Меню


ДИРЕКЦИЯ “ОБЖАЛВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО” - ГР. ПЛОВДИВ


Относно данъчно третиране на бартер по реда на ЗДДС.

В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
В община К. са предприети действия по процедура за учредяване право на строеж за изграждане на обществено обслужваща сграда в имота, след конкурс по реда на ЗОС. Заплащането на цената на правото на строеж ще се извърши с равностоен имот на първия етаж в новопостроената сграда - многофункционална зала, която ще бъде предадена на общината с протокол, след въвеждане на сградата в експлоатация. Според условията на конкурса се предвижда кандидатите да представят проект на сграда с предложение за квадратура на залата, не по-малко от определена минимална площ. За целите на конкурса минималната площ е формирана по следния начин:
Лицензиран оценител е изготвил оценка на цената на правото на строеж - 460 000 лв., и е определил съответната редуцирана стойност в квадратура приземен етаж за залата - 460 кв.м застроена площ, т.е. 1000 лв./кв.м.
Към момента на подписване на договора строителят следва да заплати на общината 2% данък по ЗМДТ, като не е ясно върху 460 000 лв. (пазарната цена, изчислена от оценителя) или върху 480 000 лв. (достигнатата тръжна цена), а при вписване в Агенцията по вписванията - и такса вписване.

Зададени са следните въпроси:
1.
Може ли да се приеме, че чрез предложението си - 480 кв.м, фактически кандидатът наддава за цена на право на строеж, като равностойност в квадратура в размер на 480 000 лв., т.е. 1000 лв./кв.м?
2. Какви реални плащания следва да се извършат от всяка от страните?
3. Кой, каква фактура и кога следва да издаде?
4. Коя сделка е облагаема и коя не?
5. Кога настъпва данъчното събитие за всяка от страните и кое плащане е авансово?
6. Как ще се изравняват данъчните основи на двете насрещни сделки, след като само едната заплаща данък и такса, с които се увеличава данъчната основа?
7. След приключване на строежа и прехвърляне на залата на общината, стойността й може да е по-висока от първоначалната стойност. В този случай общината ще извършва ли допълнителни плащания?

В отговор на поставените въпроси изразяваме следното становище:

По първия и втория въпрос:
Правата на задължените лица са визирани в чл. 17, ал. 1 ДОПК. Съгласно посочените разпоредби, и по-конкретно т. 2 и 5 от същия член, задължените лица имат право да им бъдат разяснявани правата в производствата по този кодекс, включително и правото на защита в административното, изпълнителното и съдебното производство, и да бъдат предупредени за последиците от неизпълнение на задълженията им по този кодекс и информация за публичните им задължения и за сроковете, в които следва да заплатят дължимите от тях данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични задължения.
Поставеният въпрос относно възможността да се приеме, че чрез предложението си - 480 кв.м, фактически кандидатът наддава за цена на право на строеж, като равностойност в квадратура в размер на 480 000 лв., т.е. 1000 лв./кв.м, се отнася до търговски взаимоотношения. Същият не е относим към прилагането на данъчното законодателство и не е от компетентността на Националната агенция за приходите.
По отношение на поставените въпроси, свързани с получателя по доставката, следва да имате предвид, че писмените становища ангажират приходната администрация по смисъла на чл. 17, ал. 3 ДОПК, поради което, за да се получи конкретен отговор относно прилагането на ЗДДС, запитването следва да е отправено от името на заинтересованото лице или чрез упълномощено лице.

По третия, четвъртия и петия въпрос:
По силата на чл. 130, ал. 1 ЗДДС, когато е налице доставка, по която възнаграждението (изцяло или частично) е определено в стоки или услуги, приема се, че са налице две насрещни доставки, като всеки от доставчиците се смята за продавач на това, което дава, и за купувач на това, което получава.
От изложената в запитването фактическа обстановка е видно, че ще са налице две насрещни доставки при условията на чл. 130, ал. 1 ЗДДС - учредяване на право на строеж (от страна на общината) срещу задължението на получателя (строител, инвеститор) да изгради на собственика на терена (общината) част от сграда (зала).
Данъчното събитие за доставките ще възникне по общите правила на закона, съгласно разпоредбата на чл. 130, ал. 2 ЗДДС, т.е. данъчното събитие за учреденото право на строеж ще възникне на датата на учредяването му, тъй като към този момент Вие - собственикът на земята ще извършите прехвърлянето на вещното право към контрагента си.
Доставката ще се документира с издаването на фактура, съгласно чл. 113, ал. 1 ЗДДС - всяко данъчно задължено лице - доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга, или при получаване на авансово плащане преди това, освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл. 117 от същия закон.
Императивната разпоредба на чл. 113, ал. 4 ЗДДС въвежда изискването фактурата да се издава задължително не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане - не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането.
Учредяването или прехвърлянето на право на строеж се смята за освободена доставка до момента на завършване в груб строеж на сградата, за която се учредява или прехвърля правото на строеж по смисъла на чл. 45, ал. 2 ЗДДС. Предвид изложеното, за Вас не възниква задължение за начисляване на ДДС.
Съгласно чл. 130, ал. 3 ЗДДС, доставката с по-ранна дата на възникване на данъчното събитие се смята за авансово плащане (цялостно или частично) по втората доставка.
Предвид разпоредбата на
чл. 130, ал. 2 ЗДДС, доставка, извършена от Вас - учредяване на право на строеж, ще представлява авансово плащане за доставката на обект от сграда (зала на приземен етаж).

По шестия и седмия въпрос:
Данъчната основа за извършените доставки се определя по реда на чл. 26, ал. 7 ЗДДС. По смисъла на визираната правна норма, в сила от 01.01.2010 г., когато възнаграждението е определено изцяло или частично в стоки или услуги (плащането се извършва изцяло или частично в стоки или услуги), данъчната основа на всяка от доставките е пазарната цена на получаваната стока или услуга, изчислена към датата, на която данъкът е станал изискуем.
Предвид гореизложеното, данъчната основа на извършената от Вас доставка ще е пазарната цена на получения обект от сграда (зала) към деня на учредяване на правото на строеж.
При завършване на сградата (с издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация) и определяне на пазарна цена на правото на строеж, за строителя/инвеститора може да възникне основание за корекция във връзка с издадената авансова фактура и съответно може да се издаде дебитно/кредитно известие по чл. 115 ЗДДС.

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...