Sidebar

Меню

ЗУТ

 • Актуални въпроси на устройството на територията и строителството. Административен контрол, упражняван от дирекция национален строителен контрол. Практика на върховен административен съд

  14 – 16 март 2018 г.
  София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
  Лектори: Савин Ковачев, Валентина Бакалова,Георги Даракчиев, Галина Солакова
  Цена с ДДС: 318.00 лв.

 • Актуални въпроси на устройството на територията, кадастъра и имотния регистър. Промените в Закона за устройство на територията. Практически въпроси по кадастралните карти и регистри

  16 - 18 март 2016 г.
  София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Европа”
  Лектори: Савин Ковачев, Валентина Бакалова, Асен Дюлгеров
  Цена: 300.00 лв.

 • Дайджест "Собственост и право", 2017 г., кн. 12

  Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

  Практика по приложението на чл. 39 от Закона за собствеността за подялба между съсобствениците на общата сграда на етажи или части от етажи
  авторски материал
  Автор / източник: Александър Георгиев
  стр. 5

  Ипотеката задължително се вписва в имотния регистър
  авторски материал
  Автор / източник: Красимир Добрев
  стр. 13

  Решение № 77 от 03.11.2017 г. по гр. д. № 3997/2016 г. на ВКС, ІІ г. о.
  Наемателят е процесуално легитимиран да предявява и да отговаря по искове за защита на права, свързани с ползването на наетия имот в качество, подобно на това на процесуален субституент на собственика, във формата на процесуална суброгация - да брани чуждото право на собственост чрез предявяването на иск от свое име, с който претендира настъпване на благоприятни за себе си последици с оглед качеството му на обитател на самостоятелния обект в етажната собственост.
  съдебна практика

  Автор / източник: ВКС
  стр. 16


  Рубрика:Държавна и общинска собственост. Концесии

  Предоставяне на имоти - частна държавна собственост, за безвъзмездно управление на общините
  авторски материал
  Автор / източник: Живка Юрукова
  стр. 19


  Рубрика:Земеделски земи, гори и горски територии

  За новата редакция на чл. 3, ал. 4 от Закона за арендата в земеделието и за проблемите при старата редакция на закона
  авторски материал
  Автор / източник: Светла Димитрова
  стр. 25


  Рубрика: Кадастър и имотен регистър

  Нови моменти в предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри
  авторски материал
  Автор / източник: Петър Лефтеров
  стр. 31


  Рубрика:Наследяване. Семейни имуществени отношения

  Заместване на страна по договор за разпределение на ползването между съсобственици
  авторски материал
  Автор / източник: Крум Тодоров
  стр. 33

  Решение № 100 от 13.07.2017 г. по гр. д. № 4131/2016 г. на ВКС, ІІІ г. о.
  Когато теренът е собственост на едноличния търговец, но построената върху него сграда не е включена в търговското предприятие и служи за задоволяване на нужди на семейството, приложимо е разрешението, дадено с ППВС № 5 от 31.10.1972 г. на ППВС - т. ІV, доколкото разпоредбата на чл. 19, ал. 1 СК от 1985 г. (отм.), респективно чл. 21, ал. 1 СК установява „друго“ по смисъла на чл. 92 ЗС. Когато имуществото е включено в търговското предприятие на съпруга - едноличен търговец, то не е предназначено за задоволяване нуждите на семейството, а служи за реализиране на търговската дейност и е извън обхвата на съпружеската имуществена общност. С чл. 22, ал. 3 СК нормативно се възприема даденото разрешение с т. 1 от ТР № 2 от 27.12.2001 г. по тълк. д. № 2/2001 г. на ОСГК на ВКС. Определящо за вещния статут е предназначението на вещта за упражняване на професия (търговска дейност) към момента на придобиването й, а не произходът на средствата, вложени за това. Когато е налице съвместен принос в придобиването, съпругът на едноличния търговец може да предяви облигационен иск по чл. 29 СК от 1985 г. (отм.), респективно по чл. 30, ал. 2 във връзка с чл. 22, ал. 3 СК, ако вещите са били налице към момента на прекратяване на брака или началото на фактическата раздяла. Към този момент се определя и стойността им. При съвместния принос може да се претендира облигационно вземане, а не вещно право.
  съдебна практика

  Автор / източник: ВКС
  стр. 42


  Рубрика: Устройство на територията и строителството

  Как да се защитя от незаконно изградената ограда в имота ми?
  авторски материал
  Автор / източник: Надежда Гаджанова
  стр. 48

  Актуални въпроси от практиката по прилагане на Закона за устройство на територията
  авторски материал
  Автор / източник: Милка Гечева
  стр. 57


  Рубрика: Авторско право

  Защо пейзажните фотографии, заснети в градска среда, не са обект на авторското право в България?
  авторски материал
  Автор / източник: Атанас Костов
  стр. 61


  Рубрика: Важно за Вас
  стр. 70

  Указател на публикациите в списание "Собственост и право" през 2017 година
  стр. 71

   

 • Дайджест "Собственост и право", 2018 г., кн. 06

  Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

  Понятието „увреждане“ по чл. 135, ал. 1 ЗЗД и колизията в съдебната практика относно наличието му
  авторски материал
  Автор / източник: Крум Тодоров
  стр. 5

  Вещен статут на павилиона със сглобяема метална конструкция върху бетонна основа
  авторски материал
  Автор / източник: Нейко Димитров
  стр. 16

  Решение № 18 от 11.04.2018 г. по гр. д. № 1011/2017 г. на ВКС , ІІ г. о.
  Когато ипотеката е учредена върху имот, състоящ се от дворно място и построените в него сгради, ипотекарният кредитор има право да се удовлетвори от цената на целия ипотекиран имот, включително и от новопостроената сграда в същия имот, изградена на мястото на ипотекираната и разрушена такава, тъй като ипотеката се разпростира и върху нея. съдебна практика
  Автор / източник: ВКС
  стр. 28


  Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

  Процедурите за определяне на концесионер по реда на Закона за концесиите
  авторски материал
  Автор / източник: Ясен Ковачев
  стр. 31


  Рубрика: Земеделски земи, гори и горски територии

  Нови положения в правния режим на сключването на договори за ползването на земеделски земи
  авторски материал
  Автор / източник: Стойка Куртева, Юлия Стойкова
  стр. 39

  Някои разсъждения относно договора за арендата в земеделието (във връзка с тълк. д. № 1/2018 г. на ОСГТК на ВКС)
  авторски материал
  Автор / източник: Люба Панайотова-Чалъкова, д-р
  стр. 53


  Рубрика: Съсобственост, делба

  Решение № 23 от 24.04.2018 г. по гр. д. № 1093/2017 г. на ВКС, ІІ г. о.
  Когато делбата е извършена чрез изнасяне на имота на публична продан, докато не приключи проданта, съсобствеността не е прекратена, поради което и в тази хипотеза ще са приложими разясненията на Тълкувателно решение № 1 от 06.08.2012 г. на ОСГК на ВКС - при съсобственост, независимо от юридическия факт, от който произтича, е възможно този от съсобствениците, който упражнява фактическа власт върху чуждите идеални части, да превърне с едностранни действия държането им във владение. Ако се позовава на придобивна давност за чуждата идеална част, той трябва да докаже, че е извършил действия, с които е обективирал спрямо останалите съсобственици намерението да владее техните идеални части за себе си.
  съдебна практика
  Автор / източник: ВКС
  стр. 58


  Рубрика: Устройство на територията и строителството

  Практика по прилагане на Закона за устройство на територията след изпълнението на мерките за намаляване на административната тежест
  авторски материал
  Автор / източник: Милка Гечева
  стр. 62


  Рубрика: Индустриална собственост

  Големите битки на големите марки
  авторски материал
  Автор / източник: Патриция Черкезова
  стр. 75

  ПРИЛОЖЕНИЕ:
  Допустимост на касационното обжалване с оглед новите основания за допускане на касационната жалба, приети със ЗИДГПК (ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г.)
  авторски материал
  Автор / източник: Атанас Иванов, д-р


  Важно за вас
  стр. 78

  Скаутски командир
  стр. 79

 • Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2017 г., кн. 06

  Рубрика: Счетоводство и одит

  За привлекателността и ползата от одиторската професия
  авторски материал
  Автор / източник: Антон Свраков, доц. д-р
  стр. 5

  Особености и често срещани проблеми при изготвяне на финансовите отчети на земеделските стопани по реда на МСФО и НСС
  авторски материал
  Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
  стр. 18


  Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

  Данъчно третиране на субсидии на физически лица, извършващи дейност, свързана със селско стопанство
  авторски материал
  Автор / източник: Людмила Мермерска, доц. д-р
  стр. 34

  Особености и нови моменти в данъчното облагане на придобитите от местни физически лица доходи от лихви
  авторски материал
  Автор / източник: Евгения Попова
  стр. 42


  Рубрика: Данък върху добавената стойност

  Третиране по ЗДДС на получавани субсидии от земеделските производители
  авторски материал
  Автор / източник: Ивайло Кондарев
  стр. 49

  Промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
  авторски материал
  Автор / източник: Беата Петрова
  стр. 53


  Рубрика: Местни данъци и такси

  Статут на местата за паркиране според промените в Закона за устройство на територията
  авторски материал
  Автор / източник: Красимира Узунова
  стр. 57


  Рубрика:Данъчно-осигурителен процес

  За недопустимостта на производството за установяване на данъчни задължения по чл. 109 ДОПК
  авторски материал
  Автор / източник: Стефан Тихолов
  стр. 61


  Рубрика: Застраховане

  Застраховка на земеделски култури
  авторски материал
  Автор / източник: Невена Радлова
  стр. 74


  Рубрика: Финансово управление

  Земеделската земя - една добра възможност за инвестиции
  авторски материал
  Автор / източник: Консултантски екип на Група „ЕЛАНА”
  стр. 81

  Рубрика: Делова информация

  Рубрика: Информационен преглед

 • Промени и актуални въпроси в Закона за устройство на територията и в Закона за кадастъра и имотния регистър. Въвеждане на строежите в експлоатация. Кадастрални карти и кадастрални регистри. Практика на Върховния административен съд

  4 – 6 ноември 2015 г.
  София, пл. „Македония” № 1, ет. 2, Конферентна зала „Европа”
  Лектори: Савин Ковачев, Милка Гечева, Валентина Бакалова, Асен Дюлгеров
  Цена: 300.00 лв.

 • Процедура № 3 - Създаване и одобряване на подробен устройствен план

  Автор: арх. Пенчо Димитров

 • Процедури и приложни документи по устройството на територията и строителството

 • Процедури и приложни документи по устройството на територията и строителството

  Експертно разработени процедури и приложни документи

 • Семинар по устройство на територията и кадастъра

  12 – 14 октомври 2016 г.
  София, пл. „Македония” 1, ет. 2, Конферентна зала „Европа“
  Лектори: Савин Ковачев, Валентина Бакалова, Галина Солакова
  Цена: 300.00 лв.

 • Семинар по устройство на територията, кадастъра и имотния регистър

  12 - 14 април 2016 г.
  Правец, Хотел РИУ Правец Ризорт Голф & СПА ****
  Лектори: Савин Ковачев, Валентина Бакалова
  Цена: 300.00 лв.

 • Статут на местата за паркиране според промените в Закона за устройство на територията

  В „Държавен вестник“, бр. 101 от 22.12.2015 г. бе обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗУТ). С промените се прави опит да се преодолеят възникналите неясноти и различни тълкувания при прилагането на закона, като в същото време се въвеждат нови моменти или съществено се изменят съществуващи такива. Основните изменения се отнасят до определяне на статута на местата за паркиране.

  С приетите промени се въвежда изрично правило за осигуряване на места за паркиране в сгради в режим на етажна собственост. Съгласно това правило местата за паркиране се осигуряват с инвестиционния проект в паркинг-гараж със статут на самостоятелен обект в сградата или в паркинг-гараж със статут на обща част в сграда, или чрез отделни места за паркиране със статут на принадлежност към съответните самостоятелни обекти в сградата.

  Промените в ЗУТ не оправдаха общественото очакване паркоместата в сгради да бъдат уредени като самостоятелни обекти на правото на собственост и съответно с тях да могат да се извършват правни сделки. Съгласно предвидения режим от съществено значение за начините за придобиване на права относно тези обекти са предвижданията на инвестиционния проект на сградата.

  В случаите, в които инвестиционният проект предвижда паркоместата да бъдат разположени (обичайно изчертани с боя на пода) в паркинг-гараж със статут на самостоятелен обект, целият паркинг или части от него могат да бъдат предмет на прехвърлителна сделка. Такива са случаите, в които паркингът отговаря на изискванията за самостоятелен обект съгласно § 1, т. 1 от ДР на ЗКИР, а именно същият представлява „обособена с ограждащи стени част от сградата, която има самостоятелно функционално предназначение“. Прехвърлянето на идеални части от такъв обект е възможно, като вследствие на разпореждането с правото на собственост върху паркинга възниква обикновена съсобственост, която се управлява и ползва съгласно решението на съсобствениците, притежаващи повече от половината от общата вещ. С подобно решение съсобствениците могат да разпределят ползването помежду си при условия, каквито преценят, като няма пречка да се договорят да ползват определени по номер, площ и/или разположение паркоместа, които съответстват на притежаваните от всеки от тях части от общата вещ. Това решение ги обвързва, докато трае съсобствеността, но може да бъде изменено от тях във всеки момент по взаимно съгласие.

  За да се избегне извършването на ново преразпределение при всеки случай на смяна на собствеността на някоя от идеалните части, практиката е приела, че веднъж извършеното разпределение не подлежи на промяна, освен в ограничени хипотези. Ново разпределение е допустимо, само ако след извършване на първоначалното разпределение са се променили съществените обстоятелства, с оглед на които е било постигнато съгласие за разпределението. Такива нови обстоятелства биха могли да бъдат например прехвърляне на идеална част от съсобствения имот, при което се променят квотите в съсобствеността; намаляването на площта на съсобствения имот и други подобни.

  Вторият режим, предвиден с промените в ЗУТ, се отнася до случаите, при които инвестиционният проект предвижда паркоместата да бъдат разположени в паркинг - гараж със статут на обща част в сграда. В тези случаи паркингът и части от него не могат да бъдат обект на разпореждане, а в случай че такова бъде извършено, то ще е нищожно. Решение относно управлението и начина на ползване на паркинга - обща част, е компетентно да взима общото събрание на съсобствениците, като няма проблем същото да разпредели ползването на конкретни паркоместа на собственици на самостоятелни обекти в сградата, като ги индивидуализира по площ, разположение и/или номер. Законът за управление на етажната собственост (ЗУЕС) изисква за взимане на валидно решение от общото събрание да е налице изискуемият кворум, а за решението следва да гласуват собствениците на повече от половината от представените на общото събрание идеални части от общите части на етажната собственост. В този случай няма пречки взетото решение относно ползването на паркинга да бъде изменено и прието ново решение, с което да се разпределят по различен начин отделните паркоместа в общата вещ. При възникнали спорове относно ползването на паркинга - обща част общото събрание може с мнозинство повече от 50 на сто от всички идеални части от общите части на сградата да реши решението за ползването му да се приема с друго мнозинство.

  Освен изложените хипотези според последните промени в ЗУТ инвестиционният проект може да предвижда и паркоместата в сградата да са със статут на принадлежност към съответните самостоятелни обекти в нея. В този случай паркоместата ще имат статут, подобен на този на мазетата и таваните, и сделки на разпореждане с тях ще бъдат недействителни, като в качеството си на принадлежност същите ще могат да се прехвърлят само заедно със самостоятелните обекти, към които принадлежат.

  Промените в ЗУТ уреждат и случаите, в които паркоместата са осигурени не вътре в сградата, а в дворното място, в което същата е построена, т. нар. „външни паркоместа“. За тези случаи е предвидено, че когато урегулираният поземлен имот е обща част към сграда - етажна собственост, необходимите места за паркиране могат да бъдат осигурени и в свободната дворна площ чрез разпределяне на ползването й от общото събрание на етажните собственици при спазване на нормативите за минималната задължително озеленена дворна площ. Когато земята, върху която е изградена жилищната сграда, не е със статут на обща част, паркирането се осигурява чрез разпределяне на ползването върху тази част от свободната дворна площ, която не е необходима за ползването на сградата по предназначение.

  Като заключение и при новите промени, в случаите на предвидени от инвестиционния проект външни паркоместа, от значение е дали дворното място, в което са разположени местата за паркиране, представлява обща част към сградата.

  Когато дворното място представлява обща част решение за ползването, управлението и разпределението на паркоместата е компетентно да вземе общото събрание на собствениците по реда на ЗУЕС. Всичко изложено по-горе относно кворума, мнозинството и компетентността на общото събрание в случаите, в които то взема решение за ползване на паркинга - обща част в сграда, важи и в настоящия случай. В качеството си на обща част дворното място и/или части от него не могат да бъдат обект на разпореждане и с тях не е допустимо извършването на сделки. По въпроса в кои случаи дворното място представлява обща част и съответно решение за ползването му е компетентно да взима общото събранието, е налице съдебна практика. Практиката приема, че за да бъде дворното място обща част, е необходимо да има пълно съвпадение между етажните собственици (собствениците на самостоятелните обекти в сградата) и собствениците на дворното място. Когато дворното място, в което е построена сградата - етажна собственост, не принадлежи на всички етажни собственици или освен етажните съсобственици има и други такива, то няма да бъде обща част на сградата.

  В хипотезата, в която дворното място не отговаря на посочените изисквания, а именно същото не е обща част към сградата, а е притежавано в обикновена съсобственост, то за разпределяне на ползването му ще важат същите правила като при разпределяне ползването на паркинга в сграда - съсобствена вещ, т.е. ползването ще се извършва по решение на съсобствениците, притежаващи повече от половината от общата вещ и ще подлежи на промяна при настъпването на съществени нови обстоятелства. В този случай идеални части от дворното място ще могат да бъдат обект на сделки и съответно ще подлежат на прехвърляне. При разпределяне ползването на дворното място следва да се държи сметка и за задължението на собствениците му да осигурят възможност на собствениците на сградата да достъпват мястото, доколкото това е необходимо за ползване на постройката.

  Красимира УЗУНОВА, главен юрисконсулт в Централно управление на НАП

Книги