Меню

Повече справочна и координатна информация ще намерите в компютърните информационни продукти ЕПИ на ИК „Труд и право”.

Във връзка с решение на Конституционния съд, с което текстове на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс бяха обявени за противоречащи на Конституцията, Народното събрание прие промени в ДОПК, според които от началото на март 2014 г.  плащанията на задълженията за данъци и осигурителни вноски ще се извършват по 4 банкови сметки към съответната териториална структура на НАП. Четирите банковите сметки са за:

  • Централен бюджет – по тази банкова сметка се превеждат всички задължения за ДДС, годишни и авансови вноски по ЗКПО, включително данъци при източника, авансови, окончателни и данъци при източника на данъка върху доходите на физическите лица и други данъци. По тази сметка се превеждат и глоби и имуществени санкции, наложени от органите на НАП, както и лихвените плащания по просрочени задължения към централния бюджет.
  • Вноски за социално-осигурителни фондове – по тази сметка се превеждат вноските за ДОО от осигурителите и самоосигуряващите се лица, включително лихвените плащания
  • Вноски за Националната здравно-осигурителна каса (Вноски за здравно осигуряване) – за внасяне на вноски за здравно осигуряване от осигурителите и самоосигуряващите се лица, включително лихвените плащания
  • Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване

Важно е да се отбележи, че за всяка от четирите сметки е приложим принципът за погасяване на най-ранното по падеж задължение. Последното правило важи за всеки отделен вид задължение (данък, осигурителна вноска и т. н.) Това означава че ако има непогасени задължения за ДДС за три данъчни периода например и бъде наредена сума, покриваща размера само на една от трите вноски, то тя ще погаси най-старото (с най-ранен падеж) задължение. Аналогично е положението, когато има непогасени различни данъчни задължения, като например задължения за корпоративен данък, данък върху доходите и ДДС. В тази хипотеза плащанията  също погасяват дълга, възникнал най-рано.

Друга съществена промяна, въведена с измененията на ДОПК е премахването на досегашния принцип при подадена декларация и наредено плащане преди изтичането на крайния срок за това, сумата по плащането да се визуализира като надвнесена до настъпването на падежа и да се обвързва със задължението едва при настъпването на крайния срок за плащане.  След промените, всяко наредено плащане, срещу което има задължение, се обвързва автоматично без да се изчаква изтичането на крайния срок за плащане.  За всеки отделен вид задължение (данък, осигурителна вноска и т. н.) се запазва  въведеното от края на 2013 г. облекчение на погасяване на публичните задължения, събирани от НАП, а именно първо се погасяват всички главници, а едва след това лихви.

Нови кодове за вид плащане
Едновременно с откриването на новите сметки за плащания към бюджета от 1 март 2014 г. се откриват три нови кода за вид плащане:

  • 11 00 00 - за плащане за данъци (приходи на централния бюджет)
  • 55 11 11 - за плащания за социалноосигурителните фондове към НОИ
  • 56 11 11 – за здравни вноски (приходи към НЗОК)

Всички плащания за ДЗПО продължават да се превеждат с код за вид плащане 58 11 11.
Общият код за вид плащане на данъци и осигурителни вноски, който се ползваше при действието на единната сметка, се закрива.
В ТД на НАП ГДО е открита нова банкова сметка за администриране на приходите  от дивидент за държавата и вноските от 50 на сто от наемите съгласно §19 от ЗДБРБ за 2012 г. и подобните разпоредби от законите за държавния бюджет за съответната година и наказателните лихви върху тях.

Платежни документи

Образците на платежните нареждания не се променят след измененията в ДОПК. В тях задължително, както и досега, трябва да се попълни информация за задълженото лице и наредителя, код за вид плащане (обърнете внимание, че за всяка от 4-те сметки съществува отделен код за вид плащане) и сумата с цифри и думи.  Не е необходимо да се посочва период, за който се отнася плащането, защото при постъпването на сумата, тя ще бъде обвързана със задължението с най-ранен падеж.

Срокове за плащане
Сроковете за плащане на публичните задължения, събирани от НАП не се променят във връзка с измененията в ДОПК.

Електронни услуги и електронни справки

Електронните услуги на НАП, осигуряващи достъп до данъчно-осигурителната сметка на физическите и юридическите лица продължават да функционират по досегашния ред, позволявайки на задължените лица да следят паричните преводи и тяхното обвързване със съответните задължения.
Електронната услуга на НАП за плащане на задължения с кредитни и дебитни карти, чрез системата за онлайн разплащане Е-pay ще бъде актуализирана с новосъздадените сметки и ще продължи да функционира.

Преходен период
За онези физически и юридически лица, за които към момента на влизане в сила на промените в ДОПК, в данъчно-осигурителната им сметка съществуват надвнесени суми, е предвиден преходен период от 3 месеца, в който могат да подадат писмено заявление, в което да заявят към коя от новите 3 сметки (за данъци, за социално-осигурителни вноски или за здравни вноски) да бъде насочен наличният остатък. Лицата, в чиито данъчно-осигурителни сметки към влизането в сила на промените в ДОПК няма надвнесени суми не се изисква подаването на заявления или контакт с НАП.


Често задавани въпроси:
1. Какво ще стане, ако в преводното нареждане е попълнен код за вид плащане, който не съответства на сметката?
Плащането към бюджета няма да бъде осъществено, тъй като всеки код за вид плащане трябва да отговаря на съответния приход в полза на бюджета (данък, здравни и социални осигуровки, ДЗПО).

2. Какво означава на практика промяната на неизчакване на падежа?
Най-напред тази промяна дава право на лицата да погасяват задълженията си преди изтичане на крайния срок, което от своя страна дава право на избор (в рамките на определен период от време) кое задължения да бъде погасено. Този избор ще се осъществи чрез подаване на съответната декларация. Така например срокът за деклариране и внасяне на данък върху доходите на физическите лица (ДДФЛ), удържан от работници и служители е 25-то число. Срокът за деклариране и внасяне на ДДС е 14-то число. Ако задълженото лице желае да плати задълженията за ДДФЛ преди тези по ДДС, е достатъчно да подаде съответната декларация за ДДФЛ преди тази по ДДС и съответно да нареди необходимата сума. Така подадена на 3-то число декларация по ДДФЛ ще бъде погасена с преведена на 4-то число (например) сума, стига към този момент да не е подадена декларация по ДДС. Ако обаче са подадени и двете декларации и преведената сума не е достатъчна да погаси и двете задължения ще се погаси най-напред сумата по декларацията по ДДС.
Особено внимание следва да се обърне на тези декларации, които се подават еднократно и с които се декларират бъдещи задължения за определен или неопределен период от време. Например с декларация образец 7 за здравни вноски лицата заявяват, че ще плащат сами вноските си за здраве и началната дата, от която започват да го правят за неопределен период напред. Дължимата здравноосигурителна вноска ще бъде налична в сметката и готова за погасяване на първо число на съответния месец, през който изтича срокът на плащане. Ако задълженото лице не желае да погаси първо тях, следва преди да извърши плащане да подаде друга декларация с по-ранен срок за плащане или ако не дължи подаване на други декларации, да извърши плащане на падежа.
Така например месечните авансови вноски по ЗКПО се дължат до 15-то число на съответния месец. На първо число задължението се вписва в сметката и е готово за плащане. Ако задълженото лице желае, обаче, да плати първо ДДС, е достатъчно да подаде декларацията си по ДДС със срок за плащане 14-то число – в този случай първото постъпило плащане, ако не е в състояние да погаси и двете задължения, ще погаси ДДС.


3. Продължават ли да съществуват заявленията за приоритетно погасяване на вноски за ДОО и здравно осигуряване от самоосигуряващите се?
Да, – запазват се правилата (познати от миналата година) по които самоосигуряващите се лица могат чрез подаване на заявление по образец, да изберат кои задължения за здравни вноски и лични социално-осигурителни вноски желаят да погасят. Така например, ако не са платени задължения на самоосигуряващо се лице за здравни вноски за десет месеца, лицето може чрез заявлението за заяви, че иска да погаси само последните три месеца, независимо, че падежите на тези задължения настъпват по-късно от останалите.

4. Докога могат да се правят плащания към единната сметка на НАП?
Плащания по т.нар. единна сметка ще бъдат обработвани най-късно на 28.02.2014 г. В края на работния ден на 28.02.2014г. досегашните банкови сметки на НАП ще бъдат закрити. От 1.03.2014 г. плащанията ще се извършват по 4-те сметки за плащания – за данъци, за социално-осигурителни вноски, за здравни вноски и за ДЗПО. Така че, ако след тази дата се наредят суми по закритите банкови сметки на Агенцията, те няма да постъпят в НАП и ще бъдат връщани от банките. Допълнителна информация за новите моменти в плащането на публични задължения можете да намерите в сайта на НАП или чрез Информационния център на агенцията на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или телефон 0700 18700.

________________

* Тази информация пресъздава указанията на НАП, публикувани на www.nap.bg

ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ

Президент
Адрес София 1123, "Дондуков" 2
Телефон 02 923 93 33
Страница в Интернет www.president.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Народно събрание
Адрес София 1169, пл. "Народно събрание" 2
Телефон 02 939 39
Страница в Интернет www.parliament.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Министерски съвет
Адрес София 1194, бул. “Дондуков” № 1
Телефон 02 940 29 99
Страница в Интернет www.government.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
   

Конституционен съд
Адрес София 1594, бул. „Дондуков” № 1
Телефон 02 987 50 08 ; 02 987 19 86
Страница в Интернет www.constcourt.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Върховен административен съд
Адрес София 1301, бул."Александър Стамболийски" 18
Телефон 02 988 49 02 (03, 04, 06, 07)
Страница в Интернет www.sac.government.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Върховен касационен съд
Адрес София 1000, бул. „Витоша” 2
Телефон 02 987 17 34
Страница в Интернет www.vks.bg
Електронна поща  

Висш съдебен съвет на Република България
Адрес София 1000, бул. „Съборна” 9
Телефон 02 93049 24
Връзки с обществеността
Страница в Интернет www.vss.justice.bg

Нотариална камара на Република България
Адрес София 1303, ул. „Опълченска” 46-48, вх. А, ет. 6
Телефон 02 980 99 32
Страница в Интернет www.notary-chamber.org
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

МИНИСТЕРСТВА

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Адрес София 1202,
ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 17-19
Телефон 02 9405 430 ; 02 988 29 54
Страница в Интернет www.mrrb.government.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Министерство на труда и социалната политика
Адрес София 1051, ул. “Триадица” № 2
Телефон 02 8119 443
Страница в Интернет www.mlsp.government.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Министерство на отбраната
Адрес София 1000, ул. "Дякон Игнатий" № 3
Телефон 02 92 20 922
Страница в Интернет www.md.government.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Министерство на вътрешните работи
Адрес София 1000, ул. „6-ти Септември” 29
Телефон 02 982 50 00
Страница в Интернет www.mvr.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Министерство на външните работи
Адрес София 1040, ул. "Ал. Жендов" № 2
Телефон 02 948 29 99
Страница в Интернет www.mfa.government.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Министерство на правосъдието
Адрес София 1040, ул. "Славянска" № 1
Телефон 02 923 73 52
Страница в Интернет www.mjeli.government.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Министерство на финансите
Адрес София 1000, ул. "Г. С. Раковски" 102
Телефон 02 9859 2024
Страница в Интернет http://www.minfin.bg/
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Министерство на земеделието и храните
Адрес София 1040, бул. "Христо Ботев" 55
Телефон 02 985-11-254
Страница в Интернет http://www.mzh.government.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Министерство на образованието и науката
Адрес София 1000, бул. "Княз Дондуков" № 2А
Телефон 02 921 77 99
Страница в Интернет www.minedu.government.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Министерство на здравеопазването
Адрес София 1000, пл. "Св. Неделя" № 5
Телефон 02 930-11-52
Страница в Интернет www.mh.government.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Министерство на културата
Адрес София 1301, бул. "Ал. Стамболийски" № 17
Телефон 02 94 00 900
Страница в Интернет www.mc.government.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Министерство на околната среда и водите
Адрес София 1000, бул. "Мария Луиза" 22
Телефон 02 940 60 00; 02 940 63 31
Страница в Интернет www.moew.government.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Адрес София 1000, "Дякон Игнатий" № 9
Телефон 02 940-97 71; 02 940-96-40; 02 940-95-42
Страница в Интернет www.mtitc.government.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Министерство на младежта и спорта
Адрес София 1040, бел. Васил Левски 75
Телефон 02 9300 555; 02 9300 656
Страница в Интернет http://mpes.government.bg/
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Министерство на икономиката
Министър на икономиката Божидар Лукарски
Адрес София 1000, ул. „Славянска” 8
Телефон 02 940 70 01
Страница в Интернет www.mi.government.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Министерство на енергетиката
Адрес София, 1000, ул. "Триадица" 8
Телефон 02 9263 152
Страница в Интернет http://www.me.government.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Министерство на туризма
Адрес София, ул. "Славянска" № 8
Телефон 02 9407001
Страница в Интернет www.tourism.government.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

ДЪРЖАВНИ АГЕНЦИИ

Държавна агенция „Архиви”
Адрес София 1000, ул Московска 5
Телефон 02 9400101
Страница в Интернет www.archives.government.bg
Електронна поща  

Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
Адрес София 1000, ул. “Московска” 3
Телефон 02 921 02 27
Страница в Интернет www.statereserve.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Държавна агенция за бежанците
Адрес София 1618,
кв. “Овча купел”, ул. “Монтевидео” № 21A
Телефон 02 8181 208
Страница в Интернет www.aref.government.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Държавна агенция за българите в чужбина
Адрес София 1000, бул. “Дондуков” 2а
Телефон 02 935 06 50
Страница в Интернет www.aba.government.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Държавна агенция за закрила на детето
Адрес София 1051, ул. "Триадица" № 2
Телефон 02 933 90 50
Страница в Интернет www.sacp.government.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Адрес бул. "Г. М. Димитров" №52 А, София 1797
Телефон 02 8929 745
Страница в Интернет www.damtn.government.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Национален статистически институт
Адрес София 1038, ул. "П. Волов" № 2
Телефон 02 9857 729; 9857 457
Страница в Интернет www.nsi.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

ДЪРЖАВНИ КОМИСИИ

Комисия за защита на потребителите
Адрес София 1000, пл. "Славейков" № 4А, ет. 3
Телефон 02 933 05 00
Страница в Интернет www.kzp.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Комисия за енергийно и водно регулиране
Адрес София 1000, бул. “Дондуков” 8-10
Телефон 02 9359 628; 02 9359 715
Страница в Интернет www.dker.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Държавна комисия по сигурността на информацията
Адрес София 1040, ул. "Ангел Кънчев" 1
Телефон 02 921 5911
Страница в Интернет www.dksi.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Държавна комисия по стоковите борси и тържищата
Адрес София 1040, р-н "Изгрев", ул."Лъчезар Станчев" №13
Телефон 02 970 60 37
Страница в Интернет www.dksbt.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ АГЕНЦИИ И ФОНДОВЕ КЪМ МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Агенция по заетостта
Адрес София 1040, бул.”Дондуков” 3
Телефон 02 980 87 19
Страница в Интернет www.az.government.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Агенция за социално подпомагане
Адрес София 1051, бул.”Триадица” 2
Телефон 02 8119 607; 02 935 0550 Горещ телефон
Страница в Интернет www.asp.government.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"
Адрес София 1040, бул.”Дондуков” 3
Телефон 02 987 47 17; 988 5172
Страница в Интернет www.gli.government.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Агенция за хората с увреждания
Адрес София 1233, бул.”Софроний Врачански” 104-106
Телефон 02 931 80 95; 832 9073
Страница в Интернет www.ahu.mlsp.government.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Национален институт за помирение и арбитраж
Адрес София 1618, бул.”Боряна” №59, бл. 215 А
Телефон 02 955 97 25; 955 9726
Страница в Интернет www.nipa.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Фонд „Социално подпомагане”
Адрес София, ул. „Триадица” 2
Телефон 02 980 88 54; 8119 681, 8119 401
Страница в Интернет www.mlsp.government.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Фонд „Условия на труд”
Управител Гълъб Донев
Адрес София, ул. „Триадица” 2
Телефон 02 811-95-26; 811-95-02
Страница в Интернет www.mlsp.government.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

ДРУГИ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ

Българска народна банка
Адрес София 1000, пл. "Княз Александър Батенберг" №1
Телефон 02 91459
Страница в Интернет www.bnb.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Национална здравноосигурителна каса
Адрес гр. София 1407, ул. “Кричим” № 1
Телефон 0800 14 800
Страница в Интернет www.nhif.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Национален осигурителен институт
Адрес София 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64
Телефон 02 926 10 10
Страница в Интернет www.noi.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Национална агенция за приходите
Адрес София 1000
бул. "Дондуков" № 52
Телефон 0700 18 700
Страница в Интернет www.nap.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Сметна палата
Адрес София 1000, ул. "Екзарх Йосиф" № 37
Телефон 02 981 07 34
Страница в Интернет www.bulnao.government.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Агенция по обществени поръчки
Адрес София 1000, ул. "Леге" 4
Телефон 02 940 78 32; 02 940 70 67
Страница в Интернет www.aop.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Агенция по вписванията
Адрес 1111 София, кв. Гео Милев, ул. „Елисавета Багряна” 20
Телефон 02 9486 181
Страница в Интернет www.registryagency.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Български институт по стандартизация
Адрес София 1797, ул."165" № 3-A, ж.к. "Изгрев"
Телефон 02 81 74 523
Страница в Интернет www.bds-bg.org
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Патентно ведомство на Република България
Адрес София 1040, бул. "Д-р Г.М.Димитров" № 52Б
Телефон 02 873 51 71
Страница в Интернет www.bpo.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Дирекция за национален строителен контрол
Адрес София 1606, бул. "Христо Ботев" № 47
Телефон 02 9159 137; 9159 121
Страница в Интернет www.dnsk.mrrb.government.bg

Изпълнителна агенция по горите – Министерство на земеделието и храните
Адрес София 1040, бул. „Христо Ботев” № 55, ет. 5
Телефон 02985 11 199
Страница в Интернет www.iag.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Комисия за финансов надзор
Адрес София 1000, ул. "Шар планина" 33
Телефон 02 9404 999 ; 9404 582
Страница в Интернет www.fsc.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Комисия за защита на конкуренцията
Адрес София 1000, бул. "Витоша" № 18
Телефон 02 935 61 13
Страница в Интернет www.cpc.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Комисия за защита на личните данни
Адрес София 1431, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов” 15
Телефон 02 91-53-531
Страница в Интернет www.cpdp.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Българска aкадемия на науките
Адрес София 1040, ул."15 Ноември"
Телефон 02 989 84 46; 02 989 84 46
Страница в Интернет www.bas.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Агенция за устойчиво енергийно развитие
Адрес София 1000, ул- Екзарх Йосиф 37 / Сердика 11
Телефон 02 915 40 10; 02 915 40 10
Страница в Интернет www.seea.government.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол
Адрес София 1000, ул. Аксаков 29
Телефон 02 97 01 600; 02 97 01 600
Страница в Интернет www.priv.government.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
Адрес Пл. „Света Неделя” 1
Телефон 02 9329- 211
Страница в Интернет www.sme.government.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Агенция по геодезия, картография и кадастър
Адрес София 1618, кв. „Павлово”, ул. „Мусала”1
Телефон 02 818 83 83; 02 818 83 83
Страница в Интернет www.cadastre.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Комисия за защита от дискриминация
Адрес София 1125, ул. „Драган Цанков” 35
Телефон 02 807 30 30; 02 807 30 30
Страница в Интернет www.kzd-nondiscrimination.com
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

СЪЮЗИ НА РАБОТОДАТЕЛИ, СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Българска търговско-промишлена палата
Адрес София 1058, ул. "Искър" 9
Телефон 02 811 74 00; 02 811 74 00; 987 26 31
Страница в Интернет www.bcci.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Българска стопанска камара
Адрес София 1000, ул. "Алабин” 16-20
Телефон 02 932 09 11; 02 932 09 11
Страница в Интернет www.bia-bg.com
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
Адрес София 1463, ул. „Хан Аспарух” 8
Телефон 02 981 9169; 02 981 9169; 988 6776
Страница в Интернет krib.bg
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Конфедерация на независимите синдикати в България
Адрес София 1040, пл. „Македония” 1
Телефон 02 987 70 65; 02 987 70 65
Страница в Интернет www.knsb-bg.org

Конфедерация на труда „Подкрепа”
Адрес София 1000, ул. „Ангел Кънчев” 2
Телефон 02 989 30 33; 02 989 30 33; 980 77 66
Страница в Интернет www.podkrepa.org
Електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ

Европейски парламент http://www.europarl.eu.int
Европейска комисия http://www.europa.eu.int/comm
Европейска сметна палата http://www.eca.eu.int
Европейска централна банка http://www.ecb.int
Европейска инвестиционна банка http://www.eib.org
Европейска агенция за безопасност и здраве при работа http://osha.europa.eu/bg

 

МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Международна организация на труда (МОТ) ) www.ilo.org
Международен валутен фонд www.imf.org
Международна асоциация по социално осигуряване (МАСО) www.issa.int

 

ДРУГИ

Държавен вестник http://dv.parliament.bg
Официален вестник на Европейския съюз http://eur-lex.europa.eu/bg/index.htm

 

Полезна информация, необходима за Вашето професионално ежедневие.

А. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ:
Всички нормативни актове на Р България и Европейския съюз се съдържат в компютърния информационен продукт "ЕПИ Нормативни актове" на ИК "Труд и право".

1. Конституция на Република България

2. Кодекси:

2.1. Административнопроцесуален кодекс;
2.2. Граждански процесуален кодекс;
2.3. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс;
2.4. Наказателен кодекс;
2.5. Наказателно-процесуален кодекс;
2.6. Кодекс за социално осигуряване;
2.7. Кодекс на труда;
2.8. Семеен кодекс.

3. Труд и социална закрила
3.1. Универсални международни актове
3.2. Конвенции на МОТ
3.3. Регионални европейски актове
- Европейска социална харта;
- Харта на основните права на Европейския съюз;
- Директиви на Европейския съюз.
3.4. Законодателни актове на Р България
- Кодекс на труда;
- Закон за държавния служител;
- Кодекс за социално осигуряване;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя;
- Закон за уреждане на колективните трудови спорове;
- Закон за насърчаване на заетостта;
- Закон за здравното осигуряване;
- Закон за закрила на детето;
- Закон за социално подпомагане;
- Наредба за структурата и организацията на работната заплата;
- Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя;
- Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
- Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и за преодоляване на последиците.

4. Счетоводство и данъци:
4.1. Закон за счетоводството;
4.2. Закон за независимия финансов одит;
4.3. Закон за данъците върху доходите на физическите лица;
4.4. Закон за корпоративното подоходно облагане;
4.5. Закон за данък върху добавената стойност;
4.6 Закон за местните данъци и такси;
4.7. Закон за акцизите и данъчните складове;
4.8. Национални счетоводни стандарти.
4.9. Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.


5. Гражданско право:
5.1. Закон за пътищата
5.2. Закон за задълженията и договорите;
5.3. Търговски закон;
5.4. Закон за кооперациите;
5.5. Закон за обществените поръчки;
5.6. Закон за защита на конкуренцията;
5.7. Закон за собствеността;
5.8. Закон за собствеността и ползването на земеделските земи;
5.9. Закон за устройство на територията;
5.10. Закон за управление на етажната собственост;
5.11. Семеен кодекс;
5.12. Закон за авторското право и сродните му права;
5.13. Закон за защита на личните данни;
5.14. Закон за защита на търговската тайна;
5.15. Закон за мерките срещу изпирането на пари.
5.16. Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Б. ПРОЦЕДУРИ И ПРИЛОЖНИ ДОКУМЕНТИ:
Всички най-важни административно-правни процедури и приложни документи се съдържат в печатните издания и в компютърните продукти ЕПИ на ИК "Труд и право".

1. Колективно преговаряне и сключване на колективен трудов договор в предприятието
2. Сключване на трудов договор без определен срок
3. Сключване на трудов договор с определен срок (срочен трудов договор)
4. Прекратяване на трудов договор на общи основания
5. Регистрация по реда на ДОПК
6. Регистрация по ЗДДС на данъчно задължени лица и данъчно незадължени юридически лица
7. Регистрация (Вписване) на едноличен търговец
8. Регистрация на Дружество с ограничена отговорност и Еднолично дружество с ограничена отговорност
9. Договор за поръчка
10. Договор за изработка
11. Договор за търговска продажба
12. Продажба на недвижим имот
13. Договор за банков кредит
14. Издаване на разрешение за строеж
15. Иск за отмяна на решение на общо събрание на търговско дружество по чл. 74 ТЗ


В. КАЛЕНДАРИ:
Пълната информация се съдържа в компютърните информационни продукти ЕПИ на ИК "Труд и право".

1. Официални празници през 2020 година;
2. Религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното през 2020 година.;
3. Трудов календар през 2020 година при петдневна работна седмица и 8-часов работен ден;
4. Календар на счетоводителя за 2020 година;
5. Календар на осигурителя за 2020 година.


Г. ТАРИФИ, ТАКСИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ:
1. Правораздавателни органи
Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието
2. МВР
Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси
3. Агенция по вписванията
Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията
4. Адвокати
Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения
5. Нотариуси
Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност
6. Частни съдебни изпълнители
Тарифа за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители


Д. ИНФОРМАЦИОНЕН МАГАЗИН:
Повече справочна и координатна информация ще намерите в компютърните информационни продукти ЕПИ на ИК "Труд и право"

1. Социални параметри:
- Минимална работна заплата за страната за периода 2000 - 2020 година;
- Средномесечна работна заплата и средномесечен осигурителен доход;
- Максимален размер ("Таван") на пенсиите;
- Общи индекси на потребителските цени;
- Таблици за условията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

2. Полезни връзки:
- сайтове на държавни и обществени институции

Е. ПРИЛОЖЕНИЯ:
Повече справочна и координатна информация ще намерите в компютърните информационни продукти ЕПИ на ИК "Труд и право".

1. Формули за изчисляване на пенсии;
2. Срокове за съхранение на счетоводна и търговска информация и за погасяване на публични вземания по давност;
3. Административнонаказателни разпоредби на счетоводното и данъчно законодателство на Р България;
4. Практическа инструкция за оформяне на документи в администрацията;
5. Система за транслитериране от българска кирилица на латиница.

Подкатегории

Акценти

Месечни списания – брой 4/2021 г.

Списанията са вече при своите абонати.

Прочети още...

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...