Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Единадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Второ преработено и допълнено издание

Урегулиране, опазване и застрояване на поземлените имоти
Ограничения на собствеността за благоустройствени цели
Въздействие на административноправните режими върху правото на собственост

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Тематичен приложен коментар
Анализ на съдебната практика и тълкувателната дейност на ВКС

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

2 – 3 април 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена: 360.00 лв. с ДДС
Информираме Ви, че с оглед настоящата ситуация, свързана с разпространението на новия коронавирус (COVID-19) и обявеното извънредно положение в страната, решаваме да отменим провеждането на семинара!

9 - 10 април 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Савин Ковачев, Валентина Бакалова, Георги Даракчиев, Галина Солакова
Цена: 336.00 лв. с ДДС
Информираме Ви, че с оглед настоящата ситуация, свързана с разпространението на новия коронавирус (COVID-19) и обявеното извънредно положение в страната, решаваме да отменим провеждането на семинара!

28 - 29 април 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Красимир Машев, Диана Митева, Костадинка Недкова, Георги Хорозов
Цена: 336.00 лв. с ДДС
Информираме Ви, че с оглед настоящата ситуация, свързана с разпространението на новия коронавирус (COVID-19) и обявеното извънредно положение в страната, решаваме да отменим провеждането на семинара!

13 - 15 май 2020 г.
Сандански, Парк Хотел Пирин 5*
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена: 336.00 лв. с ДДС
Информираме Ви, че с оглед настоящата ситуация, свързана с разпространението на новия коронавирус (COVID-19) и обявеното извънредно положение в страната, решаваме да отменим провеждането на семинара!

15 - 18 юни 2020 г.
Курортен комплекс "Ривиера", Хотел "Ривиера Бийч" 5*
Лектори: Д-р Томчо Томов, Ненко Салчев, Катя Кашъмова
Цена за обучение: 336.00 лв. с ДДС

15 - 18 юни 2020 г.
Курортен комплекс "Ривиера", Хотел "Ривиера Бийч" 5*
Лектори: Инж. Александър Борисов, Николай Стоянов, Д-р Диана Дикова
Цена за обучение: 336.00 лв. с ДДС

22 - 26 юни 2020 г.
Курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена”, Хотелски комплекс „Астор Гардън” 5*
Лектори: Борислав Белазелков, Стефан Кюркчиев, Мариана Кацарова
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

22 - 26 юни 2020 г.
Курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена”, Хотелски комплекс „Астор Гардън” 5*
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Д-р Антон Свраков
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

22 - 30 юли 2020 г.
ШРИ ЛАНКА
СОФИЯ - ДОХА - КОЛОМБО - АНУРАДАПУРА - СИГИРИЯ - ДАМБУЛА - ПИНАВЕЛА - БЕРУВАЛА - КОЛОМБО - ДОХА - СОФИЯ
Лектор: Велин Филипов
Цена: 3 450.00 лв.

Рубрика: Търговци

Прекратяване на членство в ООД при изпълнение върху дружествения дял на съдружник по чл. 517, ал. 3 ГПК
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов
стр. 5

Търговски регистър - Подаване на заявления
авторски материал
Автор / източник: Деяна Андреева
стр. 14

Решение № 985 от 10.12.2007 г. на ВКС ­ ТК
Прокуристът на търговско дружество няма качество на оправомощено лице по смисъла на чл. 494, б. “а” ГПК.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 18

Рубрика: Сделки

Действителен ли е записът на заповед, в който издателят е написал уговорка за освобождаване от протест
авторски материал
Автор / източник: Цветан Крумов
стр. 21

Решение № 678 от 16.10.2007 г. на ВКС - ТК
Уговаряне на гарантиран размер печалба в договор за гражданско дружество е недействително. Такава договорна клауза се замества по право от диспозитивната норма на чл. 361, ал. 1 ЗЗД.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 31

Решение № 1075 от 10.01.2007 г. на ВКС - ТК
Предвидената процедура в Наредбата за търговете (отм.) е относима единствено към приватизацията на обекти по ЗППДОП (отм.) и отдаване под наем на дълготрайни активи на предприятията по пар. 10, ал. 2 ЗППДОП (отм.).
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 34

Решение по ВАД № 119/2005 г., постановено на 06.01.2006 г.
В действащата правна уредба режимът и функциите на договорната мораторна лихва и неустойката за забава в плащането са уеднаквени - касае се до предварително уговорено обезщетение в случай на неизпълнение, което се дължи независимо от размера на действително претърпените вреди и без да е необходимо те да се доказват.
арбитражна практика
Автор / източник: АС при БТПП
стр. 37

Рубрика: Спорове

Обжалване на действията на органа по изпълнението
авторски материал
Автор / източник: Александър Еленков
стр. 39

Откъде да си избера медиатор
авторски материал
Автор / източник: Христина Пантелеева
стр. 45

Решение по ВАД № 2/2006 г., постановено на 02.10.2007 г.
Определената от ищеца правна квалификация на исковата претенция не обвързва решаващия орган. При изпълнение с недостатъци по договор за изработка кредиторът може да претендира освен специфичните правни последици по чл. 265 ззд и обезщетение за вреди. Общите правила на ззд са приложими и на това основание може да се търси и само обезщетение за вреди, без да се претендира едновременно с това и някоя от специфичните правни последици.
арбитражна практика
Автор / източник: АС при БТПП
стр. 47

Решение по ВАД № 116/2007 г., постановено на 15.01.2008 г.
Клаузата в договор за изработка, която предвижда, че задължението за заплащане на възнаграждение възниква при подписване от двете страни на акт, установяващ изпълнението, не изключва възможността изпълнението и количествените му характеристики да бъдат установени с други доказателства по делото. В този случай обаче изискуемостта на задължението за заплащане на възнаграждението възниква с постановяване на арбитражното решение, което замества установяването по взаимно съгласие на страните на факта на изпълнение.
арбитражна практика
Автор / източник: АС при БТПП
стр. 49

Рубрика: Обществени поръчки

Контрол върху процеса на откриване, провеждане и възлагане на обществените поръчки
авторски материал
Автор / източник: Десислава Момчилова
стр. 51

Рубрика: Конкуренция

Политиката по освобождаване от глоби или намаляване на техния размер като ефективно средство за борба с картелите в Европейския съюз
авторски материал
Автор / източник: Михаил Милев
стр. 60

Рубрика: Правен режим на финансовите услуги

Нови изисквания към съдържанието на проспектите при публичното предлагане на ценни книжа
авторски материал
Автор / източник: Димана Ранкова
стр. 68

Рубрика: Общ Европейски пазар.
Защита на потребителите

Промоционални програми за земеделски и хранителни продукти на вътрешния пазар на Общността и в трети страни
авторски материал
Автор / източник: Мария Стефанова
стр. 72

Рубрика: Евронавигатор

Европейски структурни фондове
авторски материал
Автор / източник: Нанчо Нанчев
стр. 76

Приложение:

Разпределение на компетентността в областта на антитръста и концентрациите в ЕС
авторски материал
Автор / източник: Кирил Пангелов, Христо Копаранов
стр. 88