Sidebar

Меню

 

валидни към 01.01.2015 г.

Законова разпоредба Нарушение Наказателно-отговорни лица Наказание
Вид Размер в лева при първо нарушение Размер в лева при повторно нарушение
І. По Закона за счетоводството
Актовете за установяване на административни нарушения се съставят от органите на Националната агенция за приходите или на Агенцията за държавна финансова инспекция.
Наказателните постановления се издават от министъра на финансите или от упълномощени от него длъжностни лица.
Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на  Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).
Чл. 46 Неизпълнение на задължение, произтичащо от Закона за счетоводството Физически лица Глоба От 100 до 300 Двоен размер
Юридически лица и едноличните търговци Имуществена санкция От 300 до 500 Двоен размер
Чл. 47, ал. 1 Нарушаване изискванията на чл.22 за извършване на инвентаризация в предвидените от закона срокове Физически лица Глоба От 200 до 500 Двоен размер
Юридически лица и едноличните търговци Имуществена санкция От 500 до 1500 Двоен размер
Чл. 47, ал. 2 Нарушаване изискванията на чл.23.ал.1 за съставяне на финансов отчет или на чл.23,ал. 2 Физически лица Глоба От 500 до 1000 -
Юридически лица и едноличните търговци Имуществена санкция От 2000 до 3000 -
Чл. 47, ал. 3 Нарушаване изискванията на чл.40 или на §9а от ПЗР за публикуване на актовете по чл.40,ал. 1-3 Физически лица Глоба От 500 до 2000 Двоен размер
Юридически лица и едноличните търговци Имуществена санкция От 500 до 3000 Двоен размер
Чл. 47, ал. 4 Нарушаване изискванията за съхраняване на счетоводна информация по глава шеста от закона Физически лица Глоба От 1000 до 2500 Двоен размер
Юридически лица и едноличните търговци Имуществена санкция От 2000 до 5000 Двоен размер
Чл. 47, ал. 5 Който състави финансов отчет, без да отговаря на изискванията за съставител на финансови отчети Физически лица Глоба От 1500 до 3000 Двоен размер
Юридически лица и едноличните търговци Имуществена санкция От 1500 до 3000 Двоен размер
Чл. 47, ал. 6 Ако предприятие възложи извършването на независим одит на лице, упражняващо дейност като регистриран одитор, без да е регистрирано по реда на ТЗ и на ЗНФО Предприятия Имуществена санкция От 2000 до 10 000 От 15000 до 30 000

ІІ. По Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на ЗАНН.
Актовете за установяване на административните нарушения се съставят от органите по приходите, съответно от публичните изпълнители, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или от оправомощено от него длъжностно лице. В случаите, когато нарушението е извършено от орган или служител на Националната агенция за приходите, актът за установяване на административно нарушение се съставя и наказателното постановление се издава от длъжностни лица, определени от министъра на финансите.
Чл. 270 Разгласяване, предоставяне, публикуване, използване или разпространяване по друг начин факти и обстоятелства, представляващи данъчна и осигурителна информация Лицата по чл. 73 - 75, както и лицата, имащи по реда на други закони достъп до данъчна и осигурителна информация Глоба Ако не подлежат на по-тежко наказание, се наказват с глоба от 1000 лв. До 5000 лв., а в особено тежки случаи – от 5000 лв. До 10 000 лв. Освен глобата по изречение първо служителите на Националната агенция за приходите, публичните изпълнители и специалистите могат да бъдат лишени от правото да заемат съответната длъжност за срок от 1 до 3 години -
Чл. 271 Неиздаване в срок на удостоверение за наличие или липса на задължение по искане на заинтересованото лице или въз основа на акт на съда Орган по приходите Глоба От 100 до 300 От 300 до 600
Чл. 272, ал. 1 Отказ да се приеме надлежно попълнена и подписана декларация, включително чрез пълномощник Служител от Националната агенция за приходите, на когото е възложено приемането на декларация, свързана с данъчно облагане или задължителни осигурителни вноски Глоба От 100 до 300 От 300 до 600
Чл. 272, ал. 2 Неотразяване подаването на декларация, свързана с данъчно облагане или задължителни осигурителни вноски, във входящия регистър на съответната териториална дирекция или не издаде документ, удостоверяващ подаването. Служител от Националната агенция за приходите Глоба От 100 до 300 От 300 до 600
Чл. 273 Неоказване на съдействие на орган по приходите или публичен изпълнител или възпрепятства упражняването на правомощията им Физически лица Глоба От 250 до 500 От 500 до 1000
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 250 до 500 От 500 до 1000
Чл. 274 Извършване на ревизия, без да е възложена, или продължаване извършването на ревизия извън определения срок, освен когато този срок е продължен по установения ред Орган по приходите Глоба От 250 до 500 От 500 до 1000
Чл. 275 Непредставяне на декларацията по чл. 124, ал. 3 или по чл. 142, ал. 5 в установения срок Физически лица Глоба От 500 до 5000, ако не подлежи на по-тежко наказание От 1000 до 10000, ако не подлежи на по-тежко наказание
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 500 до 5000, ако не подлежи на по-тежко наказание От 1000 до 10000, ако не подлежи на по-тежко наказание
Чл. 276 Налагане на запор или възбрана върху имущества, неподлежащи на принудително изпълнение Публичен изпълнител Глоба От 500 до 1000 От 1000 до 3000
Чл. 277 Лице, което при образувано изпълнително производство по реда на този кодекс не изпълни в установените срокове задължението си за предоставяне на информация на публичния изпълнител Физически лица Глоба От 50 до 250 От 100 до 500
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 50 до 250 От 100 до 500
Чл. 278 Неизпълние на друго задължение, произтичащо от този кодекс Виновните лица Глоба От 50 до 500, ако не подлежи на по-тежко наказание -
Чл. 278а, ал. 1 и 3 Непредоставяне на информацията по чл. 143у и/или 143ч в предвидения съответно в чл. 143у, ал. 2 и/или в чл. 143ч, ал. 2 срок Физически лица Глоба До 2000 До 3000
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция До 2000 До 3000
Чл. 278а, ал. 2 и 3 непосочване или невярно посочване на данни или обстоятелства в информацията по чл. 143у и/или 143ч Физически лица Глоба До 1000 ; Глобата не се налага за непосочен данъчен идентификационен номер, дата и място на раждане на притежателя на дохода за договори, влезли в сила между 1 януари 2004 г. и 31 декември 2006 г. включително, при положение че агент-платецът добросъвестно е предприел всички необходими действия за установяване на тези данни До 2000
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция До 1000 ; имуществената санкция не се налага за непосочен данъчен идентификационен номер, дата и място на раждане на притежателя на дохода за договори, влезли в сила между 1 януари 2004 г. И 31 декември 2006 г. Включително, при положение че агент-платецът добросъвестно е предприел всички необходими действия за установяване на тези данни До 2000

ІІІ. По Закона за корпоративното подоходно облагане

Актовете за установяване на нарушенията се съставят от органите на Националната агенция за приходите, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или от упълномощено от него длъжностно лице.
Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на ЗАНН.
Чл. 261 Неподаване на декларация по този закон, неподаване в срок, непосочване или невярно посочване данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно намаляване, преотстъпване или освобождаване от данък ДЗЛ Имуществена санкция От 500 до 3000 От 1000 до 6000
Чл. 262 Неподаване на приложение към годишната данъчна декларация или посочване неверни данни или обстоятелства в него ДЗЛ Имуществена санкция От 100 до 1000 От 200 до 2000
Чл. 262а непредставяне или за несвоевременно представяне на информация по чл. 201, ал. 5 и 6, както и за посочване на неверни или непълни данни ДЗЛ Имуществена санкция до 250 лв., освен ако лицето не подлежи на по-тежко наказание. За нарушения , извършени за повече от едно юридическо лице, за което следва да се предоставя информация, имуществената санкция се налага поотделно за всяко юридическо лице. До 500
Чл. 263 Отчитане стопанска операция в нарушение на счетоводната политика и това води до неправилно определяне на счетоводния финансов резултат ДЗЛ Имуществена санкция От 100 до 1000 за всяко нарушение От 200 до 2000 за всяко нарушение
Чл. 264 С действие или бездействие е допуснато нарушение, посочено в чл. 261, 262 или 263 Управител, ликвидатор/
синдик или лице, изпълнявало длъжността ликвидатор/
синдик
Имуществена
санкция или глоба
От 200 до 1000 От 400 до 2000
Чл. 265 не издаде първичен счетоводен документ за отчитане на приходи, ако не подлежи на по-тежко наказание ДЗЛ Имуществена санкция санкцията по чл. 182 от Закона за данък върху добавената стойност -
Чл. 266 Неизпълнение на задължението по чл. 10, ал. 4 ДЗЛ Имуществена санкция санкцията по чл. 185 от Закона за данък върху добавената стойност. -
Чл. 267 Извършване на скрито разпределение на печалба ДЗЛ Имуществена санкция 20 на сто от сумата, представляваща скрито разпределение на печалба ; в случаите, когато данъчно задължено лице, извършило скрито разпределение на печалба, посочи това обстоятелство в данъчната си декларация, санкцията не се налага -
Чл. 276 Неизпълние на задълженията по чл.92, ал. 3,чл.160,ал.3, чл.162,ал.6, чл. 219, ал. 4, чл. 252, ал. 2 или чл. 259, ал. 3 ДЗЛ Имуществена санкция От 500 до 2000 за всяко неизпълнено задължение От 1500 до 5000 за всяко неизпълнено задължение
Чл. 277 Прилагане реда на облагане по глава тридесет и четвърта, без да се отговаря на условията, даващи право на избор ДЗЛ Имуществена санкция От 20000 до 30000 ; нямат право да прилагат реда за облагане с данък върху дейността от опериране на кораби за срок 5 години От 40000 до 60000 ; нямат право да прилагат реда за облагане с данък върху дейността от опериране на кораби за срок 5 години
Чл. 277а, ал. 1 предоставяне на работодатели на ваучери за храна по получена индивидуална квота, които са с номинална стойност, превишаваща тази индивидуална квота Оператор на ваучери за храна Имуществена санкция превишението на номиналната стойност на предоставените на работодатели ваучери за храна по получената индивидуална квота над тази индивидуална квота, но не по-малко от 2000 лв.  
Чл. 277а, ал. 2 предоставяне на работодатели на ваучери за храна, без да е получило индивидуална квота Оператор на ваучери за храна Имуществена санкция номиналната стойност на предоставените на работодатели ваучери за храна, но не по-малко от 2000 лв.  
Чл. 277а, ал. 3 предоставяне на работодатели на ваучери за храна които не отговарят на условията и реда за отпечатване на ваучери за храна, определени с наредбата по чл. 209, ал. 6 Оператор на ваучери за храна Имуществена санкция номиналната стойност на предоставените ваучери за храна, но не по-малко от 2000 лв.  
Чл. 277б Непредставяне на справка за предоставените и изплатени/
осребрени/ ваучери за храна
Оператор на ваучери за храна Имуществена санкция От 1000 до 1500 От 2000 до 2500
Чл. 277в неизпълнение изискванията на чл. 209, ал. 8 за плащания във връзка с предоставени ваучери за храна Оператор на ваучери за храна Имуществена санкция от 10 000 до 15 000 лв от 20 000 до 30 000 лв

ІV. По Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Нарушенията се установяват с акт на орган по приходите.
Наказателните постановления се издават от изпълнителният директор на Националната агенция за приходите или от оправомощено от него длъжностно лице.
Актовете за установяване на нарушенията и наказателните постановления се съставят, издават и обжалват по реда на ЗАНН.
За налагането на административни наказания се прилагат разпоредбите на ЗАНН.
Чл. 80,
ал. 1 и 3
Неподаване на данъчна декларация в предвидените по ЗДДФЛ срокове, ако не подлежи на по-тежко наказание ДЗЛ Глоба или имуществена санкция До 500 До 1000
Чл. 80,
ал. 2 и 3
Непосочване или невярно посочване на данни или обстоятелства в данъчната декларация, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък, ако не подлежи на по-тежко наказание ДЗЛ Глоба или имуществена санкция До 1000 До 2000
Чл. 80а недеклариране или невярно деклариране на информацията по чл. 50, ал. 1, т. 5 Физическо лице Глоба в размер 10 на сто от недекларираните суми в размер 15 на сто от недекларираните суми, ако лицето не подлежи на по-тежко наказание
Чл. 80б неиздаване на документ по чл. 9, ал. 2 за придобитите доходи от физическо лице,което е задължено да го издаде Физическо лице Глоба в размер от 100 до 500 лв поотделно за всеки неиздаден документ от 200 до 1000 лв  поотделно за всеки неиздаден документ
Чл. 81 Неудържане или невнасяне в срок на данък при задължение, ако не подлежи на по-тежко наказание Лице-платец на доход Глоба или имуществена санкция До 1000 До 2000
Чл. 81а неиздаване и непредоставяне на лицето, придобило дохода, образците по чл. 45, ал. 1, 2, 4 и 7 Лице-платец на доход Глоба или имуществена санкция До 250 за всяко физическо лице, за което е извършено нарушението, ако лицето не подлежи на по-тежко наказание До 500 за всяко физическо лице, за което е извършено нарушението, ако лицето не подлежи на по-тежко наказание
Чл. 82 Непредставяне или несвоевременно представяне на информацията по чл. 73 и 73а ЗДДФЛ, както и за посочване на неверни или непълни данни, ако не подлежи на по-тежко наказание ДЗЛ Глоба или имуществена санкция До 250 за всяко физическо лице, за което е извършено нарушението До 500 за всяко физическо лице, за което е извършено нарушението
Чл. 83,
ал. 1 и 2
Неизпълнение на задължението по чл. 51, ал. 1 ЗДДФЛ за представяне на годишен отчет за дейността, или непредставянето му в срок Едноличен търговец Имуществена санкция До 500 До 1000
Чл. 83,
ал. 3 и 4
Неизпълнение на задължението по чл. 51, ал. 2 ЗДДФЛ за подаване на копие от доклада по ЗНФО, или неподаването му в срок Едноличен търговец Имуществена санкция До 2000 До 4000
Чл. 84 Неизпълние на задължението за определяне на годишния размер на данъка за доходи от трудови правоотношения Работодател по основно трудово правоотношение Глоба или имуществена санкция До 500 До 1000

V. По Закона за данък върху добавената стойност

Установяването на нарушенията по този закон и нормативните актове по прилагането му, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на ЗАНН.
Актовете за нарушения се съставят от органите по приходите, а наказателните постановления се издават от изпълнителният директор на Националната агенция за приходите или от оправомощено от него длъжностно лице.
Чл. 178 Неподаване при задължение на заявление за регистрация или заявление за прекратяване на регистрация в установените по ЗДДС срокове Физически лица, които не са търговци Глоба От 500 до 5000 -
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 500 до 5000 -
Чл. 179 Неподаване на справка-декларацията по чл. 125, ал. 1, декларацията по чл. 125, ал. 2, отчетните регистри по чл. 124 или неподаването им в предвидените срокове . Прилага се и за лице, регистрирано на основание чл. 154 или регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза или режим в Съюза, което е длъжно, но не подаде справка-декларация за прилагане на специален режим за извършени доставки с място на изпълнение на територията на страната по чл. 21, ал. 6, или не я подаде в предвидения срок Физически лица, които не са търговци Глоба От 500 до 10000 -
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 500 до 10000 -
Чл. 180, ал. 1, 2 и 4 Неначисляване на данък от регистрираните по ЗДДС лица в предвидените от закона срокове, когато са задължени, както и когато лицата не са начислили данък тъй като не са подали заявление за регистрация и не са се регистрирали по този закон в срок Физически лица, които не са търговци Глоба Неначисления данък, но не по-малко от 500 Двукратния размер на неначисления данък, но не по-малко от 5000
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция Неначисления данък, но не по-малко от 500 Двукратния размер на неначисления данък, но не по-малко от 5000
Чл. 180,
ал. 3
При нарушение по чл.180, ал. 1, когато данъка е начислен в периода, следващ периода, през който данъка е следвало да бъде начислен Физически лица, които не са търговци Глоба 25 на сто от данъка, но не по-малко от 250 -
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция 25 на сто от данъка, но не по-малко от 250 -
Чл. 180а, ал. 1, 2 и 4 Неначисляване на данък в предвидените в този закон срокове в случаите,когато данъкът е изискуем от лицето като платец по глава осма и за начисления данък лицето има право на пълен данъчен кредит, както и когато лицата не са начислили данък тъй като не са подали заявление за регистрация и не са се регистрирали по този закон в срок Физически лица, които не са търговци Глоба 5 на сто от неначисления данък, но не по-малко от 50 ; от 100 до 300 в случаите ,когато лицето е уведомило органите по приходите по реда на чл.126,ал.3,т.2 в срок до 2 месеца от края на месеца , в който е следвало да начисли данъка 20 на сто от неначисления данък, но не по-малко от 500 ; от 200 до 600 в случаите ,когато лицето е уведомило органите по приходите по реда на чл.126,ал.3,т.2 в срок до 2 месеца от края на месеца , в който е следвало да начисли данъка
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция 5 на сто от неначисления данък, но не по-малко от 50 ;от 100 до 300 в случаите ,когато лицето е уведомило органите по приходите по реда на чл.126,ал.3,т.2 в срок до 2 месеца от края на месеца , в който е следвало да начисли данъка 20 на сто от неначисления данък, но не по-малко от 500 ; от 200 до 600 в случаите ,когато лицето е уведомило органите по приходите по реда на чл.126,ал.3,т.2 в срок до 2 месеца от края на месеца , в който е следвало да начисли данъка
Чл. 180а, ал. 3 При нарушение по чл.180а, ал. 1, когато данъка е начислен в периода, следващ периода, през който данъка е следвало да бъде начислен Физически лица, които не са търговци Глоба 2 на сто от неначисления данък, но не по-малко от 25  
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция 2 на сто от неначисления данък, но не по-малко от 25  
Чл. 180б Неначисляване на данък върху добавената стойност за извършени доставки с място на изпълнение на територията на страната по чл. 21, ал. 6 в данъчния период, в който данъкът за доставката става изискуем от лице, което е регистрирано на основание чл. 154 или е регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза или на режим в Съюза Физически лица, които не са търговци Глоба 25 на сто от неначисления данък или данъка в по-малък размер, но не по-малко от 250 лв. двукратният размер на неначисления данък, но не по-малко от 5000 лв.
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция 25 на сто от неначисления данък или данъка в по-малък размер, но не по-малко от 250 лв. двукратният размер на неначисления данък, но не по-малко от 5000 лв.
Чл. 181 Неподаване от регистрираните по ЗДДС лица на информация от отчетните регистри, или подаване на информация на магнитния или оптичен носител, различна от посочената в отчетните регистри Физически лица, които не са търговци Глоба от 500 до 10000 от 1000 до 20000
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция от 500 до 10000 от 1000 до 20000
Чл. 181а непредоставяне при поискване от орган по приходите на електронния регистър по чл. 120, ал. 3 или електронния регистър, който води съгласно законодателството на държавата членка по идентификация от лице, което е регистрирано на основание чл. 154 или чл. 156 или е регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза или режим в Съюза Физически лица, които не са търговци Глоба от 500 до 10000 от 1000 до 20000
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция от 500 до 10000 от 1000 до 20000
Чл. 182, ал. 1 Неиздаване от регистрирано лице на данъчен документ, или неотразяване издадения или получения данъчен документ в отчетните регистри за съответния данъчен период, водещи до определяне на данъка в по-малък размер Физически лица, които не са търговци Глоба определения в по-малък размер данък, но не по-малко от 1000 -
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция определения в по-малък размер данък, но не по-малко от 1000 -
Чл. 182,
ал. 2
При нарушение по чл.182.ал.1, когато регистрираното лице е издало или отразило данъчния документ в периода, следващ данъчния период, в който документът е следвало да бъде издаден или отразен Физически лица, които не са търговци Глоба 25 на сто от определения в по-малък размер данък, но не по-малко от 250 -
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция 25 на сто от определения в по-малък размер данък, но не по-малко от 250 -
Чл. 183 Издаване на данъчен документ и посочване в него на данък от лице, което не е регистрирано по този закон Физически лица, които не са търговци Глоба Посочения в документа данък, но не по-малко от 1000 Двукратния размер на посочения в документа данък, но не по-малко от 5000
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция Посочения в документа данък, но не по-малко от 1000 Двукратния размер на посочения в документа данък, но не по-малко от 5000
Чл. 184 Неподаване на декларацията по чл. 168, ал. 2 или неподаването и в срок Физически лица, които не са търговци Глоба от 1000 до 10000 от 5000 до 20000
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция от 1000 до 10000 от 5000 до 20000
Чл. 185, ал. 1, 3 и 4 Неиздаване на документ по чл.118,ал.1 Физически лица, които не са търговци Глоба от 100 до 500 От 200 до 1000
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 500 до 2000 От 1000 до 4000
Физическо лице, което фактически е било длъжно да издаде документ по чл. 118, ал. 1 и е приело плащане без да издаде такъв документ Глоба От 100 до 500 -
Чл. 185, ал. 2 и 5 нарушаване реда и начина за одобряване на типа,регистриране или въвеждане/извеждане във/от експлоатация, или отчитане, или съхраняване на документи, издавани от/във връзка с фискалните устрой­ства, или сервизно обслужване на фискалните устройства или неизпълняване изискванията за дистанционна връзка с Националната агенция за приходите Физически лица, които не са търговци Глоба От 300 до 1000 , а когато нарушението не води до неотразяване на приходи, от 100 до 500 От 600 до 2000 , а когато нарушението не води до неотразяване на приходи, от 200 до 1000
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 3000 до 10000 , а когато нарушението не води до неотразяване на приходи, от 500 до 2000 От 6000 до 20000 , а когато нарушението не води до неотразяване на приходи, от 1000 до 4000
Чл. 185, ал. 6 Неизпълнение на задължението да се съхрани фискалната касова бележка (фискалния бон) до напускането на обекта Виновните лица глоба, която се събира на място с квитанция 5 -
Чл. 186, чл. 187 и чл. 188 Неспазване реда или начина за:
а) издаване на съответен документ за продажба, издаден по установения ред за доставка/продажба; б) въвеждане в експлоатация или регистрация в Националната агенция за приходите на фискалните устройства или интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност; в) ежедневно отчитане на оборотите от продажби, когато това е задължително; г) подаване на данни по чл. 118 в Националната агенция за приходите; д) съхраняване на документи, издавани от/във връзка с фискалните устройства или интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност; или използване фискално устройство или интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност, които не отговарят на изискванията за одобрен тип и не са одобрени от Българския институт по метрология.
Виновните лица Принудителна административна мярка, приложена с мотивирана заповед на органа по приходите или от оправомощено от него длъжностно лице, като обжалването на заповедта се извършва по реда на Административно-
процесуалния кодекс
Запечатване на обекта за срок до един месец, независимо от предвидените глоби или имуществени санкции, а в случаите по ал. 1, т. 2 фискалното устройство се отнема от органа по приходите в полза на държавата и се унищожава, а правото на лицето да използва интегрираната автоматизирана система за управление на търговската дейност се отнема.. При прилагане на принудителната административна мярка се забранява и достъпът до обекта или обектите на лицето, а наличните стоки в тези обекти и прилежащите към тях складове се отстраняват от лицето или от упълномощено от него лице. Мярката се прилага за обекта или обектите, където са установени нарушения. Когато отстраняването е свързано със значителни затруднения за органите по приходите и/или със значителни разходи за лицето, постановилият запечатването орган може да разпореди стоките в обекта или обектите да бъдат оставени на отговорно пазене от лицето. Разпореждането не се отнася за стоките – предмет на нарушението използване на преправено или изменено фискално устройство.
Когато стоките не са отстранени от лицето в указания срок, органът по приходите ги отстранява, като ги разполага пред обекта, без задължение да ги пази, и не носи отговорност за тяхното повреждане, похабяване или загуба, което е за сметка на лицето.
Принудителната административна мярка се прекратява от органа, който я е приложил, по молба на административнонаказаното лице и след като бъде доказано от него, че глобата или имуществена санкция е заплатена изцяло. Отпечатването се извършва при задължение за съдействие от страна на лицето. При повторно нарушение не се разрешава отпечатване на обекта преди изтичането на един месец от запечатването му Принудителната административна мярка подлежи на предварително изпълнение при условията на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 189 Невнасяне в срок на изискуемия данък по чл. 91, ал. 1 и 2 от платеца на данъка Физически лица, които не са търговци Глоба От 500 до 2000 невнесения данък, но не по-малко от 4000 лв
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 500 до 2000 невнесения данък, но не по-малко от 4000 лв
Чл. 190 Невъзстановяване на данък в предвидения срок при наличие на условията в този закон за възстановяване Орган по приходите Глоба От 500 до 2000 От 1000 до 4000
чл. 191 Неначисляване при задължение на данък по този закон или начисляване данък в по-малък размер, или освобождаване стоки от митнически контрол без заплащане на дължимия данък Митнически орган Глоба От 500 до 2000 От 1000 до 4000
Чл.192 При установяване на нарушения по чл. 185, извършени от производители, вносители или лица, извършващи сервизно обслужване на фискални устройства Производители, вносители или лица, извършващи сервизно обслужване на фискални устройства Санкция председателят на Българския институт по метрология или оправомощено от него лице: 1. издава задължителни предписания във връзка с правомощията си; 2. отменя одобряването на типа на фискални устройства или одобряването на интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност; 3. прекратява регистрацията на лицето, извършващо сервизно обслужване - при системни нарушения на чл. 185.

VІ. По Закона за местните данъци и такси

Актовете за установяване на нарушенията се съставят от служителите на общинската администрация, а наказателните постановления се издават от кмета на общината или от упълномощено от него длъжностно лице.
Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на ЗАНН.
Чл. 123,
ал. 1
Неподаване на декларация по чл.14, неподаването и в срок, както и непосочване или невярно посочване на данни или обстоятелства, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък, ако не е предвидено по-тежко наказание Физически лица Глоба От 10 до 400 -
Юридически лица и едноличните търговци Имуществена санкция От 500 до 3000 -
Чл. 123, ал. 3 Деклариране на неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване или освобождаване от такса Физически лица Глоба От 50 до 200 -
Юридически лица и едноличните търговци Имуществена санкция От 100 до 500 -
Чл. 124, ал. 1 Неподаване на декларация по чл. 32, неподаването и в срок, недеклариране или невярно деклариране на получено по наследство имущество Наследник, заветник или техен законен представител Глоба От 10 до 500 -
Чл. 124, ал. 3 Нарушение по чл.41 Виновните лица Глоба От 20 до 200 -
Чл. 125 Укриване на част от цената при получаване на имущества по дарение или по възмезден начин Страните Глоба Двойния размер на дължимия данък върху укритата част -
Чл. 126а, ал. 1 Неподаване на декларация по чл. 61н или неподаване в срок Виновните лица Глоба до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.  
Чл. 126а, ал. 2 непосочване или невярно посочване на данни или обстоятелства в декларацията по чл. 61н, водещи до определяне на патентен данък в по-малък размер или до освобождаване от патентен данък Виновните лица Глоба до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.  
Чл. 127 Неспазване на разпоредби по змдт извън случаите по чл.123, 124 и 125 / не се смята за административно нарушение неплащането в срок на данъците и таксите по този закон / Физически лица Глоба От 20 до 200 -
Юридически лица и едноличните търговци имуществена санкция От 100 до 500 -
Чл. 128, ал. 5 и 6 За маловажни случаи на администра­тивни нарушения по този закон, установени при извършването им Виновните лица Глоба могат да бъдат нала­гани на местонарушението глоби в размер от 10 до 50 лв. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за самоличността на контролния орган и на нарушителя, мяс­тото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от контролния орган и от наруши­теля, че е съгласен да плати глобата. На нару­шителя се дава препис, за да може да заплати доброволно глобата. Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, за нарушението се съставя акт за установяване на административното нарушение. Издаден фиш, глобата по който не е платена доброволно в 7-дневен срок от датата на издаването му, се смята за влязло в сила наказателно постановление и се предава за събиране.  

VІІ. По Закона за акцизите и данъчните складове

Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на ЗАНН.
Актовете за нарушения се съставят от митническите органи, а наказателните постановления се издават от директора на Агенция „Митници” или от упълномощено от него длъжностно лице. В случаите, когато констатират нарушения по чл. 123, ал. 1, 2 и 6, полицейските органи на Министерството на вътрешните работи съставят актовете за установяване на нарушения или фишовете по чл. 126б, като наказателните постановления се издават от директора на Агенция „Митници” или от оправомощени от него длъжностни лица.
Чл. 108 Нерегистриране по ЗАДС на лице, като е задължено да се регистрира Виновното лице Имуществена санкция От 500 до 3000 и сумата на неначисленият акциз за произведените акцизни стоки до датата на установяване на нарушението -
Чл. 108а Съхраняване, предлагане или продаване в търговски складове или обекти на тютюневи изделия в нарушение на чл. 100а Физически лица Глоба от 1 000  до 3 000  и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са 2 000  до 5 000 и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция от 2 000  до 5 000  и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са 4 000  до 8 000 и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са
Чл. 109, ал. 1 и 2 Нарушение на разпоредбата на чл.60 Физически лица Глоба От 1000 до 3000 и сумата на неначисленият акциз за произведените акцизни стоки до датата на установяване на нарушението. Всички съоръжения, използвани за извършване на нарушение по чл. 109, се отнемат в полза на държавата, независимо чия собственост са От 2000 до 6000 и сумата на неначисленият акциз за произведените акцизни стоки до датата на установяване на нарушението.
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 2000 до 6000 и сумата на неначисленият акциз за произведените акцизни стоки до датата на установяване на нарушението . Всички съоръжения, използвани за извършване на нарушение по чл. 109, се отнемат в полза на държавата, независимо чия собственост са От 4000 до 12000 и сумата на неначисленият акциз за произведените акцизни стоки до датата на установяване на нарушението
Чл. 109, ал. 3 и 4 Смесване на биогорива с течни горива от нефтен произход извън данъчен склад, за които не е бил платен акциз изцяло или частично Физически лица Глоба От 10000 до 25000 и сумата на неначисленият акциз за произведените акцизни стоки до датата на установяване на нарушението. Всички съоръжения, използвани за извършване на нарушение по чл. 109, се отнемат в полза на държавата, независимо чия собственост са От 20000 до 50000 и сумата на неначисленият акциз за произведените акцизни стоки до датата на установяване на нарушението.
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 25000 до 50000 и сумата на неначисленият акциз за произведените акцизни стоки до датата на установяване на нарушението . Всички съоръжения, използвани за извършване на нарушение по чл. 109, се отнемат в полза на държавата, независимо чия собственост са От 50000 до 100000 и сумата на неначисленият акциз за произведените акцизни стоки до датата на установяване на нарушението
Чл. 109а нарушаване разпоредбата на чл. 91а Физически лица Глоба От 500 до 2000 От 1000 до 4000
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 1000 до 3000 От 2000 до 6000
Чл. 110,
ал. 1 и 3
Невнасяне на дължимия акциз в срока по чл. 44 или неподаване акцизна декларация в срока по чл. 87 Физически лица Глоба От 500 до 1500 От 1000 до 3000
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 500 до 2500 От 1000 до 5000
Чл. 110,
ал. 2
непредоставяне в срок на информация по чл.88а Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 500 до 2500 и отнемане на удостоверението за регистрация за независима малка пивоварна. -
Чл. 111,
ал. 1 и 4
Неспазване на срока за уведомяване при промяна в обстоятелствата , при които е издаден лицензът за управление на данъчния склад или удостоверението за регистрация по този закон Виновните лица Имуществена санкция От 500 до 2500 От 1000 до 5000
Чл. 111,
ал. 2  и 4
неспазване разпоредбата на чл. 65, ал. 6 Виновните лица Имуществена санкция От 500 до 2500 От 1000 до 5000
Чл. 112,
ал. 1 и 2
Неначисляване на акциз Виновните лица Имуществена санкция Двоен размер на неначисления акциз, но не по-малко от 500 Двоен размер на неначисления акциз, но не по-малко от 1000
Чл. 112,
ал. 3
Начисляване на акциза в периода, следващ периода, през който акцизът е следвало да бъде начислен Виновните лица Имуществена санкция 25% от акциза, но не по-малко от 200 -
Чл. 112,
ал. 4
Начисляване на акциза в период, следващ периода по ал.3 Виновните лица Имуществена санкция 50% от акциза, но не по-малко от 400 -
Чл. 112а Неиздаване опростен придружителен документ Виновните лица Глоба, съответно имуществена санкция 100 300
Чл. 113 Неотразяване на издаден или получен данъчен документ или придружителен административен документ/електронен административен документ в счетоводството си или в регистъра "Дневник за стоковите наличности", или в акцизната декларация за съответния данъчен период, или използва в счетоводството си документи с невярно съдържание, подправени или неистински документи, водещи до определяне на дължимия акциз в по-малък размер или на акциза за възстановяване в по-голям размер Виновните лица Имуществена санкция От 200 до 10 000 От 500 до 20 000
Чл. 114 Нарушение на разпоредбата на  чл. 103а, ал. 1, 2, 4,5 и 7 Виновните лица Имуществена санкция От 5000 до 10 000 От 10 000 до 50 000
Чл. 114а и чл. 124 разтоварване на място, различно от посоченото в чл. 91б Виновните лица Имуществена санкция двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2000 и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 4000 и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са
Чл. 115 и чл. 124 Нарушение на разпоредбата на чл. 92 Виновните лица Имуществена санкция От 2000 до 5000 и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са От 4000 до 10 000 и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са
Чл. 116 и чл. 124 Нарушение на разпоредбата на чл. 93 Виновните лица Имуществена санкция От 5000 до 10 000 и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са От 10 000 до 50 000 и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са
Чл. 117 и чл. 124 Нарушение на разпоредбата на чл. 94 и 94а Физически лица Глоба От 100 до 500 и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са От 200 до 1000 и отнемане на стоките в полза на държавата, независимо от това чия собственост са
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 5000 до 10 000 и отнемане на стоките в полза на държавата От 10000 до 50 000 и отнемане на стоките в полза на държавата
Чл. 118 и чл. 124 Нарушение на разпоредбата на чл. 95 Физически лица Глоба От 1000 до 3000 и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са От 2000 до 6000 и отнемане на стоките в полза на държавата, независимо от това чия собственост са
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 3000 до 10 000 и отнемане на стоките в полза на държавата, независимо от това чия собственост са От 6000 до 20 000 и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са
Чл. 119 Нарушение на разпоредбата на чл. 96, чл. 97 и чл. 98 Физически лица Глоба От 100 до 300 От 200 до 600
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 3000
до 10 000
От 6000
до 20 000
Чл. 120,
ал. 1,
чл. 124
Нарушение на разпоредбата на чл. 99, ал. 1 ,т.1 и 2 Виновните лица Имуществена санкция От 5000
до 10 000 и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са
От 10 000
до 20 000 и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са
Чл.120,
ал. 2 и 4, чл. 124
Нарушение на разпоредбата на чл. 99, ал. 2 ,т.1 и 3 Физически лица Глоба От 100 до 300 и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са От 200 до 600 и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 3000
до 10 000 и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са
От 6000
до 20 000 и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са
Чл. 120, ал. 3 Нарушаване разпоредбата на чл. 99, ал. 3 Виновните лица Имуществена санкция От 2000 до 5000 От 5000 до 10000
Чл. 121,
ал. 1 и 2, чл. 124
Нарушение на разпоредбата на чл. 64, ал. 1-4 Физически лица Глоба От 1000 до 3000 и отнемане на стоките в полза на държавата, независимо от това чия собственост са От 2000 до 6000 и отнемане на стоките в полза на държавата, независимо от това чия собственост са
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 2000 до 6000 и отнемане на стоките в полза на държавата, независимо от това чия собственост са От 4000
до 12 000 и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са
Чл. 121,
ал. 3,
чл. 124
Облепване на акцизни стоки с неистински или подправени бандероли или с бандероли с изтекъл срок на валидност от лица, които произвеждат или внасят акцизни стоки Виновните лица Имуществена санкция Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 5000 и отнемане на стоките в полза на държавата, независимо от това чия собственост са Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 10 000 и отнемане на стоките в полза на държавата, независимо от това чия собственост са
Чл. 121,
ал. 4
Нарушаване на реда или начина за въвеждане на бандероли Виновните лица Имуществена санкция 2000 4000
Чл. 121, ал. 5, чл. 124 поставяне, съхраняване, пренасяне или превозване на употребявани акцизни бандероли в нарушение на изискванията на този закон и на нормативните актове по прилагането му Физически лица Глоба от 1000 до 3000 и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са -
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция от 2000 до 6000 и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са -
Чл. 122,
чл. 124
Нарушение на разпоредбата на чл. 101 Физически лица Глоба От 100 до 300 и отнемане на стоките в полза на държавата, независимо от това чия собственост са От 200 до 600 и отнемане на стоките в полза на държавата, независимо от това чия собственост са
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 3000 до 10000 и отнемане на стоките в полза на държавата, независимо от това чия собственост са
От 6000
до 20 000 и отнемане на стоките в полза на държавата, независимо от това чия собственост са
Чл. 122а Правене на опит за манипулиране или демонтиране или манипулиране, или демонтиране на техническите устройства по чл. 102, ал. 3 Физически лица Глоба в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 лв в тройния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 3000 лв
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2000 лв в тройния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 6000 лв
Чл. 123, ал. 1, 2, 3, 4 и 5,
чл. 124
Държане, предлагане, продаване, превозване или пренасяне акцизни стоки без бандерол, когато такъв е задължителен, или акцизни стоки, облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност, с изключение на акцизни стоки, необлепени сбандерол, поставени под режим отложено плащане на акциз. Ако юридическото лице или едноличния търговец, който държи, предлага, продава или превозва акцизни стоки, установи при получаване на доставката наличието на акцизни стоки без бандерол, когато такъв е задължителен, облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност или с бандерол, който не отговаря на изискванията на чл. 64, ал. 4, изготвя незабавно опис на стоките по образец, утвърден от министъра на финансите, и писмено уведомява в тридневен срок, считано от датата на приемането или получаването на стоката, компетентното митническо учреждение по местонахождението на обекта, като в този случай имуществена санкция не му се налага. Ако собственикът не може да се открие санкциите се налагат на лицето, което държи на склад или превозва акцизни стоки без бандерол когато такъв е задължителен, или облепени с неистински или подправен бандерол или бандерол с изтекъл срок на валидност Физически лица Глоба Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 и отнемане на стоките в полза на държавата, независимо от това чия собственост са Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2000 и отнемане на стоките в полза на държавата, независимо от това чия собственост са
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2000 и отнемане на стоките в полза на държавата, независимо от това чия собственост са Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 4000 и отнемане на стоките в полза на държавата, независимо от това чия собственост са
Чл. 123,
ал. 6 и 7,  чл. 124
държане, пренасяне, превозване, предлагане или продаване на алкохолни напитки и тютюневи изделия, облепени с бандерол DUTY FREE, съответно с надпис, който задължително съдържа думите DUTY FREE. Не се прилага, когато акцизните стоки са под митнически надзор по смисъла на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността във връзка с получено направление или са извършени митническите формалности за получаване на направление, или са под режим отложено плащане на акциз, или попадат под нормативно определените количествени прагове, или се държат, предлагат и продават в търговските обекти, лицензирани за безмитна търговия, или когато за акцизните стоки е заплатен дължимият акциз. Физически лица Глоба Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2000 и отнемане на стоките в полза на държавата, независимо от това чия собственост са Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 6000 и отнемане на стоките в полза на държавата, независимо от това чия собственост са
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 4000 и отнемане на стоките в полза на държавата, независимо от това чия собственост са Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 6000 и отнемане на стоките в полза на държавата, независимо от това чия собственост са
Чл. 123,
ал. 8
Установяване на тютюневи изделия без бандерол или облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност или с бандерол съответно с надпис по ал. 6, в автомати за продажба на тютюневи изделия Физическото лице, получило разрешение за търговия с тютюневи изделия от тези автомати съгласно българското законодателство Глоба Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2000
Юридическото лице или едноличен търговец, получило разрешение за търговия с тютюневи изделия от тези автомати съгласно българското законодателство Имуществена санкция Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2000 и отнемане на стоките в полза на държавата, независимо от това чия собственост са Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 4000 и отнемане на стоките в полза на държавата, независимо от това чия собственост са
Чл. 123а Избягване пълното или частичното заплащане или обезпечаване на дължимия по този закон акциз Физически лица, които не са търговци Глоба Двойния размер на избегнатия акциз, но не по-малко от 1000 лв. Тройния размер на избегнатия акциз, но не по-малко от 2000 лв.
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция Двойния размер на избегнатия акциз, но не по-малко от 2000 лв. Тройния размер на избегнатия акциз, но не по-малко от 4000 лв.
Чл. 123б, ал. 1 За количествата установени липси на отпадъците по чл. 12, ал. 4 и при неизпълнение на задължението по чл. 12, ал. 4 Физически лица Глоба двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 лв. ; дължи се и акциз по ставката, определена в чл. 38 двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2000 лв. ; дължи се и акциз по ставката, определена в чл. 38
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2000 лв. ; дължи се и акциз по ставката, определена в чл. 38 двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 4000 лв. ; дължи се и акциз по ставката, определена в чл. 38
Чл. 123б, ал. 2 и 3 държане, предлагане, продаване, превозване или пренасяне на отпадъци по чл. 12, ал. 4 ; не се прилага, когато отпадъци по чл. 12, ал. 4 са под митнически надзор по смисъла на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността във връзка с получено направление или са извършени митническите формалности за получаване на направление, или са под режим отложено плащане на акциз, или се държат или транспортират от лицата по чл. 12, ал. 4, т. 1 и ал. 5. Физически лица Глоба от 200 до 1000 лв. от 400 до 2000 лв.
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция от 500 до 2000 лв. от 1000 до 4000 лв.
Чл. 124, ал. 2 Извършване на нарушение по този закон Виновните лица   Средствата - собственост на нарушителя, послужили за извършване на нарушение по този закон, се отнемат в полза на държавата, освен ако стойността им явно не съответства на тежестта на нарушението -
Чл. 124а, чл. 124б, чл. 124в При извършване на нарушение в  случаите по чл. 108, 108а, 109, 114, 114а, 115, 117, 120, 121, 122, чл. 123, ал. 1, 2 и 6 , чл. 123а и чл.126 Виновните лица   лицето се лишава и от право да упражнява определена дейност или дейности в обекта или обектите, където е установено нарушението за срок един месец ; Наказанието не се налага в случаите, когато е сключено споразумение за прекратяване на административно-наказателното производство по реда на чл. 107з ; налага се и принудителна административна мярка запечатване на обекта или обектите, където е установено нарушението, като се забранява и достъпът до обекта или обектите на нарушителя, а наличните стоки, с изключение на тези, които са предмет на нарушение, се отстраняват от лицето или от упълномощено от него лице в срок, определен от органа, наложил принудителната административна мярка. Когато отстраняването е свързано със значителни затруднения и/или със значител­ни разходи, органът, постановил мярката по чл. 124б, ал. 1, може да разпореди оставяне на стоките в обекта или обектите на отговор­ността на нарушителя. Разпореждането не се отнася за стоките –
предмет на нарушението
лицето се лишава и от право да упражнява определена дейност или дейности в обекта или обектите, където е установено нарушението за срок от 2 до 6 месеца Наказанието не се налага в случаите, когато е сключено споразумение за прекратяване на административно-наказателното производство по реда на чл. 107з ; налага се и принудителна административна мярка запечатване на обекта или обектите, където е установено нарушението, като се забранява и достъпът до обекта или обектите на нарушителя, а наличните стоки, с изключение на тези, които са предмет на нарушение, се отстраняват от лицето или от упълномощено от него лице в срок, определен от органа, наложил принудителната административна мярка. Когато отстраняването е свързано със значителни затруднения и/или със значител­ни разходи, органът, постановил мярката по чл. 124б, ал. 1, може да разпореди оставяне на стоките в обекта или обектите на отговор­ността на нарушителя. Разпореждането не се отнася за стоките – предмет на нарушението
Чл. 125 Получаване на енергийни продукти и употребяването им за цели, различни от указаните в удостоверението за освобождаване от акциз и не е заплатил дължимия за стоките акциз по реда на този закон Освободен от акциз краен потребител; земеделски производител Имуществена санкция Двоен размер на акциза, дължим за моторни горива от съответния вид но не по-малко от 5000 Двоен размер на акциза, дължим за моторни горива от съответния вид но не по-малко от 10000 и отнемане на удостоверението, както и заплащане на акциза на наличните количества към момента на отнемане на удостоверението
Чл. 126, чл. 124 Предлагане, продаване или превозване на акцизни стоки без данъчен документ по този закон или фактура, или митническа декларация, или придружителен административен документ / електронен административен документ или документ на хартиен носител, когато компютърната система не работи, или друг документ удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза Физически лица, които не са търговци Глоба Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 и отнемане на стоките в полза на държавата, независимо от това чия собственост са Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2000 и отнемане на стоките в полза на държавата, независимо от това чия собственост са
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 и отнемане на стоките в полза на държавата,
независимо от това чия собственост са
Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2000 и отнемане на стоките в полза на държавата,
независимо от това чия собственост са
Чл. 126а За всяко нарушение на разпоредбите на този закон и на нормативните актове по прилагането му, установено от митническите органи, ако не е предвидено друго , както и неоказване съдействие или възпрепятстване на митническите органи при упражняването на правомощията им, както и в случаите когато лице, което е длъжно по този закон да предостави на тези органи стоки, документи и сведения, но откаже това Физически лица нетърговци Глоба От 200 до 1000  
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 500 до 2000  
Чл. 126б За маловажни случаи на нарушения по чл. 118, 122 и 123,126 и 126а установени при извършването им . Маловажни случаи са тези, при които двойният размер на акциза за стоките - предмет на нарушението, не надвишава 50 лв. Виновните лица Глоби с фиш от митническите органи В размерите, установени в чл. 39, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания  
Чл. 127 Неиздаване в 7-дневен срок на удостоверение за наличие или липса на задължения по този закон Митнически орган Глоба До 250 До 500