Книги Книги в продажба Всичко за пенсиите във въпроси и отговори

Всичко за пенсиите във въпроси и отговори

Автори:
Антоанета КИРКОВА, Ася ГАЧЕВА, Елина КОСТОВА, Янка ГРОЗЕВА

Обем: 352 стр.
ISBN: 978-954-608-160-5
Цена:
19.80 лв Купувам

Съдържание:

  • Тази книга Ви предлага цялостно приложно знание за пенсионното осигуряване у нас.
  • В диалогичен стил, на разбираем и достъпен език, са разяснени всички важни въпроси по правото, условията за придобиване и размерите на всички видове пенсии, редът, процедурите и необходимите документи за тяхното отпускане, изплащането на пенсиите и тяхното преизчисляване, и осъвременяване.
  • В последователен ред са разгледани видовете пенсии, общите правила на пенсионното производство, определянето и установяването на трудовия или осигурителния стаж при пенсиониране, ежегодното преизчисляване на пенсиите, редът и начините за изплащане на пенсиите. В контекста на членството на България в ЕС са разгледани актуалните въпроси по отпускането и изплащането на пенсии по международни договори. При това всеки отговор на въпрос е поднесен с максимална изчерпателност и е подкрепен с редица конкретни примери от практиката на  националната осигурителна система.
  • Публикувана е и актуалната нормативна уредба на пенсиите ­ най-важните подзаконови нормативни актове по прилагането на Кодекса за социално осигуряване.
  • В приложение са публикувани образци на формуляри, заявления и други документи, свързани с пенсионното производство.
  • В последната част на книгата се съдържа богата полезна информация, необходима за осигурителите и за осигурените лица, както и най-важните формули за изчисляване размера на пенсиите.
  • Изданието представлява интерес и ще бъде полезно за всички осигурители, самоосигуряващи се и осигурени лица, както и за специалистите, които в една или друга степен се занимават с проблематиката на социалното осигуряване.

 

Как да закупите тази книга:

- чрез електронната книжарница на ИК "Труд и право" (Доставката на книгата чрез „Български пощи” е за сметка на издателството);
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-93; 02/4010-467; 088/240-03-01;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
- чрез разпространителските фирми - партньори на ИК "Труд и право".
Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

Съдържание на книгата

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПЕНСИИТЕ
ВИДОВЕ ПЕНСИИ

Глава първа
ПЕНСИИ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ
Какви са условията, на които трябва да отговаря едно лице, за да придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст?
Какво трябва да бъде съобразено при преценка правото на пенсия по чл. 68, ал. 4 КСО?
Какво следва да се разбира под понятието “действителен стаж”?
Как се определя началната дата на пенсията за осигурителен стаж и възраст?
Какво означава условието “прекратяване на осигуряването”?
Има ли специфични условия за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и за кои лица се отнасят?
Какви са възможностите за ранно пенсиониране на лица, работили при тежки и вредни условия на труд?
Какви са особеностите при пенсионирането на учителите?
Какво е значението на труда, положен по условията на първа или втора категория, при преценка правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст?
Как се определя размерът на пенсиите за осигурителен стаж и възраст?
Как се изчислява индивидуалният коефициент?
Къде се подават заявленията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст и какви документи се прилагат, за да се прецени правото и определи размерът на този вид пенсия?
Кои са документите, удостоверяващи осигурителния (трудовия) стаж?
На базата на какви документи се преценява осигурителният доход?

Глава втора
ПЕНСИИ ЗА ИНВАЛИДНОСТ
Кои лица имат право на пенсия за инвалидност?
Кой е моментът на пораждане на правото при пенсиите за инвалидност?
Пенсии за инвалидност поради общо заболяване
Какви са условията за придобиване правото на този вид пенсия?
Оказва ли влияние трудът, положен в условията на първа или втора категория, при определяне продължителността на осигурителния стаж за правото и размера на пенсията за инвалидност поради общо заболяване?
Към кой момент се съблюдава изискването за необходимия осигурителен стаж?
Как се определя размерът на пенсията за инвалидност поради общо заболяване?
Къде се подават заявленията за отпускане на пенсия за инвалидност поради общо заболяване и какви документи се прилагат, за да се прецени правото и определи размерът на този вид пенсия?
Пенсии за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест
Какви са условията за придобиване правото на пенсия за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест?
Какво е съдържанието на понятията “трудова злополука” и “професионална болест”?
Как се определя размерът на пенсията за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест?
Какви документи трябва да бъдат приложени към заявлението за отпускане на пенсия за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест?
Пенсии за гражданска инвалидност
Кои лица имат право на пенсия за гражданска инвалидност?
Какви документи се представят заедно със заявлението за отпускане на този вид пенсия?
Пенсии за военна инвалидност
Кога се отпуска пенсия за военна инвалидност?
Необходимо ли е подаването на допълнителни документи, наред със заявлението за отпускане на пенсия за военна инвалидност?

Глава трета
НАСЛЕДСТВЕНИ ПЕНСИИ
Кои пенсии могат да бъдат “наследени”?
Кои са лицата, притежаващи право на наследствена пенсия?
Как се определя размерът на наследствената пенсия в зависимост от броя на наследниците?
Какви документи са необходими за отпускане на този вид пенсия?

Глава четвърта
ПЕНСИИ, НЕСВЪРЗАНИ С ТРУДОВА ДЕЙНОСТ
Социални пенсии за старост
Кои лица имат право на социална пенсия за старост?
Социални пенсии за инвалидност
На какви условия трябва да отговарят лицата, за да им бъде отпусната социална пенсия за инвалидност?
Пенсии за особени заслуги
Какъв е редът за отпускане на пенсията за особени заслуги?
Персонални пенсии
Кога се отпуска персонална пенсия?

Глава пета
ОБЩИ ПРАВИЛА ПО ПЕНСИОННОТО ПРОИЗВОДСТВО
Какъв е редът за отпускане на пенсиите?
Коя е началната дата на отпускане на пенсията?
Как могат да бъдат обжалвани актовете по пенсионното осигуряване?
Кога се спира или прекратява пенсията?
В кои случаи се изменя или отменя разпореждането за пенсия?
Кога може да се иска преизчисляване на пенсията?
На какъв принцип се осъвременяват пенсиите?
Кога едно лице има право да получава повече от една пенсия?
Изплащат ли се добавки към пенсиите и какви могат да бъдат те?

Глава шеста
ОПРЕДЕЛЯНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА ТРУДОВ (ОСИГУРИТЕЛЕН) СТАЖ ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ
Кое е времето, което се зачита за осигурителен стаж при пенсиониране?
Как се определя продължителността на осигурителния стаж?
Какъв е редът за установяване на осигурителен стаж при пенсиониране?
Какви са възможностите за закупуване на осигурителен стаж?

Глава седма
ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПЕНСИИТЕ НА ОСНОВАНИЕ § 7а ОТ ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА КСО
Кои пенсии подлежат на преизчисляване?

Глава осма
ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЕНСИИТЕ
Какви възможности за изплащане на пенсията съществуват?
По какъв ред се осъществява изплащането на пенсията чрез пощенска станция?
Какво представлява изплащателният картон?
В кои случаи пощенската станция може да подмени изплащателен картон?
Какво трябва да знаят лицата, които не са успели да получат пенсията си на определената от графика дата?
Как се постъпва, когато е налице промяна в адреса за получаване на пенсията?
В кои случаи пощенската станция не изплаща пенсията?
Какъв е редът за изплащане на пенсията по сметка в банков клон?
Какви добавки могат да бъдат изплащани към пенсиите?
В кои случаи се извършват удръжки от пенсиите?
С какъв документ може да бъде получена пенсията?
Как се изплаща пенсия на упълномощено лице?
Как се постъпва в случаите, при коитоима неполучена пенсия от починал пенсионер?
Какъв е редът за възстановяване на суми от надвзета пенсия?
Как се постъпва в случаите, когато се установи, че пенсионерът има вина за неправилно изплатена пенсия?
Какви действия се предприемат, когато дългът не е погасен приживе?
Какъв е редът за опрощаване на несъбираеми дългове от надвзети пенсии?
Какви са видовете справки и удостоверения, издавани по повод на пенсиите?
Кои са удостоверенията, издавани от териториалните поделения на НОИ?

Глава девета
ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЕНСИИ ПО МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
Какво е предназначението на международните договори в областта на социалното осигуряване?
Какви са основните характеристики на международните договори?
Какви международни договори в областта на социалното осигуряване се прилагат в България?
Кои пенсии подлежат на координиране?
Какви са особеностите при отпускане на пенсии по международни договори?
Как се преценява правото на пенсия при прилагане на международен договор?
Пенсии за осигурителен стаж и възраст
Какво трябва да знаят лицата, които искат да се възползват от “закупуването” на осигурителен стаж по реда на § 9, ал. 2 и 3 от ПЗР на КСО?
Пенсии за инвалидност поради общо заболяване
Пенсии за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест
Наследствени пенсии
Как се определя размерът на пенсията при прилагане на международен договор?
Как се администрират пенсиите по международен договор?
Каква е процедурата по обжалване на административните актове при прилагане на международен договор?
Как се изплащат пенсии, отпуснати по международен договор?
Кои пенсии подлежат на изплащане в чужбина?
Кои лица попадат в обхвата на прилагане на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Турция за изплащане на български пенсии в Република Турция?
Какви са правните последици от денонсирането на Спогодбата между Народна република България и Съюза на съветските социалистически републики от 11.12.1959 г.?

НОРМАТИВНА УРЕДБА
НАРЕДБА за пенсиите и осигурителния стаж
НАРЕДБА за категоризиране на труда при пенсиониране
НАРЕДБА за медицинската експертиза на работоспособността (Извлечение)
ИНСТРУКЦИЯ № 5 от 30 юни 2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателните ведомости на прекратени осигурители без правоприемник

ПРИЛОЖЕНИЯ
ОБРАЗЦИ НА ФОРМУЛЯРИ
Заявление за отпускане на лична пенсия и/или добавка по чл. 84 КСО (Обр. УП-1)
Удостоверение за осигурителен доход (Обр. УП-2)
Удостоверение за осигурителен (трудов) стаж (Обр. УП-3)
Декларация за семейно и имотно състояние, и за годишния доход на член от семейството (Обр. УП-4)
Декларация за семейните обстоятелства (Обр. УП-5)
Уведомление за удръжка от пенсията (Обр. УП-6)
Удостоверение за размер и вид на пенсии и добавки към тях (Обр. УП-7)
Удостоверение за доход от пенсии и добавки (Обр. УП-8)
Удостоверение за промяна в пенсията (Обр. УП-8А)
Формуляр на изплащателен картон (Обр. УП-9)
Удостоверение по чл. 70 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (Обр. УП-12)
Удостоверение по чл. 30 от Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. на управителя на НОИ за трудов и осигурителен стаж (Обр. УП-13)
Удостоверение по чл. 30 от Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. на управителя на НОИ на земеделски стопанин-кооператор (Обр. УП-14)
Удостоверение по чл. 30 от Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. на управителя на НОИ за осигурителен доход (Обр. УП-15)
Удостоверение за внесени осигурителни вноски за осигурителен стаж на основание § 9, ал. 2 и 3 от ПЗР на КСО (Обр. УП-16)

ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ
Заявление за отпускане на социална пенсия за старост (Приложение № 1)
Заявление за отпускане на социална пенсия за инвалидност (Приложение № 2)
Заявление за отпускане на 25 на сто от социалната пенсия за инвалидност (Приложение № 3)
Заявление за спиране на пенсия (Приложение № 4)
Заявление за възобновяване на спряна пенсия (Приложение № 5)
Заявление за възстановяване на прекратена пенсия (Приложение № 6)
Заявление за зачитане на допълнителен стаж (Приложение № 7)
Заявление за преизчисляване на пенсия за придобит осигурителен стаж след пенсионирането (Приложение № 8)
Заявление за преизчисляване на пенсията (Приложение № 9)
Заявление за изчисляване на пенсия от друг базисен период (Приложение № 10)
Заявление-декларация за добавка от пенсията на починал съпруг(а) (Приложение № 11)
Заявление за добавка за чужда помощ (Приложение № 12)
Заявление за изплащане на неполучена пенсия повече от 6 месеца (Приложение № 13)
Заявление за изплащане на пенсия при смяна на адреса на пенсионера (Приложение № 14)
Заявление за изплащане на пенсия по сметка в банков клон (Приложение № 15)
Покана за доброволно изпълнение за внасяне на сума от надвзета пенсия (Приложение № 16)
Пълномощно за еднократно получаване на суми от пенсия (Приложение № 17)
Заявление за издаване на документи за осигурителен стаж (осигурителен доход) от Архивното стопанство на НОИ (Приложение № 18)

СОЦИАЛНА ФАКТОЛОГИЯ
Средномесечен осигурителен доход за страната за периода 1997­2008 година, обявен от Националния осигурителен институт
Средномесечна работна заплата за страната за периода 1948­1996 година, обявена от Националния статистически институт
Средномесечна работна заплата за страната за периода 1997­1999 година, обявена от Националния статистически институт
Минимална работна заплата за страната, определена с постановление на Министерския съвет за съответната година
Максимален размер (таван) на пенсиите на основание § 6, ал. 1 и 4 от ПЗР на КСО
Минимални размери на отделните видове пенсии и добавки
Таблица за условията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст
Таблици за превръщане на осигурителния стаж от една категория в друга
Формули за изчисляване размера на пенсиите
Формула за определяне размера на пенсията за осигурителен стаж и възраст
Формула за определяне размера на пенсията за инвалидност поради общо заболяване
Формула за определяне размера на пенсията за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест
Формула за определяне на индивидуалния коефициент
Координатна информация за Националния осигурителен институт и неговите клонове в страната
Кодове за вноски към Националната агенция за приходите за фондовете на държавното обществено осигуряване