Меню

 

Обекти, финансирани изцяло или частично от програми на Европейския съюз, и обекти с национално значение, финансирани изцяло или частично чрез финансови договори, страна по които е Република България, ратифицирани от Народното събрание

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗИД на ЗУТ), обнародван в ДВ, бр. 61 от 2007 г., се направиха промени и в разпоредбите на § 24 от Заключителните разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗР на ЗУТ). Трябва да се има предвид, че разпоредбите на § 24 от ЗР на ЗУТ бяха променяни многократно - последните няколко изменения и допълнения са през 2003, 2004 и 2007 г. За законосъобразното изпълнение и приемане на строежите е важно да се отчете периодът на започване на строежа и съответната редакция на § 24 от ЗР на ЗУТ към този период.

В Закона за устройство на територията (ЗУТ) е предвиден по-особен ред за държавно приемане на строежи, които се финансират от програми на Европейския съюз, програми ФАР, ИСПА или други, одобрени с финансови меморандуми и съфинансирани от национален бюджет в различни условия, както и на обекти с национално значение, финансирани изцяло или частично чрез финансови договори, страна по които е Република България, ратифицирани от Народното събрание. Целта е да се намери максимално съответствие между процедурите за завършване и приемане на строежите по правилата на Международния съюз на инженерите консултанти (ФИДИК), които обикновено се спазват при тези договори, и процедурите за завършване, приемане и въвеждане в експлоатация по Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове, които са задължителни за всички строежи, изпълнявани в Република България.
С последните изменения на § 24 от ЗР на ЗУТ, обнародвани в ДВ, бр. 61 от 2007 г., се отрази промененият начин на финансиране във връзка с членството на България в Европейския съюз, а именно - изцяло или частично от международни финансови институции и от фондове на Европейския съюз.
С тези изменения стана задължително упражняването на строителен надзор да се извършва от лицензиран по реда на ЗУТ консултант, както и се вписа изричен текст, че за осъществяване на дейност по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти също задължително се изисква лиценз по реда на ЗУТ. Друга съществена промяна, която беше направена в разпоредбите на § 24 от ЗР на ЗУТ, е отпадането на специалния ред, по който досега се въвеждаха в експлоатация тези строежи. Въвеждането в експлоатация вече се извършва по общия ред на ЗУТ.
Следва да се има предвид, че в Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД ЗУТ от 2007 г. с чл. 72, ал. 1 се дава възможност заварените строежи по § 24, ал. 1, чието строителство е започнало до влизането в сила на последното изменение, да се довършват по досегашния ред или по желание на възложителя по новия ред.
За по-голяма яснота е необходимо да се направи съпоставяне между процедурите по приемане на строежите по ЗУТ и аналогичните процедури по ФИДИК.
Съгласно разпоредбата на чл. 176, ал. 1 ЗУТ след завършване на строежа възложителят, проектантът, строителят и лицето, упражняващо строителен надзор, съставят констативен акт, с който удостоверяват, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1, 2 и 3 ЗУТ и условията на сключения договор. Към този акт се прилагат и протоколите за успешно проведени единични изпитвания на машините и съоръженията. С този акт се извършва и предаването на строежа от строителя на възложителя. Този акт се съставя по образец № 15 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и е основание за съставяне на окончателен доклад от лицето, упражняващо строителен надзор. В чл. 7, ал. 3, т. 15, б. “б” от Наредба № 3/2003 г. е дадена възможност в Констативен акт образец № 15 за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) да бъдат вписани неизвършени, незавършени или недобре извършени работи, но е поставено условие до подаване на искане за издаване на разрешение за ползване същите да бъдат отстранени, което се удостоверява с констативен протокол.
С предаване на строежа от строителя на възложителя със съставянето на констативен акт - образец № 15 се приема за доказано, че са изпълнени задълженията по договора за строителство.
Задълженията по договора за строителен надзор продължават със съставянето на окончателен доклад и участие в Държавна приемателна комисия (ДПК) за строежа и приключват с издаване на разрешение за ползване.
За строежите, финансирани изцяло или частично от програми на Европейския съюз, които се изпълняват по договори, сключени по правилата на ФИДИК, в ЗУТ е предвиден по-различен ред за въвеждане в експлоатация с разпоредбата на § 24 от Заключителните разпоредби на ЗУТ. Ю
Разликата се състои основно във функциите на участниците в строителния процес, а именно - функциите и актовете на лицата, осъществяващи строителен надзор, авторски надзор, технически контрол по част “Конструктивна” се осъществяват и издават от инженера по договора, сключен по правилата ФИДИК, или правилата, посочени във финансовия договор или рамковото споразумение (годишните финансови меморандуми по съответните програми). За строежите, попадащи в хипотезата на § 24, ал. 1 от ЗР на ЗУТ, не е необходимо за упражняване на строителен надзор да се притежава лиценз. Така беше в досега действащата разпоредба преди последното изменение, обнародвано в ДВ, бр. 61 от 2007 г.
За строежите, попадащи в хипотезата на § 24, ал. 1 от ЗР на ЗУТ, във всички случаи задължително следва да са изпълнени изискванията на чл. 169, ал. 1, 2 и 3 ЗУТ, което се удостоверява със съставените по време на строителството актове, протоколи, декларации за съответствие и други документи, имащи отношение към доказване качественото изпълнение на съответните видове работи, които се изискват с нормативен документ.
В този смисъл е и клаузата от правилата на ФИДИК, указваща, че договорът трябва да се подчинява на цялото държавно законодателство, законодателни актове, разпоредби и други закони и правилници и подзаконови нормативни актове.
С Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (обн. ДВ, бр. 49 от 2005 г.) се изясни и конкретизира досега действащата разпоредба на § 24, ал. 4 от ЗР на ЗУТ (преди последното изменение от 2007 г.) по отношение реда за въвеждане в експлоатация на строежите, попадащи в хипотезата на § 24, ал. 1 от ЗР на ЗУТ.
Съгласно § 7, ал. 1 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредба № 2/2003 г. строежите по § 24, ал. 1 от ЗР на ЗУТ се въвеждат в експлоатация с разрешение за ползване, издадено от началника на ДНСК, и въз основа на актовете, протоколите и другата съпътстваща документация, съставени по време на строителството от инженера по договора, сключен по правилата на ФИДИК, в т.ч. на сертификата за качествено завършени строителни и монтажни работи, изготвен на български език, и съдържащ оценка за изпълнението на условията по § 3, ал. 1, т. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 2/2003 г. и след представяне на писмени становища от специализираните контролни органи и експлоатационните дружества за съгласие за въвеждане на строежите в експлоатация. В този случай не се назначава държавна приемателна комисия (ДПК) и не се съставя протокол-образец № 16 от Наредба № 3/2003 г.
Следва да се съобрази, че приемането на строежите по правилата на ФИДИК става с издаване от инженера на сертификат за приемане на обекта (Taking over certificate), с който обектът се приема от възложителя, когато е завършен съгласно договора за строителство. В правилата на ФИДИК се дава възможност да се издаде сертификат за приемане (Taking over certificate) и при наличие на маловажни неизпълнени работи и дефекти, които няма да окажат съществено влияние върху ползването на обекта, докато тези работи бъдат завършени и тези дефекти бъдат отстранени.
Изпълнението на задълженията на изпълнителя по правилата на ФИДИК не се счита за завършило, докато инженерът не издаде на изпълнителя сертификат за изпълнение (Performance certificate), посочващ датата, на която изпълнителят е изпълнил своите задължения по договора. Сертификатът за изпълнение (Performance certificate) се издава в рамките на 28 дни след най-късната от датите за изтичане на сроковете за съобщаване на дефекти, или веднага, след като изпълнителят е доставил всички документи и е завършил и изпробвал целия обект, и в това число е отстранил всички дефекти. Единствено сертификатът за изпълнение (Performance certificate) се счита, че представлява приемане на обекта.
Видно от гореизложеното и като се съобразят изискванията на нормативната уредба по устройство на територията за доказано изпълнение на строежа в съответствие с чл. 169, ал. 1, 2 и 3 ЗУТ, удостоверено чрез съставените актове и протоколи по време на строителството и подробно изяснено в окончателния доклад на лицето, упражняващо строителен надзор, доказана функционална пригодност и годност за безопасна експлоатация по предназначение на завършения строеж, практически не е възможно и не е законосъобразно да бъде издадено разрешение за ползване от ДНСК преди да е издаден сертификат за приемане (Taking over certificate) от инженера по ФИДИК.
Като се направи прецизен анализ на текстовете от правилата на ФИДИК, отнасящи се до приемането на завършените строежи, може да се направи извод, че сертификатът за изпълнение (Performance certificate) по-точно попада в хипотезата на документ, въз основа на който може да се издаде разрешение за ползване (примерно окончателен доклад), отколкото сертификата за приемане (Taking over certificate). В този смисъл сертификатът за приемане (Taking over certificate) съвпада по същество с констативен акт - образец № 15 за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) със или без забележки.
В зависимост от спецификата на всеки конкретен строеж, в някои случаи може да се направи искане за издаване на разрешение за ползване до началника на ДНСК и при издаден сертификат за приемане (Taking over certificate) по смисъла на ФИДИК, без забележки, изготвен на български език, и съдържащ оценка за изпълнението на условията по § 3, ал. 1, т. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 2/2003 г. и след представяне на писмени становища от специализираните контролни органи и експлоатационните дружества за съгласие за въвеждане на строежите в експлоатация.
По желание на възложителя няма пречки завършените строежи, изпълнявани по договори по правилата на ФИДИК и попадащи в хипотезата на предходната редакция на § 24 от ЗР на ЗУТ, да се въвеждат в експлоатация по общия ред, въз основа на актове и протоколи, съставени по време на строителството по образците от Наредба № 3/2003 г., окончателен доклад, съставен от инженера по ФИДИК в обем и съдържание съгласно § 3 от ДР на Наредба № 2/2003 г. и протокол образец № 16 за установяване на годността за ползване на строежа, съставен от ДПК.
Вече има създадена практика по въвеждане в експлоатация на строежи, финансирани изцяло или частично по програми на Европейския съюз и изпълнявани по договори, сключени по правилата на ФИДИК. В не малко случаи за тези строежи се представят констативни актове образец № 15 и/или сертификати за приемане (Taking over certificate) с приложени множество забележки за неизвършени, недовършени и недобре извършени видове работи съгласно одобрените проекти, което не дава възможност за издаване на разрешение за ползване.
За недопускане на такива случаи е необходимо взаимодействията между правилата на ФИДИК и разпоредбите по устройство на територията да бъдат по-прецизно анализирани от участниците в строителството и искането за издаване на разрешение за ползване да се прави не по-рано от издаването на сертификат за приемане (Taking over certificate) без забележки или с приложен протокол за отстраняването им.
Всички документи в сертификата се вписват с посочени номера и дати на съставяне, всички юридически лица със съответните актуални регистрации, адрес на управление, от кого се представляват.
Искане за издаване на разрешение за ползване се прави от възложителя или упълномощено от него лице до началника на ДНСК.
В случай че поради технически, експлоатационни и др. причини е наложително въвеждането на обекта в експлоатация да се извърши поетапно, възложителят следва да представи в ДНСК искане с подробен опис на частите (етапите) от строежа.
Към искането за всеки етап (пусков комплекс) се прилагат сертификатът за качествено завършени СМР, подписан от инженера по ФИДИК - оригинал и следните документи:

  •  Документите, свързани със законосъобразното започване на строителството и издадените строителни книжа - документи за собственост на терена, заповеди за одобряване на ПУП, графична част на ПУП, скица-виза за проектиране (ако има такава), разрешения за строеж, заповеди или вписани забележки към издадените разрешения за строеж, протоколи за откриване на строителна площадка, протоколи за определяне на строителна линия и ниво, заверки на контролираните нива, документи от Агенцията по геодезия, картография и кадастър за изпълнени изисквания по чл. 52, ал. 5 ЗКИР във връзка с чл. 175, ал. 5 ЗУТ или от съответната общинска администрация за територии, за които не е изработена кадастрална карта, договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура, разрешителни от специализирани контролни и др. органи, свързани с изпълнението на строителството, лицензи, фирмени регистрации и др. на участниците в строителството.
  •  Обобщени сертификати за изпълнението на носещите конструкции.
  •  Протоколите от проведените 72-часови (комплексни, функционални) проби на всички монтирани инсталации, мрежи, системи и съоръжения.
  •  Разрешения за експлоатация на съоръжения с повишена опасност, подлежащи на технически надзор.
  •  Становищата и разрешителните за въвеждане в експлоатация на строежа от специализирани контролни и др. органи, експлоатационни и др. дружества и предприятия, органи и институции, имащи отношение към обекта.

С изключение на сертификата, за всички останали документи се представят заверени копия.
Този ред е допустим само за строежите, чието строителство е започнало до влизане в сила на ЗИД ЗУТ, обнародван в ДВ, бр. 61 от 2007 г. (до 27.07.2007 г.).
Строежите, започнати след тази дата, се въвеждат в експлоатация по общия ред на ЗУТ, като се спазват и условията на договора, сключен по правилата на ФИДИК.
Новата редакция на § 24 от ЗР на ЗУТ, която е в сила от 27.07.2007 г., включва изискването по ал. 2 функциите, правата, задълженията и отговорностите на консултанта по ЗУТ да се осъществяват от инженера, определен по условията на финансиращата институция, и се уреждат подробно в специалните условия на договора, сключен между инженера (консултант) и възложителя.
За законосъобразното изпълнение, документиране и въвеждане в експлоатация на тези строежи е от изключително важно значение при съставяне на специалните условия на договора по правилата на ФИДИК (в т.ч. и за упражняване на строителен надзор), много прецизно и точно да бъдат съобразени всички изисквания на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове, които са задължителни за изпълнение и за тези строежи.
Още при изготвяне на документацията за тръжната процедура за определяне на инженер по ФИДИК е важно възложителят да се съобрази с разпоредбата на § 24, ал. 3 от ЗР на ЗУТ, че за осъществяване на дейността по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и за упражняване на строителен надзор инженерът по договора трябва да бъде лицензиран при условията и по реда на чл. 167 ЗУТ или да възложи изпълнението на тези дейности на подизпълнител, лицензиран по ЗУТ.
В случаите на възлагане упражняването на строителен надзор на лицензиран подизпълнител следва много точно и конкретно да са изяснени всички параметри на съвместната дейност, да са описани подробно и ясно разграничени отговорностите и компетенциите на инженера по ФИДИК и подизпълнителя още в специфичните условия на договора по ФИДИК. Конкретните клаузи в специфичните условия на договора по ФИДИК, регламентиращи тези отговорности, са от изключително важно значение за законосъобразното съставяне на актовете и протоколите, документиращи изпълнението на строежа.
В тези случаи следва да се има предвид и разпоредбата на чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ, с която е дефинирано необходимото условие към лицето, което може да упражнява строителен надзор по смисъла на ЗУТ, а именно: консултантът въз основа на писмен договор с възложителя упражнява строителен надзор.
Когато лицензираното лице упражнява строителен надзор по подизпълнителски договор с инженера по ФИДИК, а не с възложителя, следва актовете и протоколите по време на строителството да се съставят по образците съгласно Наредба № 3/2003 г. и да се подписват от посочените в образците участници в строителството, в т.ч. от квалифицираните специалисти по съответната част от списъка на лицензирания консултант, да се подпишат и подпечатат от управителя на лицензирания консултант, както и от инженера по ФИДИК.
В случай че в специфичните условия на договора по ФИДИК е вписана клауза, че инженерът по ФИДИК може да упълномощава трети лица за упражняване на строителен надзор по смисъла на ЗУТ и в подизпълнителския договор между инженера по ФИДИК и лицензирания консултант е вписан изричен текст за упълномощаване да упражнява строителен надзор и да подписва вместо него актовете и протоколите по време на строителството е възможно актовете и протоколите по време на строителството да не се подписват от инженера по договора по ФИДИК. В този случай инженерът по договора по ФИДИК следва задължително да подпише констативен акт - образец № 15 за установяване годността за приемане на строежа и протокол - образец № 16 на ДПК за установяване годността за ползване на строежа.

Милка ГЕЧЕВА, началник отдел “Строителство” в ДНСК