Sidebar

Меню

валидни към 01.01.2016 г.

Законова разпоредба

Нарушение

Наказателно-отговорни лица

Наказание

Вид

Размер в лева при първо нарушение

Размер в лева при повторно нарушение

І. По Закона за счетоводството  (обн. ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.)

Актовете за установяване на административни нарушения се съставят от органите на Националната агенция за приходите или на Агенцията за държавна финансова инспекция.

Наказателните постановления се издават от министъра на финансите или от упълномощени от него длъжностни лица.

Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на  Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).  

Чл. 68

Нарушаване разпоредбата на чл. 9 от ръководител

Физически лица

Глоба

От 500 до 5000

Двоен размер

Юридически лица и едноличните търговци

Имуществена санкция

От 2000 до 10000

Двоен размер

Чл. 69

Нарушаване изискванията за съхраняване на счетоводна информация по глава първа, раздел III

Физически лица

Глоба

От 500 до 3500

Двоен размер

Юридически лица и едноличните търговци

Имуществена санкция

От 2000 до 7000

Двоен размер

Чл. 70

възлагане съставяне на финансови отчети в нарушение на чл. 17, ал. 1

Физически лица

Глоба

От 500 до 3000

Двоен размер

Юридически лица и едноличните търговци

Имуществена санкция

От 2000 до 5000

Двоен размер

Чл. 71

Съставяне финансов отчет от лице или счетоводно предприятие, без да отговаря на изискванията на чл. 17, ал. 1 и чл. 18 (за лице) или чл. 18 (за счетоводно предприятие)

Физически лица

Глоба

От 500 до 3000

Двоен размер

Юридически лица и едноличните търговци

Имуществена санкция

От 2000 до 5000

Двоен размер

Чл. 72

Несъставяне при задължение на  финансов отчет и/или годишни доклади по глава седма, раздели I – IV

Физически лица

Глоба

От 500 до 3000

Двоен размер

Юридически лица и едноличните търговци

Имуществена санкция

От 2000 до 5000

Двоен размер

Чл. 73

Несъставяне при задължение на годишни доклади за плащанията към правителствата по реда на глава седма, раздели V и VI

Физически лица

Глоба

От 1000 до 3000

Двоен размер

Юридически лица и едноличните търговци

Имуществена санкция

От 2000 до 15000

Двоен размер

Чл. 74

Непубликуване при задължение на финансов отчет

Физически лица

Глоба

От 200 до 3000

Двоен размер

Юридически лица и едноличните търговци

Имуществена санкция

От 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет, но не по-малко от 200 лв.

Двоен размер

Чл. 75

Невъзлагане при задължение на извършването на независим финансов одит на регистриран одитор

Физически лица

Глоба

От 500 до 5000

Двоен размер

Юридически лица и едноличните търговци

Имуществена санкция

От 2000 до 10000

Двоен размер

Чл. 76, ал.1 и 3

Възлагане извършването на независим финансов одит на лице, упражняващо дейност като регистриран одитор, без да е регистрирано по реда на Закона за независимия финансов одит

Физически лица

Глоба

От 500 до 5000

Двоен размер

Юридически лица и едноличните търговци

Имуществена санкция

От 2000 до 10000

Двоен размер

Чл. 76, ал.2 и 3

Извършване на одит, без да е регистриран одитор по реда на Закона за независимия финансов одит

Физически лица

Глоба

От 500 до 5000

Двоен размер

 

 

 

 

Чл. 77

Неизпълнение на друго задължение, произтичащо от този закон

Физически лица

Глоба

От 200 до 1000

Двоен размер

Юридически лица и едноличните търговци

Имуществена санкция

От 300 до 2000

Двоен размер

ІІ. По Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда ЗАНН.

Актовете за установяване на административните нарушения се съставят от органите по приходите, съответно от публичните изпълнители, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или от оправомощено от него длъжностно лице. В случаите, когато нарушението е извършено от орган или служител на Националната агенция за приходите, актът за установяване на административно нарушение се съставя и наказателното постановление се издава от длъжностни лица, определени от министъра на финансите.

Чл. 270

Разгласяване, предоставяне, публикуване, използване или разпространяване по друг начин факти и обстоятелства, представляващи данъчна и осигурителна информация

Лицата по чл. 73 – 75, както и лицата, имащи по други закони достъп до данъчна и осигурителна информация

Глоба

Ако не подлежат на по-тежко наказание, се наказват с глоба от 1000 лв. До 5000 лв., а в особено тежки случаи – от 5000 лв. До 10 000 лв. Освен глобата по изречение първо служителите на Националната агенция за приходите, публичните изпълнители и специалистите могат да бъдат лишени от правото да заемат съответната длъжност за срок от 1 до 3 години

-

Чл. 271

Неиздаване в срок на удостоверение за наличие или липса на задължение по искане на заинтересованото лице или въз основа на акт на съда

Орган по приходите

Глоба

От 100 до 300

От 300 до 600

Чл. 272,

ал. 1

Отказ да се приеме надлежно попълнена и подписана декларация, включително чрез пълномощник

Служител от Националната агенция за приходите, на когото е възложено приемането на декларация, свързана с данъчно облагане или задължителни осигурителни вноски

Глоба

От 100 до 300

От 300 до 600

Чл. 272,

ал. 2

Неотразяване подаването на декларация, свързана с данъчно облагане или задължителни осигурителни вноски, във входящия регистър на съответната териториална дирекция или не издаде документ, удостоверяващ подаването.

Служител от Националната агенция за приходите

Глоба

От 100 до 300

От 300 до 600

Чл. 273

Неоказване на съдействие на орган по приходите или публичен изпълнител или възпрепятства упражняването на правомощията им

Физически лица

Глоба

От 250 до 500 От 500 до 1000
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 250 до 500 От 500 до 1000

Чл. 274

Извършване на ревизия, без да е възложена, или продължаване извършването на ревизия извън определения срок, освен когато този срок е продължен по установения ред

Орган по приходите

Глоба

От 250 до 500 От 500 до 1000

Чл. 275

Непредставяне на декларацията по чл. 124, ал. 3 или по чл. 142, ал. 5 в установения срок

Физически лица

Глоба

От 500 до 5000, ако не подлежи на по-тежко наказание

От 1000 до 10000, ако не подлежи на по-тежко наказание

Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция

От 500 до 5000, ако не подлежи на по-тежко наказание

От 1000 до 10000, ако не подлежи на по-тежко наказание

Чл. 276

Налагане на запор или възбрана върху имущества, неподлежащи на принудително изпълнение

Публичен изпълнител

Глоба

От 500 до 1000 От 1000 до 3000

Чл. 277

Лице, което при образувано изпълнително производство по реда на този кодекс не изпълни в установените срокове задължението си за предоставяне на информация на публичния изпълнител

Физически лица

Глоба

От 50 до 250 От 100 до 500
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 50 до 250 От 100 до 500

Чл. 278

Неизпълние на друго задължение, произтичащо от този кодекс

Виновните лица Глоба От 50 до 500, ако не подлежи на по-тежко наказание

-

Чл. 278а, ал.1 и 3

Непредоставяне на информацията по чл. 143у и/или 143ч в предвидения съответно в чл. 143у, ал. 2 и/или в чл. 143ч, ал. 2 срок

Физически лица

Глоба До 2000 До 3000
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция До 2000 До 3000

Чл. 278а, ал.2 и 3

Непосочване или невярно посочване на данни или обстоятелства в информацията по чл. 143у и/или 143ч

Физически лица

Глоба До 1000; Глобата не се налага за непосочен данъчен идентификационен номер, дата и място на раждане на притежателя на дохода за договори, влезли в сила между 1 януари 2004 г. и 31 декември 2006 г. включително, при положение че агент-платецът добросъвестно е предприел всички необходими действия за установяване на тези данни До 2000
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция До 1000; имуществената санкция не се налага за непосочен данъчен идентификационен номер, дата и място на раждане на притежателя на дохода за договори, влезли в сила между 1 януари 2004 г. и 31 декември 2006 г. включително, при положение че агент-платецът добросъвестно е предприел всички необходими действия за установяване на тези данни До 2000

Чл. 278б, ал.1

Неизпълние на задължение по чл. 13

Физически лица

Глоба От 1000 до 3000 От 3000 до 5000
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 3000 до 20000 От 20000 до 50000

Чл. 278б, ал.2

Нарушение на разпоредбите на

чл. 127б - 127е

Физически лица

Глоба До 2000 До 10000
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция До 5000 До 20000

Чл. 278в, ал.1

Непредоставяне на информацията по чл. 142б, ал. 1 в срока по чл. 142в, ал. 1 или предоставяне на невярна информация  от

Предоставящата информацията финансова институция Имуществена санкция До 250 за всяка финансова сметка до 500 лв. за всяка финансова сметка

Чл. 278в, ал.2

Откриване на нова сметка, без да е събрала необходимите декларации и документални доказателства, предвидени в процедурите за комплексна проверка

Предоставящата информацията финансова институция Имуществена санкция До 1000 за всяка финансова сметка  

Чл. 278в, ал.3

Несъхраняване на  информацията по чл. 142ц, ал. 1

Предоставящата информацията финансова институция Имуществена санкция До 2000  

Чл. 278в, ал.4

Посочване от титуляр на сметка на неверни данни и обстоятелства в декларация, предвидена по този кодекс, с цел да не се установи статутът му на лице, за което се предоставя информация

Физически лица

Глоба До 1000, ако не подлежи на по-тежко наказание. В този случай предоставящата информация финансова институция не носи отговорност по ал. 1  
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция До 1000, ако не подлежи на по-тежко наказание. В този случай предоставящата информация финансова институция не носи отговорност по ал. 1  

Чл. 278в, ал.5

Нарушаване на  правилата на

чл. 142ш, ал. 3

Предоставящата информацията финансова институция Имуществена санкция До 2000  

ІІІ. По Закона за корпоративното подоходно облагане

Актовете за установяване на нарушенията се съставят от органите на Националната агенция за приходите, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или от упълномощено от него длъжностно лице.

Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на ЗАНН.

Чл. 261

Неподаване на декларация по този закон, неподаване в срок, непосочване или невярно посочване данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно намаляване, преотстъпване или освобождаване от данък

Данъчно задължени лица (ДЗЛ)

Имуществена санкция

От 500 до 3000

От 1000 до 6000

Чл. 262

Неподаване на приложение към годишната данъчна декларация или посочване неверни данни или обстоятелства в него

ДЗЛ

Имуществена санкция

От 100 до 1000

От 200 до 2000

Чл. 262а

непредставяне или за несвоевременно представяне на информация по чл. 201, ал. 5 и 6, както и за посочване на неверни или непълни данни

ДЗЛ

Имуществена санкция

До 250, освен ако лицето не подлежи на по-тежко наказание. За нарушения , извършени за повече от едно юридическо лице, за което следва да се предоставя информация, имуществената санкция се налага поотделно за всяко юридическо лице.

До 500

Чл. 263

Отчитане стопанска операция в нарушение на счетоводната политика и това води до неправилно определяне на счетоводния финансов резултат

ДЗЛ

Имуществена санкция

От 100 до 1000 за всяко нарушение

От 200 до 2000 за всяко нарушение

Чл. 264

С действие или бездействие е допуснато нарушение, посочено в чл. 261, 262 или 263

Управител, ликвидатор/синдик или лице, изпълнявало длъжността ликвидатор/синдик

Имуществена санкция или глоба

От 200 до 1000

От 400 до 2000

Чл. 265

не издаде първичен счетоводен документ за отчитане на приходи, ако не подлежи на по-тежко наказание

ДЗЛ

Имуществена санкция

Санкцията по чл. 182 от Закона за данък върху добавената стойност

-

Чл. 266

Неизпълнение на задължението по чл. 10, ал. 4

ДЗЛ

Имуществена санкция

Санкцията по чл. 185 от Закона за данък върху добавената стойност

-

Чл. 267

Извършване на скрито разпределение на печалба

ДЗЛ

Имуществена санкция

20 на сто от сумата, представляваща скрито

разпределение на печалба ; в случаите, когато данъчно задължено лице, извършило скрито разпределение на печалба, посочи това

обстоятелство в данъчната си декларация, санкцията не се налага

-

Чл. 276

Неизпълнение на задълженията по чл.92, ал. 3,чл.160,ал.3, чл.162,ал.6, чл. 219, ал. 4, чл. 252, ал. 2 или чл. 259, ал. 3

ДЗЛ

Имуществена санкция От 500 до 2000 за всяко неизпълнено задължение От 1500 до 5000 за всяко неизпълнено задължение

Чл. 277

Прилагане реда на облагане по глава тридесет и четвърта, без да се отговаря на условията, даващи право на избор

ДЗЛ

Имуществена санкция

От 20 000 до 30 000; нямат право да прилагат реда за облагане с данък върху дейността от опериране на кораби за срок 5 години

От 40 000 до 60 000; нямат право да прилагат реда за облагане с данък върху дейността от опериране на кораби за срок 5 години

Чл. 277а, ал.1

Предоставяне на работодатели на ваучери за храна по получена

индивидуална квота, които са с номинална стойност, превишаваща тази индивидуална квота

Оператор на ваучери за храна

Имуществена санкция

Превишението на номиналната стойност на

предоставените на работодатели ваучери за храна по получената индивидуална квота над тази

индивидуална квота, но не по-малко от 2000

 

Чл. 277а, ал.2

Предоставяне на работодатели на ваучери за храна, без да е получена индивидуална квота

Оператор на ваучери за храна

Имуществена санкция

номиналната стойност на предоставените на

работодатели ваучери за храна, но не по-малко от 2000

 

Чл. 277а, ал.3

Предоставяне на работодатели на ваучери за храна, които не отговарят на условията и реда за отпечатване на ваучери за храна, определени с наредбата по чл. 209, ал. 6

Оператор на ваучери за храна

Имуществена санкция

номиналната стойност на предоставените ваучери за храна, но не по-малко от 2000

 

Чл. 277б

Непредставяне на справка за предоставените и изплатени (осребрени) ваучери за храна

Оператор на ваучери за храна

Имуществена санкция

От 1000 до 1500

От 2000 до 2500

Чл. 277в

Неизпълнение изискванията на

чл. 209, ал. 8 за плащания във връзка

с предоставени ваучери за храна

Оператор на ваучери за храна

Имуществена санкция

От 10 000 до 15 000

От 20 000 до 30 000

ІV. По Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Нарушенията се установяват с акт на орган по приходите.

Наказателните постановления се издават от изпълнителният директор на Националната агенция за приходите или от оправомощено от него длъжностно лице.

Актовете за установяване на нарушенията и наказателните постановления се съставят, издават и обжалват по реда на ЗАНН.

За налагането на административни наказания се прилагат разпоредбите на ЗАНН.

Чл. 80,
ал. 1 и 3

Неподаване на данъчна декларация в предвидените по ЗДДФЛ срокове, ако не подлежи на по-тежко наказание

ДЗЛ

Глоба или имуществена санкция

До 500

До 1000

Чл. 80,
ал. 2 и 3

Непосочване или невярно посочване на данни или обстоятелства в данъчната декларация, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък, ако не подлежи на по-тежко наказание

ДЗЛ

Глоба или имуществена санкция

До 1000

До 2000

Чл. 80а

Недеклариране или невярно деклариране на информацията по чл. 50, ал. 1, т. 5

Физическо лице

Глоба

В размер 10 на сто от недекларираните суми

В размер 15 на сто от недекларираните суми, ако лицето не подлежи на по-тежко наказание

Чл. 80б

Неиздаване на документ по чл. 9, ал. 2 за придобитите доходи от физическо лице, което е задължено да го издаде

Физическо лице

Глоба

В размер от 100 до 500 поотделно за всеки неиздаден документ

От 200 до 1000  поотделно за всеки неиздаден документ

Чл. 81

Неудържане или невнасяне в срок на данък при задължение, ако лицето не подлежи на по-тежко наказание

Лице-платец на доход

Глоба или имуществена санкция

До 1000

До 2000

Чл. 81а

Неиздаване и непредоставяне на лицето, придобило дохода, на образците по чл. 45, ал. 1, 2, 4 и 7

Лице-платец на доход

Глоба или имуществена санкция

До 250 за всяко физическо лице, за което е извършено нарушението, ако лицето не подлежи на по-тежко наказание

До 500 за всяко физическо лице, за което е извършено нарушението, ако лицето не подлежи на по-тежко наказание
Чл. 82 Непредставяне или несвоевременно представяне на информацията по чл. 73 и 73а ЗДДФЛ, както и за посочване на неверни или непълни данни, ако лицето не подлежи на по-тежко наказание ДЗЛ Глоба или имуществена санкция До 250 за всяко физическо лице, за което е извършено нарушението До 500 за всяко физическо лице, за което е извършено нарушението

Чл. 83,
ал. 1 и 2

Неизпълнение на задължението по

чл. 51, ал. 1 ЗДДФЛ за представяне на годишен отчет за дейността, или непредставянето му в срок

Едноличен търговец

Имуществена санкция

До 500

До 1000

Чл. 83,
ал. 3 и 4

Неизпълнение на задължението по

чл. 51, ал. 2 ЗДДФЛ за подаване на копие от доклада по ЗНФО, или неподаването му в срок

Едноличен търговец

Имуществена санкция

До 2000

До 4000

Чл. 84

Неизпълнение на задължението за определяне на годишния размер на данъка за доходи от трудови правоотношения

Работодател по основно трудово правоотношение

Глоба или имуществена санкция

До 500

До 1000

V. По Закона за данък върху добавената стойност

Установяването на нарушенията на този закон и нормативните актове по прилагането му, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на ЗАНН.

Актовете за нарушения се съставят от органите по приходите, а наказателните постановления се издават от изпълнителният директор на Националната агенция за приходите или от оправомощено от него длъжностно лице.

Чл. 178

Неподаване при задължение на заявление за регистрация или заявление за прекратяване на регистрация в установените

по ЗДДС срокове

Физически лица, които не са търговци

Глоба

От 500 до 5000

-

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

От 500 до 5000

-

Чл. 179

Неподаване на справка-декларацията по чл. 125, ал. 1, декларацията по чл. 125, ал. 2, отчетните регистри по чл. 124 или неподаването им в предвидените срокове . Прилага се и за лице, регистрирано на основание чл. 154 или регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза или режим в Съюза, което е длъжно, но не подаде справка-декларация за прилагане на специален режим за извършени доставки с място на изпълнение на територията на страната по чл. 21, ал. 6, или не я подаде в предвидения срок

Физически лица, които не са търговци

Глоба

От 500 до 10000

-

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

От 500 до 10000

-

Чл. 180,

ал. 1 и 2

Неначисляване на данък от регистрираните по ЗДДС лица в предвидените от закона срокове, когато са задължени, както и когато лицата не са начислили данък тъй като не са подали заявление за регистрация и не са се регистрирали по този закон в срок

Физически лица, които не са търговци

Глоба

Неначисления данък, но не по-малко от 500

Двукратния размер на неначисления данък, но не по-малко от 1000

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

Неначисления данък, но не по-малко от 500

Двукратния размер на неначисления данък, но не по-малко от 5000

Чл. 180,
ал. 3

При нарушение по чл.180, ал. 1, когато регистрираното лице е начислило данъка в срок до 6 месеца от края на месеца, в който данъкът е следвало да бъде начислен

Физически лица, които не са търговци

Глоба

5 на сто от данъка, но не по-малко от 200

5 на сто от данъка, но не по-малко от 400

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

5 на сто от данъка, но не по-малко от 200

5 на сто от данъка, но не по-малко от 400

Чл. 180,
ал. 4

При нарушение по чл.180, ал. 1, когато регистрираното лице е начислило данъка след срока по ал. 3, но не по-късно от 18 месеца от края на месеца, в който данъкът е следвало да бъде начислен

Физически лица, които не са търговци

Глоба

10 на сто от данъка, но не по-малко от 400

10 на сто от данъка, но не по-малко от 800

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

10 на сто от данъка, но не по-малко от 400

10 на сто от данъка, но не по-малко от 800

Чл. 180а, ал.1, 2 и 4

Неначисляване на данък в предвидените в този закон срокове в случаите,когато данъкът е изискуем от лицето като платец по глава осма и за начисления данък лицето има право на пълен данъчен кредит, както и когато лицата не са начислили данък тъй като не са подали заявление за регистрация и не са се регистрирали по този закон в срок

Физически лица, които не са търговци

Глоба

5 на сто от неначисления данък, но не по-малко от 50; от 100 до 300 в случаите ,когато лицето е уведомило органите по приходите по реда на чл.126,ал.3,т.2 в срок до 2 месеца от края на месеца , в който е следвало да начисли данъка

20 на сто от неначисления данък, но не по-малко от 500; от 200 до 600 в случаите ,когато лицето е уведомило органите по приходите по реда на чл.126,ал.3,т.2 в срок до 2 месеца от края на месеца , в който е следвало да начисли данъка

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

5 на сто от неначисления данък, но не по-малко от 50; от 100 до 300 в случаите ,когато лицето е уведомило органите по приходите по реда на чл.126,ал.3,т.2 в срок до 2 месеца от края на месеца , в който е следвало да начисли данъка

20 на сто от неначисления данък, но не по-малко от 500;  от 200 до 600 в случаите ,когато лицето е уведомило органите по приходите по реда на чл.126,ал.3,т.2 в срок до 2 месеца от края на месеца , в който е следвало да начисли данъка

Чл. 180а, ал.3

При нарушение по чл.180а, ал. 1, когато данъка е начислен в периода, следващ периода, през който данъка е следвало да бъде начислен

Физически лица, които не са търговци

Глоба

2 на сто от неначисления данък, но не по-малко от 25 на сто

 

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

2 на сто от неначисления данък, но не по-малко от 25 на сто

 

Чл. 180б

Неначисляване на данък върху добавената стойност за извършени доставки с място на изпълнение на територията на страната по чл. 21, ал. 6 в данъчния период, в който данъкът за доставката става изискуем от лице, което е регистрирано на основание чл. 154 или е регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза или на режим в Съюза

Физически лица, които не са търговци

Глоба

25 на сто от неначисления данък или данъка в по-малък размер, но не помалко от 250

двукратният размер на неначисления данък, но не по-малко от 5000

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

25 на сто от неначисления данък или данъка в по-малък размер, но не по-малко от 250

двукратният размер на неначисления данък, но не по-малко от 5000

Чл. 181

Неподаване от регистрираните по ЗДДС лица на информация от отчетните регистри, или подаване на информация на магнитния или оптичен носител, различна от посочената в отчетните регистри

Физически лица, които не са търговци

Глоба

От 500 до 10000

От 1000 до 20000

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

От 500 до 10000

От 1000 до 20000

Чл. 181а

непредоставяне при поискване от орган по приходите на електронния регистър по чл. 120, ал. 3 или електронния регистър, който води съгласно законодателството на държавата членка по идентификация от лице, което е регистрирано на основание чл. 154 или чл. 156 или е регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза или режим в Съюза

Физически лица, които не са търговци

Глоба

От 500 до 10000

От 1000 до 20000

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

От 500 до 10000

От 1000 до 20000

Чл. 182, ал. 1

Неиздаване от регистрирано лице на данъчен документ, или неотразяване издадения или получения данъчен документ в отчетните регистри за съответния данъчен период, водещи до определяне на данъка в по-малък размер

Физически лица, които не са търговци

Глоба

Определения в по-малък размер данък, но не по-малко от 1000

-

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

Определения в по-малък размер данък, но не по-малко от 1000

-

Чл. 182,
ал. 2

При нарушение по чл.182.ал.1, когато регистрираното лице е издало или отразило данъчния документ в периода, следващ данъчния период, в който документът е следвало да бъде издаден или отразен

Физически лица, които не са търговци

Глоба

25 на сто от определения в по-малък размер данък, но не по-малко от 250

-

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

25 на сто от определения в по-малък размер данък, но не по-малко от 250

-

Чл. 183

Издаване на данъчен документ и посочване в него на данък от лице, което не е регистрирано по този закон

Физически лица, които не са търговци

Глоба

Посочения в документа данък, но не по-малко от 1000

Двукратния размер на посочения в документа данък, но не по-малко от 5000

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

Посочения в документа данък, но не по-малко от 1000

Двукратния размер на посочения в документа данък, но не по-малко от 5000

Чл. 184

Неподаване на декларацията по чл. 168, ал. 2 или неподаването и в срок

Физически лица, които не са търговци

Глоба

От 1000 до 10000

От 5000 до 20000

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

От 1000 до 10000

От 5000 до 20000

Чл. 185, ал.1, 3 и 4

Неиздаване на документ по чл. 118, ал. 1

Физически лица, които не са търговци

Глоба

От 100 до 500

От 200 до 1000

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

От 500 до 2000

От 1000 до 4000

Физическо лице, което фактически е било длъжно да издаде документ по чл.118,ал.1  и е приело плащане без да издаде такъв документ

Глоба

От 100 до 500

-

Чл. 185, ал. 2 и 5

Нарушаване реда и начина за одобряване на типа, регистриране или въвеждане/извеждане във/от експлоатация, или отчитане, или съхраняване на документи, издавани от/във връзка с фискалните устрой­ства, или сервизно обслужване на фискалните устройства или неизпълняване изискванията за дистанционна връзка с Националната агенция за приходите

Физически лица, които не са търговци

Глоба

От 300 до 1000, а когато нарушението не води до неотразяване

на приходи, от 100 до 500

От 600 до 2000, а когато нарушението не води до неотразяване на приходи, от 200 до 1000

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

От 3000 до 10 000, а когато нарушението не води до неотразяване

на приходи, от 500 до 2000

От 6000 до 20 000, а когато нарушението не води до неотразяване на приходи, от 1000 до 4000

Чл. 185, ал. 6

Неизпълнение на задължението да се съхрани фискалната касова бележка (фискалния бон) до напускането на обекта

Лицата

Глоба, която се събира на място с квитанция

5 на сто

-

Чл. 186, чл. 187 и чл. 188

Неспазване реда или начина за:
а) издаване на съответен документ за продажба, издаден по установения ред за доставка/продажба;
б) въвеждане в експлоатация или регистрация в Националната агенция за приходите на фискалните устройства или интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност;
в) ежедневно отчитане на оборотите от продажби, когато това е задължително;
г) подаване на данни по чл. 118 в Националната агенция за приходите;
д) съхраняване на документи, издавани от/във връзка с фискалните устройства или интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност;
или използване фискално устройство или интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност, които не отговарят на изискванията за одобрен тип и не са одобрени от Българския институт по метрология.

Лицата

Принудителна административна мярка, приложена с мотивирана заповед на органа по приходите или от оправомощено от него длъжностно лице, като обжалването на заповедта се извършва по реда на Административнопроцесуалния кодекс

Запечатване на обекта за срок до един месец, независимо от предвидените глоби или имуществени санкции, а в случаите по ал. 1, т. 2 фискалното устройство се отнема от органа по приходите в полза на държавата и се унищожава, а правото на лицето да използва интегрираната автоматизирана система за управление на търговската дейност се отнема.. При прилагане на принудителната административна мярка се забранява и достъпът до обекта или обектите на лицето, а наличните стоки в тези обекти и прилежащите към тях складове се отстраняват от лицето или от упълномощено от него лице. Мярката се прилага за обекта или обектите, където са установени нарушения. Когато отстраняването е свързано със значителни затруднения за органите по приходите и/или със значителни разходи за лицето, постановилият запечатването орган може да разпореди стоките в обекта или обектите да бъдат оставени на отговорно пазене от лицето. Разпореждането не се отнася за стоките – предмет на нарушението използване на преправено или изменено фискално устройство.
 Когато стоките не са отстранени от лицето в указания срок, органът по приходите ги отстранява, като ги разполага пред обекта, без задължение да ги пази, и не носи отговорност за тяхното повреждане, похабяване или загуба, което е за сметка на лицето.
 Принудителната административна мярка се прекратява от органа, който я е приложил, по молба на административнонаказаното лице и след като бъде доказано от него, че глобата или имуществена санкция е заплатена изцяло. Отпечатването се извършва при задължение за съдействие от страна на лицето. При повторно нарушение не се разрешава отпечатване на обекта преди изтичането на един месец от запечатването му Принудителната административна мярка подлежи на предварително изпълнение при условията на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 189

Невнасяне в срок на изискуемия данък по чл. 91, ал. 1 и 2 от платеца на данъка

Физически лица, които не са търговци

Глоба

От 500 до 2000

невнесения данък, но не по-малко от 4000

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

От 500 до 2000

невнесения данък, но не по-малко от 4000

Чл. 190

Невъзстановяване на данък в предвидения срок при наличие на условията в този закон за възстановяване

Орган по приходите

Глоба

От 500 до 2000

От 1000 до 4000

Чл. 191

Неначисляване при задължение на данък по този закон или начисляване данък в по-малък размер, или освобождаване стоки от митнически контрол без заплащане на дължимия данък

Митнически орган

Глоба

От 500 до 2000

От 1000 до 4000

Чл. 192

При установяване на нарушения по чл. 185, извършени от производители, вносители или лица, извършващи сервизно обслужване на фискални устройства

Производители, вносители или лица, извършващи сервизно обслужване на фискални устройства

Санкция

Председателят на Българския институт по метрология или оправомощено от него лице:
1. издава задължителни предписания във връзка с правомощията си;
2. отменя одобряването на типа на фискални устройства или одобряването на интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност;
3. прекратява регистрацията на лицето, извършващо сервизно обслужване - при системни нарушения на чл. 185. 

VІ. По Закона за данък върху застрахователните премии

Актовете за установяване на нарушенията се съставят от органите на Националната агенция за приходите, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или от упълномощено от него длъжностно лице.

Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на ЗАНН.

Чл. 20

Неподаване на декларация по чл. 14, неподаване в срок, непосочване или невярно посочване данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер

Физически лица

Глоба

От 500 до 2000

От 1000 до 4000
Юридически лица

Имуществена санкция

От 500 до 2000

От 1000 до 4000

Чл. 21

Непосочване на данъка в застрахователния договор съгласно изискванията на чл. 10, ал. 2

Застраховател

Имуществена санкция

От 500 до 2000

От 1000 до 4000

VІI. По Закона за местните данъци и такси

Актовете за установяване на нарушенията се съставят от служителите на общинската администрация, а наказателните постановления се издават от кмета на общината или от упълномощено от него длъжностно лице.

Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на ЗАНН.

Чл. 123,
ал. 1

Неподаване на декларация по чл.14, неподаването и в срок, както и непосочване или невярно посочване на данни или обстоятелства, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък, ако не е предвидено по-тежко наказание

Физически лица

Глоба

От 10 до 400

-

Юридически лица и едноличните търговци

Имуществена санкция

От 500 до 3000

-

Чл. 123, ал. 3

Деклариране на неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване или освобождаване от такса

Физически лица

Глоба

От 50 до 200

-

Юридически лица и едноличните търговци

Имуществена санкция

От 100 до 500

-

Чл. 124, ал. 1

Неподаване на декларация по чл. 32, неподаването и в срок, недеклариране или невярно деклариране на получено по наследство имущество

Наследник, заветник или техен законен представител

Глоба

От 10 до 500

-

Чл. 124, ал. 3

Нарушение по чл.41

Виновните лица

Глоба

От 20 до 200

-

Чл. 125

Укриване на част от цената при получаване на имущества по дарение или по възмезден начин

Страните

Глоба

Двойния размер на дължимия данък върху укритата част

-

 

 

Чл. 126а, ал. 1

Неподаване на декларация по чл. 61н или неподаване в срок

Виновните лица

Глоба

До 500, ако не подлежи на по-тежко наказание.

 

Чл. 126а, ал. 2

Непосочване или невярно посочване на данни или обстоятелства в декларацията по чл. 61н, водещи до определяне на патентен данък в по-малък размер или до освобождаване от патентен данък

Виновните лица

Глоба

До 1000, ако не подлежи на по-тежко наказание.

 

Чл. 127

Неспазване на разпоредби по ЗМДТ извън случаите по чл. 123, 124 и 125 (не се смята за административно нарушение неплащането в срок на данъците и таксите по този закон)

Физически лица

Глоба

От 20 до 200

-

Юридически лица и едноличните търговци

имуществена санкция

От 100 до 500

-

Чл. 128, ал.5 и 6

За маловажни случаи на администра­тивни нарушения по този закон, установени при извършването им

Виновните лица

Глоба

Могат да бъдат

нала­гани на местонарушението глоби в размер от 10 до 50. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за самоличността на контролния орган и на нарушителя, мяс­тото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от контролния орган и от наруши­теля, че е съгласен да плати глобата. На нару­шителя се дава препис, за да може да заплати доброволно глобата. Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, за нарушението се съставя акт за установяване на административното нарушение. Издаден фиш, глобата по който

не е платена доброволно в 7-дневен срок от датата на издаването му, се смята за

влязло в сила наказателно постановление и се предава за събиране.

 

VІIІ. По Закона за акцизите и данъчните складове  

Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на ЗАНН.

Актовете за нарушения се съставят от митническите органи, а наказателните постановления се издават от директора на Агенция „Митници” или от упълномощено от него длъжностно лице.
В случаите, когато констатират нарушения по чл. 123, ал. 1, 2 и 6, полицейските органи на Министерството на вътрешните работи съставят актовете за установяване на нарушения или фишовете по чл. 126б, като наказателните постановления се издават от директора на Агенция „Митници” или от оправомощени от него длъжностни лица.
В случаите, когато се установят нарушения по чл. 115а и 115б, органите по приходите на Националната агенция за приходите съставят актовете за установяване на нарушения, като наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или от оправомощени от него длъжностни лица.

Чл. 108

Нерегистриране по ЗАДС на лице, като е задължено да се регистрира

Виновното лице

Имуществена санкция

От 500 до 3000 и сумата на неначисления акциз за произведените акцизни стоки до датата на установяване на нарушението

 -

Чл. 108а, чл. 124

Съхраняване,

предлагане или продаване в търговски складове или обекти на тютюневи изделия в нарушение на чл. 100а

Физически лица  

Глоба

От 1000  до 3000  и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са

От 2000  до 5000 и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

От 2000  до 5000  и отнемане на стоките в полза на държавата, независимо от това чия собственост са

От 4000  до 8000 и отнемане на стоките в полза на държавата, независимо от това чия собственост са

Чл. 109, ал.1 и 2

Нарушение на разпоредбата на чл. 60

Физически лица  

Глоба

От 1000 до 3000 и сумата на неначисления акциз за произведените акцизни стоки до датата на установяване на нарушението. Всички съоръжения, използвани за извършване на нарушение по чл. 109, се отнемат в полза на държавата, независимо чия собственост са

От 2000 до 6000 и сумата на неначисления акциз за произведените акцизни стоки до датата на установяване на нарушението.

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

От 2000 до 6000 и сумата на неначисления акциз за произведените акцизни стоки до датата на установяване на нарушението . Всички съоръжения, използвани за извършване на нарушение по чл. 109, се отнемат в полза на държавата, независимо чия собственост са

От 4000 до 12000 и сумата на неначисления акциз за произведените акцизни стоки до датата на установяване на нарушението

Чл. 109, ал.3 и 4

Смесване на биогорива с течни горива от нефтен произход извън данъчен склад, за които не е бил платен акциз изцяло или частично

Физически лица  

Глоба

От 10 000 до 25 000 и сумата на неначисления акциз за произведените акцизни стоки до датата на установяване на нарушението.
Всички съоръжения, използвани за извършване на нарушение по чл. 109, се отнемат в полза на държавата, независимо чия собственост са

От 20 000 до 50 000 и сумата на неначисления акциз за произведените акцизни стоки до датата на установяване на нарушението.

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

От 25 000 до 50 000 и сумата на неначисления акциз за произведените акцизни стоки до датата на установяване на нарушението . Всички съоръжения, използвани за извършване на нарушение по чл. 109, се отнемат в полза на държавата, независимо чия собственост са

От 50 000 до 100 000 и сумата на неначисления акциз за произведените акцизни стоки до датата на установяване на нарушението

Чл. 109а

Нарушаване разпоредбата на чл. 91а

Физически лица  

Глоба

От 500 до 2000

От 1000 до 4000

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

От 1000 до 3000

От 2000 до 6000

чл. 110,
ал. 1 и 3

Невнасяне на дължимия

акциз в срока по чл. 44 или неподаване акцизна декларация в срока по чл. 87

Физически лица  

Глоба

От 500 до 1500 От 1000 до 3000

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

От 500 до 2500 От 1000 до 5000

Чл. 110,
ал. 2

Непредоставяне в срок на информация по чл. 88а

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

От 500 до 2500 и отнемане на удостоверението за регистрация за независима малка пивоварна. -

Чл. 110,
ал. 5

Непредставяне рекапитулативна декларация или непредставяне отчета по чл. 28а в установения срок от лице, получило удостоверение за освободен от акциз краен потребител

Виновните лица

Имуществена санкция

От 500 до 2500 От 1000 до 5000

Чл. 111,
ал. 1 и 4 

Неспазване на срока за уведомяване при промяна в обстоятелствата , при които е издаден лицензът за управление на данъчния склад или удостоверението за регистрация по този закон

Виновните лица Имуществена санкция От 500 до 2500 От 1000 до 5000

Чл. 111,
ал. 2  и 4

Неспазване разпоредбата на чл. 65, ал. 6 

Виновните лица Имуществена санкция От 500 до 2500 От 1000 до 5000

Чл. 112,
ал. 1 и 2

Неначисляване на акциз

Виновните лица Имуществена санкция Двоен размер на неначисления акциз, но не по-малко от 500 Двоен размер на неначисления акциз, но не по-малко от 1000

Чл. 112,
ал. 3

Начисляване на акциза в периода, следващ периода, през който акцизът е следвало да бъде начислен

Виновните лица Имуществена санкция 25 на сто от акциза, но не по-малко от 200

-

Чл. 112,
ал. 4

Начисляване на акциза в период, следващ периода по ал. 3

Виновните лица Имуществена санкция 50 на сто от акциза, но не по-малко от 400

-

Чл. 112а

Неиздаване опростен придружителен документ

Виновните лица Глоба, съответно имуществена санкция 100 300

Чл. 113

Неотразяване на издаден или получен данъчен документ или придружителен административен документ/електронен административен документ в счетоводството си или в регистъра "Дневник за стоковите наличности", или в акцизната декларация за съответния данъчен период, или използва в счетоводството си документи с невярно съдържание, подправени или неистински документи, водещи до определяне на дължимия акциз в по-малък размер или на акциза за възстановяване в по-голям размер

Виновните лица Имуществена санкция От 200 до 10 000 От 500 до 20 000

Чл. 114

Нарушение на разпоредбата на  чл. 103а, ал. 1, 2, 4,5 и 7

Виновните лица Имуществена санкция От 5000 до 10 000

В случаите, когато митническите органи констатират, че средството за измерване и контрол не е пломбирано, липсват знаци или пломбите или знаците за удостоверяване на резултатите от метрологичен контрол върху средството за измерване и контрол са с нарушена цялост и/или с изтекъл срок на валидност, санкцията не се налага, ако лицето е уведомило митническите органи по реда и начина, определени с наредбата по чл. 103а.

 

От 10 000 до 50 000

Чл. 114а и чл. 124

Разтоварване на място, различно от посоченото в чл. 91б

Виновните лица Имуществена санкция Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 4000 и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 6000 и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са

Чл. 115 и чл. 124

Нарушение на разпоредбата на чл. 92

Виновните лица Имуществена санкция От 2000 до 5000 и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са От 4000 до 10 000 и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са

Чл. 115а

Лице вложител, което наруши разпоредбата на чл. 92а

Физически лица  

Глоба

От 1000 до 5000 От 2000 до 10000

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

От 3000 до 7000 От 6000 до 14000

Чл. 115б

Лице вложител, което не подаде информация по чл. 47а, ал. 1, не я подаде в срок, не посочи или невярно посочи данните по чл. 47а, ал. 2

Физически лица  

Глоба

От 1000 до 5000 От 2000 до 10000
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 3000 до 7000 От 6000 до 14000

Чл. 116 и чл. 124

Нарушение на разпоредбата на чл. 93

Виновните лица Имуществена санкция От 5000 до 10 000 и отнемане на стоките в полза на държавата, независимо от това чия собственост са От 10 000 до 50 000 и отнемане на стоките в полза на държавата, независимо от това чия собственост са

Чл. 117 и чл. 124

Нарушение на разпоредбата на чл.94а

Физически лица Глоба От 100 до 500 и отнемане на стоките в полза на държавата, независимо от това чия собственост са От 200 до 1000 и отнемане на стоките в полза на държавата, независимо от това чия собственост са
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 5000 до 10 000 и отнемане на стоките в полза на държавата От 10000 до 50 000 и отнемане на стоките в полза на държавата

Чл. 118 и чл. 124

Нарушение на разпоредбата на чл. 95

Физически лица Глоба От 1000 до 3000 и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са От 2000 до 6000 и отнемане на стоките в полза на държавата,независимо от това чия собственост са
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 3000 до 10 000 и отнемане на стоките в полза на държавата,независимо от това чия собственост са От 6000 до 20 000 и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са

Чл. 119

Нарушение на разпоредбата на чл. 96, чл. 97 и чл. 98

Физически лица Глоба От 100 до 300 От 200 до 600
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 3000
до 10 000
От 6000
до 20 000

Чл. 120,
ал. 1,
чл. 124

Нарушение на разпоредбата на чл. 99, ал. 1 ,т.1 и 2

Виновните лица Имуществена санкция От 5000 до 10 000 и отнемане на стоките в полза на държавата, независимо от това чия собственост са От 10 000 до 20 000 и отнемане на стоките в полза на държавата, независимо от това чия собственост са

Чл. 120,
ал. 2 и 4,

чл. 124

Нарушение на разпоредбата на чл. 99, ал. 2, т. 1, 3, 5 и 6

Физически лица Глоба От 100 до 500 и отнемане на стоките в полза на държавата, независимо от това чия собственост са От 200 до 600 и отнемане на стоките в полза на държавата, независимо от това чия собственост са
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 2000 до 10 000 и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са От 6000 до 20 000 и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са

Чл. 120,

ал. 3

Нарушаване разпоредбата на чл. 99, ал. 3

Виновните лица Имуществена санкция От 2000 до 5000 От 5000 до 10 000

Чл. 121,
ал. 1 и 2, чл. 124

Нарушение на разпоредбата на чл. 64, ал. 1-4

Физически лица Глоба От 1000 до 3000 и отнемане на стоките в полза на държавата, независимо от това чия собственост са От 2000 до 6000 и отнемане на стоките в полза на държавата, независимо от това чия собственост са
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 2000 до 6000 и отнемане на стоките в полза на държавата, независимо от това чия собственост са От 4000
до 12 000 и отнемане на стоките в полза на държавата, независимо от това чия собственост са

Чл. 121,
ал. 3,
чл. 124

Облепване на акцизни стоки с неистински или подправени бандероли или с бандероли с изтекъл срок на валидност от лица, които произвеждат или внасят акцизни стоки

Виновните лица Имуществена санкция Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 5000 и отнемане на стоките в полза на държавата, независимо от това чия собственост са Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 10 000 и отнемане на стоките в полза на държавата, независимо от това чия собственост са

Чл. 121,
ал. 4

Нарушаване на реда или начина за въвеждане на бандероли

Виновните лица Имуществена санкция 2000 4000

Чл. 121, ал. 5, чл.124

Поставяне, съхраняване, пренасяне или превозване на употребявани акцизни бандероли в нарушение на изискванията на този закон и на нормативните актове по прилагането му

Физически лица Глоба От 1000 до 3000 и отнемане на стоките в полза на държавата, независимо от това чия собственост са -
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 2000 до 6000 и отнемане на стоките в полза на държавата, независимо от това чия собственост са -

Чл. 122,
чл. 124

Нарушение на разпоредбата на чл. 101

Физически лица Глоба От 100 до 300 и отнемане на стоките в полза на държавата, независимо от това чия собственост са От 200 до 600 и отнемане на стоките в полза на държавата, независимо от това чия собственост са
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 3000 до 10000 и отнемане на стоките в полза на държавата, независимо от това чия собственост са От 6000 до 20 000 и отнемане на стоките в полза на държавата, независимо от това чия собственост са

Чл. 122а

Правене на опит за манипулиране или демонтиране или манипулиране, или демонтиране на техническите устройства по чл. 102, ал. 3

Физически лица Глоба В двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 В тройния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 3000
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция В двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2000 В тройния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 6000

Чл. 123,

ал. 1, 2, 3,

4 и 5,
чл. 124

Държане, предлагане, продаване, превозване или пренасяне акцизни стоки без бандерол, когато такъв е задължителен, или акцизни стоки, облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност, с изключение на акцизни стоки, необлепени сбандерол, поставени под режим отложено плащане на акциз. Ако юридическото лице или едноличния търговец, който държи, предлага, продава или превозва акцизни стоки, установи при получаване на доставката наличието на акцизни стоки без бандерол, когато такъв е задължителен, облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност или с бандерол, който не отговаря на изискванията на чл. 64, ал. 4, изготвя незабавно опис на стоките по образец, утвърден от министъра на финансите, и писмено уведомява в тридневен срок, считано от датата на приемането или получаването на стоката, компетентното митническо учреждение по местонахождението на обекта, като в този случай имуществена санкция не му се налага. Ако собственикът не може да се открие санкциите се налагат на лицето, което държи на склад или превозва акцизни стоки без бандерол когато такъв е задължителен, или облепени с неистински или подправен бандерол или бандерол с изтекъл срок на валидност

Физически лица Глоба Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 и отнемане на стоките в полза на държавата, независимо от това чия собственост са Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2000 и отнемане на стоките в полза на държавата, независимо от това чия собственост са
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2000 и отнемане на стоките в полза на държавата, независимо от това чия собственост са Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 4000 и отнемане на стоките в полза на държавата, независимо от това чия собственост са

Чл. 123,
ал. 6, 7, чл. 124

Държане, пренасяне, превозване, предлагане или продаване на алкохолни напитки и тютюневи изделия, облепени с бандерол DUTY FREE, съответно с надпис, който задължително съдържа думите DUTY FREE. Не се прилага, когато акцизните стоки са под митнически надзор по смисъла на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността във връзка с получено направление или са извършени митническите формалности за получаване на направление, или са под режим отложено плащане на акциз, или попадат под нормативно определените количествени прагове, или се държат, предлагат и продават в търговските обекти, лицензирани за безмитна търговия, или когато за акцизните стоки е заплатен дължимият акциз

Физически лица  Глоба Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2000 и отнемане на стоките в полза на държавата, независимо от това чия собственост са Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 6000 и отнемане на стоките в полза на държавата, независимо от това чия собственост са
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 4000 и отнемане на стоките в полза на държавата, независимо от това чия собственост са Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 6000 и отнемане на стоките в полза на държавата, независимо от това чия собственост са

Чл. 123,
ал. 8

Установяване на тютюневи изделия без бандерол или облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност или с бандерол съответно с надпис по ал. 6, в автомати за продажба на тютюневи изделия

Физическото лице, получило разрешение за търговия с тютюневи изделия от тези автомати съгласно българското законодателство Глоба Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2000
Юридическото лице или едноличен търговец, получило разрешение за търговия с тютюневи изделия от тези автомати съгласно българското законодателство Имуществена санкция Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2000 и отнемане на стоките в полза на държавата, независимо от това чия собственост са Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 4000 и отнемане на стоките в полза на държавата, независимо от това чия собственост са

Чл. 123а

Избягване пълното или частичното заплащане или обезпечаване на дължимия по този закон акциз

Физически лица нетърговци Глоба Двойния размер на избегнатия акциз, но не по-малко от 1000 Тройния размер на избегнатия акциз, но не по-малко от 2000
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция Двойния размер на избегнатия акциз, но не по-малко от 2000 Тройния размер на избегнатия акциз, но не по-малко от 4000

Чл. 123б, ал. 1, чл. 124

За количествата установени липси на отпадъците по чл. 12, ал. 4 и при неизпълнение на задължението по чл. 12, ал. 4

Физически лица Глоба Двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000; дължи се и акциз по ставката, определена в чл. 38 Двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2000; дължи се и акциз по ставката, определена в чл. 38
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция Двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2000; дължи се и акциз по ставката, определена в чл. 38 Двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 4000; дължи се и акциз по ставката, определена в чл. 38

Чл. 123б, ал. 2 и 3

Държане, предлагане, продаване, превозване или пренасяне на отпадъци по чл. 12, ал. 4 ; не се прилага, когато отпадъци по чл. 12, ал. 4 са под митнически надзор по смисъла на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността във връзка с получено направление или са извършени митническите

формалности за получаване на направление, или са под режим отложено плащане на акциз, или се

държат или транспортират от лицата по чл. 12, ал. 4, т. 1 и ал. 5

Физически лица Глоба От 200 до 1000 От 400 до 2000
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 500 до 2000 и отнемане на стоките в полза на държавата, независимо от това чия собственост са От 1000 до 4000 и отнемане на стоките в полза на държавата, независимо от това чия собственост са

Чл. 124, ал. 2

Извършване на нарушение по този закон

Виновните лица   Средствата - собственост на нарушителя, послужили за извършване на нарушение по този закон, се отнемат в полза на държавата, освен ако стойността им явно не съответства на тежестта на нарушението -

Чл. 124а, чл. 124б, чл. 124в

При извършване на нарушение в  случаите по чл. 108, 108а, 109, 114, 114а, 115, 117, 120, 121, 122, чл. 123, ал. 1, 2 и 6, чл. 123а и чл. 126

Виновните лица  

Лицето се лишава и от право да упражнява определена дейност или дейности в обекта или обектите, където е установено нарушението за срок един месец; прилага и принудителна административна мярка запечатване на обекта или обектите, където е установено нарушението, за срок един месец Наказанието не се налага в случаите, когато е сключено споразумение за прекратяване на административно-наказателното производство по реда на чл. 107з; налага се и принудителна административна мярка запечатване на обекта или обектите, където е установено нарушението, като се забранява и достъпът до обекта или обектите на нарушителя, а наличните стоки, с изключение на тези, които са предмет на нарушение, се отстраняват от лицето или от упълномощено от него лице в срок, определен от органа, наложил принудителната административна мярка. Когато отстраняването е свързано със значителни затруднения и/или със значител­ни разходи, органът, постановил мярката по чл. 124б, ал. 1, може да разпореди оставяне на стоките в обекта или обектите на отговор­ността на нарушителя. Разпореждането не се отнася за стоките – предмет на нарушението

Лицето се лишава и от право да упражнява определена дейност или дейности в обекта или обектите, където е установено нарушението за

срок от 2 до 6 месеца; прилага и принудителна административна мярка запечатване на обекта или обектите, където е установено нарушението, за срок от 2 до 6 месеца Наказанието не се

налага в случаите, когато е сключено споразумение за прекратяване на

административно-наказателното производство по реда на чл. 107з; налага се и принудителна

административна мярка запечатване на обекта или обектите, където е установено нарушението, като се забранява и достъпът до обекта или обектите на нарушителя, а наличните стоки, с изключение на тези, които са предмет на нарушение, се отстраняват от лицето или от упълномощено от него лице в срок, определен от органа, наложил принудителната административна мярка. Когато отстраняването е свързано със значителни затруднения и/или със значител­ни разходи, органът, постановил мярката по чл. 124б, ал. 1, може да разпореди оставяне на стоките в обекта или обектите на отговор­ността на нарушителя. Разпореждането не се отнася за стоките – предмет на нарушението

Чл. 125

Получаване на енергийни продукти и употребяването им за цели, различни от указаните в удостоверението за освобождаване от акциз и не е заплатил дължимия за стоките акциз по реда на този закон

Освободен от акциз краен потребител; земеделски производител Имуществена санкция Двоен размер на акциза, дължим за моторни горива от съответния вид но не по-малко от 5000 Двоен размер на акциза, дължим за моторни горива от съответния вид но не по-малко от 10000 и отнемане на удостоверението, както и заплащане на акциза на наличните количества към момента на отнемане на удостоверението

Чл. 126, чл. 124

Предлагане, продаване или превозване на акцизни стоки без данъчен документ по този закон или фактура, или митническа декларация, или придружителен административендокумент/електронен административен документ или документ на хартиен носител, когато компютърната система не работи, или друг документ удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза

Физически лица нетърговци Глоба Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 и отнемане на стоките в полза на държавата, независимо от това чия собственост са Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2000 и отнемане на стоките в полза на държавата, независимо от това чия собственост са
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 и отнемане на стоките в полза на държавата, независимо от това чия собственост са Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2000 и отнемане на стоките в полза на държавата, независимо от това чия собственост са

Чл. 126а

За всяко нарушение на разпоредбите на този закон и на нормативните актове по прилагането му, установено от митническите органи, ако не е предвидено друго , както и неоказване съдействие или възпрепятстване на митническите органи при упражняването на правомощията им, както и в случаите когато лице, което е длъжно по този закон да предостави на тези органи стоки, документи и сведения, но откаже това

Физически лица нетърговци Глоба От 200 до 1000

 

Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 500 до 2000

 

Чл. 126б

За маловажни случаи на нарушения

по чл. 118, 122 и 123,126 и 126а установени при извършването им. Маловажни случаи са тези, при които двойният размер на акциза за стоките - предмет на нарушението, не надвишава 50 лв.

Виновните лица Глоби с фиш от митническите органи В размерите, установени в чл. 39, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания

 

Чл. 127

Неиздаване в 7-дневен срок на удостоверение за наличие или липса на задължения по този закон

Митнически орган Глоба До 250 До 500

Предстоящи учебни семинари

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

24 – 26 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Валентина Василева, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия ни семинар на дати  22 - 23 февруари 2018 г., Конферентна зала "Европа"

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Промените в ДОПК

31 януари – 2 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар в дните 22 - 23 февруари 2018 г., Конферентна зала "Европа"

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

14 - 16 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същите семинари през месец февруари и март:
1. 20 - 22 февруари 2018 г., Конферентна зала "Европа"
2. 21 - 23 март 2018 г.,
Конферентна зала "Америка"

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

20 - 22 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство

22 - 23 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Лорета Цветкова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Практически въпроси по социално осигуряване и трудови отношения за 2018 г. Защитата на личните данни на работниците и служителите

21 - 23 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Катя Кашъмова, Елка Атанасова, Марио Първанов, Теодора Дичева, Доц. д-р Андрей Александров,
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Практически въпроси по прилагане на закона за обществените поръчки. Добри и лоши практики.

28 – 30 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветан Стоевски, Елена Димова, Александър Александров
Цена с ДДС: 318.00 лв.

Актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2018 г.

12 - 22 април 2018 г.
ВИЕТНАМ
Лектор: Валентина Василева,
Цена: 4 550.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

23 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 108.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

26 януари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 120.00 лв.

Промени и актуални въпроси по данъка върху добавената стойност за 2018 г.

16 февруари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Валентина Василева
Цена: 120.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2018 г.

19 февруари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Димитър Войнов, Лорета Цветкова
Цена: 120.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2018 г.

20 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Теодора Дичева
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2018 г.

23 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Цветана Янкова, Лорета Цветкова
Цена: 108.00 лв.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

- правни основания
- анализ на съдебната практика
- въпроси и отговори

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017

Книга-годишник + CD
Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Новото данъчно законодателство през 2018 г.

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Трудови отношения 2018

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Счетоводство - 2018 г.

Девети по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит

Социално осигуряване - 2018

Двадесет и второ издание на книгата-годишник!

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Изчерпателен коментар на правната уредба и анализ на съдебната практика