Знание за Вас
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

Агенция по вписванията - Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията

Приета с ПМС № 243 от 14.11.2005 г., Обн. ДВ. бр. 94 от 25.11.2005 г., изм. ДВ. бр. 105 от 22.12.2006 г., изм. ДВ. бр. 65 от 22.07.2008 г., изм. ДВ. бр. 39 от 26.05.2009 г., изм. ДВ. бр. 77 от 29.09.2009 г., изм. ДВ. бр. 104 от 27.12.2011 г., изм. ДВ. бр. 27 от 15.03.2013 г.

Раздел I.
Такси, събирани за действия и услуги по Правилника за вписванията

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) (1) За удостоверяване на преписи от актове, налични в книгите на службата по вписванията, се събира съответната нотариална такса по Тарифата за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност.
(2) За издаване на незаверен препис от вписан акт от книгите на службата по вписванията се събира такса 5 лв. за първа страница и по 0,5 лв. за всяка следваща страница.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) За вписване на подлежащи на вписване актове и документи се събира такса върху цената, по която е таксуван актът или документът, или върху цената на иска в размер 0,1 на сто, но не по-малко от 10 лв.

Чл. 3. За отбелязвания и заличавания, както и за подновяване на вписвания и отбелязвания се събира половината от таксата по чл. 2.

Чл. 4. За вписване на особен залог и на допълнителни обстоятелства се събира съответната такса по Тарифата за държавните такси, събирани от Централния регистър на особените залози по Закона за особените залози.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) За вписване на откази от вещни права върху недвижими имоти и за вписване на възбрани се събира такса 15 лв.

Чл. 6. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., изм., бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) (1) За устни справки, предоставени присъствено в службата по вписванията, се събират следните такси:
1. за устна справка по лице или по имот - персонална или имотна партида - 3 лв.;
2. за разпечатка към извършена устна справка - таксата по т. 1 и 2 лв. за първа страница и по 0,5 лв. за всяка следваща страница.
(2) За неприсъствена справка, предавана чрез отдалечен достъп до Информационната система по чл. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър, се събира такса 1 лв.

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) (1) За издаване на удостоверение за един имот, за едно лице или за определени лица в съсобственост за период до 10 години се събират следните такси:
1. за издаване в срок до 7 работни дни - 10 лв.;
2. за издаване в срок до 3 работни дни - 20 лв.;
3. за издаване в срок до 8 работни часа - 50 лв.
(2) При неспазване на сроковете по ал. 1 таксата е в размер 10 лв.
(3) Когато удостоверението се изисква за период, по-голям от 10 години, таксата се събира с увеличение 30 на сто.
(4) Когато с едно заявление се иска удостоверение за повече от едно лице, освен при съсобственост, или за повече от един имот, издават се отделни удостоверения, за всяко от които се събира съответната такса по ал. 1.
(5) Когато се иска удостоверение за поземлен имот, върху който са изградени повече от един обект с отделни кадастрални идентификатори, за всеки отделен обект са издава удостоверение, за което се събира съответната такса по ал. 1.
(6) Когато се иска удостоверение за поземлен имот, върху който са изградени повече от един обект без кадастрални идентификатори, но които принадлежат на различни собственици, за всеки отделен обект са издава удостоверение, за което се събира съответната такса по ал. 1, независимо от броя на съсобствениците.

Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) Когато държавната такса е заплатена по електронен път, в службата по вписванията се представя заверен препис от електронния документ, възпроизведен на хартиен носител като препис, заверен от страна по акта, от нотариус или от банката, получила или извършила плащането.

Раздел II.
Такси, събирани за действия и услуги по Закона за регистър БУЛСТАТ

Чл. 8. (1) За вписване на нов субект се събират такси, както следва:

1. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.)

 

2. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.)

 

3. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.)

 

4. фондация, сдружение

40 лв.;

5. политическа партия

60 лв.;

6. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.)

 

7. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.)

 

8. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.)

 

9. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.)

 

10. религиозна организация

60 лв.;

11. чуждестранно юридическо лице

40 лв.;

12. дружество по Закона за задълженията и договорите и осигурителна каса по чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване

15 лв.;

13. чуждестранно представителство (на международна организация, на чуждестранно радио/телевизия, на чуждестранна агенция по печата, на чуждестранна авиокомпания, дипломатическо представителство, консулско представителство)

60 лв.;

14. търговско представителство

70 лв.;

15. юридическо лице, създадено с нормативен или с административен акт

30 лв.;

16. поделение на юридическо лице, създадено с нормативен или административен акт

15 лв.;

17. субект по чл. 3, ал. 1, т. 9 - 11 от Закона за регистър БУЛСТАТ

15 лв.;

18. пенсионен фонд

60 лв.;

19. клон на юридическо лице с нестопанска цел

15 лв.;

20. друг субект, невключен в т. 1 - 19

15 лв.

 

 

(2) Таксите по ал. 1 включват издаването на регистрационно удостоверение и на карта за идентификация.

Чл. 9. (1) За вписване на промени в обстоятелствата, които налагат издаването на нова карта за идентификация, се събират такси, както следва:

1. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.)

 

2. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.)

 

3. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.)

 

4. фондация; сдружение

30 лв.;

5. политическа партия

35 лв.;

6. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.)

 

7. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.)

 

8. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.)

 

9. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.)

 

10. религиозна организация

35 лв.;

11. чуждестранно юридическо лице

30 лв.;

12. дружество по Закона за задълженията и договорите и осигурителна каса по чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване

15 лв.;

13. чуждестранно представителство (на международна организация; на чуждестранно радио/телевизия; на чуждестранна агенция по печата; на чуждестранна авиокомпания; дипломатическо представителство; консулско представителство)

35 лв.;

14. търговско представителство

40 лв.;

15. юридическо лице, създадено с нормативен или с административен акт

20 лв.;

16. поделение на юридическо лице, създадено с нормативен или с административен акт

15 лв.;

17. субект по чл. 3, ал. 1, т. 9 - 11 от Закона за регистър БУЛСТАТ

15 лв.;

18. пенсионен фонд

35 лв.;

19. клон на юридическо лице с нестопанска цел

15 лв.;

20. друг субект, невключен в т. 1 - 19

15 лв.


(2) Таксите по ал. 1 включват издаването на регистрационно удостоверение и на карта за идентификация.

Чл. 10. За вписване на промени в обстоятелствата, които не налагат издаването на нова карта за идентификация, се събира такса 10 лв.

Чл. 11. За издаване на оригинал, копие или дубликат на карта за идентификация се събира такса 15 лв.

Чл. 12. За издаване на копие или дубликат на регистрационно удостоверение се събира такса 2 лв.

Чл. 13. За издаване на удостоверение за вписани обстоятелства (характеристики) се събират такси, както следва:
1. за удостоверение по приложение № 1:
а) за първа страница 5 лв.;
б) за всяка следваща страница 2 лв.;
2. за удостоверение по приложение № 2:
а) за първа страница 8 лв.;
б) за всяка следваща страница 2 лв.;
3. за удостоверение по приложение № 3 - 2 лв.

Чл. 14. За извличане, обработка и предоставяне на данни от Националната база данни на регистър БУЛСТАТ за всички субекти по актуално състояние във файлове с определена стандартна структура се събира такса 5000 лв.

Чл. 15. За актуализиране на информацията по чл. 14 се събира такса 0,10 лв. за всеки субект.

Чл. 16. (1) За търсене и предоставяне на справки от регистър БУЛСТАТ за повече от един субект се събират такси, както следва:

1. за всеки критерий за търсене

1 лв.;

2. за всеки субект, отговарящ на

 

критериите на търсене

0,10 лв.;

3. за всяка характеристика на

 

субект, отговарящ на критериите

 

на търсене

0,20 лв.

 

 

Таксата се определя по формулата:

Т = (Кт x 1 + Бс x (0,10 + Хс x 0,20)) x Кб,

където:
Кт е броят на критериите за търсене;
Бс - броят на субектите, отговарящи на критериите на търсене;
Хс - броят на характеристиките на субект, отговарящ на критериите на търсене;
Кб - коефициентът, определен от броя на субектите, отговарящи на критериите на търсене, определен съгласно таблицата:

Брой субекти, отговарящи на критериите на търсене

Коефициент

От 0 до 50

1,5

От 51 до 100

1

От 101 до 500

0,3

От 501 до 1000

0,25

От 1001 до 3000

0,2

От 3001 до 5000

0,13

От 5001 до 10 000

0,08

От 10 001 до 20 000

0,04

Над 20 001

0,03

(2) Минималният предплатен лимит за използване на услугите по електронен път е 10 лв. Клиентът ползва услугите до изчерпване на лимита.

Раздел IIа
Такси, събирани по Закона за търговския регистър (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.)

Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) По заявление за вписване на обстоятелства в търговския регистър се събират такси, както следва:

1. на едноличен търговец

35 лв.;

2. на събирателно дружество; на командитно дружество

130 лв.;

3. на дружество с ограничена отговорност; на еднолично дружество с ограничена отговорност

160 лв.;

4. на акционерно дружество; на еднолично акционерно дружество

460 лв.;

5. на командитно дружество с акции

460 лв.;

6. на акционерно дружество за извършване на банкова и застрахователна дейност

1700 лв.;

7. (отм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.)

 

8. на клон на чуждестранен търговец

430 лв.;

9. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) на европейско обединение по икономически интереси и на поделение в Република България на европейско обединение по икономически интереси

130 лв.

10. (отм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.)

 

11. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) на европейско дружество

460 лв.

12. (отм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.)

 

13. на залог или запор на дружествен дял

50 лв.;

14. на залог на търговско предприятие

100 лв.;

15. на прехвърляне на предприятие на едноличен търговец

30 лв.;

16. на прехвърляне на предприятие във всички останали случаи

100 лв.;

17. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) на преобразуване на търговско дружество, включително на европейско дружество със седалище в Република България в акционерно дружество със седалище в Република България и на търговски дружества с участие на дружества от държави - членки на Европейския съюз, или от други държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, когато приемащото или новоучреденото дружество е със седалище в Република България

230 лв.;

18. (отм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.)

 

19. (отм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.)

 

20. на други обстоятелства, подлежащи на вписване за първи път

50 лв.

 

 

(2) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) По заявление за вписване на обстоятелства в търговския регистър, подадено по електронен път, се събират такси, както следва:

1. на едноличен търговец

15 лв.;

2. на събирателно дружество и на командитно дружество

60 лв.;

3. на дружество с ограничена отговорност и на еднолично дружество с ограничена отговорност

80 лв.;

4. на акционерно дружество и на еднолично акционерно дружество

230 лв.;

5. на командитно дружество с акции

230 лв.;

6. на акционерно дружество за извършване на банкова и застрахователна дейност

850 лв.;

7. (отм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.)

 

8. на клон на чуждестранен търговец

215 лв.;

9. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) на европейско обединение по икономически интереси и на поделение в Република България на европейско обединение по икономически интереси

60 лв.;

10. (отм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.)

 

11. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) на европейско дружество

230 лв.;

12. (отм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.)

 

13. на залог или запор на дружествен дял

25 лв.;

14. на залог на търговско предприятие

50 лв.;

15. на прехвърляне на предприятие на едноличен търговец

15 лв.;

16. на прехвърляне на предприятие във всички останали случаи

50 лв.;

17. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) на преобразуване на търговско дружество, включително на европейско дружество със седалище в Република България в акционерно дружество със седалище в Република България и на търговски дружества с участие на дружества от държави - членки на Европейския съюз, или от други държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, когато приемащото или новоучреденото дружество е със седалище в Република България

115 лв.;

18. (отм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.)

 

19. (отм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.)

 

20. на други обстоятелства, подлежащи на вписване за първи път

25 лв.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) По заявление за промяна на вписани обстоятелства в търговския регистър се събират такси, както следва:
1. на капитала на търговско дружество - 60 лв.;
2. на други обстоятелства - 30 лв.;
3. (нова - ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., отм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.)
4. (нова - ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., отм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.)
5. (нова - ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., отм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.)
6. (нова - ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., отм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) По заявление за промяна на вписани обстоятелства в търговския регистър, подадено по електронен път, се събират такси, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) на капитала на търговско дружество - 30 лв.;
2. (изм. - ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) на други обстоятелства - 15 лв.;
3. (нова - ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., отм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.)
4. (нова - ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., отм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.)
5. (нова - ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., отм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.)
6. (нова - ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., отм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) По заявление за издаване на удостоверение за законосъобразност се събира такса в размер 230 лв.
(6) (Нова - ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) По заявление за издаване на удостоверение за законосъобразност, подадено по електронен път, се събира такса в размер 115 лв.

Чл. 16б. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) (1) По заявление за обявяване на актове в търговския регистър се събира такса в размер 50 лв.
(2) По заявление за обявяване на актове в търговския регистър, подадено по електронен път, се събира такса в размер 25 лв.

Чл. 16в. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) (1) По заявление за запазване на фирма се събира такса в размер 50 лв.
(2) По заявление за запазване на фирма, подадено по електронен път, се събира такса в размер 25 лв.

Чл. 16г. (1) (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г., предишен текст на чл. 16г, изм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) За издаване на удостоверение или на заверено копие на хартиен носител от електронен образ на заявление или приложения към него, както и за извършване на писмена справка, се заплаща такса в размер 5 лв. за първа страница и по 2 лв. за всяка следваща страница.
(2) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) За предоставяне на оригинални електронни документи по ал. 1 се събира такса в размер 2,50 лв. за първа страница и по 1,50 лв. за всяка следваща страница.

Чл. 16д. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) За предоставяне на цялата база данни от търговския регистър и за актуализация на обстоятелствата в нея се събира годишна такса в размер 30 000 лв.

Чл. 16е. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.) (1) По реда на чл. 16, ал. 1 се събира такса за предоставяне на специализирани услуги чрез автоматизиран достъп до търговския регистър със следните функционалности:
1. търсене по определени характеристики за вписани обстоятелства и/или обявени актове за определен търговец или клон на чуждестранен търговец;
2. визуализиране на партидите и:
а) с подредба по азбучен ред на всички вписани търговци и клонове на чуждестранни търговци по фирми;
б) с подредба по правна форма на всички вписани търговци и клонове на чуждестранни търговци;
в) с възможност за бърз достъп до партидата на всеки търговец или клон на чуждестранен търговец по първа буква или цифра от фирмата;
г) други подредби, утвърдени от изпълнителния директор на агенцията.
(2) Минималният предплатен лимит за използване на услуга по ал. 1 е в размер 100 лв.
(3) За абонамент за автоматизирано подаване на информация за вписани обстоятелства, заличени вписвания и обявени актове по фирменото дело на определен търговец се събира такса в размер 0,40 лв. за всяко вписване, заличаване и обявяване.

Раздел II. "б"
Такси, събирани по Семейния кодекс (Нов - ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 01.10.2009 г.)

Чл. 16ж. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 01.10.2009 г.) (1) За извършване на устни справки, предоставени присъствено в службата по регистрация, се събират следните такси:
1. за устна справка по лице или по акт за сключен граждански брак - 3 лв.;
2. за разпечатка към извършена устна справка по т. 1 - 2 лв. за първа страница и по 0,5 лв. - за всяка следваща.
(2) За неприсъствена справка, предавана чрез отдалечен достъп до централния електронен регистър по чл. 19, ал. 1 от Семейния кодекс, се събира такса 1 лв.

Чл. 16з. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 01.10.2009 г.) (1) За издаване на удостоверение за регистрирания режим на имуществените отношения, избран от съпрузите, се събира такса 10 лв. за първа страница и по 2 лв. за всяка следваща.
(2) Когато с едно заявление се иска удостоверение за регистрирания режим на имуществените отношения на повече от едно лице или по повече от един акт за сключен граждански брак, се издават отделни удостоверения, за всяко от които се събира таксата по ал. 1.

Чл. 16и. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 01.10.2009 г.) Когато държавната такса е заплатена по електронен път, в службата по регистрация се представя заверено копие от електронния документ, възпроизведен на хартиен носител, заверен от заявителя."

Раздел III.
Плащане

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 01.10.2009 г.) Таксите по раздели I, II, IIа и ІІб постъпват по бюджета на Агенцията по вписванията.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф единствен. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 01.10.2009 г.) Тарифата се одобрява на основание чл. 4, букви "в" и "о" от Закона за държавните такси, чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за регистър БУЛСТАТ, чл. 12, ал. 1 от Закона за търговския регистър и чл. 19, ал. 4 от Семейния кодекс.

ИЗМЕНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 326 ОТ 7 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2005 Г.
(Обн. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.)

§ 9. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2007 г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 166 ОТ 9 ЮЛИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2005 Г.
(Обн. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)

§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 ОТ 12 МАЙ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
(Обн. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.)

§ 4. По висящите производства, по които са събрани такси по Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, не се довнасят такси.


§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2009 г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 223 ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
(Обн. - ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 01.10.2009 г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2009 г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 363 ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА
(Обн. - ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2012 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65 ОТ 8 МАРТ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2005 Г.
(Обн. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.)

§ 4. Събраните до влизането в сила на постановлението такси по висящи производства не подлежат на връщане.


§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 13, т. 1

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

 

 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

 

Службата по вписванията - гр. ........................................................,

към Агенцията по вписванията удостоверява, че в регистър БУЛСТАТ за:

...............................................................................................................

са вписани следните обстоятелства (данните са по последен документ):

1. Единен идентификационен код: ...................................................

2. Пълно наименование:

...............................................................................................................

3. Документ за създаване/промяна:

...............................................................................................................

4. Седалище и адрес на управление:

...............................................................................................................

5. Управляващ (управляващи):

...............................................................................................................

6. Активност:

...............................................................................................................

(развиващ дейност; в производство по несъстоятелност; в несъстоятелност; в ликвидация; неактивен)

 

Настоящото удостоверение се издава на:

..............................................................................................................,

за да послужи пред: ............................................................................

 

Дата: .................

Служба по вписванията: ....................................

(име и фамилия)

(подпис и печат)

 

Приложение № 2 към чл. 13, т. 2

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

 

 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

 

Службата по вписванията - гр. ........................................................,

към Агенцията по вписванията удостоверява, че в регистър БУЛСТАТ за:

...............................................................................................................

са вписани следните обстоятелства:

1. Единен идентификационен код: ...................................................

2. Документ за създаване:

...............................................................................................................

3. Документ (документи) за промяна:

...............................................................................................................

4. Документ за прекратяване:

...............................................................................................................

5. Пълно наименование:

...............................................................................................................

6. Търговско наименование:

...............................................................................................................

(търговско на кирилица)

...............................................................................................................

(търговско на латиница)

7. Активност:

...............................................................................................................

(развиващ дейност; в производство по несъстоятелност; в несъстоятелност; в ликвидациям неактивен)

8. Срок на съществуване:

...............................................................................................................

9. Седалище и адрес на управление:

...............................................................................................................

10. Адрес за кореспонденция:

...............................................................................................................

11. Управляващ (управляващи)/представляващ (представляващи):

...............................................................................................................

12. Размер на капитала: ........................................................ хил.лв.,

брой дялове/акции: ......................................................, стойност на

1 дял/акция .................. лв.

13. Съдружници/акционери-учледители:

...............................................................................................................

14. Колективен орган на управление:

...............................................................................................................

15. Предмет на дейност/функции:

...............................................................................................................

16. Разпределение на собствеността: ........................................... %

17. Принадлежност/принципал:

...............................................................................................................

 

Настоящото удостоверение се издава на: ........................................,

за да послужи пред .............................................................................

 

Дата: .................

Служба по вписванията: ....................................

(име и фамилия)

(подпис и печат)

 

 

Приложение № 3 към чл. 13, т. 3

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

 

 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

 

Службата по вписванията - гр. ........................................................,

към Агенцията по вписванията удостоверява, че в регистър БУЛСТАТ за:

...............................................................................................................

не е вписан субект единен идентификационен код .........................

Наименование:

...............................................................................................................

 

Настоящото удостоверение се издава на: ........................................,

за да послужи пред .............................................................................

 

Дата: .................

Служба по вписванията: ....................................

(име и фамилия)

(подпис и печат)