Меню

Новото в Наредба № Н-8 и подаването на данни от работодателите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Коментар

В „Държавен вестник“, бр. 99 от 15.11.2013 г. беше публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, наричана за краткост „наредбата“.
Всички промени, извършени в наредбата, влизат в сила от 01.01.2014 година.

Основните промени въвеждат ново задължение на осигурителите при подаването на декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ и декларация образец № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ“. Това е задължението тези декларации да се подават едновременно, като се обвържат изчислените суми за дължимите осигурителни вноски, декларирани с декларация образец № 1 за всяко лице поотделно, с тези, вписани в декларация образец № 6 общо за осигурените лица.
Нормативното основание за посоченото изменение е разпоредбата на новата ал. 4 на чл. 2 от наредбата, по смисъла на която всяко от декларираните месечни задължения на общия размер на дължимите вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ за всички лица, подлежащи на осигуряване, трябва да бъде равно на изчислените задължителни осигурителни вноски и/или вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“, от подадените декларации образец № 1.
С изискването за равенство между изчислените суми в декларация образец № 1 и сумите в декларация образец № 6 трябва да се съобразят работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения
(лицата по чл. 3, ал. 3, т. 1 от наредбата), които подават данни за осигурените при тях лица. Това изискване няма да се прилага, когато се подават ежемесечни данни от самоосигуряващи се лица.
Проверка за това, дали необходимото равенство съществува, или не, ще се извършва още при подаването на декларациите в офисите на Националната агенция за приходите (НАП). Когато равенството не е налице, декларациите няма да се приемат (чл. 8, ал. 2 от наредбата).
За да може посочената проверка за равенство на сумите да бъде извършена, декларация образец № 6 задължително се подава едновременно с декларация образец № 1. Това задължение е регламентирано с промяната на чл. 3, ал. 3, т. 1 от наредбата, съгласно която декларация образец № 6 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на НАП от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и данъка по чл. 42 ЗДДФЛ - едновременно с подаване на декларация образец № 1, а когато с декларацията се подават данни само за дължим данък по чл. 42 ЗДДФЛ - в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан, или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ.
С измененията в наредбата е пояснен начинът, по който трябва да става изчисляването на осигурителните вноски за всяко осигурено лице по данните от декларация образец № 1.
За целта е създаден нов § 2а в Допълнителните разпоредби на наредбата.

Изчислението се извършва по следния начин:
1. от осигурителния доход в т. 19 от декларацията и размерите на осигурителните вноски, поотделно за осигурителя и осигуреното лице, за фонд „Пенсии“ в т. 20 от декларацията;
2. от осигурителния доход в т. 21 от декларацията и размерите на осигурителните вноски в т. 22 от декларацията, поотделно за осигурителя и осигуреното лице, за фондовете на държавното обществено осигуряване, без размера на вноската за фонд „Трудова злополука и професионална болест“;
3. от осигурителния доход в т. 21 от декларацията и размера на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ на държавното обществено осигуряване в т. 22.2 от декларацията;
4. от осигурителния доход в т. 21 от декларацията и размера на осигурителната вноска за Учителския пенсионен фонд в т. 23 от декларацията;
5. от сумата на осигурителния доход в т. 19 и 21 от декларацията и размерите на осигурителните вноски, поотделно за осигурителя и осигуреното лице, за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд в т. 26 от декларацията;
6. от сумата на осигурителния доход в т. 19 и 21 от декларацията и размера на осигурителната вноска за допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд в т. 25 от декларацията;
7. от сумата на осигурителния доход в т. 17 и 17.1 от декларацията и размера на осигурителната вноска за здравно осигуряване в т. 18 от декларацията;
8. от сумата на осигурителния доход в т. 19 и 21 от декларацията и размерите на осигурителната вноска, поотделно за осигурителя и осигуреното лице, за здравно осигуряване в т. 22.1 от декларацията;
9. от осигурителния доход в т. 27 от декларацията и размера на осигурителната вноска за здравно осигуряване в т. 28 от декларацията;
10. от брутното трудово възнаграждение в т. 29 от декларацията и размера на вноската за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ в т. 30 от декларацията.

Така изчислените размери на осигурителните вноски се закръгляват поотделно, по реда на чл. 2а от Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“.
На основание чл. 2а от горепосочената наредба, задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ се изчисляват до втория знак след десетичната запетая за всяко осигурено лице поотделно, като закръгляването им се извършва по следния начин:
1. когато третата цифра след десетичната запетая е в интервала от 0 до 4, втората цифра след десетичната запетая остава непроменена;
2. когато третата цифра след десетичната запетая е в интервала от 5 до 9, се прибавя единица към втората цифра след десетичната запетая.

Така изчислените и закръглени вноски от всяка деклараци образец № 1 за всяко осигурено лице, се сумират по вида на задълженията, така, както са декларирани в декларация образец № 6 за:
1. държавното обществено осигуряване;
2. Учителския пенсионен фонд;
3. допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд;
4. допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд;
5. здравно осигуряване;
6. Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“.

В наредбата е създаден нов чл. 6а, който изяснява начина на коригиране на подаваните по реда на наредбата декларации.
Съгласно чл. 6а, ал. 10 от наредбата, когато се коригира декларирано задължение по чл. 2, ал. 2, т. 2, се подават и декларации образец № 1, така че да се запази равенството по чл. 2, ал. 4.
Разпоредбата означава, че във всички случаи, в които осигурителите установят, че е необходимо да се промени декларираното задължение за осигурителни вноски общо за осигурените лица, трябва да се направи и корекция в декларациите, подадени за някои от осигурените или само за един от тях, тъй че да се запази равенството на сумите в двете декларации.
Алинеи 12 и 13 на чл. 6а задължават осигурителите при всяка корекция на декларация образец № 1 за осигурено лице да се извършва съответната промяна в общо декларираното задължение с декларация образец № 6.
Текстовете на двете разпоредби са следните:
Алинея 12: „Когато подадените декларации образец № 1 за коригиране на данни водят до увеличаване на изчислените осигурителни вноски и/или вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите", лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1 или осигурителната каса подават едновременно и декларация образец № 6 за увеличаване размера на декларираното задължение, така че да се запази равенството по чл. 2, ал. 4“.
Алинея 13: „Когато подадените декларации образец № 1 за коригиране/заличаване на данни водят до намаляване на изчислените осигурителни вноски и/или вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите", лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1 или осигурителната каса подават едновременно и декларация образец № 6 с попълнен код за корекция, с която намаляват размера на декларираното задължение, така че да се запази равенството по чл. 2, ал. 4“.
Алинея 13 на чл. 6а не се прилага, когато коригирането на данни за осигурителен доход, брутно трудово възнаграждение и размерите на осигурителните вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и данъка по чл. 42 ЗДДФЛ с декларация образец № 1, е във връзка с установени задължения за същите вноски от органите по приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).
Важно е да се знае, че както и досега, декларация образец № 6, подадена от осигурителите, може да се коригира до края на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за подаване на декларацията. След този срок декларации се подават само на електронен или хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите.
Всички промени, разгледани дотук, се прилагат за периоди след 31.12.2013 г. Посочените изисквания се отнасят и за осигурителните каси, които подават декларации образец № 1 и № 6 за своите членове.
Съществуват изключения, в които е допустимо декларации образец № 1 и № 6 да не се подават едновременно. Това може да се случи тогава, когато например корекциите в декларации образец № 1 не водят до промяна на размера на осигурителните задължения.
Например за някои от осигурените лица е извършена корекция в декларация образец № 1, която променя само броя на дните в осигуряване, декларирани в нея, но осигурителният доход и размерът на осигурителните вноски не се променят. 
Декларация образец № 6 например се подава самостоятелно, без да е придружена от декларация образец № 1 в случаите, в които се подават данни само за удържан данък при окончателното изплащане на облагаемия доход, начислен за съответния месец.
Декларация образец № 6 не се подава от осигурителите, които прилагат схемата на централизирано разплащане на осигурителните вноски.
В чл. 3 от наредбата е създадена нова ал. 10, която е във връзка с разпоредбата на предходната алинея 9. Съгласно ал. 9 за лицата, осигурени на повече от едно основание по чл. 4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), се подава декларация образец № 1 и в случаите, в които на едно от основанията осигурителните вноски са внесени върху максималния месечен осигурителен доход.
Считано от 01.01.2014 г.,  това правило няма да се прилага за лицата, осигурени на основание чл. 4, ал. 1 КСО за пълен месец върху максималния месечен размер на осигурителния доход и са получили възнаграждение за работа без трудово правоотношение за същия месец. Разпоредбата е насочена към улесняване на работата на осигурителите, които подават данни за осигуряването на лицата, работещи по договори без трудово правоотношение. За лицата, които работят например по трудови правоотношения на пълното установено за длъжността им работно време и са осигурени върху максималния осигурителен доход, осигурителни вноски не се дължат, в случаите когато те едновременно работят и по граждански договори. За тези лица не се зачита и допълнителен осигурителен стаж, тъй като такъв е зачетен по трудовото правоотношение в пълен размер.
Видно е, че подаването на декларация образец № 1 за работата без трудово правоотношение в случая е безпредметно. Поради това задължението на възложителите по гражданския договор да подават такива декларации вече отпада.
Съгласно новата редакция на ал. 1 на чл. 5 от наредбата, лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 и ал. 7 КСО и по чл. 17 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, внесли авансово осигурителни вноски за здравно осигуряване, за фонд „Пенсии“, за фонд „Пенсии“ и Универсален пенсионен фонд за определени от тях периоди през календарната година, могат да подават данни за осигуряването с декларация образец № 5. За лицата, изброени в тази алинея, е създадена възможност да внасят авансово, за избран от тях период, осигурителните си вноски и съответно да подават за това декларация образец № 5. От кръга на лицата, имащи право да подават тази декларация, отпадат тези, които са изпратени на работа в чужбина чрез български посредник.
От 01.01.2014 г. българските посредници са длъжни да подават данните за изпратените от тях лица на работа в чужбина, които са пожелали да се осигуряват, ежемесечно с декларация образец № 1.
След изменението на чл. 6, ал. 2, т. 2 от наредбата осигурителите, клоновете и поделенията, които имат месечно повече от 10 осигурени лица, подават декларации образец № 1, № 3 и № 6 само по електронен път, чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя. Преди изменението това задължение се отнасяше за осигурители, които подават данни за повече от 30 лица месечно.
Чрез създаването на нова ал. 3 към чл. 6 от наредбата се изяснява начинът на подаване на декларации образец № 1 и № 6 от осигурителните каси. Съгласно новата разпоредба декларации образец № 1 и № 6 за членовете на осигурителни каси се подават по електронен път, чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя. В случаите по чл. 3, ал. 1, т. 5 от наредбата, и/или когато задълженията за задължителни осигурителни вноски, вноски за Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и данък по чл. 42 ЗДДФЛ са установени от органите по приходите по реда на ДОПК, съответните декларации се подават на електронен или хартиен носител. Случаи по чл. 3, ал. 1, т. 5 са тези, в които декларациите се подават след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнасят данните, и за това са дадени задължителни предписания от органите на НОИ.
Със създаването на нов чл. 6а от наредбата се регламентират начините за корекция на различните видове осигурителни декларации и някои общи положения, свързани с това. Като цяло голяма част от създадените разпоредби същесвуваха като такива в указанията за попълването на различните видове декларации. Тъй като вече бяха изяснени задълженията на осигурителите, на които се налага да извършат корекция на декларация образец № 1 или декларация образец № 6, ще се спрем на другите допълнения на наредбата.
Текстовете на първите пет алинеи на чл. 6а от наредбата изясняват някои общи положения, отнасящи се до всички видове декларации.
Работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения, осигурителните каси и самоосигуряващите се лица могат да коригират подадените данни с декларации за всяко осигурено лице поотделно, като подават декларация с коректните данни и попълнен код за корекция.
Съществуват обаче и данни, за корекцията на които не може да се използва посоченият способ. С код за корекция не се коригират данните:
1. в декларации образец № 1 и 3 - месец и година, код на задълженото лице, единният граждански номер/личен номер на чужденец (служебен номер) на лицето, за което се подава декларацията, и код за вид осигурен; датата на раждане и код за пол, когато е попълнен личен номер на чужденец или служебен номер в декларация образец № 1;
2. в декларация образец № 5 - периодът, за който се отнасят данните; код на задълженото лице, единният граждански номер/личен номер на чужденец (служебен номер) на лицето, за което се подава декларацията, и код за вид осигурен; датата на раждане и код за пол, когато е попълнен личен номер на чужденец или служебен номер.

Когато е допусната грешка в горепосочените данни, те трябва да се заличат. Заличаването на подадените данни се извършва по реда на ал. 2 на чл. 6а от наредбата, съгласно която, работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения, осигурителните каси и самоосигуряващите се лица, могат да заличават подадените данни с декларация по ал. 1, като подават декларация с попълнен код за заличаване.
След като се заличи подадена декларация, се подава нова декларация с коректни данни.
След като е приета основна декларация за осигурено лице за него може да се подаде само съответната декларация с попълнен код за корекция или код за заличаване.
Важно е да се знае, че е недопустимо за едно и също лице, за един и същи месец и за едно и също правоотношение осигурителите да подават повече от една основна декларация за осигурените лица.
Декларации за осигурените лица не се подават за коригиране и заличаване на данни след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнасят. След този срок декларации се подават само на електронен или хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите или Националния осигурителен институт във връзка с възложените им дейности. Текстовете на ал. 6 и 7 на чл. 6а от наредбата възпроизвеждат отменените ал. 8 и 9 на чл. 4 от нея. Те уреждат коригирането на декларациите, подадени от самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват само за фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване и едновременно с това са осигурени по трудов договор на максималния месечен осигурителен доход, и чийто осигурителен стаж се зачита по реда на чл. 9, ал. 8 КСО и декларациите, подадени от самоосигуряващите се лица еднократно в началото на годината или когато започват да упражняват трудовата си дейност. По същество промяна в начина на корекция в посочените случаи няма, поради което те няма да бъдат коментирани в настоящия материал.
На основание § 18 от Преходните и заключителните разпоредби на наредбата, работодателите, осигурителите, и техните клонове и поделения и осигурителните каси - за своите членове-осигурители, подават декларация образец № 6, отнасяща се за месеци преди януари 2014 г., в срока за подаване на декларация образец № 1, а когато с декларацията се подават данни само за дължим данък по чл. 42 ЗДДФЛ - в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан, или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6 от същия закон.
Тази разпоредба означава, че за месеците преди януари 2014 г. данните, подадени с декларации образец № 1 и образец № 6 се подават по съществуващия досега ред и е допустимо да не се подават едновременно.
Във връзка с едновременното подаване на декларации образец № 1 и образец № 6 с направени изменения в Приложение № 5 към чл. 6, ал. 6 от наредбата - това е протоколът, който се попълва при подаването на декларациите от всеки осигурител или самоосигуряващо се лице. В него е предвидена възможност да се декларират случаите, в които не се прилага чл. 2, ал. 4 и не се налага декларациите да се подават едновременно, а се подава само една от тях.
В указанията за попълване на декларации образец № 1, 3, 5 и 6 са редактирани и прецизирани текстовете, касаещи коригирането и заличаването на декларациите. Както беше споменато вече по-горе, по същество начинът на коригиране и заличаване на осигурителните декларации не се променя.

Поради отменената възможност на работещите в чужбина чрез български посредник да подават декларация образец № 5 за авансово внесени от тях осигурителни вноски, в нея е заличен код за вид осигурен 87.

Вержиния ЗАРКОВА, началник отдел в НОИ