Меню


ДИРЕКЦИЯ “ОБЖАЛВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО” - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Относно ползване на облекчение за лица с намалена работоспособност по реда на чл. 18, ал. 1 ЗДДФЛ.

Постъпило е писмено запитване относно приложението на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Запитването е във връзка с ползване на облекчение по реда на чл. 18, ал. 1 ЗДДФЛ. От изложеното в него и от приложените копия на експертни решения на ТЕЛК е видно, че:
- с експертно решение на ТЕЛК № ... е определена намалена работоспособност 75%, със срок до 01.11.2003 г.;
- с експертно решение на ТЕЛК № ... е определена намалена работоспособност 76%, със срок до 01.11.2005 г.

При тази фактическа обстановка е поставен въпросът, може ли да се ползва данъчното облекчение за лице с намалена работоспособност?
С оглед разпоредбите на ЗДДФЛ (обн. ДВ, бр. 95 от 24.11.2006 г., изразяваме следното становище:

Съгласно чл. 18, ал. 1 ЗДДФЛ сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението.
На основание § 49 от ПЗР на ЗДДФЛ, предвидените в закона облекчения за трайно намалена работоспособност се ползват пожизнено, когато срокът в експертното решение на ТЕЛК (НЕЛК) не е изтекъл към 31.12.2004 г. и лицето е навършило 65-годишна възраст преди тази дата или в срока на експертното решение.
В съответствие с цитираните законови норми предвиденото в ЗДДФЛ облекчение за намалена работоспособност се ползва пожизнено, при изпълнение едновременно и на двете условия:
1. валидност на експертното решение към 31.12.2004 г., и
2. лицето да е навършило 65-годишна възраст преди тази дата, или в срока на експертното решение.

От предоставените към запитването документи е видно, че лицето не е навършило 65-годишна възраст нито преди 31.12.2004 г., нито в срока на експертното решение на ТЕЛК. Следователно в конкретния случай не е изпълнено едно от законовите изисквания, поради което за лицето § 49 от ПЗР на ЗДДФЛ не е приложим.
В тази връзка е необходимо и уточнението, че придобитото по реда и при условията на Кодекса за социално осигуряване право на пожизнена пенсия за инвалидност поради общо заболяване не може да бъде основание за ползване на данъчното облекчение за намалена работоспособност, тъй като такова основание не е установено за целите на прилагане на ЗДДФЛ.
Предвид гореизложеното не може да се ползва данъчното облекчение за намалената работоспособност, удостоверена с цитираните и приложени копия на решения на ТЕЛК.
За да ползва облекчението е необходимо лицето да притежава валидно експертно решение, каквото е изискването на чл. 18 ЗДДФЛ.

Акценти

Електронен достъп до съдържанието на предстоящи учебни семинари и уебинари

Мнозинството от учебните семинари и уебинари от есенната ни учебна програма ще бъдат заснети и качени на специална електронна платформа.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...