Меню


През първото шестмесечие на 2010 г. в дирекциите “Социално подпомагане” са утвърдени общо 78 приемни семейства. От тях:

 • 17 - доброволни приемни семейства;
 • 61 - професионални приемни семейства.

Общият брой на настанените през този период деца са само 110.
Какво представлява услугата “приемна грижа”, кой може да стане приемен родител, каква е ролята на Агенцията за социално подпомагане за подбора, обучението и утвърждаването на кандидатите за приемни родители, ще прочетете в следващия материал.

Приемната грижа е отглеждане и възпитание в семейна среда на дете, което е настанено в семейство на близки и роднини или в приемно семейство.
В случаите, в които органите по закрила на детето констатират риск и необходимост от настаняване в приемно семейство, то това се извършва съгласно разпоредбите, регламентирани в Закона за закрила на детето.
Услугата “приемна грижа” дава възможност на много деца в риск или настанени в специализирани институции да се отглеждат в семейна среда. Отглеждането и възпитанието на дете в приемно семейство гарантира правото му да расте в семейна среда и да се развива пълноценно. Когато детето е в риск, услугата “приемна грижа” осигурява определен период от време сигурна и безопасна семейна среда за детето, което допринася за неговото правилно физическо, психическо и емоционално развитие. В определени случаи приемната грижа осигурява подкрепа на биологичните родители в кризисни ситуации и допринася за процеса на деинституционализация в България, което е основен приоритет в политиката по закрила на децата.
Приемната грижа включва дейности по набиране и оценяване на кандидати за приемни семейства, обучение, взаимно адаптиране, настаняване и отглеждане на дете в приемно семейство, подкрепа и наблюдение.
На кандидатите за приемни родители се предоставя писмена и устна информация, относно реда и условията за кандидатстване, процедурата по подбора и утвърждаване на кандидатите, както и същността и целта на настаняване на дете в приемно семейство. След подаване на заявление и съпътстващите го документи в Дирекция “Социално подпомагане”, стартира оценка на кандидатите, която продължава до четири месеца. Задължително изискване е преминаване на базово обучение, което завършва с доклад и становище от обучителя. При извършване на оценка за приемното семейство се преценява възможността на семейството да осигури материални условия за отглеждане и развитие на детето, което включва наличие на лично пространство за детето в жилището на приемното семейство, както и лични качества на кандидатите за предоставяне на приемна грижа по отглеждане и възпитание на дете. Професионалните приемни семейства получават допълнителна квалификация. Приоритетно в професионални приемни семейства се настаняват:

 • деца до тригодишна възраст;
 • деца с увреждания;
 • деца - жертви на насилие или трафик;
 • деца, спрямо които е приложена мярка “полицейска закрила”;
 • деца при условията на заместваща грижа.

Настаняването на деца в приемни семейства може да бъде краткосрочно, дългосрочно, спешно и заместваща приемна грижа. Приемната грижа може да бъде доброволна - семействата полагат грижи за децата безвъзмездно, като получават само месечни средства за отглеждането и възпитанието им и професионална приемна грижа - хора, които приемат грижата за децата като свое професионално призвание, в което могат да се развиват.
Видът на настаняването се определя в зависимост от потребностите на детето, целта на неговото настаняване и плана за действие, изработен по случая.
При предоставяне на услугата “приемна грижа” се уважават и зачитат индивидуалните особености и идентичността на детето и неговото биологично семейство.
За деца, настанени за отглеждане в приемно семейство се предоставят средства за отглеждане и възпитание на детето, въз основа на сключен договор по чл. 27, ал. 4 от Закона за закрила на детето. Средствата се предоставят месечно и се диференцират съобразно възрастта на детето и са предназначени за издръжката му. В периода на отглеждане на детето в приемното семейство има възможност за отпускане и на еднократна финансова помощ.
Когато приемното семейство е професионално, възниква трудово правоотношение между него и директора на дирекция “Социално подпомагане”. Размерът на основното месечно трудово възнаграждение на професионалното приемно семейство се определя от броя на настанените деца и е обвързан с минималната работна заплата.

Динамика на развитието на приемната грижа в България
Към 30.06.2010 г. в страната има утвърдени общо 475 семейства, като 198 са доброволни семейства и 277 професионални приемни семейства.
Децата, преминали през услугата “приемна грижа” до настоящия момент, са 417.
Към 30.06.2010 г. има подадени 188 заявления от граждани, желаещи да бъдат доброволни и професионални приемни родители. Същите са на различен етап на проучване, оценка и настаняване на деца в тях.

Приемни родители
Приемните родители се грижат за дете в собствения си дом за различен период от време - в зависимост от потребностите на детето и от възможностите на приемните родители.

Какво означава да си приемен родител:

 • да приемеш в семейството си дете, което се нуждае от грижи и възпитание;
 • да си партнираш с много хора - социални работници, учители, психолози и биологичните родители на детето, когато това е в негов интерес;
 • да притежаваш лични качества за полагане на приемна грижа;
 • да осигуриш добри възможности за отглеждане на детето;
 • да си сигурен в решението си;
 • да приемеш детето такова, каквото е;
 • да се въоръжиш с много търпение и обич.

Проблеми и предизвикателства
Развитието на приемната грижа в България е свързано с преодоляване на множество проблеми и предизвикателства. За да се предотврати възникването на проблеми при предоставяне на услугата, след избора на подходящо приемно семейство за определено дете, започва процес на опознаване (напасване), който продължава от 4 до 6 седмици. Осъществява се и наблюдение на приемната грижа. При необходимост от Дирекция “Социално подпомагане” или лицензиран доставчик на социални услуги за деца, се осигурява подкрепа и помощ на приемното семейство при изпълнение на задълженията, свързани с отглеждането и възпитанието на настаненото дете, чрез поддържащо обучение, консултиране и други социални услуги за деца и семейства.

Законова рамка, с която е свързана услугата “приемна грижа”

 • Закон за закрила на детето - регламентира приемната грижа и дава определение за това, какво представлява този вид социална услуга за деца.
 • Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето урежда въпросите, свързани с финансирането и реда за настаняване на дете в приемно семейство.
 • Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях.
 • Методика за условията и начина на предоставяне на социалната услуга “Приемна грижа” - има за цел да определи критериите за качество на услугата и да очертае задължителните дейности и стъпки при предоставянето на услугата “приемна грижа”. В нея се определят и минималните изисквания за материалната база и персонала.

 Детелина КОТЕВСКА, началник отдел “Дейности и мерки по закрила на детето” - Агенция за социално подпомагане