Sidebar

Меню

 

Одобрена с ПМС № 186 от 13.08.1998 г., обн., ДВ, бр. 95 от 14.08.1998 г., изм. и доп., бр. 5 от 19.01.1999 г., бр. 39 от 26.05.2009 г.

 

I. Обикновени нотариални такси

(в лв.)

1. За извършване:

 

а) (изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) на нотариални актове за поправка на нотариални актове, за извършване на актове за отмяна на завещания, за съставяне на констативни протоколи, за приемане на съхранение на саморъчни завещания, на документи и книжа без определен материален интерес

30

б) (изм. - ДВ, бр. 5 от 1999 г., бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) на констативни нотариални актове за собственост на земеделски земи, гори и земи от горския фонд

20

в) (нова - ДВ, бр. 5 от 1999 г., изм., бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) на констативни нотариални актове за поправка на констативни нотариални актове по буква "б"

20

г) (нова - ДВ, бр. 5 от 1999 г., изм., бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) на договори за доброволни делби на земеделски земи, гори и земи от горския фонд

20

д) (нова – ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) за констативни протоколи по Търговския закон

50

Забележка. (Нова - ДВ, бр. 5 от 1999 г., изм., бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) В случаите, когато нотариалните действия по чл. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи са извършени от съдия по вписванията, таксите по букви "б", "в" и "г" не се събират.

 

2. (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) За обявяване и връщане на саморъчни завещания и за връщане на предадени за съхранение документи и книжа

10

Забележка. Таксата по т. 2 за обявяване на саморъчно завещание, което не е било съхранявано при нотариуса, се събира заедно с таксата по т. 1.

 

3. (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) За нотариална покана върху екземплярите за връчване, а останалите екземпляри се таксуват като преписи

20

Забележка. (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) Таксата по т. 3 се събира и за връчване по искане на молителя на други съобщения и книжа при условията и по реда на чл. 37 – 58 от Гражданския процесуален кодекс . Когато връчването се извършва служебно по силата на закон, събира се половината от таксата по т. 3.

 

4. За удостоверяване съдържанието на частни документи без определен материален интерес - върху първия екземпляр:

 

а) (изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) за първата страница

10

б) (изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) за всяка следваща страница, а останалите екземпляри се таксуват като преписи.

2

5. (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) За удостоверяване на датата и подписите на частни документи без определен материален интерес:

 

а) за първия подпис

б) при преупълномощаване таксата за подпис е в двойния размер на таксата по буква "а"

5

в) за всеки следващ подпис

2

г) на документ, който ще се ползва за учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот, за всеки подпис

10

д) при преупълномощаване таксата за подпис на документ, който ще се ползва за учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот, е в двойния размер на таксата по буква "г"

 

Забележка. Таксата по т. 5 се събира еднократно при едновременното удостоверяване на датата и подписите, а в противен случай се събира отделно.

 

6. За удостоверяване верността на преписи и извлечения от документи и книжа:

 

а) (изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) за първата страница

3

б) (изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) за всяка следваща страница

2

7. За даване на справки по нотариалните книги и регистри:

 

а) (изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) за устна справка за извършен акт или за удостоверяване по името на едно лице

2

б) (изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) за издаване на удостоверение за извършен акт или за удостоверяване по името на едно лице

10


II. Нотариални такси според удостоверявания материален интерес
8. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) За издаване на нотариален акт или на договор за делба извън посочените в т. 1 се събира такса по следната таблица:

Удостоверяван материален интерес

Нотариална такса (в лв.)

до 100 лв. включително

101 - 1000 лв

1001 - 10 000 лв.

10 001 - 50 000 лв.

50 001 - 100 000 лв.

100 001 - 500 000 лв.

над 500 000 лв.

30

30 + 1,5 на сто за горни цата над 100 лв.

43,50 + 1,3 на сто за горницата над 1000 лв.

160,50 + 0,8 на сто за горницата над 10 000 лв.

480,50 + 0,5 на сто за горницата над 50 000 лв.

730,50 + 0,2 на сто за горницата над 100 000 лв.

1530,50 + 0,1 на сто за горницата над 500 000 лв., но не повече от 6000 лв.


9. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) За удостоверяване на датата и подписите на договори и на едностранни изявления с определен материален интерес и подлежащи на вписване, за извършване на нотариално завещание, при издаване на препис на обявено саморъчно завещание, за изпълнение на завещание, за извършване на протест, за приемане на съхранение на документи и книжа с определен материален интерес, за удостоверяване съдържанието на частни документи с определен материален интерес се събира 50 на сто от таксата по т. 8, но не по-малко от 30 лв.
10. (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) За удостоверяване на датата и подписите на договори с определен материален интерес се събира 30 на сто от таксата по т. 8, но не по-малко от 30 лв.
Забележка. Таксата по т. 9 при издаване на препис от обявено саморъчно завещание се събира едновременно с таксата по т. 6 , като за всеки следващ препис от същото завещание се събира само таксата по т. 6.
11. За извършване на обстоятелствена проверка, както и за удостоверяване на датата и подписите на договори за прехвърляне на собствеността върху моторни превозни средства се събира таксата по т. 8.
Забележка. Таксата по т. 8 за извършване на обстоятелствена проверка се дължи при предявяване на искането, като при непризнаване на собствеността не се връща.
12. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) За удостоверяване на датата и подписите на едностранни изявления с определен материален интерес (като разписки за дължими или издължени суми, молби и съгласия за заличаване на ипотеки, разни гаранции и др.) се събира половината от таксата по т. 10 , но не по-малко от 25 лв.
13. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) За управление на имущество - върху брутния месечен доход от имуществото за периода на поръчката:
за всеки месец - 20 на сто,
но не по-малко от 50 лв.

III. Нотариални такси според изразходваното време

(лв./час)

14. (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) За устен правен съвет или консултация

8

15. (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) За писмен правен съвет или консултация и при посредничество за изясняване волята на страните

15

16. За справки, набавяне на документи, книжа и др.

5

Забележка. Таксите по т. 14 , 15 и 16 за непълен час се събират като за пълен час, като преди извършване на действието нотариусът е длъжен да укаже приблизително необходимото време.

 


IV. Нотариални такси за изготвяне и проверка на документи
17. За изготвяне на проект на нотариален акт на поправка на нотариален акт, акт за отмяна на завещание, констативен протокол, саморъчно завещание и молба-декларация за обстоятелствена проверка се събира таксата по т. 1.
Забележка. Таксата по т. 17 за изготвяне на проект на акт за отмяна на завещание и на констативен протокол се събира само когато самият акт или констативен протокол не бъде издаден в същия ден. Ако в едномесечен срок актът или констативният протокол бъде издаден от същия нотариус, такса по т. 1 не се събира.
18. За изготвяне на проект на нотариална покана се събира таксата по т. 3.
19. За изготвяне на проект на документ без определен материален интерес се събира таксата по т. 4.
20. За изготвяне:
а) на проект на нотариален акт извън посочените в т. 1 се събира таксата по т. 8 ;
б) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) на проект на нотариално завещание и на проект на договор с определен материален интерес се събира таксата по т. 11.
Забележка. Таксата по т. 20 не се събира за изготвяне на проект на нотариален акт по образувано от същия нотариус дело за обстоятелствена проверка. Таксата за изготвяне на проект на нотариално завещание се събира само когато самото завещание не бъде извършено в същия ден. Ако в едномесечен срок завещанието бъде извършено от същия нотариус, такса по т. 9 не се събира.
21. За изготвяне на проект на документ по т. 12 се събира таксата по т. 12.
22. За проверка на изготвен от страните проект на документ, извършена без нотариално удостоверяване, се събира половината от съответната такса по т. 17 - 21. Ако в едномесечен срок бъде извършено нотариално удостоверяване на същия документ от същия нотариус, събира се само другата половина от таксата, съответно само разликата, когато има такава.
Забележка. Таксите по т. 17 - 21 не се събират за изготвяне и проверка на документи по управление на имущество, възложено на същия нотариус.

V. Допълнителна нотариална такса
23. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) За действие, извършено по искане на молителя извън нотариалната кантора, в неработно време или в почивни и празнични дни, върху съответната нотариална такса се заплаща допълнително, както следва:
а) извън нотариалната кантора в работно време - 25 на сто;
б) в нотариалната кантора в неработно време - 25 на сто;
в) извън нотариалната кантора в неработно време - 50 на сто;
г) извън нотариалната кантора и населеното място, където е установена - 50 на сто;
д) извън нотариалната кантора, в неработно време и извън населеното място, където е установена - в двоен размер.

ИЗМЕНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 13 ЯНУАРИ 1999 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА НОТАРИАЛНИТЕ ТАКСИ КЪМ ЗАКОНА ЗА НОТАРИУСИТЕ И НОТАРИАЛНАТА ДЕЙНОСТ, ОДОБРЕНА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.
(ДВ, бр. 5 от 1999 г.)
§ 2. За доброволните делби на земеделски земи, гори и земи от горския фонд, извършени до влизането в сила на това постановление, таксата по буква "г" се заплаща от Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 15 ЮНИ 1999 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
(ДВ, бр. 56 от 1999 г.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 2. В нормативните актове на Министерския съвет и в приложенията към тях, влезли в сила преди 5 юли 1999 г., всички числа в стари левове се заменят с намалени 1000 пъти числа в нови левове.

Заключителни разпоредби
§ 3. Постановлението се приема на основание § 4, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за деноминация на лева.
§ 4. Постановлението влиза в сила от 5 юли 1999 г.

Предстоящи учебни семинари

Семинар по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

11 - 12 май 2017 г.
София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Америка”
Лектори: Инж. Димо Иванов, Инж. Любомир Владимиров
Цена: 240.00 лв.

Закон и практика - Пролет 2017

12 - 16 юни 2017 г.
Курортен комплекс „Албена”, Хотели „Малибу” и „Сенди Бийч”
Лектори: Мариана Кацарова, Диана Митева, Красимир Машев
Цена: 300.00 лв.

Данъци и счетоводство - Пролет 2017

19 - 23 юни 2017 г.
Курортен комплекс „Албена”, Хотели „Малибу” и „Сенди Бийч”
Лектори: Доц. д-р Людмила Мермерска, Калина Златанова, Д-р Антон Свраков
Цена: 300.00 лв.

Семинар по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

27 - 30 юни 2017 г.
Курортен комплекс „Албена”, Хотел „Малибу”
Лектори: Теодора Дичева, Инж. Екатерина Асенова
Цена: 300.00 лв.

Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство през 2017 г.

15 – 22 юли 2017 г.
ПРИБАЛТИЙСКИ СТОЛИЦИ - Талин – Хелзинки – Рига – Вилнюс
Лектор: Велин Филипов, Регистриран одитор, данъчен и счетоводен консултант
Цена: 2 480.00 лв.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани

Практически въпроси на собствеността

Проблеми на гражданския и търговския оборот
Трето преработено и допълнено издание

Кодекс на труда - 2017

Луксозно издание с твърди корици.

Счетоводство - 2017 г.

Oсми по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит

Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.)

Коментар на промените
Актуализиран нормативен текст

Трудови отношения 2017

Двадесето юбилейно издание на книгата-годишник!

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание

Обезпеченията в материалното и процесуалното право

Изчерпателен коментар на правната уредба и анализ на съдебната практика