Sidebar

Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Действие на Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители спрямо учредените като обезпечение по кредитите ипотеки
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 5

Относно възможността за прехвърляне на вещни права върху недвижим имот чрез договор в полза на трето лице
авторски материал
Автор / източник: Сюлейман Башов
стр. 15

Решение № 33 от 1.04.2016 г. по гр. д. № 5781/2015 г. на ВКС, ІІ г. о.
Решението за издаване на дубликат от изпълнителен лист се ползва със сила на пресъдено нещо само относно съществуването или несъществуването на изпълняемото право с оглед наличието или липсата на нововъзникнало основание за погасяване на вземането. Когато молбата бъде уважена, със сила на пресъдено нещо се установява, че вземането на кредитора съществува и не е погасено на някое от предвидените в закона правопогасяващи основания. Когато молбата бъде отхвърлена поради уважаване на наведено от длъжника правопогасяващо възражение, то със сила на пресъдено нещо се установява, че вземането не съществува и кредиторът не може впоследствие да иска установяване, че вземането съществува и издаване на нов изпълнителен лист. Силата на пресъдено нещо на решението по чл. 409 ГПК не касае съществуването на самото право да се иска издаване на дубликат, поради което, ако молбата бъде отхвърлена поради това, че според съда, кредиторът не е доказал факта на изгубване на оригинала на изпълнителния лист, това постановено решение не препятства възможността кредиторът отново да поиска издаване на дубликат, като докаже правно релевантния факт на изгубване или унищожаване на оригинала.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 26


Рубрика: Кадастър и имотен регистъри

За ускореното създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за неурбанизираните територии
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 30

Изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри при висящо съдебно производство по делба
авторски материал
Автор / източник: Петър Лефтеров
стр. 38


Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

Процесуални особености в производството по възстановяване на накърнена запазена част от наследството
авторски материал
Автор / източник: Иван Георгиев
стр. 42

Решение № 51 от 2.02.2016 г. по гр. д. № 68/2016 г. на ВКС, ІІ г.о.
Вделбеното производство не намира приложение общата разпоредба на чл. 131, ал. 2, т. 6 във връзка с чл. 133 ГПК относно преклудирането в срока за отговор на исковата молба на възраженията, посочени в чл. 342 ГПК, които имат обуславящо значение за обекта и участниците в имуществената общност и дяловете на последните. Възражението на ответника-съделител, че е придобил някой от делбените обекти по давност, по същество е възражение против включването му в делбата по смисъла на чл. 342 ГПК, което по силата на закона се преклудира след първото по делото заседание във фазата на допускане на делбата. Това възражение не се обхваща от приложното поле на задължителните указания на т. 4 от Тълкувателно решение № 1 от 09.12.2013 г. по т. д. № 1/2013 г. на ОСГТК на ВКС.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 54


Рубрика: Нотариални действия. Вписвания

Относно задължението на нотариуса по чл. 25, ал. 2 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност
авторски материал
Автор / източник: Красимир Димитров, Марчела Помакова
стр. 58


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Подлежи ли на премахване строеж, извършен при съществено отклонение от одобрения инвестиционен проект
авторски материалл
Автор / източник: Надежда Гаджанова
стр. 64


Рубрика: Индустриална собственост

Нови моменти в практиката на Патентното ведомство, практиката на Ведомството по интелектуална собственост на ЕС, българската и европейската съдебна практика през 2016 г.
авторски материал
Автор / източник: Патриция Черкезова
стр. 71

Важно за Вас

Приложение
Отчуждаване на имоти - частна собственост, по реда на Закона за общинската собственост
авторски материал
Автор / източник: Живка Юрукова, Стефан Тодоров

Тагове:

Предстоящи учебни семинари

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

18 - 19 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Лорета Цветкова, Валентина Василева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

24 – 26 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Валентина Василева, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Промените в ДОПК

31 януари – 2 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същите семинари през месец януари:
1. 18 - 19 януари 2018 г., Конферентна зала "Европа"
2. 24 – 26 януари 2018 г., Конферентна зала "Европа"

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

14 - 16 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

20 - 22 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство

22 - 23 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Лорета Цветкова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

14 декември 2017 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и практически въпроси по данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г

15 декември 2017 г.
Плевен, бул. "Цар Борис III" № 2, Конферентна зала на хотел "Ростов"
Лектор: Мина Янкова
Цена: 108.00 лв.

Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации. Указания на министерство на финансите

12 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Теодора Бакърджиева
Цена: 108.00 лв.

Промените в трудовите отношения, социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

16 – 17 януари 2018 г.
Бургас, Комплекс "Славейков" 93 Хотел "Мираж", Конферентна зала "Мираж"
Лектор: Анета Георгиева, Евгения Попова
Цена: 192.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

23 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 108.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

26 януари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 120.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2018 г.

20 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Теодора Дичева
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2018 г.

23 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Цветана Янкова, Лорета Цветкова
Цена: 108.00 лв.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

- правни основания
- анализ на съдебната практика
- въпроси и отговори

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017

Книга-годишник + CD
Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Изчерпателен коментар на правната уредба и анализ на съдебната практика

Новото данъчно законодателство през 2018 г.

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Трудови отношения 2018

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Счетоводство - 2018 г.

Девети по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит

Социално осигуряване - 2018

Двадесет и второ издание на книгата-годишник!