Меню

Административнонаказателни разпоредби на счетоводното и данъчно законодателство на Р България

към 01.01.2023 година

Законова разпоредба

Нарушение

Наказателно-отговорни лица

Наказание

Вид

Размер в лева при първо нарушение

Размер в лева при повторно нарушение

І. По Закона за счетоводството

Актовете за установяване на административни нарушения се съставят от органите на Националната агенция за приходите или на Агенцията за държавна финансова инспекция.

Наказателните постановления се издават от министъра на финансите или от упълномощени от него длъжностни лица.

Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).  

Чл. 68

Нарушаване разпоредбата на чл. 9 от ръководител

Физически лица

Глоба

От 500 до 5000

Двоен размер

Юридически лица и едноличните търговци

Имуществена санкция

От 2000 до 10000

Двоен размер

Чл. 69

Нарушаване изискванията за съхраняване на счетоводна информация по глава първа, раздел III

Физически лица

Глоба

От 500 до 3500

Двоен размер

Юридически лица и едноличните търговци

Имуществена санкция

От 2000 до 7000

Двоен размер

Чл. 70

възлагане съставяне на финансови отчети в нарушение на чл. 17, ал. 1

Физически лица

Глоба

От 500 до 3000

Двоен размер

Юридически лица и едноличните търговци

Имуществена санкция

От 2000 до 5000

Двоен размер

Чл. 71

Съставяне финансов отчет от лице или счетоводно предприятие, без да отговаря на изискванията на чл. 17, ал. 1 и чл. 18(за лице) или чл. 18(за счетоводно предприятие)

Физически лица

Глоба

От 500 до 3000

Двоен размер

Юридически лица и едноличните търговци

Имуществена санкция

От 2000 до 5000

Двоен размер

Чл. 72

Несъставяне при задължение на  финансов отчет и/или годишни доклади по глава седма, раздели I – IV

Физически лица

Глоба

От 500 до 3000

Двоен размер

Юридически лица и едноличните търговци

Имуществена санкция

От 2000 до 5000

Двоен размер

Чл. 73

Несъставяне при задължение на годишни доклади за плащанията към правителствата по реда на глава седма, раздели V и VI

Физически лица

Глоба

От 1000 до 3000

Двоен размер

Юридически лица и едноличните търговци

Имуществена санкция

От 2000 до 15000

Двоен размер

Чл. 74

Непубликуване при задължение на финансов отчет

Физически лица

Глоба

От 200 до 3000

Двоен размер

Юридически лица и едноличните търговци

Имуществена санкция

от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет, но не по-малко от 200 лв.

Двоен размер

Чл. 75

Невъзлагане при задължение на извършването на независим финансов одит на регистриран одитор

Физически лица

Глоба

От 500 до 5000

Двоен размер

Юридически лица и едноличните търговци

Имуществена санкция

От 2000 до 10000

Двоен размер

Чл. 76, ал.1 и 3

Възлагане извършването на независим финансов одит на лице, упражняващо дейност като регистриран одитор, без да е регистрирано по реда на Закона за независимия финансов одит

Физически лица

Глоба

От 500 до 5000

Двоен размер

Юридически лица и едноличните търговци

Имуществена санкция

От 2000 до 10000

Двоен размер

Чл. 76, ал.2 и 3

Извършване на одит, без да е регистриран одитор по реда на Закона за независимия финансов одит

Физически лица

Глоба

От 500 до 5000

Двоен размер

Чл. 77

Неизпълнение на друго задължение, произтичащо от този закон

Физически лица

Глоба

От 200 до 1000

Двоен размер

Юридически лица и едноличните търговци

Имуществена санкция

От 300 до 2000

Двоен размер

ІІ. По Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Актовете за установяване на административните нарушения се съставят от органите по приходите, съответно от публичните изпълнители, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или от оправомощено от него длъжностно лице. В случаите, когато нарушението е извършено от орган или служител на НАП, актът за установяване на административно нарушение се съставя и наказателното постановление се издава от длъжностни лица, определени от министъра на финансите.

Чл. 270

Разгласяване, предоставяне, публикуване, използване или разпространяване по друг начин факти и обстоятелства, представляващи данъчна и осигурителна информация

Лицата по чл. 73 – 75, както и лицата, имащи по други закони достъп до данъчна и осигурителна информация

Глоба

Ако не подлежат на по-тежко наказание, се наказват с глоба от 1000 лв. до 5000 лв., а в особено тежки случаи – от 5000 лв. до 10 000 лв. Освен глобата по изречение първо служителите на Националната агенция за приходите, публичните изпълнители и специалистите могат да бъдат лишени от правото да заемат съответната длъжност за срок от 1 до 3 години

-

Чл. 271

Неиздаване в срок на удостоверение за наличие или липса на задължение по искане на заинтересованото лице или въз основа на акт на съда

Орган по приходите

Глоба

От 100 до 300

От 300 до 600

Чл. 272,

ал. 1

Отказ да се приеме надлежно попълнена и подписана декларация, включително чрез пълномощник

Служител от Националната агенция за приходите, на когото е възложено приемането на декларация, свързана с данъчно облагане или задължителни осигурителни вноски

Глоба

От 100 до 300

От 300 до 600

Чл. 272,

ал. 2

Неотразяване подаването на декларация, свързана с данъчно облагане или задължителни осигурителни вноски, във входящия регистър на съответната териториална дирекция или не издаде документ, удостоверяващ подаването.

Служител от Националната агенция за приходите

Глоба

От 100 до 300

От 300 до 600

Чл. 273

Неоказване на съдействие на орган по приходите или публичен изпълнител или възпрепятства упражняването на правомощията им

Физически лица

Глоба

От 500 до 1000 От 1000 до 2000
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 500 до 1000 От 1000 до 2000

Чл. 273а, ал.1

Който не спази сроковете по чл. 38, ал. 1 за съхраняване на информация

Физически лица

Глоба

От 100 до 500 От 150 до 700
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 1000 до 5000 От 1500 до 7000

Чл. 273а, ал.2

Който не спази сроковете по чл. 38, ал. 1 за съхраняване на данни в електронен вид по чл. 38, ал. 3, създадени от използваните от тях информационни

системи, продукти или архиви

Физически лица

Глоба

От 200 до 700 От 300 до 1000
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 3000 до 8000 От 4000 до 11000

Чл. 274

Извършване на ревизия, без да е възложена, или продължаване извършването на ревизия извън определения срок, освен когато този срок е продължен по установения ред

Орган по приходите

Глоба

От 250 до 500 От 500 до 1000

Чл. 275

Непредставяне на декларацията по чл. 124, ал. 3 или по чл. 142, ал. 5 в установения срок

Физически лица

Глоба

От 500 до 5000, ако не подлежи на по-тежко наказание

От 1000 до 10000, ако не подлежи на по-тежко наказание

Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция

От 500 до 5000, ако не подлежи на по-тежко наказание

От 1000 до 10000, ако не подлежи на по-тежко наказание

Чл. 275а

Който не внесе или внесе в по-малък размер данък съгласно Закона за корпоративното

подоходно облагане или Закона за данъците върху доходите на физическите лица в установения срок за внасяне на данъка, без да са удостоверени

основанията за прилагане на СИДДО

Физически лица

Глоба

5 на сто от размера на невнесения данък, но не повече от 15 000 лв

10 на сто от размера на невнесения данък, но не повече от 30 000 лв

Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция

5 на сто от размера на невнесения данък, но не повече от 15 000

10 на сто от размера на невнесения данък, но не повече от 30 000

Чл. 276

Налагане на запор или възбрана върху имущества, неподлежащи на принудително изпълнение

Публичен изпълнител

Глоба

От 500 до 1000 От 1000 до 3000

Чл. 277

Лице, което при образувано изпълнително производство по реда на този кодекс не изпълни в установените срокове задължението си за предоставяне на информация на публичния изпълнител

Физически лица

Глоба

От 50 до 250 От 100 до 500
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 50 до 250 От 100 до 500

Чл. 278

Неизпълнение на друго задължение, произтичащо от този кодекс

Виновните лица Глоба От 50 до 500, ако не подлежи на по-тежко наказание

-

Чл. 278а, ал.1

Непредоставяне отчет по държави в предвидения в чл. 143ф, ал. 1 срок от предоставящо информация предприятие по чл. 143х или чл. 143ц

Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция До 100000 до 200000 От 200000 до 300000

Чл. 278а, ал.2

Непосочване или посочване неверни или непълни данни или обстоятелства в отчета по държави по чл. 143ф от предоставящо информация предприятие по чл. 143х или чл. 143ц

Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция

от 50 000 до 150 000 . Това наказание се налага и в случаите, когато непълните или неверни данни се дължат на отказ по чл. 143ц, ал. 2 или по чл. 143ч, ал. 5 на крайното предприятие майка да предостави информация.

от 100 000 до 250 000

Чл. 278а, ал.3

Неизпълние на задължението за уведомяване по чл. 143ц, ал. 2 или чл. 143ч, ал. 5 от съставно предприятие

Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция

10000

15000

Чл. 278а, ал.4

Неизпълние на задължението за уведомяване по чл. 143ш от съставно предприятие

Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция

От 50000 до 150000

От 100000 до 200000

Чл. 278а, ал.5,8

Неизготвяне на местно досие по глава осма "а"

Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция

до 0,5 на сто

от общата стойност на сделките, за които е трябвало да бъде изготвена документацията. За целите на изречение първо при предоставяне или получаване на

заем общата стойност на сделката е неговият размер. Счита се, че местното досие не е изготвено, когато същото не е представено при поискване от орган по

приходите в определения от него срок.

до 1.0 на сто

от общата стойност на сделките, за които е трябвало да бъде изготвена документацията

Чл. 278а, ал.6,8

неразполагане с обобщено досие по чл. 71г, когато е задължено за това

Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция

От 5000 до 10000

От 10000 до 20000

Чл. 278а, ал.7,8

Посочване на неверни или непълни данни в документацията за трансферно ценообразуване по

глава осма "а"

Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция

От 1500 до 5000

От 3000 до 10000

Чл. 278б, ал.1

Неизпълнение на задължение по чл. 13

Физически лица

Глоба От 1000 до 3000 От 3000 до 5000
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 3000 до 20000 От 20000 до 50000

Чл. 278б, ал.2

Нарушение на разпоредбите на чл. 127б - 127е

Физически лица

Глоба До 2000 До 10000
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция До 5000 До 20000

Чл. 278в, ал.1

Непредоставяне на информацията по чл. 142б, ал. 1 в срока по чл. 142в, ал. 1 или предоставяне на невярна информация  от предоставяща информация финансова институция

предоставяща информация финансова институция Имуществена санкция до 250 лв. за всяка финансова сметка до 500 лв. за всяка финансова сметка

Чл. 278в, ал.2

Откриване на нова сметка, без да е събрала необходимите декларации и документални доказателства, предвидени в процедурите за комплексна проверка

предоставяща информация финансова институция Имуществена санкция до 1000 лв. за всяка финансова сметка  

Чл. 278в, ал.3

Несъхраняване на информацията по чл. 142ц, ал. 1

предоставяща информация финансова институция Имуществена санкция до 2000 лв.  

Чл. 278в, ал.4

Посочване от титуляр на сметка на неверни данни и обстоятелства в декларация, предвидена по този кодекс, с цел да не се установи статутът му на лице, за което се предоставя информация

Физически лица

Глоба до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание. В този случай предоставящата информация финансова институция не носи отговорност по ал. 1  
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание. В този случай предоставящата информация финансова институция не носи отговорност по ал. 1  

Чл. 278в, ал.5

Нарушаване на  правилата на чл. 142ш, ал. 3

Предоставяща информация финансова институция Имуществена санкция до 2000 лв.  

Чл. 278г, ал.1

Неизпълнение на задължението за предоставяне на информация за трансгранична данъчна схема по чл. 143я1 или чл. 143я2

Физически лица

Глоба

От 2000 до 5000

От 4000 до 10000

Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 5000 до 10000 От 10000 до 20000

Чл. 278г, ал.2

Предоставяне на непълна или невярна информация по чл. 143я3 от лице, задължено да подаде информация за трансгранична данъчна схема по чл. 143я1 или чл. 143я2

 

Физически лица

Глоба

От 1000 до 3000

От 2000 до 6000

Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 2000 до 8000 От 4000 до 16000

Чл. 278г, ал.3

Неизпълнение на задължението си по чл. 143я1, ал. 12 от консултант

Физически лица

Глоба

От 2000 до 5000

От 4000 до 10000

Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 5000 до 10000 От 10000 до 20000

Чл. 278г, ал.4

Неизпълнение на задължението си по чл. 143я1, ал. 13 от консултант

Физически лица

Глоба

От 200 до 800

От 400 до 1600

Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 500 до 1500 От 1000 до 3000

Чл. 278г, ал.5

Неуведомяване в срок друг консултант или данъчно задължено лице по схемата за издаден уникален номер от консултант или данъчно задължено лице, извършили първоначалното предоставяне на информация за трансгранична данъчна схема

Физически лица

Глоба

От 200 до 800

От 400 до 1600

Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 500 до 1500 От 1000 до 3000

Чл. 278д, ал.1

Оператор на платформа, който не изпълни задължението си за предоставяне на информация по чл. 143я 8 в срока по чл. 143 11 , ал. 1 и 4

Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 5000 до 10000 От 10000 до 20000

Чл. 278д, ал.2

Оператор на платформа, който предостави непълна или невярна информация по чл. 143я 8

Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция 250 лв. за всеки продавач, за когото не е предоставена информация или е предоставена непълна или невярна информация 500 лв. за всеки продавач, за когото не е предоставена информация или е предоставена непълна или невярна информация

Чл. 278д, ал.3

Оператор на платформа, който не извърши или наруши правилата за извършване на процедурите за комплексна проверка по чл. 143я 10

Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция 100 лв. за всеки продавач, за когото е извършено нарушение 200 лв. за всеки продавач, за когото е извършено нарушение

Чл. 278д, ал.4

Оператор на платформа по смисъла на чл. 143я 6 , ал. 3, който извършва дейност, без да е регистриран съгласно чл. 143я 7

Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв. Имуществената санкция се налага независимо от прилагането на мярката по чл. 143я 12 , ал. 7 от 10000 до 20 000 лв. Имуществената санкция се налага независимо от прилагането на мярката по чл. 143я 12 , ал. 7

Чл. 278д, ал.5

Оператор на платформа, който не изпълни задължението си по чл. 143я 7 , ал. 3

Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 300 до 500 От 600 до 1000

Чл. 278д, ал.6

Оператор на платформа, който не прекрати регистрация или допусне повторна регистрация на продавач на платформата в нарушение на чл. 143я 13 , ал. 1

Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция 250 лв. за всеки продавач, за когото е извършено нарушение. 500 лв. за всеки продавач, за когото е извършено нарушение.

Чл. 278д, ал.7

Оператор на платформа, който не изпълни задължението си по чл. 143я 11 , ал. 6 или 9

Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция 500 лв. за всяко лице, което не е уведомено 1000 лв. за всяко лице, което не е уведомено

Чл. 278д, ал.8

Оператор на платформа, който не съхранява информацията по чл. 143я 13 , ал. 2

Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 1000 до 5000 От 2000 до 10000

ІІІ. По Закона за корпоративното подоходно облагане

Актовете за установяване на нарушенията се съставят от органите на Националната агенция за приходите, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или от упълномощено от него длъжностно лице.

Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на ЗАНН.

Чл. 261

Неподаване на декларация по този закон, неподаване в срок, непосочване или невярно посочване данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно намаляване, преотстъпване или освобождаване от данък

ДЗЛ

Имуществена санкция

От 500 до 3000

От 1000 до 6000

Чл. 262

Неподаване на приложение към годишната данъчна декларация или посочване неверни данни или обстоятелства в него

ДЗЛ

Имуществена санкция

От 100 до 1000

От 200 до 2000

Чл. 262а

Непредставяне или за несвоевременно представяне на информация по чл. 201, ал. 5 и 6, както и за посочване на неверни или непълни данни

ДЗЛ

Имуществена санкция

до 250 лв., освен ако лицето не подлежи на по-тежко наказание. За нарушения , извършени за повече от едно юридическо лице, за което следва да се предоставя информация, имуществената санкция се налага поотделно за всяко юридическо лице

До 500

Чл. 262б

Неизпълние задължението по чл. 155г, ал. 9, неизпълнието му

в срок, непосочване или невярно посочване на данни или обстоятелства, водещи до неприлагането на чл. 155г, ал. 7

ДЗЛ

Имуществена санкция

От 3000 до 5000

От 6000 до 10000

Чл. 263

Отчитане стопанска операция в нарушение на счетоводната политика и това води до неправилно определяне на счетоводния финансов резултат

ДЗЛ

Имуществена санкция

От 100 до 1000 за всяко нарушение

От 200 до 2000 за всяко нарушение

Чл. 264

С действие или бездействие е допуснато нарушение, посочено в чл. 261, 262 или 263

Представляващият данъчно задълженото лице, включително лицето, изпълнявало длъжността ликвидатор, синдик или представляващ място на стопанска дейност, неперсонифицирано дружество или осигурителна каса

Имуществена санкция или глоба

От 200 до 1000

От 400 до 2000

Чл. 265

Неиздаване на първичен счетоводен документ за отчитане на приходи, ако не подлежи на по-тежко наказание

ДЗЛ

Имуществена санкция

санкцията по чл. 182 от Закона за данък върху добавената стойност

-

Чл. 266

Неизпълнение на задължението по чл. 10, ал. 4

ДЗЛ

Имуществена санкция

санкцията по чл. 185 от Закона за данък върху добавената стойност.

-

Чл. 267

Извършване на скрито разпределение на печалба

ДЗЛ

Имуществена санкция

20 на сто от сумата, представляваща скрито

разпределение на печалба ; в случаите, когато данъчно задължено лице, извършило скрито разпределение на печалба, посочи това

обстоятелство в данъчната си декларация, санкцията не се налага

-

Чл. 276

Неизпълнение на задълженията по чл. 92, ал. 3, чл. 219, ал. 5, чл. 252, ал. 2 или чл. 259, ал. 3

ДЗЛ

Имуществена санкция От 500 до 2000 за всяко неизпълнено задължение От 1500 до 5000 за всяко неизпълнено задължение

Чл. 277

Прилагане реда на облагане по глава тридесет и четвърта, без да се отговаря на условията, даващи право на избор

ДЗЛ

Имуществена санкция

От 20000 до 30000 ; нямат право да прилагат реда за облагане с данък върху дейността от опериране на кораби за срок 5 години

От 40000 до 60000 ; нямат право да прилагат реда за облагане с данък върху дейността от опериране на кораби за срок 5 години

Чл. 277а, ал.1

Предоставяне на работодатели на ваучери за храна по получена

индивидуална квота, които са с номинална стойност, превишаваща тази индивидуална квота

Оператор на ваучери за храна

Имуществена санкция

превишението на номиналната стойност на

предоставените на работодатели ваучери за храна по получената индивидуална квота над тази

индивидуална квота, но не по-малко от 2000 лв.

 

Чл. 277а, ал.2

Предоставяне на работодатели на ваучери за храна, без да е получило индивидуална квота

Оператор на ваучери за храна

Имуществена санкция

номиналната стойност на предоставените на

работодатели ваучери за храна, но не по-малко от 2000 лв.

 

Чл. 277а, ал.3

Предоставяне на работодатели на ваучери за храна които не отговарят на условията и реда за отпечатване на ваучери за храна, определени с наредбата по чл. 209, ал. 6

Оператор на ваучери за храна

Имуществена санкция

номиналната стойност на предоставените ваучери за храна, но не по-малко от 2000 лв.

 

Чл. 277б

Непредставяне на справка за предоставените и изплатени/ осребрени ваучери за храна

Оператор на ваучери за храна

Имуществена санкция

От 1000 до 1500

От 2000 до 2500

Чл. 277в

Неизпълнение на изискванията на чл. 209, ал. 8 за плащания във връзка

с предоставени ваучери за храна

Оператор на ваучери за храна

Имуществена санкция

от 10 000 до 15 000 лв

от 20 000 до 30 000 лв

Чл. 277г

Неизпълнение на задълженията по чл. 47д или посочи неверни данни и обстоятелства в регистъра по този член

ДЗЛ

Имуществена санкция

от 3 000 до 5 000 лв

от 6 000 до 10 000 лв

ІV. По Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Нарушенията се установяват с акт на орган по приходите.

Наказателните постановления се издават от изпълнителният директор на Националната агенция за приходите или от оправомощено от него длъжностно лице.

Актовете за установяване на нарушенията и наказателните постановления се съставят, издават и обжалват по реда на ЗАНН.

За налагането на административни наказания се прилагат разпоредбите на ЗАНН.

Чл. 80,
ал. 1 и 3

Неподаване на данъчна декларация в предвидените по ЗДДФЛ срокове, ако не подлежи на по-тежко наказание

ДЗЛ

Глоба или имуществена санкция

До 500

До 1000

Чл. 80,
ал. 2 и 3

Непосочване или невярно посочване на данни или обстоятелства в данъчната декларация, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък, ако не подлежи на по-тежко наказание

ДЗЛ

Глоба или имуществена санкция

До 1000

До 2000

Чл. 80а

Недеклариране или невярно деклариране на информацията по чл. 50, ал. 1, т. 5

Физическо лице

Глоба

в размер 10 на сто от недекларираните суми

в размер 15 на сто от недекларираните

суми, ако лицето не подлежи на по-тежко наказание

Чл. 80б

Неиздаване на документ по чл. 9, ал. 2 за придобитите доходи от физическо лице,което е задължено да го издаде

Физическо лице

Глоба

в размер от 100 до 500 лв поотделно за всеки неиздаден документ

от 200 до 1000 лв  поотделно за всеки неиздаден документ

Чл. 81

Неудържане или невнасяне в срок на данък при задължение, ако не подлежи на по-тежко наказание

Лице-платец на доход

Глоба или имуществена санкция

До 1000

До 2000

Чл. 81а

При поискване неиздаване и непредоставяне на лицето, придобило дохода, образците по чл. 45

Лице-платец на доход

Глоба или имуществена санкция

До 250 за всяко физическо лице, за което е извършено нарушението, ако лицето не подлежи на по-тежко наказание

До 500 за всяко физическо лице, за което е извършено нарушението, ако лицето не подлежи на по-тежко наказание
Чл. 82 Непредставяне или несвоевременно представяне на информацията по чл.73 и 73а от ЗДДФЛ, както и за посочване на неверни или непълни данни, ако не подлежи на по-тежко наказание ДЗЛ Глоба или имуществена санкция До 250 за всяко физическо лице, за което е извършено нарушението До 500 за всяко физическо лице, за което е извършено нарушението

Чл. 83

Неизпълнение на задължението по чл.51.ал.1 от ЗДДФЛ за представяне на годишен отчет за дейността, или непредставянето му в срок

Едноличен търговец

Имуществена санкция

До 500

До 1000

Чл. 84

Неизпълнение на задължението за определяне на годишния размер на данъка за доходи от трудови правоотношения

Работодател по основно трудово правоотношение

Глоба или имуществена санкция

До 500

До 1000

V. По Закона за данък върху добавената стойност

Установяването на нарушенията на този закон и нормативните актове по прилагането му, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на ЗАНН.

Актовете за нарушения се съставят от органите по приходите, а наказателните постановления се издават от изпълнителният директор на Националната агенция за приходите или от оправомощено от него длъжностно лице.

Чл. 178

Неподаване при задължение на заявление за регистрация или заявление за прекратяване на регистрация в установените по ЗДДС срокове

Физически лица, които не са търговци

Глоба

От 500 до 5000

-

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

От 500 до 5000

-

Чл. 179, ал.1,2,3

Неподаване на справка-декларацията по чл. 125, ал. 1, декларацията по чл. 125, ал. 2, отчетните регистри по чл. 124 или неподаването им в предвидените срокове .

Прилага се и за лице, което не е установено на територията на страната и е регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим в Съюза, режим извън Съюза, режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, или представител, регистриран за прилагане на задълженията по съответния

режим да представлява такова лице, или регистрирано лице по чл. 154, 156 или 157а, което е длъжно, но не подаде справка-декларация за прилагане на специален режим за извършени доставки с място на изпълнение на територията на страната, или не я подаде в предвидения срок.

Прилага се и за лице по чл. 57б, което не подаде месечна декларация по чл. 57в, ал. 5 или не я подаде в предвидения срок, или не предостави регистъра по чл. 57в, ал. 8

Физически лица, които не са търговци

Глоба

От 500 до 10000

-

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

От 500 до 10000

-

Чл. 180, ал.1 и 2

Неначисляване на данък от регистрираните по ЗДДС лица в предвидените от закона срокове, когато са задължени, както и когато лицата не са начислили данък тъй като не са подали заявление за регистрация и не са се регистрирали по този закон в срок

Физически лица, които не са търговци

Глоба

Неначисления данък, но не по-малко от 500

Двукратния размер на неначисления данък, но не по-малко от 1000

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

Неначисления данък, но не по-малко от 500

Двукратния размер на неначисления данък, но не по-малко от 1000

Чл. 180,
ал. 3

При нарушение по чл.180, ал. 1, когато регистрираното лице е начислило данъка в срок до 6 месеца от края на месеца, в който данъкът е следвало да бъде начислен

Физически лица, които не са търговци

Глоба

5 на сто от данъка, но не по-малко от 200

5 на сто от данъка, но не по-малко от 400

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

5 на сто от данъка, но не по-малко от 200

5 на сто от данъка, но не по-малко от 400

Чл. 180,
ал. 4

При нарушение по чл.180, ал. 1, когато регистрираното лице е начислило данъка след срока по ал. 3, но не по-късно от 18 месеца от края на месеца, в който данъкът е следвало да бъде начислен

Физически лица, които не са търговци

Глоба

10 на сто от данъка, но не по-малко от 400

10 на сто от данъка, но не по-малко от 800

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

10 на сто от данъка, но не по-малко от 400

10 на сто от данъка, но не по-малко от 800

Чл. 180а, ал.1 , 2 и 4

Неначисляване на данък в предвидените в този закон срокове в случаите,когато данъкът е изискуем от лицето като платец по глава осма и за начисления данък лицето има право на пълен данъчен кредит, както и когато лицата не са начислили данък тъй като не са подали заявление за регистрация и не са се регистрирали по този закон в срок

Физически лица, които не са търговци

Глоба

5 на сто от неначисления данък, но не по-малко от 50 ; от 100 до 300 в случаите ,когато лицето е уведомило органите по приходите по реда на чл.126,ал.3,т.2 в срок до 2 месеца от края на месеца , в който е следвало да начисли данъка

20 на сто от неначисления данък, но не по-малко от 500 ; от 200 до 600 в случаите ,когато лицето е уведомило органите по приходите по реда на чл.126,ал.3,т.2 в срок до 2 месеца от края на месеца , в който е следвало да начисли данъка

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

5 на сто от неначисления данък, но не по-малко от 50 ;от 100 до 300 в случаите ,когато лицето е уведомило органите по приходите по реда на чл.126,ал.3,т.2 в срок до 2 месеца от края на месеца , в който е следвало да начисли данъка

20 на сто от неначисления данък, но не по-малко от 500 ; от 200 до 600 в случаите ,когато лицето е уведомило органите по приходите по реда на чл.126,ал.3,т.2 в срок до 2 месеца от края на месеца , в който е следвало да начисли данъка

Чл. 180а, ал.3

При нарушение по чл.180а, ал. 1, когато данъка е начислен в периода, следващ периода, през който данъка е следвало да бъде начислен

Физически лица, които не са търговци

Глоба

2 на сто от неначисления данък, но не по-малко от 25

 

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

2 на сто от неначисления данък, но не по-малко от 25

 

Чл. 180б

Неначисляване на данък върху добавената стойност за извършени доставки с място на изпълнение на територията на страната в данъчния период, в който данъкът за доставката става изискуем от лице, което не е установено на територията на страната и е регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим в Съюза, режим извън Съюза или режим за дистанционни

продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, или представител, регистриран за прилагане на задълженията по съответния режим в друга

държава членка да представлява такова лице, или регистрирано лице по чл. 154, 156 или 157а

Физически лица, които не са търговци

Глоба

25 на сто от неначисления данък или данъка в по-малък размер, но не по-малко от 250 лв.

двукратният размер на неначисления данък, но не по-малко от 5000 лв.

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

25 на сто от неначисления данък или данъка в по-малък размер, но не по-малко от 250 лв.

двукратният размер на неначисления данък, но не по-малко от 5000 лв.

Чл. 180в

Непредоставяне в срок на обезпечение по чл. 176в или не предостави обезпечение, или предоставеното обезпечение не е в размера по чл. 176в

Физически лица, които не са търговци

Глоба

В размер на дължимото обезпечение; при предоставяне на дължимото обезпечение в 7-дневен срок, следващ изтичането на срока, в който е следвало да бъде представено – 25 на сто от дължимото обезпечение

Двойния размер на дължимото обезпечение

 

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

В размер на дължимото обезпечение; при предоставяне на дължимото обезпечение в 7-дневен срок, следващ изтичането на срока, в който е следвало да бъде представено – 25 на сто от дължимото обезпечение

Двойния размер на дължимото обезпечение

 

 

Чл. 181

Неподаване от регистрираните по ЗДДС лица на информация от отчетните регистри, или подаване на информация на технически носител, различна от посочената в отчетните регистри

Физически лица, които не са търговци

Глоба

от 500 до 10000

от 1000 до 20000

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

от 500 до 10000

от 1000 до 20000

Чл. 181а

Непредоставяне при поискване от орган по приходите на електронния регистър по чл. 14а, ал. 10, чл. 159г, ал. 1, отчетността по чл. 14а, ал. 11 или електронния

регистър, който води съгласно законодателството на държавата членка по идентификация от лице, което е длъжно да ги води

Физически лица, които не са търговци

Глоба

от 500 до 10000

от 1000 до 20000

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

от 500 до 10000

от 1000 до 20000

Чл. 181б

Неводене при задължение на електронен регистър по чл. 123, ал. 5 и 6 или неводене електронния регистър съобразно изискванията на закона

Физически лица, които не са търговци

Глоба

от 500 до 5000

от 1000 до 10000

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

от 500 до 5000

от 1000 до 10000

Чл. 181в

Неотразяване при задължение в дневника за продажби информацията от регистъра по

чл. 123, ал. 5, съответно в дневника за покупки информацията от регистъра по чл. 123, ал. 6 за данъчния период, през който тази информация или промените в нея са отразени в съответния регистър

Физически лица, които не са търговци

Глоба

от 100 до 1000

от 200 до 2000

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

от 100 до 1000

от 200 до 2000

Чл. 181г

Непредоставяне при поискване от орган по приходите електронния

регистър по чл. 123, ал. 5 и 6

Физически лица, които не са търговци

Глоба

от 500 до 5000

от 1000 до 10000

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

от 500 до 5000

от 1000 до 10000

Чл. 181д

Неводене при задължение на отчетност по чл. 123, ал. 7 или неводене отчетността съобразно изискванията на закона

Физически лица, които не са търговци

Глоба

от 500 до 5000

от 1000 до 10000

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

от 500 до 5000

от 1000 до 10000

Чл. 181д

Неводене при задължение на електронен регистър по чл. 123а, ал. 1 и/или 2 и непредоставяне информация от електронния регистър по чл. 123а, ал. 10

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

от 500 до 10 000 лв.

от 1000 до 20 000 лв.

Чл. 182,

ал. 1

Неиздаване от регистрирано лице на данъчен документ, или неотразяване издадения или получения данъчен документ в отчетните регистри за съответния данъчен период, водещи до определяне на данъка в по-малък размер

Физически лица, които не са търговци

Глоба

определения в по-малък размер данък, но не по-малко от 1000

-

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

определения в по-малък размер данък, но не по-малко от 1000

-

Чл. 182,
ал. 2

При нарушение по чл.182.ал.1, когато регистрираното лице е издало или отразило данъчния документ в периода, следващ данъчния период, в който документът е следвало да бъде издаден или отразен

Физически лица, които не са търговци

Глоба

25 на сто от определения в по-малък размер данък, но не по-малко от 250

-

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

25 на сто от определения в по-малък размер данък, но не по-малко от 250

-

Чл. 183

Издаване на данъчен документ и посочване в него на данък от лице, което не е регистрирано по този закон

Физически лица, които не са търговци

Глоба

Посочения в документа данък, но не по-малко от 1000

Двукратния размер на посочения в документа данък, но не по-малко от 5000

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

Посочения в документа данък, но не по-малко от 1000

Двукратния размер на посочения в документа данък, но не по-малко от 5000

Чл. 184

Неподаване на декларацията по чл. 168, ал. 2 или неподаването и в срок

Физически лица, които не са търговци

Глоба

от 1000 до 10000

от 5000 до 20000

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

от 1000 до 10000

от 5000 до 20000

Чл. 185, ал.1, 3 и 4

Неиздаване на документ по чл.118,ал.1

Физически лица, които не са търговци

Глоба

от 100 до 500

От 200 до 1000

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

От 500 до 2000

От 1000 до 4000

Физическо лице, което фактически е било длъжно да издаде документ по чл.118,ал.1  и е приело плащане без да издаде такъв документ

Глоба

От 100 до 500

-

Чл. 185,

ал. 2 и 5

Нарушаване реда и начина за одобряване на типа, регистриране или въвеждане/извеждане във/от експлоатация, или отчитане, или съхраняване на документи, издавани от/във връзка с фискалните устрой­ства, или сервизно обслужване на фискалните устройства или

неизпълняване изискванията за дистанционна връзка с Националната агенция за приходите

Физически лица, които не са търговци

Глоба

От 300 до 1000 , а когато нарушението не води до неотразяване

на приходи, от 100 до 500

От 600 до 2000 , а когато нарушението не води до неотразяване на приходи, от 200 до 1000

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

От 3000 до 10000 , а когато нарушението не води до неотразяване

на приходи, от 500 до 2000

От 6000 до 20000 , а когато нарушението не води до неотразяване на приходи, от 1000 до 4000

Чл. 185,

ал. 6

Неизпълнение на задължението да се съхрани фискалната касова бележка (фискалния бон) до напускането на обекта

Лицата

Глоба, която се събира на място с квитанция

5

-

Чл. 185а

Деклариране на неверни данни в декларацията по чл. 118, ал. 14 от производител/разпространител на софтуер

Физически лица, които не са търговци

Глоба

От 1000 до 3000

От 2000 до 6000

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

От 5000 до 10000

От 10000 до 20000

Чл. 185б

лице по чл. 118, ал. 18, което е избрало да използва в

търговски обект софтуер за управление на продажбите, включен в списъка по чл. 118, ал. 16, но което за управление на продажбите в този обект използва друг

софтуер/модул от софтуер, невключен в списъка по чл. 118, ал. 16

Физически лица, които не са търговци

Глоба

От 1000 до 3000

От 2000 до 6000

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

От 5000 до 10000

От 10000 до 20000

Чл. 186, чл.186а,

чл. 187 и

чл. 188

Неспазване реда или начина за:
а) издаване на съответен документ за продажба по чл. 118;

б) въвеждане в експлоатация или регистрация в Националната агенция за приходите на фискалните

устройства или интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност;

в) отм. от 01.01.2019;

г) подаване на данни от ЕСФП по чл. 118 в Националната агенция за приходите;

д) отм. от 12.12.2021;

или използване фискално устройство или интегрирана автоматизирана система за управление на

търговската дейност, които не отговарят на изискванията за одобрен тип и не са одобрени от

Българския институт по метрология;

или използва електронни системи с фискална памет, които:

а) не са от одобрен тип;

б) са модифицирани чрез прибавяне или премахване на отделни компоненти, без предварително да е уведомена Националната агенция за приходите;

в) имат нарушени или липсващи пломби;

г) позволяват режим на работа при прекъсване на връзка/връзки и/или комуникация/комуникации между отделните модули не по установения с наредбата по чл. 118, ал. 4 ред.

или е избрало да управлява продажбите в търговски обект чрез софтуер,

включен в списъка по чл. 118, ал. 16, но за управление на продажбите използва в този търговски обект софтуер/модул от софтуер, невключен в списъка по чл.

118, ал. 16.

Независимо от предвидената глоба или имуществена санкция, принудителната административна мярка по чл. 186 не се прилага на лице по чл. 118, ал. 18, което за първи път не издаде съответен документ за продажба по чл. 118, при условие че за управление на продажбите е избрало и използва само софтуер, включен в списъка по чл. 118, ал. 16.

Лицата

Принудителна административна мярка, приложена с мотивирана заповед на органа по приходите или от оправомощено от него длъжностно лице, като обжалването на заповедта се извършва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Запечатване на обекта за срок до 30 дни, независимо от предвидените глоби или имуществени санкции, а в случаите по ал. 1, т. 2 фискалното устройство се отнема от органа по приходите в полза на

държавата и се унищожава, а правото на лицето да използва интегрираната автоматизирана система

за управление на търговската дейност се отнема.. При прилагане на принудителната административна мярка по чл. 186, ал. 1 се забранява и достъпът до обекта или обектите на лицето, а наличните стоки в тези обекти и прилежащите към тях складове се отстраняват от лицето или от упълномощено от него лице. Мярката се прилага за обекта или обектите, където са установени нарушенията, включително когато към момента на запечатване обектът или обектите се стопанисват от трето лице, ако това трето лице знае, че обектът ще бъде запечатан. Националната агенция за приходите оповестява на своята интернет страница списъци на подлежащите на запечатване търговски обекти и тяхното местонахождение. Счита се, че лицето знае, когато на обекта е поставено трайно закрепено съобщение за запечатването и/или информацията за подлежащия на запечатване търговски обект и неговото местонахождение е оповестена на интернет страницата на приходната администрация.

Когато отстраняването е свързано със значителни затруднения за органите по приходите и/или със значителни разходи за лицето, постановилият запечатването орган може да разпореди стоките в обекта или обектите да бъдат оставени на отговорно пазене от лицето. Разпореждането не се отнася за стоките – предмет на нарушението използване на преправено или изменено фискално устройство.
 Когато стоките не са отстранени от лицето в указания срок, органът по приходите ги отстранява, като ги разполага пред обекта, без задължение да ги пази, и не носи отговорност за тяхното повреждане, похабяване или загуба, което е за сметка на лицето.
 Принудителната административна мярка се прекратява от органа, който я е приложил, по молба на административнонаказаното лице и след като бъде доказано от него, че глобата или имуществена санкция е заплатена изцяло. Отпечатването се извършва при задължение за съдействие от страна на лицето. При повторно нарушение не се разрешава отпечатване на обекта преди изтичането на един месец от запечатването му Принудителната административна мярка подлежи на предварително изпълнение при условията на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 189

Невнасяне в срок на изискуемия данък по чл. 91, ал. 1 и 2 от платеца на данъка

Физически лица, които не са търговци

Глоба

От 500 до 2000

невнесения данък, но не по-малко от 4000 лв

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

От 500 до 2000

невнесения данък, но не по-малко от 4000 лв

Чл. 190

Невъзстановяване на данък в предвидения срок при наличие на условията в този закон за възстановяване

Орган по приходите

Глоба

От 500 до 2000

От 1000 до 4000

Чл. 191

Неначисляване при задължение на данък по този закон или начисляване данък в по-малък размер, или освобождаване стоки от митнически контрол без заплащане на дължимия данък

Митнически орган

Глоба

От 500 до 2000

От 1000 до 4000

Чл.191а

Извършване на сервизно обслужване, въвеждане в експлоатация, регистрация на ФУ/ИАСУТД или демонтаж на фискална памет не по установения за това ред ;  нарушаване целостта на пломбите на електронна система с фискална памет не по установения за това ред.

Физически лица, които не са търговци

Глоба

От 1000 до 2000

От 2000 до 4000

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

От 2000 до 5000

От 5000 до 10000

Чл.192

При установяване на нарушения по чл. 185, извършени от производители, вносители или лица, извършващи сервизно обслужване на

фискални устройства

Производители, вносители или лица, извършващи сервизно обслужване на фискални устройства

Санкция

председателят на Българския институт по метрология или оправомощено от

него лице:

1. издава задължителни предписания във връзка с правомощията си;

2. отменя одобряването на типа на фискални устройства или одобряването на интегрирана

автоматизирана система за управление на търговската дейност;

3. отнема разрешението на лицето, извършващо сервизно обслужване.

 

VІ. По Закона за данък върху застрахователните премии

 Актовете за установяване на нарушенията се съставят от органите на Националната агенция за приходите, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на НАП или от упълномощено от него длъжностно лице.

Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на ЗАНН.

Чл. 20

Неподаване на декларация по чл. 14, неподаване в срок, непосочване или невярно посочване на данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер

Физически лица

Глоба

от 500 до 2000

от 1000 до 4000

Юридически лица

Имуществена санкция

от 500 до 2000

от 1000 до 4000

Чл. 21

Непосочване на данъка в застрахователния договор съгласно изискванията на чл. 10, ал. 2

Застраховател

Имуществена санкция

от 500 до 2000

от 1000 до 4000

VІI. По Закона за местните данъци и такси

Актовете за установяване на нарушенията се съставят от служителите на общинската администрация, а наказателните постановления се издават от кмета на общината или от упълномощени от него длъжностни лица.

Актовете за установяване на нарушенията по чл.129, ал. 1 и 2 се съставят от оправомощени от министъра на финансите длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от министъра на финансите.

Актовете за установяване на нарушенията по чл.130 се съставят от длъжностни лица на Агенцията за държавна финансова инспекция, а наказателните постановления се издават от министъра на финансите или от оправомощени от него длъжностни лица.

Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на ЗАНН.

Чл. 123,
ал. 1

Неподаване на декларация по чл.14, неподаването и в срок, както и непосочване или невярно посочване на данни или обстоятелства, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък, ако не е предвидено по-тежко наказание

Физически лица

Глоба

От 10 до 400

-

Юридически лица и едноличните търговци

Имуществена санкция

От 500 до 3000

-

Чл. 123,

ал. 3

Деклариране на неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване или освобождаване от такса

Физически лица

Глоба

От 50 до 200

-

Юридически лица и едноличните търговци

Имуществена санкция

От 100 до 500

-

Чл.123, ал.4

Неизпълнение на задължението по чл. 67, ал. 13, както и при деклариране на неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване или освобождаване от такса битови отпадъци

Физически лица

Глоба

От 10 до 400

-

Юридически лица и едноличните търговци

Имуществена санкция

От 100 до 3000

-

Чл.123, ал.5

неизпълнение на задължението по чл. 67, ал. 15

Управителя или председателя на управителния съвет

Глоба

От 50 до 1000

 

Чл. 124,

ал. 1

Неподаване на декларация по чл. 32, неподаването и в срок, недеклариране или невярно деклариране на получено по наследство имущество

Наследник, заветник или техен законен представител

Глоба

От 10 до 500

-

Чл. 124,

ал. 3

Нарушение по чл. 41

Виновните лица

Глоба

От 20 до 200

-

Чл. 125

Укриване на част от цената при получаване на имущества по дарение или по възмезден начин

Страните

Глоба

Двойния размер на дължимия данък върху укритата част

-

 

 

Чл. 126а,

ал. 1

Неподаване на декларация по чл. 61н или неподаване в срок

Виновните лица

Глоба

до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

 

Чл. 126а,

ал. 2

Непосочване или невярно посочване на данни или обстоятелства в декларацията по чл. 61н, водещи до определяне на патентен данък в по-малък размер или до освобождаване от патентен данък

Виновните лица

Глоба

до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

 

Чл. 127

Неспазване на разпоредби по ЗМДТ извън случаите по чл.123, 124 и 125 / не се смята за административно нарушение неплащането в срок на данъците и таксите по този закон /

Физически лица

Глоба

От 20 до 200

-

Юридически лица и едноличните търговци

Имуществена санкция

От 100 до 500

-

Чл. 128,

ал. 5 и 6

За маловажни случаи на администра­тивни нарушения по този закон, установени при извършването им

Виновните лица

Глоба

могат да бъдат нала­гани на местонарушението глоби в размер от 10 до 50 лв. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за самоличността на контролния орган и на нарушителя, мяс­тото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от контролния орган и от наруши­теля, че е съгласен да плати глобата. На нару­шителя се дава препис, за да може да заплати доброволно глобата. Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, за нарушението се съставя акт за установяване на административното нарушение. Издаден фиш, глобата по който

не е платена доброволно в 7-дневен срок от датата на издаването му, се смята за

влязло в сила наказателно постановление и се предава за събиране.

 

Чл. 129

Неизпълнение на задълженията по чл.5а, ал. 1 и 2

Виновното длъжностно лице

Глоба

От 500 до 2000

От 1000 до 5000

Повторно е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което лицето е било наказано за същото по вид нарушение.

Чл.130, ал.1

Неизпълнение на задължението по чл. 67, ал. 16

Кмета на общината

Глоба

От 500 до 2500 лв. за всяка година, за която липсва информация за броя на ползвателите на услугите по чл. 62 в имотите на територията на общината.

 

Чл.130, ал.2 и 3

Неизпълнение на задължението по чл. 67, ал. 17 или по чл. 71б, ал. 1

Кмета на общината

Глоба

От 500 до 2500

 

VІIІ. По Закона за акцизите и данъчните складове

Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на ЗАНН.

Актовете за нарушения се съставят от митническите органи, а наказателните постановления се издават от директора на Агенция „Митници” или от упълномощено от него длъжностно лице.

В случаите, когато констатират нарушения по чл. 123, ал. 1, 2 и 6, полицейските органи на Министерството на вътрешните работи съставят актовете за установяване на нарушения или фишовете по чл. 126б, като наказателните постановления се издават от директора на Агенция „Митници” или от оправомощени от него длъжностни лица.

В случаите, когато се установят нарушения по чл. 115а и 115б, органите по приходите на Националната агенция за приходите съставят актовете за установяване на нарушения, като наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на НАП или от оправомощени от него длъжностни лица.

В случай на нарушение по чл. 120, ал. 5 мястото на извършване на нарушението е постоянният адрес за физическите лица или седалището и адресът на управление за юридическите лица.

 

Чл. 108

Нерегистриране по ЗАДС на лице, като е задължено да се регистрира

Виновното лице

Имуществена санкция

От 500 до 3000 и сумата на неначисленият акциз за произведените акцизни стоки до датата на установяване на нарушението

 -

Чл. 108а, чл.124

Съхраняване, предлагане или продаване в търговски складове или обекти на тютюневи изделия в

нарушение на чл. 100а

Физически лица  

Глоба

от 1 000  до 3 000  и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са;

не се прилага за лицата по чл. 90е, съхраняващи, предлагащи или продаващи тютюневи изделия от транспортни средства, за които е предоставена информацията по чл. 90б, ал. 3 и 4.

2 000  до 5 000 и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са;

не се прилага за лицата по чл. 90е, съхраняващи, предлагащи или продаващи тютюневи изделия от транспортни средства, за които е предоставена информацията по чл. 90б, ал. 3 и 4.

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

от 2 000  до 5 000  и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са;

не се прилага за лицата по чл. 90е, съхраняващи, предлагащи или продаващи тютюневи изделия от транспортни средства, за които е предоставена информацията по чл. 90б, ал. 3 и 4.

4 000  до 8 000 и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са;

не се прилагаа за лицата по чл. 90е, съхраняващи, предлагащи или продаващи тютюневи изделия от транспортни средства, за които е предоставена информацията по чл. 90б, ал. 3 и 4.

Чл. 109,

ал. 1 и 2

Нарушение на разпоредбата на чл.60

Физически лица  

Глоба

От 1000 до 3000 и сумата на неначисленият акциз за произведените акцизни стоки до датата на установяване на нарушението. Всички съоръжения, използвани за извършване на нарушение по

чл. 109, се отнемат в полза на държавата, независимо чия собственост са

От 2000 до 6000 и сумата на неначисленият акциз за произведените акцизни стоки до датата на установяване на нарушението.

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

От 2000 до 6000 и сумата на неначисленият акциз за произведените акцизни стоки до датата на установяване на нарушението .

Всички съоръжения, използвани за извършване на нарушение по

чл. 109, се отнемат в полза на държавата, независимо чия собственост са

От 4000 до 12000 и сумата на неначисленият акциз за произведените акцизни стоки до датата на установяване на нарушението

Чл. 109,

ал. 3 и 4

Смесване на биогорива

с течни горива от нефтен произход извън данъчен склад, за които не е бил платен акциз изцяло или частично

Физически лица  

Глоба

От 10000 до 25000 и сумата на неначисленият акциз за произведените акцизни стоки до датата на установяване на нарушението. Всички съоръжения, използвани за извършване на нарушение по

чл. 109, се отнемат в полза на държавата, независимо чия собственост са

От 20000 до 50000 и сумата на неначисленият акциз за произведените акцизни стоки до датата на установяване на нарушението.

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

От 25000 до 50000 и сумата на неначисленият акциз за произведените акцизни стоки до датата на установяване на нарушението . Всички съоръжения, използвани за извършване на нарушение по

чл. 109, се отнемат в полза на държавата, независимо чия собственост са

От 50000 до 100000 и сумата на неначисленият акциз за произведените акцизни стоки до датата на установяване на нарушението

Чл. 109а

Нарушение на разпоредбата на чл. 91а

Физически лица  

Глоба

От 500 до 2000

От 1000 до 4000

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

От 1000 до 3000

От 2000 до 6000

Чл. 110,
ал. 1

Невнасяне на дължимия

акциз в срока по чл. 44 или

Физически лица  

Глоба

От 100 до 1000 От 300 до 2000

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

От 200 до 2000 От 500 до 3000

Чл. 110,
ал. 2

Нeподаване акцизна декларация в срока по чл. 87

Физически лица  

Глоба

От 50 до 1000 От 300 до 2000

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

От 100 до 2000 От 500 до 3000

Чл. 110,
ал. 3

Непредоставяне в срок на информация по чл.88а

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

От 200 до 2000 От 500 до 3000

Чл. 110,
ал. 5

Непредставяне рекапитулативна декларация или непредставяне отчета по чл. 28а в установения срок от лице, получило удостоверение за освободен от акциз краен потребител

Виновните лица

Имуществена санкция

От 200 до 2000 От 500 до 3000
Чл. 111,
ал. 1 и 4 
Неспазване на срока за уведомяване при промяна в обстоятелствата , при които е издаден лицензът за управление на данъчния склад или удостоверението за регистрация по този закон Виновните лица Имуществена санкция От 500 до 2500 От 1000 до 5000
Чл. 111,
ал. 2  и 4
Неспазване разпоредбата на чл. 65, ал. 6  Виновните лица Имуществена санкция От 500 до 2500 От 1000 до 5000
Чл. 112,
ал.1 и 2
Неначисляване на акциз Виновните лица Имуществена санкция Двоен размер на неначисления акциз, но не по-малко от 500 Двоен размер на неначисления акциз, но не по-малко от 1000
Чл. 112,
ал. 3
Начисляване на акциза в периода, следващ периода, през който акцизът е следвало да бъде начислен Виновните лица Имуществена санкция 5% от акциза, но не по-малко от 200 5% от акциза, но не по-малко от 400
Чл. 112,
ал. 4
Начисляване на акциза в период, следващ периода по ал.3 Виновните лица Имуществена санкция 10% от акциза, но не по-малко от 400 10% от акциза, но не по-малко от 600
Чл. 112а , ал.1 и 2 Неиздаване опростен придружителен документ Виновните лица Глоба, съответно имуществена санкция 100 300
Чл. 112а, ал.3, чл.124 Изпращане, държане и превозване на акцизни стоки без опростен придружителен документ/регистриран електронен опростен административен документ или документ по чл. 76а, ал. 8 или чл. 76в, ал. 3, или документ по чл. 76к, ал. 1 или чл. 76л, ал. 1, т. 2 Физически лица   Глоба От 1000 до 4000 и отнемане в полза на държавата, независимо от това чия собственост са От 3000 до 6000 и отнемане в полза на държавата, независимо от това чия собственост са
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 2000 до 6000 и отнемане в полза на държавата, независимо от това чия собственост са От 4000 до 8000 и отнемане в полза на държавата, независимо от това чия собственост са
Чл. 112а, ал.4 изпраща, пренася или превозва за друга държава членка тютюневи изделия или алкохолни напитки в количества с търговски характер. За количества с търговски характер се считат количествата, надвишаващи равнищата, посочени в правилника за прилагане на закона. Физически лица   Глоба От 1000 до 4000 От 3000 до 6000
Чл. 112б ал.1 и 2 Установяване от митническите органи на липси на акцизни стоки, което обстоятелство не е отразено в материалната отчетност на лицето Виновните лица Имуществена санкция Акциза, дължим за липсващата акцизна стока, но не по-малко от 500 Двойния размер на дължимия акциз за липсващата акцизна стока, но не по-малко от 1000 лв.
Чл. 112б, ал.3 и 4 Установяване от митническите органи на излишъци на акцизни стоки, което обстоятелство не е отразено в материалната отчетност на лицето Виновните лица Имуществена санкция От 3000 до 20 000 От 5000 до 30 000
Чл. 113 Неотразяване на издаден или получен данъчен документ или придружителен административен документ/електронен административен документ в счетоводството си или в регистъра "Дневник за стоковите наличности", или в акцизната декларация за съответния данъчен период, или използва в счетоводството си документи с невярно съдържание, подправени или неистински документи, водещи до определяне на дължимия акциз в по-малък размер или на акциза за възстановяване в по-голям размер Виновните лица Имуществена санкция От 200 до 10 000 От 500 до 20 000
Чл. 114 Нарушение на разпоредбата на  чл. 103а, ал. 1, 2, 4,5 и 7 Виновните лица Имуществена санкция От 5000 до 10 000

В случаите, когато митническите органи констатират, че средството за измерване и контрол не е пломбирано, липсват знаци или пломбите или знаците за удостоверяване на резултатите от метрологичен контрол върху средството за измерване и контрол са с нарушена цялост и/или с изтекъл срок на валидност, санкцията не се налага, ако лицето е уведомило митническите органи по реда и начина, определени с наредбата по чл. 103а.

 

От 10 000 до 50 000
Чл. 114а, ал.1 и 2, чл. 124 Разтоварване на място, различно от посоченото в чл. 91б, ал. 1 и 5, или променяне транспортното средство без предварително уведомяване на компетентната териториална дирекция по реда на чл. 91б, ал. 6 Виновните лица Имуществена санкция Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 4000 и отнемане в полза на държавата, независимо от това чия собственост са Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 8000 и отнемане в полза на държавата, независимо от това чия собственост са
Чл. 114а, ал.3 и чл.124 Нарушаване на разпоредбите на чл. 91б, ал. 2, 3 и 4 Виновните лица Имуществена санкция Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 6000 и отнемане в полза на държавата, независимо от това чия собственост са Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 10 000 и отнемане в полза на държавата, независимо от това чия собственост са
Чл. 115 и чл. 124 Нарушение на разпоредбата на чл. 92 Виновните лица Имуществена санкция От 2000 до 5000 и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са От 4000 до 10 000 и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са
Чл. 115а Лице вложител, което наруши разпоредбата на чл. 92а

Физически лица  

Глоба

От 1000 до 5000 От 2000 до 10000

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

От 3000 до 7000 От 6000 до 14000
Чл. 115б Лице вложител, което не подаде информация по чл. 47а, ал. 1, не я подаде в срок, не посочи или невярно посочи данните по чл. 47а, ал. 2

Физически лица  

Глоба

От 1000 до 5000 От 2000 до 10000
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 3000 до 7000 От 6000 до 14000
Чл. 116 и чл. 124 Нарушение на разпоредбата на чл. 93.

Нарушаване на условията и реда за инсталиране и използване на глобалната система за позициониране и средствата за измерване и контрол, както и предаването на данни към Агенция "Митници".

Виновните лица Имуществена санкция От 5000 до 10 000 и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са От 10 000 до 50 000 и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са
Чл. 117 и чл. 124 Нарушение на разпоредбата на чл.94 и чл.94а Физически лица Глоба От 100 до 500 и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са От 200 до 1000 и отнемане на стоките в полза на държавата,независимо от това чия собственост са
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 5000 до 10 000 и отнемане на стоките в полза на държавата От 10000 до 50 000 и отнемане на стоките в полза на държавата
Чл. 118 и чл.124 Нарушение на разпоредбата на чл. 95 Физически лица Глоба От 1000 до 3000 и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са От 2000 до 6000 и отнемане на стоките в полза на държавата,независимо от това чия собственост са
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 3000 до 10 000 и отнемане на стоките в полза на държавата,независимо от това чия собственост са От 6000 до 20 000 и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са
Чл. 119 Нарушение на разпоредбата на чл. 96, чл. 97 и чл. 98 Физически лица Глоба От 100 до 300 От 200 до 600
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 3000
до 10 000
От 6000
до 20 000
Чл. 120,
ал. 1,
чл. 124
Нарушение на разпоредбата на чл. 99, ал. 1 ,т.1 и 2 Виновните лица Имуществена санкция От 5000
до 10 000 и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са
От 10 000
до 20 000 и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са

Чл.120,
ал. 2 и 4,

чл. 124

Нарушение на разпоредбата на чл. 99, ал. 2 ,т.1,3, и 5 Физически лица Глоба От 100 до 500 и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са От 200 до 600 и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 2000
до 10 000
От 6000
до 20 000

Чл. 120,

ал. 3

Нарушаване разпоредбата на чл. 99, ал. 3 Виновните лица Имуществена санкция От 2000 до 5000 От 5000 до 10000

Чл.120, ал.5 ; чл.128,ал.5

Нарушаване на забраната на чл. 99, ал. 6 и 7 ; мястото на извършване на нарушението е постоянният адрес за физическите лица или седалището и адресът на управление за юридическите лица. Физически лица Глоба От 500 до 1000 От 1000 до
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 2000 до 5000 От 5000 до 10 000

Чл. 120,

ал. 6

Нарушаване разпоредбата на чл. 99, ал. 14-16 Виновните лица Имуществена санкция От 3000 до 10000 От 5000 до 15000

Чл. 121,
ал. 1 и 2,

чл. 124

Нарушение на разпоредбата на чл. 64, ал. 1-4 Физически лица Глоба От 1000 до 3000 и отнемане на стоките в полза на държавата,независимо от това чия собственост са От 2000 до 6000 и отнемане на стоките в полза на държавата,независимо от това чия собственост са
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 2000 до 6000 и отнемане на стоките в полза на държавата,независимо от това чия собственост са От 4000
до 12 000 и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са

Чл. 121,
ал. 3,
чл. 124

Облепване на акцизни стоки с неистински или подправени бандероли или с бандероли с изтекъл срок на валидност от лица, които произвеждат или внасят акцизни стоки Виновните лица Имуществена санкция Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 5000 и отнемане на стоките в полза на държавата,независимо от това чия собственост са Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 10 000 и отнемане на стоките в полза на държавата,независимо от това чия собственост са

Чл. 121,
ал. 4

Нарушаване на реда или начина за въвеждане на бандероли Виновните лица Имуществена санкция 2000 4000

Чл.121,

ал. 5,

чл.124

Поставяне, съхраняване, пренасяне или превозване на употребявани акцизни бандероли в нарушение на изискванията на този закон и на нормативните актове по прилагането му.

Прилага се и за употребяваните бандероли, облепени върху опаковките на тютюневи изделия или алкохолни напитки, за които не са били предназначени.

Физически лица Глоба от 1000 до 3000 и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са -
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция от 2000 до 6000 и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са -

Чл. 122,
чл. 124

Нарушение на разпоредбата на чл. 101 Физически лица Глоба От 100 до 300 и отнемане на стоките в полза на държавата,независимо от това чия собственост са От 200 до 600 и отнемане на стоките в полза на държавата,независимо от това чия собственост са
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 3000 до 10000 и отнемане на стоките в полза на държавата,независимо от това чия собственост са

 
От 6000
до 20 000 и отнемане на стоките в полза на държавата,независимо от това чия собственост са

Чл. 122а, ал.1

Манипулиране, премахване или въздействие по друг неправомерен начин върху средствата по чл.102, ал.3, т.3 или върху техническите устройства по чл. 102а Физически лица Глоба От 1000 до 10000 От 3000 до 15000
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 10 до 20000 От 6000 до 30000

Чл. 122а, ал.2

Манипулиране или въздействие по друг неправомерен начин върху средствата за измерване и контрол по чл. 93, ал. 6, т. 2 и чл. 103а, както и върху оборудване, софтуер и мрежа, осигуряващи или свързани с предаване на данни

Физически лица Глоба От 1000 до 10000 От 3000 до 15000
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 5000 до 30000 От 10000 до 50000

Чл. 122б, ал.1

Нарушаване на чл. 47б, ал. 2 - 9 и ал. 12

Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 1000 до 5000 От 2000 до 8000

Чл. 122б, ал.2

Нарушаване на чл. 47б, ал. 1, 10 и 11

Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 3000 до 8000 От 5000 до 10000

Чл. 123,

ал. 1, 2, 3,

4 и 5,
чл. 124

Държане, предлагане, продаване, превозване или пренасяне акцизни стоки без бандерол, когато такъв е задължителен, или акцизни стоки, облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност, с изключение на акцизни стоки, необлепени с бандерол, поставени под режим отложено плащане на акциз. Ако юридическото лице или едноличния търговец, който държи, предлага, продава или превозва акцизни стоки, установи при получаване на доставката наличието на акцизни стоки без бандерол, когато такъв е задължителен, облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност или с бандерол, който не отговаря на изискванията на чл. 64, ал. 4, изготвя незабавно опис на стоките по образец, утвърден от министъра на финансите, и писмено уведомява в тридневен срок, считано от датата на приемането или получаването на стоката, компетентното митническо учреждение по местонахождението на обекта, като в този случай имуществена санкция не му се налага. Ако собственикът не може да се открие санкциите се налагат на лицето, което държи на склад или превозва акцизни стоки без бандерол когато такъв е задължителен, или облепени с неистински или подправен бандерол или бандерол с изтекъл срок на валидност Физически лица Глоба Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 500 и отнемане на стоките в полза на държавата,независимо от това чия собственост са Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 и отнемане на стоките в полза на държавата,независимо от това чия собственост са
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 и отнемане на стоките в полза на държавата,независимо от това чия собственост са Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2000 и отнемане на стоките в полза на държавата,независимо от това чия собственост са

Чл. 123,
ал. 6, 7,

чл. 124

 

Държане, пренасяне, превозване, предлагане или продаване на алкохолни напитки и тютюневи изделия, облепени с бандерол DUTY FREE, съответно с надпис, който задължително съдържа думите DUTY FREE. Не се прилага, когато акцизните стоки са под митнически надзор по смисъла на Регламент (ЕС) № 952/2013 във връзка с извършване на митническите формалности или са под режим отложено плащане на акциз, или попадат под нормативно определените количествени прагове, или се държат, предлагат и продават в търговските обекти, лицензирани за безмитна търговия, или когато за акцизните стоки е заплатен дължимият акциз. Физически лица  Глоба Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 700 и отнемане на стоките в полза на държавата,независимо от това чия собственост са Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2000 и отнемане на стоките в полза на държавата,независимо от това чия собственост са
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 и отнемане на стоките в полза на държавата,независимо от това чия собственост са Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2000 и отнемане на стоките в полза на държавата,независимо от това чия собственост са

Чл. 123,
ал. 8

 

Установяване на тютюневи изделия без бандерол или облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност или с бандерол съответно с надпис по ал. 6, в автомати за продажба на тютюневи изделия Физическото лице, получило разрешение за търговия с тютюневи изделия от тези автомати съгласно българското законодателство Глоба Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 500 Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000
Юридическото лице или едноличен търговец, получило разрешение за търговия с тютюневи изделия от тези автомати съгласно българското законодателство Имуществена санкция Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2000

Чл. 123а

Избягване пълното или частичното заплащане или обезпечаване на дължимия по този закон акциз Физически лица нетърговци Глоба Двойния размер на избегнатия акциз, но не по-малко от 1000 лв. Тройния размер на избегнатия акциз, но не по-малко от 2000 лв.
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция Двойния размер на избегнатия акциз, но не по-малко от 2000 лв. Тройния размер на избегнатия акциз, но не по-малко от 4000 лв.

Чл. 123б, ал. 1

За количествата установени липси

на отпадъците по чл. 12, ал. 4 и при неизпълнение на задължението по чл. 12, ал. 4

Физически лица Глоба двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 лв. ; дължи се и акциз по ставката, определена в чл. 38 двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2000 лв. ; дължи се и акциз по ставката, определена в чл. 38
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2000 лв. ; дължи се и акциз по ставката, определена в чл. 38 двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 4000 лв. ; дължи се и акциз по ставката, определена в чл. 38

Чл. 123б, ал. 2 и 3,

чл. 124

Държане, предлагане, продаване, превозване или пренасяне на отпадъци по чл. 12, ал. 4 ; не се прилага, когато отпадъци по чл. 12, ал. 4 са под митнически надзор по смисъла на Регламент (ЕС) № 952/2013 във връзка с извършване на митническите формалности или са под режим отложено плащане на акциз, или се държат или транспортират от лицата по чл. 12, ал. 4, т. 1 и ал. 5.

Физически лица Глоба от 200 до 1000 лв. от 400 до 2000 лв.
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция от 500 до 2000 лв., и отнемане на стоките в полза на държавата,независимо от това чия собственост са от 1000 до 4000 лв., и отнемане на стоките в полза на държавата,независимо от това чия собственост са

Чл.123в, чл.124

Нарушаване на разпоредбите на чл. 99а, ал. 1, 2 и 3.

Наказанията по ал. 1 и 2 не се налагат на лица - пощенски оператори по смисъла на Закона за пощенските услуги, които са уведомили митническите органи за наличие на пратка, съдържаща акцизните стоки или отпадъци от тютюн по чл. 99, и са съдействали за установяване на нейния изпращач и получател.

Физически лица Глоба Двойния размер на акциза, но не по-малко от 1000 лв. двойния размер на акциза, но не по-малко от 2000 лв.
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция двойния размер на акциза, но не по-малко от 2000 лв. ., и отнемане на стоките в полза на държавата,независимо от това чия собственост са двойния размер на акциза, но не по-малко от 4000 лв. ., и отнемане на стоките в полза на държавата,независимо от това чия собственост са

Чл.123г

Нарушаване на разпоредбите на чл. 101б

Физически лица Глоба двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 лв двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2000 лв
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2000 лв двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 4000 лв

Чл. 124,

ал. 2

Извършване на нарушение по този закон Виновните лица

Имуществена санкция

Средствата и/или съоръженията - собственост на нарушителя, послужили за извършване на нарушение по този закон, се отнемат в полза на държавата, освен ако стойността им явно не съответства на тежестта на нарушението -

Чл. 124а, чл. 124б,

чл. 124в

При извършване на нарушение в  случаите по чл. 108, 108а, 109, 114, 114а, 115, 117, 120, 121, 122, чл. 123, ал. 1, 2 и 6 , чл. 123а и чл.126 Виновните лица Наказание

 

 

лицето се лишава и от право да упражнява определена дейност или дейности в обекта или обектите, където е установено нарушението за срок един месец ; прилага и принудителна административна мярка запечатване на обекта или обектите, където е установено нарушението, за срок един месец Наказанието не се

налага в случаите, когато е сключено споразумение за прекратяване на

административно-наказателното производство по реда на чл. 107з ; налага се и принудителна

административна мярка запечатване на обекта или обектите, където е установено

нарушението, като се забранява и достъпът до обекта или обектите на нарушителя, а наличните стоки, с изключение на тези, които са предмет на нарушение, се отстраняват от лицето или от упълномощено от него лице в срок, определен от органа, наложил принудителната административна мярка. Когато отстраняването е свързано със значителни затруднения и/или със значител­ни разходи, органът, постановил мярката по чл. 124б, ал. 1, може да разпореди оставяне на стоките в обекта или обектите на отговор­ността на нарушителя. Разпореждането не се отнася за стоките – предмет на нарушението

лицето се лишава и от право да упражнява определена дейност или дейности в обекта или обектите, където е установено нарушението за

срок от 2 до 6 месеца ; прилага и принудителна административна мярка запечатване на обекта или обектите, където е установено нарушението, за срок от 2 до 6 месеца Наказанието не се

налага в случаите, когато е сключено споразумение за прекратяване на

административно-наказателното производство по реда на чл. 107з ; налага се и принудителна

административна мярка запечатване на обекта или обектите, където е установено нарушението, като се забранява и достъпът до обекта или обектите на нарушителя, а наличните стоки, с изключение на тези, които са предмет на нарушение, се отстраняват от лицето или от упълномощено от него лице в срок, определен от органа, наложил принудителната административна мярка. Когато отстраняването е свързано със значителни затруднения и/или със значител­ни разходи, органът, постановил мярката по чл. 124б, ал. 1, може да разпореди оставяне на стоките в обекта или обектите на отговор­ността на нарушителя. Разпореждането не се отнася за стоките – предмет на нарушението

Чл. 125 Получаване на енергийни продукти и употребяването им за цели, различни от указаните в удостоверението за освобождаване от акциз и не е заплатен дължимия за стоките акциз по реда на този закон Освободен от акциз краен потребител ; земеделски производител Имуществена санкция Двоен размер на акциза, дължим за моторни горива от съответния вид но не по-малко от 5000 Двоен размер на акциза, дължим за моторни горива от съответния вид но не по-малко от 10000 и отнемане на удостоверението, както и заплащане на акциза на наличните количества към момента на отнемане на удостоверението

Чл. 126, ал.1,2,3

чл. 124

Държане,предлагане, продаване или превозване на акцизни стоки без данъчен документ по този закон или фактура, или митническа декларация, или придружителен административен документ/електронен административен документ или документ на хартиен носител, когато компютърната система не работи, или търговски документ по чл. 73б, ал. 16 или друг документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза.

Държане, превозване, претоварване или доставяне/получаване акцизни стоки в нарушение на забраните и изискванията за данъчните и другите документи по чл. 101в, ал. 1, 2, 3 или 5. В този случай наказанията не се налагат при липсващи документи по чл. 101в, ал. 5, т. 2 или липсваща заверка по чл. 101в, ал. 7, ако са изпълнени едновременно следните условия: 1. до завършване на проверката от лицето или негов законен представител е декларирана пред митническите органи информация, идентифицираща доставчика, транспортните средства, вида, количеството, точното място и датата на получаване на течните горива; 2. митническите органи са установили, че към датата на проверката, за регистрирания електронен акцизен данъчен документ не са декларирани по реда на чл. 118, ал. 10 или отчетени по реда на чл. 118, ал. 11 от Закона за данък върху добавената стойност други доставки или получаване на същите количества горива, или доставки/получаване, с които се надхвърля общото количество на освободените за потребление течни горива по документа.

Физически лица нетърговци Глоба Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 и отнемане на стоките в полза на държавата,независимо от това чия собственост са Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2000 и отнемане на стоките в полза на държавата,независимо от това чия собственост са
юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2000 и отнемане на стоките в полза на държавата,независимо от това чия собственост са Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 4000 и отнемане на стоките в полза на държавата,независимо от това чия собственост са

Чл. 126а

За всяко нарушение на разпоредбите на този закон и на нормативните актове по прилагането му, установено от митническите органи, ако не е предвидено друго , както и неоказване съдействие или възпрепятстване на митническите органи при упражняването на правомощията им, както и в случаите когато лице, което е длъжно по този закон да предостави на тези органи стоки, документи и сведения, но откаже това Физически лица нетърговци Глоба От 200 до 1000

 

Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 500 до 2000

 

Чл. 126б

За маловажни случаи на нарушения по чл. 118,120, 122 и 123,126 и 126а установени при извършването им . Маловажни случаи са тези, при които двойният размер на акциза за стоките - предмет на нарушението, не надвишава 50 лв. Виновните лица Глоби с фиш от митническите органи В размерите, установени в чл. 39, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания

 

Чл. 126в

Нарушаване чл. 103, ал. 8 и 9 Физически лица нетърговци Глоба От 1000 до 5000 От 2000 до 7000
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 2000 до 10000 От 5000 до 15000

Чл. 127

Неиздаване в 7-дневен срок на удостоверение за наличие или липса на задължения по този закон Митнически орган Глоба До 250 До 500

 

Акценти

Актуални проблеми на гражданския изпълнителен процес

Голяма новина за всички наши клиенти и приятели - юристи!

Прочети още...

Книга-годишник Трудови отношения - 2023

За всички специалисти по труд и човешки ресурси, за експерти от структурите на МТСП, за счетоводители и юристи по трудово право, за работодатели и синдикалисти.

Прочети още...

Търговски представител на ИК „Труд и право“

В трудното време, в което живеем – предлагаме решение:

Прочети още...

Учебна програма „Пролет 2023“

Всички семинари до август 2023 г. на едно място!

Прочети още...