Sidebar

Меню


Договорът за цесия винаги предполага съществуващо вземане, произтичащо от друго правно основание.
Неопределяемостта на прехвърлените бъдещи вземания води до недействителност на цесията.

Чл. 99, ал. 1 ЗЗД
Чл. 26, ал. 2 ЗЗД
Чл. 99, ал. 3 ЗЗД

Производство по чл. 290 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на “Б.” ООД срещу въззивно решение № 9 от 15.01.2009 г. по т.д. № 458/2008 г. на ВАС, с което се оставя в сила Решение № 49 от 17.07.2008 г. по т.д. № 806/2007 г. на ШОС, с което е отхвърлен предявеният от касатора срещу община Ш. за заплащане на цедирано вземане от “П.” ЕООД - гр. В. срещу общината в размер на 26 552,66 лв.
В касационната жалба се излагат оплаквания за допуснати с обжалваното решение нарушения на материалния закон - чл. 26, ал. 2 ЗЗД, в противоречие с който е приета нищожността на сключения от него договор за цесия.
Ответникът по касация, Община Ш., излага становище за неоснователност на жалба по съображения, изложени в депозирания по реда на чл. 287, ал. 1 ГПК писмен отговор.
С Определение № 609 от 10.09.2009 г. по същото дело настоящият състав е допуснал касационно обжалване на решението на основание по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по поставения от касатора материалноправен въпрос, свързан с валидността на договор за цесия, с който се прехвърлят бъдещи вземания.
Настоящият състав на Второ търговско отделение на ВКС, като взе предвид изложените от касатора доводи във връзка с наведените оплаквания и провери правилността на обжалваното решение съобразно правомощията си по чл. 290 и сл. ГПК, приема следното:
Предмет на спора е предявен от касатора срещу Община Ш. иск за заплащане на сумата
26 553,66 лв. като стойност на изпълнени от “П.” ЕООД услуги, възложени му от ответната община по силата на сключен между последните договор за озеленяване от 29.04.2005 г., вземанията по който изпълнителят му прехвърлил с договор за цесия от 26.01.2006 г.
С обжалваното решение е прието за установено, че претендираното вземане на касатора срещу общината произтича от сключен между него и “П.” ЕООД Ш. договор, по който последният му цедирал всички досегашни и бъдещи вземания към Общината, възникнали по силата на сключен след проведена обществена поръчка договор за поддържане на паркове и градински площи. За да счете иска за неоснователен, въззивният съд на първо място е приел, че общината не е уведомена редовно съобразно чл. 99, ал. 3 ЗЗД за извършената цесия, но преди всичко се позовал на нищожността на цесионния договор в частта му по отношение на бъдещите вземания на цедента към общината поради липса на предмет. В тази връзка са изложени съображения, че бъдещите вземания нито са определени, нито са определяеми към момента на сключването му, доколкото в сключения между общината и “П.” ЕООД договор бъдещите вземания не са определени нито като абсолютни стойности, нито като процент от общо договорената сума за 24 месеца. В този контекст е изтъкнато, че бъдещи вземания може и да не възникнат, ако не бъдат извършени дейности от “П.” ЕООД в качеството му на изпълнител по сключения с общината договор и тъй като претендираната сума има именно характера на бъдещо вземане, то цесионерът няма основание да я претендира.
Върховният касационен съд в настоящия състав приема, че въззивното решение c правилно и следва да се остави в сила.
Цесията е правен способ за прехвърляне на субективни права (вземания), по силата на която настъпва промяна в субектите на облигационното правоотношение - кредитор става цесионерът, на когото цедентът е прехвърлил вземането си по силата на сключен между тях договор. Като всеки договор, цесията трябва да отговаря на всички условия за действителност на договорите, но с оглед на въпроса, по който е допуснато касационното обжалване, от значение за изясняването му се явява предметът на прехвърлителния договор. Няма спор в доктрината и в съдебната практика по въпроса, че могат да бъдат цедирани както вземания, така и права, чиято прехвърлимост е допустима от закона и следва от тяхното естество - чл. 99, ал. 1 ЗЗД. От правилото, установено в ал. 2 на посочената норма, според което вземането преминава върху цесионера в обема, в който цедентът го е притежавал, следва, че предмет на цесионната сделка не могат да бъдат бъдещи, а само съществуващи вземания, т.е. тяхното съществуване е условие за нейната действителност. Този извод следва и от каузалния характер на цесионния договор, чиято валидност се преценява с оглед валидността на нейното конкретно правно основание. Независимо от разнообразието на основанията, на които цесията се извършва (продажба, дарение, даване вместо изпълнение и др.), определеността, респективно определяемостта, на съдържанието на престацията е изискване за дей-ствителност на всяко едно от тях.
Договорът за цесия винаги предполага съществуващо вземане, произтичащо от друго правно основание. Несъмнено е, че цедираните бъдещи вземания по договор с продължително действие, какъвто е този за озеленяване, са неопределяеми, доколкото възникването им е обвързано от изпълнението на възложената услуга, съответно от приемането й, т.е. от действията на трети лица, които не могат да бъдат окачествени като модалитети на посочения договор. Неопределяемостта на прехвърлените бъдещи вземания води до недействителност на цесията поради недействителност на продажбата, на основание на която тя е извършена.
С оглед изложеното принципно правилно е приетото от въззивния съд, че договорът за цесия е нищожен поради липса на предмет - чл. 26, ал. 2 ЗЗД, поради което постановеното от него решение следва да се остави в сила.

Тагове:

Предстоящи учебни семинари

Промените в изпълнителния процес, в заповедното и касационното производство

12 – 14 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валентина Гигова, Диана Митева, Борислав Белазелков, Мариана Обретенова
Цена с ДДС: 300.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

18 - 19 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Лорета Цветкова, Валентина Василева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

24 – 26 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Валентина Василева, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Промените в ДОПК

31 януари – 2 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същите семинари през месец януари:
1. 18 - 19 януари 2018 г., Конферентна зала "Европа"
2. 24 – 26 януари 2018 г., Конферентна зала "Европа"

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

14 - 16 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

20 - 22 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

14 декември 2017 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и практически въпроси по данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г

15 декември 2017 г.
Плевен, бул. "Цар Борис III" № 2, Конферентна зала на хотел "Ростов"
Лектор: Мина Янкова
Цена: 108.00 лв.

Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации. Указания на министерство на финансите

12 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Теодора Бакърджиева
Цена: 108.00 лв.

Промените в трудовите отношения, социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

16 – 17 януари 2018 г.
Бургас, Комплекс "Славейков" 93 Хотел "Мираж", Конферентна зала "Мираж"
Лектор: Анета Георгиева, Евгения Попова
Цена: 192.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

23 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 108.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

26 януари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 120.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2018 г.

20 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Теодора Дичева
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2018 г.

23 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Цветана Янкова, Лорета Цветкова
Цена: 108.00 лв.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017

Книга-годишник + CD
Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Практически въпроси на собствеността

Проблеми на гражданския и търговския оборот
Трето преработено и допълнено издание

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Изчерпателен коментар на правната уредба и анализ на съдебната практика

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

- правни основания
- анализ на съдебната практика
- въпроси и отговори

Новото данъчно законодателство през 2018 г.

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Трудови отношения 2018

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Счетоводство - 2018 г.

Девети по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит