Меню


ВЪПРОС: Отчитайки последните промени в ЗДДФЛ, задължени ли са земеделските кооперации да удържат авансов данък през 2011 г. при изплащане на доходи от рента и аренда на земеделска земя?

ОТГОВОР: Съгласно промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), обнародвани в ДВ, бр. 94 от 30.11.2010 г., доходите от рента, аренда, или от друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя, в случаите когато те са изплатени в полза на местни физически лица (или на лица - местни на страни от Европейския съюз или Европейското икономическо пространство), са необлагаеми доходи по смисъла на чл. 13, ал. 1, т. 24 ЗДДФЛ. Затова върху тези доходи не се дължи нито авансов, нито годишен данък и земеделската кооперация не следва да удържа авансов данък върху тях. Следва да се обърне внимание на текста на нововъведената разпоредба на чл. 44, ал. 4 ЗДДФЛ, която регламентира авансово облагане от страна на предприятието платец единствено при облагаем доход по смисъла на чл. 31 ЗДДФЛ. Затова доходите от рента, аренда или от друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя се изплащат в брутен размер.
Ще допълним, че според нас в този случай земеделската кооперация не следва да документира изплатения доход от рента и аренда със Сметка за изплатени суми и служебна бележка, доколкото, според нас, издаването на този документ се свързва с процедурите на авансово облагане, прилагани по реда на чл. 44 ЗДДФЛ, които в случая нямат място (чл. 45, ал. 4 ЗДДФЛ)1. Доколкото земеделската кооперация не следва да издава Сметка за изплатени суми и служебна бележка за изплатения доход - ангажимент за издаване на документ за получената сума има физическото лице - възмездно предоставило за ползване земеделската земя. То следва да издаде първичен документ по смисъла на чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството (ЗСч), например квитанция, разписка или друг подобен документ, съдържащ изискуемите реквизити, упоменати в чл. 7, ал. 1 ЗСч2 (чл. 9, ал. 23, във връзка с чл. 9, ал. 3 ЗДДФЛ)4. При неиздаване на такъв документ от страна на наемодателя, според нас, спрямо него има опасност да се приложи нововъведената разпоредба на чл. 80б ЗДДФЛ5, предвиждаща глоба в размер от 100 до 500 лв., като глобата се налага поотделно за всеки неиздаден документ.

 

ВЪПРОС: Следва ли предприятие при изплащане на наем за януари 2011 г. на физическо лице, регистрирано по ЗДДС, да удържи авансов данък и да издава Сметка за изплатени суми, при условие че наемодателят е регистрирано по ЗДДС лице и издава за получения наем данъчна фактура?

ОТГОВОР: От 01.01.2011 г., когато платецът на дохода от наем е предприятие, той е задължен да удържи авансов данък в размер 10 на сто върху изплатената сума, редуцирана с 10 на сто нормативни разходи (чл. 44, ал. 4 ЗДДФЛ, във връзка с чл. 31 ЗДДФЛ). При неизпълнение на това задължение на предприятието може да бъде наложена имуществена санкция в размер до 1000 лв. (чл. 81 ЗДДФЛ).
Обстоятелството, че наемодателят е регистрирано по реда на ЗДДС лице, издало данъчна фактура, не може да отмени прилагането на посочената разпоредба на ЗДДФЛ. Данъчната фактура е за целите на ЗДДС и сама по себе си тя не е обстоятелство, което може да анулира разпоредбите на чл. 44 ЗДДФЛ за авансово облагане на доходите от наем и изготвяне на Сметка за изплатени суми и служебна бележка по образец.
Разбира се, обект на облагане с авансов данък по реда на ЗДДФЛ следва да бъде нетната сума на възнаграждението (без начисления ДДС).
Например, ако предприятие изплаща доход от наем на регистрирано по ЗДДС лице в размер на 2400 лв., от които 400 лв. е начисленият ДДС, то обект на облагане с авансов данък ще бъде сумата от 1800 лв. (2000 лв. - 10% нормативни разходи х 2000 лв.) и съответно от нея следва да бъде удържан авансов данък в размер на 180 лв., като за процедурата на авансово облагане предприятието платец следва да изготви Сметка за изплатени суми и служебна бележка.

 

ВЪПРОС: Предприятие е платец на доходи от наем на местно физическо лице. Върху януарския наем предприятието ще удържи авансов данък и ще издаде Сметка за изплатени суми.
Следва ли наемодателят да издава в този случай, както и досега, квитанция за получената сума?

ОТГОВОР: Според чл. 9, ал. 2 ЗДДФЛ наемодателите - местни физически лица, следва да издават документ (например разписка, квитанция или др.) за придобитите от тях доходи от наем, съдържащ реквизитите по чл. 7, ал. 1 ЗСч. Ако те не изпълнят този свой ангажимент, от 01.01.2011 г. им се налага глоба в размер от 100 до 500 лв. поотделно за всеки неиздаден документ (чл. 80б ЗДДФЛ).
Разпоредбата на чл. 9, ал. 2 ЗДДФЛ обаче не се прилага, т.е. наемодателите не са задължени да издават първичен счетоводен документ по смисъла на чл. 7, ал. 1 ЗСч, за доходи, за които платецът на дохода издава формуляр - “Сметка за изплатени суми” (чл. 9, ал. 3 ЗДДФЛ). С други думи, наличието на Сметка за изплатени суми, изготвена от платеца на дохода, елиминира необходимостта от издаване на първичен счетоводен документ за придобития доход от страна на наемодателя.
От 01.01.2011 г. предприятията или самоосигуряващите се лица - платци на дохода от наем, са задължени да удържат авансов данък от наема и съответно да оформят изплатения доход и удържания данък със Сметка за изплатени суми (чл. 44, ал. 4 и чл. 45, ал. 4 ЗДДФЛ). Следователно, на основание на цитирана разпоредба на ал. 3 на чл. 9 ЗДДФЛ, наемодателят се освобождава от издаване на първичен счетоводен документ по смисъла на ЗСч, тъй като вече документирането на всяка наемна вноска ще е със Сметка за изплатени суми.
Считано от 01.01.2011 г. нататък, наемодателят следва да издава първичен счетоводен документ, съдържащ реквизитите по чл. 7, ал. 1 ЗСч, само в случаите, когато платец на дохода от наем е физическо лице, което не е самоосигуряващо се лице, или чуждестранно юридическо лице, което няма място на стопанска дейност в страната, доколкото очевидно посочените лица не са задължени да издават Сметка за изплатени суми и да удържат авансов данък от дохода от наем.


Доц. д-р Людмила МЕРМЕРСКА,
данъчен консултант
_____________
1 Според чл. 45, ал. 4 ЗДДФЛ предприятието или самоосигуряващото се лице ­ платец на доходи по чл. 29 (доходи от друга стопанска дейност ­ бел. авт.) или по чл. 31 (доходи от наем, облагани по реда на чл. 31 ­ бел. авт.), издава за изплатените доходи и удържания данък по реда на чл. 43 и 44 (разпоредбата е свързана с авансовото облагане на доходите от наем ­ бел. авт.) Сметка за изплатени суми и служебна бележка по образци, които предоставя на лицето, придобило дохода.
2 За да бъде легитимен, първичният счетоводен документ следва да съдържа: 1. наименование и номер, съдържащ само арабски цифри; 2. дата на издаване; 3. наименование, адрес и номер за идентификация по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на издателя и получателя; 4. предмет и стойностно изражение на стопанската операция. Следва да се има предвид, че според ал. 2 на чл. 84 ДОПК идентификацията на физически лица, които не са вписани в търговския регистър, съответно в регистър БУЛСТАТ, се извършва чрез единния граждански номер или личния номер на чужденец.
3 Според чл. 9, ал. 2 ЗДДФЛ данъчно задължените лица, които не са длъжни да издават фискална касова бележка от фискално устройство (каквито са наемодателите ­ бел. авт.), издават документ за придобитите от тях доходи от източници по чл. 10, ал. 1, т. 4 (доходи от наем), съдържащ реквизитите по чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството.
4 Според чл. 9, ал. 3 ЗДДФЛ разпоредбите на чл. 9, ал. 2 ЗДДФЛ не се прилагат (т.е. физическото лице не е задължено да издава първичен счетоводен документ по реда на чл. 7, ал. 1 ЗСч) за доходи, за които при придобиването им платецът на дохода издава предвидения в този закон формуляр “Сметка за изплатени суми”, или доходът е обложен с окончателен данък по реда на глава шеста.
5 Според чл. 80б ЗДДФЛ физическо лице, което, като е задължено, не издаде документ по чл. 9, ал. 2 за придобитите от него доходи, се наказва с глоба в размер от 100 до 500 лв., като глобата се налага поотделно за всеки неиздаден документ. При повторно нарушение глобата е в размер от 200 до 1000 лв.