Меню

Правораздавателни органи - Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието

Приета с ПМС № 167 от 28.08.1992 г. , Обн. ДВ. бр. 71 от 1.09.1992 г., изм. ДВ. бр. 92 от 13.11.1992 г., изм. ДВ. бр. 32 от 16.04.1993 г., изм. ДВ. бр. 64 от 27.07.1993 г., изм. ДВ. бр. 45 от 3.06.1994 г., изм. ДВ. бр. 61 от 28.07.1994 г., изм. ДВ. бр. 15 от 20.02.1996 г., изм. ДВ. бр. 53 от 21.06.1996 г., изм. ДВ. бр. 2 от 7.01.1997 г., изм. ДВ. бр. 28 от 4.04.1997 г., изм. ДВ. бр. 36 от 6.05.1997 г., изм. ДВ. бр. 20 от 18.02.1998 г., попр. ДВ. бр. 24 от 27.02.1998 г., изм. ДВ. бр. 95 от 14.08.1998 г., изм. ДВ. бр. 14 от 18.02.2000 г., изм. ДВ. бр. 19 от 2.03.2001 г., доп. ДВ. бр. 89 от 16.10.2001 г., доп. ДВ. бр. 83 от 30.08.2002 г., изм. ДВ. бр. 66 от 25.07.2003 г., изм. ДВ. бр. 6 от 23.01.2004 г., изм. ДВ. бр. 69 от 6.08.2004 г., изм. ДВ. бр. 94 от 25.11.2005 г., изм. ДВ. бр. 35 от 28.04.2006 г., изм. ДВ. бр. 75 от 12.09.2006 г., изм. ДВ. бр. 105 от 22.12.2006 г., изм. ДВ. бр. 75 от 18.09.2007 г., изм. ДВ. бр. 22 от 28.02.2008 г., изм. ДВ. бр. 39 от 26.05.2009 г., изм. ДВ. бр. 77 от 29.09.2009 г., изм. ДВ. бр. 30 от 12.04.2011 г., изм. ДВ. бр. 98 от 11.12.2012 г., изм. и доп. ДВ. бр. 88 от 8.10.2013 г., доп. ДВ. бр. 35 от 2.05.2017 г.

А. Такси, събирани от съдилищата

Наименование на действията, услугите и книжата, за които се събира държавна такса Размер на таксата
проста
(лв.) 
пропор-
ционална
(%)
1 2 3 4
  А. Такси, събирани от съдилищата    
1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 1998 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.)    
2. (изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.)    
2а. (нова - ДВ, бр. 92 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.)    
2б. (нова - ДВ, бр. 20 от 1998 г.) По жалби срещу административни актове се събира проста такса, както следва:    
  а) от юридическите лица с нестопанска цел и от физическите лица, които не са търговци 10  
  б) от юридически лица, без посочените в буква "а", и от физическите лица - търговци по смисъла на Търговския закон 50  
  в) за касационни жалби таксите се събират в половин размер.    
3. (изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.)    
4. (отм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.)    
5. (изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.)    
6. (изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.)    
7. (нова - ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.)    
7а. (предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.)    
7б. (нова - ДВ, бр. 32 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.)    
7в. (нова - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.)    
8. (изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.)    
8а. (нова - ДВ, бр. 2 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г.)    
9. (изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г.) За тъжби, по които се образуват наказателни дела от частен характер 12  
10. (изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.)    
11. (изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.)    
12. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) При обжалване пред по-горен съд и по молби за отмяна се събират такси в половин размер върху обжалваната част.    
13. (изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.)    
14. (изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г.) За частни жалби по наказателни дела от частен характер 5  
15. (изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г.) По молби за реабилитация, когато се образува дело 6  
16. (отм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.)    
17. (изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.)    
18. (изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.)    
19. (изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 1998 г.) За издаване на:    
  а) (изм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) заповед, удостоверение, включително свидетелство за съдимост 5  
  б) (изм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) препис от документи 2  
  а ако преписът е повече от една страница, за всяка следваща по 1  
  в) (нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 12.09.2006 г.) фотокопие от документи - за всяка страница, 0,10 лв.,  
  а ако фотокопието е повече от 50 страници - за всяка следваща 0,07 лв.  
20. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.)    
21. (отм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.)    
22. (отм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.)    
22а. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.)    
23. (изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.)    
24. (изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 1998 г., отм. с Решение № 798 на ВАС - ДВ, бр. 19 от 2001 г.)    

Б. Такса за връчване (Загл. изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.)
(Отм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.)

В. Такси по съдебното изпълнение
(Изм. - ДВ, бр. 35 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.)

Г. Такси, събирани от Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 20 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2000 г.)

(Доп. - ДВ, бр. 83 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2007 г., в сила от 18.09.2007 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 01.10.2009 г., доп. - ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от 12.04.2011 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 35 от 2017 г., в сила от 02.05.2017 г.)

  Г. Такси, събирани от Министерството на правосъдието  
55. (изм. - ДВ, бр. 64 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г.) По молби за придобиване и за възстановяване на българско гражданство от:  
  а) (изм. - ДВ, бр. 45 от 1994 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г., в сила от 18.09.2007 г.) лица, на които родителите или единият от родителите е български гражданин или е от българска народност 30
  б) (изм. - ДВ, бр. 20 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г., в сила от 18.09.2007 г.) за лица до 18-годишна възраст и за учащи се до 26-годишна възраст 10
  в) (изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г., в сила от 18.09.2007 г.) други лица 100
56. (изм. - ДВ, бр. 64 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г., в сила от 18.09.2007 г.) По молби за освобождаване от българско гражданство 50
57. (изм. - ДВ, бр. 64 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г., в сила от 18.09.2007 г.) По молби за издаване на удостоверения за гражданство по чл. 39 от Закона за българското гражданство 50
58. (изм. - ДВ, бр. 64 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г., в сила от 18.09.2007 г.)  
59. (изм. - ДВ, бр. 64 от 1993 г.) За удостоверения за придобиване или възстановяване на българско гражданство или за издаване на дубликати в изпълнение на указ от:  
  а) (изм. - ДВ, бр. 45 от 1994 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г., в сила от 18.09.2007 г.) лица, на които родителите или единият от родителите е български гражданин или е от българска народност 50
  б) (изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г., в сила от 18.09.2007 г.) за лица до 18-годишна възраст и за учащи се до 26-годишна възраст 20
  в) (изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г., в сила от 18.09.2007 г.) други лица 250
60. (изм. - ДВ, бр. 64 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г.) За удостоверения за освобождаване от българско гражданство или за издаване на дубликати в изпълнение на указ 200
60а. (нова - ДВ, бр. 75 от 2007 г., в сила от 18.09.2007 г.) За удостоверения, издавани във връзка с укази за отмяна на натурализацията или за лишаване от българско гражданство 250
61. (изм. - ДВ, бр. 64 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г., в сила от 18.09.2007 г.) За издаване на удостоверения по движението на преписките, за тълкуване на отделни случаи или за установяване на различни факти, свързани с промени в гражданството на лицата 30
62. (изм. - ДВ, бр. 64 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г.) За удостоверения, издавани във връзка с промени в гражданството по допълнителни укази, с които се изменят издадените вече укази 10
62а. (нова - ДВ, бр. 20 от 1998 г., попр. - ДВ бр. 24 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 01.10.2009 г.) (1) За даване на съгласие за осиновяване от министъра на правосъдието по чл. 117, ал. 1 от Семейния кодекс 50
  (2) За разглеждане на заявление за издаване на разрешение за посредничество при международно осиновяване по чл. 121, ал. 1 от Семейния кодекс 300
62б. (нова - ДВ, бр. 20 от 1998 г., доп. - ДВ, бр. 89 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) За удостоверяване подписи на съдии и нотариуси върху документа, подлежащи на легализация и за удостоверяване с "Apostille" на актовете на съдилищата и нотариусите съгласно Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (ДВ, бр. 45 от 2001 г.) 5
62б1. (Нов - ДВ, бр. 35 от 2017 г., в сила от 02.05.2017 г.) За предоставяне на информация, необходима за установяване на банката или на банките и на сметката или на сметките на длъжника съгласно чл. 14 от Регламент (ЕС) № 655/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на процедура за европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела 50 лв.
62в. (нова - ДВ, бр. 20 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) За издаване на свидетелство за съдимост:  
  а) на лица, родени в чужбина, които пребивават в Република България 5
  б) в електронен вид 3
62г. (нова - ДВ, бр. 2 от 1997 г., предишна т. 62а - ДВ, бр. 20 от 1998 г.) За удостоверения, издавани от Главното управление на местата за лишаване от свобода и от затворите 2
62д. (нова - ДВ, бр. 83 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) По молби за издаване на разрешения за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденци в Република България 20
62е. (нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 12.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2013 г.) За конкурса за нотариуси 50
62ж. (нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 12.09.2006 г.) За изпита за помощник-нотариуси по заместване 50
62з. (нова - ДВ, бр. 75 от 2007 г., в сила от 18.09.2007 г.) За участие в конкурс за частни съдебни изпълнители 50
62и. (нова - ДВ, бр. 75 от 2007 г., в сила от 18.09.2007 г.) За ползване на информационната система на съдебното изпълнение за година 100
62к. (нова - ДВ, бр. 75 от 2007 г., в сила от 18.09.2007 г.) За вписване в Единния регистър на медиаторите 20
62л. (нова - ДВ, бр. 75 от 2007 г., в сила от 18.09.2007 г.) За одобряване на организациите, които обучават медиатори 100
62м. (нова - ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 01.10.2009 г.) За издаване на удостоверение за юридическа правоспособност по чл. 301 от Закона за съдебната власт 12
62н. (нова - ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 01.10.2009 г.) За издаване дубликат на удостоверението по т. 62м 6
62о. (нова - ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от 12.04.2011 г.) За вписване в регистъра по чл. 113, ал. 1, т. 2 от Семейния кодекс на осиновяващи с обичайно местопребиваване в чужбина, които желаят да осиновят дете с обичайно местопребиваване в Република България при условията на пълно осиновяване 100
62п. (нова - ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от 12.04.2011 г.) За вписване в регистъра по чл. 113, ал. 1, т. 3 от Семейния кодекс на осиновяващи с обичайно местопребиваване в Република България, които желаят да осиновят дете с обичайно местопребиваване в чужбина 100
62р. (нова - ДВ, бр. 88 от 2013 г.) За участие в конкурс за държавни съдебни изпълнители - 50 лв.
62с. (нова - ДВ, бр. 88 от 2013 г.) За участие в конкурс за съдии по вписванията - 50 лв.

Д. Такси, събирани от прокуратурата (Нов - ДВ, бр. 15 от 1996 г.)

  Д. Такси, събирани от прокуратурата  
63. (нова - ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г.) Удостоверения, служебни бележки, заверени преписи от документи, несвързани с наказателното производство от общ характер:  
  а) за първата страница 2
  б) за всяка следваща страница 1
64. (нова - ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г.) За удостоверяване съдържанието и подписа на документи и други книжа по чл. 4 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. (обн., Изв., бр. 73 от 1958 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г. и бр. 103 от 1991 г.):  
  а) за първата страница 2
  б) за всяка следваща страница 1

Е. Такси, събирани от следствените служби (Нов - ДВ, бр. 2 от 1997 г.)

  Е. Такси, събирани от следствените служби  
65. (нова - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г.) За удостоверения, служебни бележки и заверени преписи от документи, несвързани с наказателното производство от общ характер 2
  Ако преписът е повече от една страница - за всяка следваща по 1

Ж. Такси, събирани от Агенцията по вписванията (Нов - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.)

ИЗМЕНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 ОТ 14 НОЕМВРИ 2005 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТАРИФА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА
(Обн. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО, ОДОБРЕНА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1992 Г.
(Обн. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 12.09.2006 г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 326 ОТ 7 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2005 Г.
(Обн. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.)

§ 9. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2007 г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 220 ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО, ОДОБРЕНА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1992 Г.
(Обн. - ДВ, бр. 75 от 2007 г., в сила от 18.09.2007 г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38 ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТАРИФА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА ПО ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
(Обн. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 март 2008 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 ОТ 12 МАЙ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
(Обн. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2009 г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 223 ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
(Обн. - ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 01.10.2009 г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2009 г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 82 ОТ 1 АПРИЛ 2011 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО, ОДОБРЕНА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1992 Г.
(Обн. - ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от 12.04.2011 г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 306 ОТ 30 НОЕМВРИ 2012 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФА № 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО, ОДОБРЕНА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1992 Г.
(Обн. - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2013 г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 83 ОТ 27 АПРИЛ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
(Обн. - ДВ, бр. 35 от 2017 г., в сила от 02.05.2017 г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Акценти

Търговски представител на ИК „Труд и право“

В трудното време, в което живеем – предлагаме решение:

Прочети още...

Учебна програма „Пролет 2023“

Всички семинари до август 2023 г. на едно място!

Прочети още...

Нова година – Ново издание

"Новото данъчно законодателство през 2023 година"

Прочети още...

Ден на народните будители

Днес отбелязваме Деня на народните будители
Честит празник, скъпи колеги, партньори и приятели!

Прочети още...