втората половина на юли 2018 г.
СЕВЕРНА ИСПАНИЯ, Барселона – Лерида - Сарагоса – Памплона – Сан Себастиян – Билбао – Сантандер – Сантиляна дел Мар – Хихон – Овиедо – Ла Коруня – Сантяго де Компостела – Саламанка – Мадрид
Лектори: Велин Филипов
Цена: Около 2 400.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

23 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 108.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

26 януари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 120.00 лв.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

- правни основания
- анализ на съдебната практика
- въпроси и отговори

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017

Книга-годишник + CD
Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Новото данъчно законодателство през 2018 г.

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Трудови отношения 2018

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Счетоводство - 2018 г.

Девети по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит

Социално осигуряване - 2018

Двадесет и второ издание на книгата-годишник!

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Изчерпателен коментар на правната уредба и анализ на съдебната практика