Sidebar

Меню

ЗДДС

 • Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации. Указания на Министерство на финансите

  8 януари 2019 г.
  Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
  Лектор: Теодора Бакърджиева
  Цена: 108.00 лв.

 • Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2017 г., кн. 06

  Рубрика: Счетоводство и одит

  За привлекателността и ползата от одиторската професия
  авторски материал
  Автор / източник: Антон Свраков, доц. д-р
  стр. 5

  Особености и често срещани проблеми при изготвяне на финансовите отчети на земеделските стопани по реда на МСФО и НСС
  авторски материал
  Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
  стр. 18


  Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

  Данъчно третиране на субсидии на физически лица, извършващи дейност, свързана със селско стопанство
  авторски материал
  Автор / източник: Людмила Мермерска, доц. д-р
  стр. 34

  Особености и нови моменти в данъчното облагане на придобитите от местни физически лица доходи от лихви
  авторски материал
  Автор / източник: Евгения Попова
  стр. 42


  Рубрика: Данък върху добавената стойност

  Третиране по ЗДДС на получавани субсидии от земеделските производители
  авторски материал
  Автор / източник: Ивайло Кондарев
  стр. 49

  Промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
  авторски материал
  Автор / източник: Беата Петрова
  стр. 53


  Рубрика: Местни данъци и такси

  Статут на местата за паркиране според промените в Закона за устройство на територията
  авторски материал
  Автор / източник: Красимира Узунова
  стр. 57


  Рубрика:Данъчно-осигурителен процес

  За недопустимостта на производството за установяване на данъчни задължения по чл. 109 ДОПК
  авторски материал
  Автор / източник: Стефан Тихолов
  стр. 61


  Рубрика: Застраховане

  Застраховка на земеделски култури
  авторски материал
  Автор / източник: Невена Радлова
  стр. 74


  Рубрика: Финансово управление

  Земеделската земя - една добра възможност за инвестиции
  авторски материал
  Автор / източник: Консултантски екип на Група „ЕЛАНА”
  стр. 81

  Рубрика: Делова информация

  Рубрика: Информационен преглед

 • Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2017 г., кн. 07

  Рубрика: Счетоводство и одит

  Съхраняване и унищожаване на счетоводните документи
  авторски материал
  Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
  стр. 5

  Отчитане на годишните корекции на ползван данъчен кредит за стоки, включително недвижими имоти, които са или биха били дълготрайни активи по смисъла на ЗДДС
  авторски материал
  Автор / източник: Евгени Рангелов
  стр. 16

  Счетоводни и данъчни аспекти на приходите и разходите от осъществяваната стопанска дейност в бюджетните организации
  авторски материал
  Автор / източник: Венцислав Вечев
  стр. 27


  Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

  Казуси от практиката на Върховния административен съд, свързани с данъчните амортизируеми активи
  авторски материал
  Автор / източник: Цветана Янкова
  стр. 35


  Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

  Особености при прилагане на новото условие - липса на публични задължения, за ползване на данъчни облекчения по реда на ЗДДФЛ
  авторски материал
  Автор / източник: Евгения Попова
  стр. 42


  Рубрика: Данък върху добавената стойност

  Закупуване на лек автомобил от лизингополучател, на когото лизингодателят не е прехвърлил собствеността
  авторски материал
  Автор / източник: Ивайло Кондарев
  стр. 48


  Рубрика:Данъчно-осигурителен процес

  Давност при глобите по Закона за административните нарушения и наказания
  авторски материал
  Автор / източник: Ганета Минкова, проф. д-р
  стр. 51


  Рубрика: Застраховане

  Лизинг и застраховка - двете страни на една монета
  авторски материал
  Автор / източник: Гергана Иванова
  стр. 58


  Рубрика: Финансово управление

  Промени в Наредба № 16 от 2009 г. за лицензиране на платежни институции, дружества за електронни пари и оператори на платежни системи
  авторски материал
  Автор / източник: Велко Джилизов
  стр. 66

   

  Рубрика: Делова информация

  Рубрика: Информационен преглед

   

 • Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2018 г., кн. 06

  Рубрика: Счетоводство и одит

  Съхраняване и унищожаване на счетоводната документация, в контекста на счетоводното и данъчното законодателство, и защитата на личните данни
  авторски материал
  Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
  стр. 5


  Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

  Из практиката на Съда на Европейския съюз - Решение на СЕС по дело C 518/16 от 28.02.2018 г.
  съдебна практика
  Автор / източник: СЕС
  стр. 17


  Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

  Особености при облагането и декларирането на доходите на физическите лица, регистрирани като земеделски стопани
  авторски материал
  Автор / източник: Евгения Попова
  стр. 33


  Рубрика: Данък върху добавената стойност

  За превръщането на една „стара“ сграда в „нова“ и третирането й по ЗДДС
  авторски материал
  Автор / източник: Ивайло Кондарев
  стр. 52


  Рубрика: Местни данъци и такси

  Преглед на промените в правната уредба на таксата за битови отпадъци
  авторски материал
  Автор / източник: Ганета Минкова, проф. д-р
  стр. 59


  Рубрика: Застраховане

  Защитата на личните данни в сферата на застраховането
  авторски материал
  Автор / източник: Невена Радлова
  стр. 65


  Рубрика: Финансово управление и контрол

  Как да платим по-малко банкови такси
  авторски материал
  Автор / източник: Николай Нейчев
  стр. 74


  Делова информация
  стр. 80

  Информационен преглед
  стр. 86

  Скаутски командир
  стр. 87

 • Данък върху добавената стойност във въпроси и отговори

 • Данъци и счетоводство - Пролет 2017

  19 - 23 юни 2017 г.
  Курортен комплекс „Албена”, Хотели „Калиопа” и „Сенди Бийч”
  Лектори: Доц. д-р Людмила Мермерска, Калина Златанова, Д-р Антон Свраков
  Цена: 300.00 лв.

 • Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2014 г.

 • Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2015 г. Новият закон за счетоводството. Актуални въпроси на ДОПК

  18 - 20 ноември 2015 г.
  София, пл. „Македония” № 1, ет. 2, Конферентна зала „Европа”
  Лектори: Велин Филипов, д.е.с., Доц. д-р Людмила Мермерска, Валентина Василева, Росен Иванов
  Цена: 300.00 лв.
  Местата за семинара за запълнени!
  Заповядайте на семинара в хотел "Света София" със същите лектори (Доц. д-р Бойка Брезоева вместо Велин Филипов) в дните 25 - 27 ноември 2015 г.

 • Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2015 г. Новият закон за счетоводството. Актуални въпроси на ДОПК

  25 - 27 ноември 2015 г.
  София, пл. „Македония” № 1, ет. 2, Конферентна зала „Европа”
  Лектори: Велин Филипов, д.е.с., Доц. д-р Людмила Мермерска, Калина Златанова, Росен Иванов
  Цена: 300.00 лв.
  Местата за семинара за запълнени!
  Заповядайте на паралелния семинар в хотел "Света София" в същите дни25 - 27 ноември 2015 г. със същите лектори
  (Доц. д-р Бойка Брезоева вместо Велин Филипов).

 • Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2015 г. Новият закон за счетоводството. Актуални въпроси на ДОПК

  25 – 27 ноември 2015 г.
  София, ул. „Пиротска” № 18, Хотел „Света София“
  Лектори: Доц. д-р Людмила Мермерска, Калина Златанова, Доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., Росен Иванов
  Цена: 300.00 лв.

 • Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2018 и 2019 г.

  18 декември 2018 г.
  Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
  Лектор: Мина Янкова
  Цена: 108.00 лв.

 • Нови моменти и практически въпроси по данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г

  15 декември 2017 г.
  Плевен, бул. "Цар Борис III" № 2, Конферентна зала на хотел "Ростов"
  Лектор: Мина Янкова
  Цена: 108.00 лв.

 • Новите административнонаказателни разпоредби в ЗДДС, свързани с нерегламентирано използване на софтуер за управление на продажбите в търговските обекти, обнародвани в ДВ, бр. 24 от 16.03.2018 г.

  В „Държавен вестник“, бр. 24 от 16.03.2018 г. бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците (ЗИДЗМ), с чиито Преходни и заключителни разпоредби се правят изменения и допълнения в редица данъчни и финансови закони, а именно: в Кодекса за застраховането, в Закона за акцизите и данъчните складове, в Закона за данък върху добавената стойност, в Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, в Закона за пазарите на финансови инструменти, в Закона за публичното предлагане на ценни книжа и в Закона за Комисията за финансов надзор.
  Промените в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) са систематизирани в следните две основни групи:
  1.
  Въвеждане на изисквания към софтуера за управление на продажбите в търговските обекти и към производителите, разпространителите и ползвателите на такива софтуери, в т.ч. са предвидени релевантни административнонаказателни разпоредби, и:
  2. Промени, свързани с лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.
  С дефинирането на изискванията в закона към софтуерите, към техните производители/разпространители и потребители се цели повишаване на фискалната дисциплина и спазването на данъчно-осигурителното законодателство от лица, извършващи дейност в търговски обекти, както и намаляване на дела на „сивата“ икономика в този сектор.
  В настоящото изложение ще разгледаме новите най-важни правила на ЗДДС относно новите административнонаказателни разпоредби, касаещи постановените изисквания към софтуера за управление на продажбите в търговските обекти, и към производителите, разпространителите и ползвателите на такива софтуери, влезли в сила три дни след обнародването им в „Държавен вестник“.

  В ЗДДС са предвидени административни наказания в случаите, при които данъчно задължените лица, респективно регистрираните по закона лица, извършват административни нарушения, не спазвайки конкретни законови разпоредби.

  На физическите лица, които не са търговци, се налага глоба, изразяваща се в заплащане на определена парична сума, а на юридическите лица и на едноличните търговци се налага имуществена санкция.

  Административнонаказателните разпоредби на ЗДДС са допълнени със санкции, свързани с въвежданите изисквания към използваните в търговските обекти софтуери за управление на продажбите в тях, и са насочени към лицата - производители/разпространители и потребители на такива софтуери.

  Предвидена е санкция за деклариране на неверни данни от производител или разпространител на софтуер за управление на продажби в търговските обекти пред НАП

  Съгласно новата разпоредба на чл. 185а, ал. 1 ЗДДС на производител/разпространител на софтуер, който декларира неверни данни в декларацията по чл. 118, ал. 14 ЗДДС, се налага глоба -за физическите лица, които не са търговци, в размер от 1000 до 3000 лв., или имуществена санкция -за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 5000 до 10 000 лв.

  Регистрираните по реда на ЗДДС производители или разпространители на софтуер за управление на продажби в търговските обекти, на основание на чл. 118, ал. 14 и следващите от ЗДДС, имат задължението да декларират надлежно релевантната информация, с цел да се предотврати и/или санкционира всяка възможност за укриване на обороти от продажби от търговските обекти. Непредставянето на определени добросъвестни сведения пред органите по приходите законодателят е квалифицирал като административно нарушение по ЗДДС. Квалифицираният състав за повторност относно нарушения по чл.185а, ал. 1 ЗДДС е предвиден в ал. 2 на същия член. По силата на ал. 2 при повторно нарушение по ал. 1 размерът на глобата е от 2000 до 6000 лв., а на имуществената санкция -от 10 000 до 20 000 лв. В последния нормативен текст размерът на санкциите е увеличен в двоен размер заради режима на „повторност“ на деянието. В Мотивите на проектозакона на ЗДДС е отбелязано, че определените размери на глобите и имуществените санкции са съобразени със степента на риск за фиска от неспазване на въвежданите нормативни изисквания, включително и при несъхранение и/или манипулиране на създаваната от софтуерите информация.

  Предвидена е санкция за неправомерно използване на софтуер за управление на продажбите в търговски обект, невключен в изричния списък по чл. 118, ал. 16 ЗДДС

  На основание на чл. 185б, ал. 1 ЗДДС на лице, което използва в търговски обект софтуер за управление на продажбите, невключен в списъка по чл. 118, ал. 16 ЗДДС, се налага глоба - за физическите лица, които не са търговци, в размер от 1000 до 3000 лв., или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 5000 до 10 000 лв. Квалифицираният състав за повторност относно нарушения по чл. 185б, ал. 1 ЗДДС е предвиден в ал. 2 на същия член. Квалифицираният състав за повторност относно нарушения по чл. 185а, ал. 1 ЗДДС е предвиден в ал. 2 на същия член. По силата на ал. 2 при повторно нарушение по ал. 1 размерът на глобата е от 2000 до 6000 лв., а на имуществената санкция - от 10 000 до 20 000 лв. В последния нормативен текст размерът на санкциите е увеличен в двоен размер заради режима на „повторност“ на деянието.

  Анализът на разпоредбите, както и систематичното и граматическото им тълкуване налагат извода, че в случаите, в които бъде установено, че са налице визираните от законодателя кумулативно дадени предпоставки по чл. 185а, ал. 1 и респективно чл. 185б, ал. 1 ЗДДС конкретно нарушение да бъде прието за първоизвършено и маловажно, административнонаказващият орган следва да приложи именно отговорността по последния текст, като съобрази размера на налаганата санкция с много по-ниските граници, установени от основния състав на тази разпоредба. В разпоредбата на ал. 2 е регламентиран от законодателя квалифициран състав на същия вид административно нарушение, поради което следва да имаме предвид, че се касае за два различни състава на нарушение, като несъмнено първият от тях е по-леко наказуем.

  Разширен е обхватът на основанията за налагане на принудителна административна мярка

  Прецизирана и допълнена е разпоредбата на чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „д“ и т. 5 ЗДДС. Съгласно нейния императив, принудителната административна мярка „запечатване на обект“ за срок до 30 дни, независимо от предвидените глоби или имуществени санкции, се прилага на лице, което не спази реда или начина за съхраняване на документи, издавани от/във връзка с фискалните устройства или интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност, включително и съхраняване на данни в контролна лента на електронен носител и в случаите, когато лицето използва в търговски обект софтуер за управление на продажбите, невключен в списъка по чл. 118, ал. 16 ЗДДС.

  С въвеждането на изискванията към софтуерите, към техните производители/разпространители и потребители, към начина на съхранение на релевантната информация от използвания софтуер, се цели да се постигне повишаване на фискалната дисциплина и спазването на данъчно-осигурителното законодателство от лицата, извършващи дейност в търговските обекти.

  Милена КИРИЛОВА, юрист

 • Новото счетоводно законодателство през 2016 г. Новият Закон за счетовоството. Промените в Националните счетоводни стандарти. Промените в данъчните закони за 2016 г.

  23 - 25 март 2016 г.
  София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Европа”
  Лектори: Доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., Доц. д-р Людмила Мермерска, Валентина Василева
  Цена: 300.00 лв.

 • Облагане на личното потребление на дълготрайни активи - Принципни положения, отнасящи се до облагането с ДДС на личното потребление на стопански активи

  ВЪПРОС: Моля да поясните в кои случаи едно регистрирано по ЗДДС търговско дружество, закупило стока (автомобил), която ще бъде негов дълготраен актив, ще трябва да начислява ДДС за предоставянето на актива за лично ползване от служител на дружеството, което ще е изцяло за сметка на регистрираното лице.

  ОТГОВОР: По правило безвъзмездните доставки на стоки и услуги са извън предметния обхват на Закона за данък върху добавената стойност (чл. 2, т. 1 ЗДДС). Въпреки това в ЗДДС съществуват хипотези на безвъмездни доставки на стоки и услуги, които са приравнени на възмездни и за тях в общия случай трябва да се начислява ДДС. Доставките на стоки, приравнени на възмездни, са посочени в чл. 6, ал. 3, т. 1 и 2 ЗДДС, а тези на услуги, приравнени на възмездни - в чл. 9, ал. 3, т. 1 и 2 от същия закон. Въпросът се отнася до най-често срещаната хипотеза на лично потребление - доставките на услуги по чл. 9, ал. 3, т. 1 от закона.

  Причината законодателят да третира като възмездни и да облага с данък подобни доставки, въпреки липсата на насрещна престация, е ясно указана в практиката на Съда на ЕС. Целта е да се гарантира равно третиране между данъчно задължено лице, което има поведението на краен потребител (извеждайки от своето предприятие стоки или услуги, за които е ползвало право на данъчен кредит, за лични нужди или за личните нужди на персонала), и крайния потребител, придобиващ стока или услуга от същия вид.

  Ще посочим няколко принципни положения, от които трябва да се изхожда при определянето на това дали е налице лично потребление, което подлежи на облагане с ДДС, а именно:

  • личното потребление предполага отделяне или използване на фирмен актив или на получена от данъчно задължено лице услуга за цели, различни от независимата икономическа дейност;
  • за придобития и заведен в счетоводството актив или за получената услуга, предоставяни от данъчно задълженото лице (ДЗЛ) за личните нужди на собственика или персонала (или на самото ДЗЛ - ако е физическо лице), трябва да е бил начислен ДДС, който лицето да е ползвало като данъчен кредит (изцяло или частично). Ако за самия актив не е приспаднат ДДС, но във връзка с неговото ползване - за консумативи, материали, услуги или съставни части, право на данъчен кредит е било упражнено, отново ще е налице облагаемо с ДДС лично потребление;
  • ползването на актива за нестопански нужди трябва да е безвъзмездно. При наличие на насрещна престация от страна на собственика, работника или служителя (дори и под себестойността на стоката/услугата) облагането трябва да протича като при „нормални“ доставки (между свързани лица), а не по реда на личното потребление. Тук трябва да се има предвид, че когато стойността на насрещната престация е многократно по-ниска от (себе)-стойността на предоставената стока или услуга, доставката също се смята за безвъзмездна (§ 1, т. 8 от ДР на ЗДДС);
  • данъчната основа се формира на база себестойността на услугата - преките разходи за извършването й. Изхожда се обаче само от направени разходи, за които е ползвано право на данъчен кредит, и се взема предвид изхабяването на дълготрайните активи, предоставени за лично ползване.В закона ни изхабяването се определя по линеен метод и на база конкретни срокове - 20 години за недвижимите вещи и 5 години за всички останали активи. Сроковете се броят, считано от началото на месеца, през който е упражнено правото на данъчен кредит за актива;
  • след изтичането на упоменатите 20-годишни и 5-годишни срокове евентуалното ползване за лични нужди на фирмените активи вече не се облага с ДДС. Ако обаче то се съпътства от потребление на материални запаси и услуги, за които е упражнено право на данъчен кредит, облагане ще има, но само съразмерно с данъчните основи при придобиването на въпросните запаси и услуги (или тук в данъчната основа няма да се включва разход за изхабяване на актива);
  • макар да прилича на корекция на ползван данъчен кредит, начисляването на ДДС по повод личното потребление всъщност е породено от наличието на доставка (облагаема) на услуга (или стока), извършена от регистрираното лице към неговия собственик или член на персонала. По тази причина, когато в нормативната уредба на ДДС няма специални правила, регламентиращи въпросното лично потребление, за него ще се прилагат правилата за доставките на услуги (или на стоки), а не тези за корекциите на упражнено право на данъчен кредит;
  • за да е облагаема с ДДС (от 9 на сто или 20 на сто), доставката на стока/услуга, предоставена безвъзмездно за лично потребление на собственика или персонала на предприятието, трябва да е с място на изпълнение в България.

  Ивайло КОНДАРЕВ,данъчен консултант

 • Последните промени в ЗКПО, свързани с данъчното третиране на личното ползване на фирмени активи и персонал

  В „Държавен вестник“, бр. 75 от 27.09.2016 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИДЗКПО), като приетите промени в основната си част са свързани с данъчното третиране на разходите за лично ползване на фирмени активи.

  Дискусии по темата за данъчното третиране в аспекта на прякото данъчно облагане започнаха непосредствено след обсъждане на промените в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в края на миналата година и публикуване на Становище изх. № 20-00-15 от 22.01.2016 г. на Националната агенция за приходите (НАП)1.

  В отговор на обществените очаквания както за облекчен ред за данъчно третиране, който не води до допълнителна данъчна тежест и за физическите лица, и за бизнеса, така и за неговото максимално бързо въвеждане, в ЗИДЗКПО е предвидено, че в голямата си част промените, свързани с данъчното третиране на разходите за лично ползване, влизат в сила от 01.01.2016 г.

  Новите постановки за данъчно третиране на личното ползване, в аспекта на прякото данъчно облагане и по-конкретно през призмата на ЗКПО, са следните:

  1.С направените промени в ЗКПО и ЗДДФЛ не се въвежда нов вид данък, а се създава облекчен ред за данъчно третиране на разходите за фирмени активи и персонал, използвани както за дейността, така и за лични цели от определен кръг физически лица.

  Облекченият ред за данъчно третиране се прилага за доходите в натура, представляващи разходи в натура по смисъла на § 1, т. 83 от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗКПО.

  Съгласно § 1, т. 83 от ДР на ЗКПО „разходи в натура“, за целите на чл. 204, ал. 1, т. 4, е частта, съответстваща на личното ползване на активите и/или персонала, от счетоводните разходи, които не попадат в чл. 204, ал. 1, т. 1-2 и са свързани със собствени, наети или предоставени за ползване активи и/или персонал, използвани както за дейността, така и за лично ползване. Когато активите са данъчни амортизируеми активи, вместо счетоводните разходи за амортизации се вземат предвид данъчните амортизации. Не са разходи в натура за целите на чл. 204, ал. 1, т. 4 разходите, извършени в полза на физически лица, които представляват придобит доход по смисъла на чл. 11, ал. 3 ЗДДФЛ. Не са разходи в натура и разходите, свързани с използването на собствени, наети или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване и/или свързани с използване на персонал, когато за използването им се дължи възнаграждение.

  2.Новият облекчен ред за данъчно третиране на доходите в натура, представляващи разходи в натура по смисъла на § 1, т. 83 от ДР на ЗКПО, се състои в предоставеното право на избор на ред за облагане, а именно:

  С разпоредбата на чл. 24, ал. 3 ЗДДФЛ е предвидено право на работодателите да изберат да облагат с данък върху разходите по чл. 204, ал. 1, т. 4 ЗКПО доходите в натура, представляващи разходи в натура по смисъла на § 1, т. 83 от ДР на ЗКПО.

  Правото на избор на ред за облагане не може да се прилага за отделни физически лица.

  Съгласно ал. 4 на чл. 24 ЗДДФЛ доходите в натура, обложени по реда на чл. 204, ал. 1, т. 4 ЗКПО, не се включват в облагаемия доход по ал. 1 на чл. 24 ЗДДФЛ.

  От цитираните разпоредби на ЗДДФЛ произтича, че работодателите следва да изберат:

  • или да третират посочените разходи в натура по смисъла на § 1, т. 83 от ДР на ЗКПО като доходи в натура на физическите лица със съответстващото на това третиране облагане на доходите по реда на ЗДДФЛ и прилагане на правилата за задължително обществено и здравно осигуряване за тези доходи, или
  • да облагат разходите в натура по реда на ЗКПО с данък върху разходите, който е окончателен.

  В мотивите към ЗИДЗКПО е посочено, че при направен избор за облагане на доходите в натура с данък върху разходите по реда на ЗКПО, те няма да са обект на задължително обществено и здравно осигуряване, като за целта е поет ангажимент да бъдат направени необходимите промени в съответните подзаконови нормативни актове след приемането и обнародването на
  ЗИДЗКПО.

  Редът за упражняване на правото на избор е уреден в чл. 217, ал. 3 ЗКПО. Работодателите могат да избират как да облагат доходите в натура, представляващи разходи в натура, ежегодно, като упражняват този избор еднократно с годишната данъчна декларация по ЗКПО за предходната година. Направеният избор ще важи за цялата календарна година и за всички физически лица, които ползват фирмени активи за лични цели (чл. 217, ал. 3 ЗКПО). Това правило е важно, защото основният режим на облагане на доходите в натура, представляващи разходи в натура, всъщност е по реда на ЗДДФЛ и ако данъчно задължените лица решат да се възползват от правото си на избор за облагане по реда на ЗКПО, те задължително трябва да упражнят този избор в годишната си данъчна декларация по ЗКПО за предходната година, като трябва да правят такъв избор за всяка една година. Ако пропуснат да направят избор за някоя от годините, се прилага общият ред, предвиден в ЗДДФЛ, както и редът, предвиден в осигурителното законодателство.

  Във връзка с упражняването на правото на избор е необходимо да се имат предвид и предвидените преходни режими за 2016 г. (§ 13 от ПЗР на ЗИДЗКПО):

  • Изборът за 2016 г. се декларира със съответния вид годишна данъчна декларация, подавана от данъчно задълженото лице за 2016 г. - това означава, че в образците на предвидените в ЗКПО годишни данъчни декларации за 2016 г. трябва да се създаде възможност да се направи избор както за 2017 г., така и за 2016 г.
  • За данъчно задължените лица, които до обнародването на промените са облагали разглежданите доходи в натура по реда на ЗДДФЛ, е предложен избор:

  а) да продължат да прилагат този ред до края на 2016 г., или

  б) да обложат с данък върху разходите по реда на ЗКПО разходите, свързани с лично ползване, за периода от 1-во число на месеца, следващ датата на обнародването на закона, до 31.12.2016 г.2 (от 01.10.2016 до 31.12.2016 г.).

  3. Категориите физически лица, за които е приложимо правото на избор за облагане по реда на ЗКПО на доходите в натура, представляващи разходи в натура, са:

  • работници и служители;
  • лица, наети по договори за управление и контрол;
  • лица, упражняващи личен труд по смисъла на § 1, т. 26, буква „и“ от ДР на ЗДДФЛ (съдружници и член-кооператори, както и акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, полагащи личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери).

  4.Като обект на облагане с данък върху разходите в чл. 204, ал. 1, т. 4 ЗКПО са посочени разходите в натура, свързани със собствени, наети и/или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване и/или свързани с използване на персонал от страна на лицата, посочени в предходната точка 3.

  С оглед на така определения обект на облагане е полезно да се акцентира върху някои изключения, които не попадат в обхвата на облекчения ред за данъчно третиране, като например:

  • разходи за стоки и услуги, които са предоставени в полза на съответните физически лица от трети лица, когато тези разходи не са свързани с използването на фирмени активи. Например разходи, поети от дружество, за ремонт на дома на управителя, извършен от трето лице. Ако обаче за целта е използван работник на дружеството и за тази услуга управителят не дължи на същото възнаграждение3 (т.е. ремонтът се извършва за сметка на дружеството), разходът ще попадне в обхвата на чл. 204, ал. 1, т. 4 ЗКПО;
  • разходи за активи, които са предоставени на изброените в чл. 204, ал. 1, т. 4 ЗКПО физически лица изцяло за лично ползване.

  В посочените примерни случаи е възможно разходите да се квалифицират или като възнаграждение на физическите лица, ако могат да бъдат определени като престация за положен от тях труд, като в този случай са данъчно признати, или да се третират като разходи, несвързани с дейността, включително като скрито разпределение на печалбата, ако са в полза на лицата, посочени в § 1, т. 5 от ДР на ЗКПО и не могат да бъдат обвързани с престирането на труд от съответното физическо лице.

  Например свързано със съдружник лице формално е назначено по трудов договор в дружеството, но всъщност не полага труд. Ако на това лице е предоставен служебен автомобил, лаптоп, мобилен телефон или друг актив, разходите, свързани с тези активи, трябва да се разглеждат като скрито разпределение на печалбата, а не да се облагат с данък върху разходите по реда на чл. 204, ал. 1, т. 4 ЗКПО.

  Съгласно чл. 204, ал. 2 ЗКПО облагането с данък върху разходите се прилага и когато отчитането на сумите по чл. 204, ал. 1, т. 1, 2 и 4 не води до намаляване на счетоводния финансов резултатза годината на счетоводното им отчитане. Това е нова постановка, която се прилага не само за данъка върху разходите по чл. 204, ал. 1, т. 4, а и за останалите данъци върху разходите (данък върху представителните разходи и данък върху социалните разходи, предоставени в натура). Този подход е познат от данъчното третиране на счетоводните разходи за амортизации4.

  Подходът е изключение от принципите на ЗКПО, но като мотив за възприемането му може да бъде посочено обстоятелството, че новият ред за данъчно третиране на личното ползване на фирмени активи на практика замества облагането на доходи на физическите лица.

  5. Данъчно задължени лица за данъка върху разходите са всички работодатели или възложители по договори за управление и контрол, или по правоотношения за полагане на личен труд по смисъла на § 1, т. 26, б. „и“ от ДР на ЗДДФЛ (чл. 207, ал. 3 ЗКПО).

  В тази категория попадат не само лицата, подлежащи на облагане с корпоративен данък, а и тези, които се облагат с алтернативен на корпоративния данък (бюджетни предприятия, организатори на хазартни игри или лица, избрали да се облагат с данък върху дейността от опериране на кораби). Тук попадат и лицата, които не са търговци, без оглед на това дали извършват сделки по чл. 1 от Търговския закон (ТЗ), или отдаване под наем на недвижимо и движимо имущество, за което се облагат с корпоративен данък, както и освободените от облагане лица.

  6.Правилата за определяне на данъчната основа се съдържат в чл. 215а ЗКПО.

  Общото правило е, че данъчната основа е сумата на разходите, свързани с фирмени активи и/или с използване на персонал за лично ползване за календарната година.

  Предвидени са специфични правила за определяне на данъчната основа по отношение на:

  • превозни средства;
  • недвижимо имущество;
  • активи, различни от посочените в първите две категории (например мобилни телефони, лаптопи и др.).

  Целта на групирането явно е да се създаде подходящ механизъм за определяне на данъчната основа, който да е едновременно лесен за прилагане и да отразява спецификата на активите. Поради тази причина в случаите, в които разпределението на разходите между дейността и личното ползване не се извършва чрез измерване на същите, е възприет подход за използване на съотношение, което за превозните средства се базира на изминати километри (чл. 215а, ал. 2, т. 1, б. „а“) или часове на използване (чл. 215, ал. 2, т. 1, б. „б“), или на фиксиран процент - 50 на сто (чл. 215а, ал. 2, т. 2), а за недвижимото имущество - на площ (чл. 215а, ал. 3, т. 1), или на часове на използване (чл. 215а, ал. 3, т. 2). Това съотношение се прилага към общия размер на разходите и по този начин се определя данъчната основа за облагане с данък върху разходите. За третата категория, която включва разнообразни видове активи, и в случаите, когато не може да бъде документално обоснован друг размер на основа, е предвидено данъчната основа да бъде 20 на сто от общия размер на разходите за съответния актив (чл. 215а, ал. 4).

  Съществена разлика в сравнение с начина на определяне на данъчната основа за останалите данъци върху разходите (например за социалните разходи, предоставени в натура) е това, че ако личното ползване е свързано с амортизируеми активи, се вземат предвид данъчните разходи за амортизации, а не счетоводните такива5(вж. § 1, т. 83 от ДР на ЗКПО).

  Данъчната основа за данъка върху разходите в натура, свързани с използване на персонал, се определя съгласно общия ред на чл. 215а, ал. 1 ЗКПО, т.е. на база сумата на всички разходи, свързани с използването на персонал за лично ползване от лицата, посочени в чл. 204, ал. 1, т. 4 ЗКПО.

  По отношение на определянето на данъчната основа за лично ползване на превозни средства при прилагане на фиксирана основа в размер на 50 на сто от разходите, е предвиден облекчен ред за документиране. В този случай експлоатационните разходи, свързани с ползване на превозното средство както за служебни, така и за лични цели, няма да е необходимо да се документират с попълване на пътен лист или с друг подобен документ.

  Важно е да се има предвид, че за разлика от познатото досега документиране на разходите за експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност, понастоящем за доказване на експлоатационните разходи за превозни средства, използвани както за служебни, така и за лични цели, дори и при прилагане на данъчна основа 50 на сто от общия размер на разходите, ще е необходимо наличието на първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството - например фактура за придобиване на гориво.

  Казано с други думи, ако се прилага данъчна основа за облагане на разходите за лично ползване, свързани с превозни средства, в размер на 50 на сто от всички разходи за съответното превозно средство, за да са признати за данъчни цели, разходите за експлоатация следва да са документирани по следния начин:

  • за придобиване на горивото - с първичен документ (фактура);
  • за изразходване на горивото - не е необходимо документиране нито с пътен лист, нито с друг подобен на пътния лист документ, чрез който да се доказва фактическото потребление на гориво или да се доказва времето на използване.

  Интересен въпрос възниква най-вече по отношение на разходите за лично ползване на превозни средства6, който се свежда до това дали за различни превозни средства може да се приложат различните алтернативи, предвидени в чл. 215а, ал. 2 ЗКПО, или само една от тях за всички превозни средства, предоставени за лично ползване. Казано по друг начин, допустимо ли е разходите за лично ползване на едни превозни средства да бъдат облагани при данъчна основа 50 на сто от всички разходи (чл. 215, ал. 2, т. 2 ЗКПО), на други - при данъчна основа, базирана на километри, изминати за лично ползване (чл. 215а, ал. 2, т. 1, б. „а“ ЗКПО), а на трети - при данъчна основа, базирана на часовете на лично ползване (чл. 215а, ал. 2, т. 1, б. „б“ ЗКПО).

  Отговорът на този въпрос следва да се търси във формулировката на чл. 215а, ал. 2 ЗКПО, от която е видно, че данъчната основа се определя за всяко превозно средство поотделно и доколкото са предоставени няколко възможности, то всяка една от тях е приложима за всяко от едно от превозните средства.

  7. Ставката за данъка върху разходите в натура, свързани със собствени, наети или предоставени за ползване активи и/или персонал, предоставени за лично ползване, е 10 на сто.

  8.Както и останалите данъци върху разходите, и данъкът върху разходите за лично ползване се декларира със съответния вид годишна данъчна декларация, подавана от данъчно задълженото лице, и се внася веднъж годишно - в срок до 31 март на следващата календарна година.

  9.Във връзка с отмяната на данъка върху разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност, в сила от 01.01.2016 г., както и с оглед промяната на чл. 10, ал. 6, която също влиза в сила от 01.01.2016 г., е предвиден следният преходен режим:

  Съгласно § 15, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗКПО документална обоснованост на разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност, извършени от 01.01.2016 г. до датата на обнародване на този закон в „Държавен вестник“, е налице и когато те са документирани само с фискална касова бележка от фискално устройство, или с касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност, както и ако не е издаван пътен лист.

  Това означава, че документираните по този начин разходи, извършени през периода от 01.01.2016 г. до датата на обнародване на ЗИДЗКПО, са признати за данъчни цели.

  В ал. 2 на § 15 от ПЗР на ЗИДЗКПО е регламентирано, че при определяне на данъчната основа за данъка по чл. 204, ал. 1, т. 4 за 2016 г. за разходите в натура, свързани с превозни средства, разходите се отнасят към личното ползване, като общият размер на всички разходи, свързани с превозното средство, се умножи по 50 на сто, когато до обнародването на този закон в „Държавен вестник“ превозното средство е използвано и за управленска дейност и разходите за тази дейност са документирани само с фискална касова бележка от фискално устройство или с касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност, и/или не е издаван пътен лист.

  С цитираната разпоредба се създава яснота по отношение на случаите, при които до обнародването на ЗИДЗКПО превозното средство е използвано за управленска дейност при прилагане на облекчения ред за документиране (само с фискална касова бележка и/или без пътни листа) и едновременно с това то се ползва и за лични цели. В тези случаи е очевидно, че в общия случай е невъзможно със задна дата да бъдат изпълнени новите изисквания за документиране, така че да се определи данъчна основа за облагане с данък на разходите в натура, свързани с личното ползване, базирана на изминати километри или часове на използване7 (чл. 215а, ал. 2, т. 1 ЗКПО).

  Цветана ЯНКОВА,държавен експерт по приходите в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ в ЦУ на НАП
  ___________
  1 - Експертно обсъждане на този въпрос беше направено и по време на Четвъртата Национална експертна среща - 2016 по прилагане на ЗДДС и ЗКПО, проведена на 1 и 2 юни 2016 г. в НДК.
  2 - В тази хипотеза не е налице основание за възстановяване на внесени данъци върху доходите на физическите лица и осигурителни вноски за периода от 01.01.2016 до 30.09.2016 г.
  3 - Вж. § 1, т. 83 от ДР на ЗКПО, където е постановено, че не са разходи в натура разходите, свързани с използването на собствени, наети или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване и/или свързани с използване на персонал, когато за използването им се дължи възнаграждение.Тук следва да се посочи, че целта на предвиденото изключение е да се регламентира случаят, при който физическото лице заплаща за това, че ползва фирмен актив за лични цели, например физическо лице ползва за жилище фирмен имот, но заплаща наем. Въпросът е какво е данъчното третиране, ако физическото лица заплаща частично за личното ползване, а останалата част е за сметка на данъчно задълженото лице. Този въпрос не намира еднозначен отговор в закона, но следва да се отбележи, че така формулирано изключението по-скоро цели да обхване случаите, в които физическото лице дължи адекватно пазарно възнаграждение за ползването на активи или персонал. Ако между предприятието и физическото лице е договорено последното да покрие само част от разходите, то би следвало да се приеме, че е налице предвиденото в § 1, т. 83 от ДР на ЗКПО изключение за частта, която се покрива. В този случай на практика са налице разходи за лично ползване в размер на разликата между общия размер на разходите за лично ползване на съответния актив и определеното възнаграждение, дължимо от физическото лице. По въпроса е налице възможност и за друг прочит на закона, според който, ако е определено частично, но не символично, възнаграждение, разликата, поета за сметка на дружеството, формално няма да попадне в обхвата на разходите за лично ползване. Следва да се отбележи обаче, че в този случай би следвало за разликата до пазарната цена на възнаграждението да бъдат приложени правилата за данъчно третиране на сделки между свързани лица, а в някои от случаите - и за отклонение от данъчно облагане, например ако определеното възнаграждение е символично.
  4 - Следва да се отбележи, че по време на обсъжданията на законопроекта беше застъпено мнение, че разпоредбата на чл. 204, ал. 2 ЗКПО води до авансово облагане на разходи, за които няма сигурност, че ще бъдат признати за данъчни цели.
  5 - И този подход беше критикуван по време на обсъжданията на законопроекта - вж. авторския коментар на Велин Филипов, д.е.с., публикуван в книгата-годишник „Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 г.“, С., ИК „Труд и право“.
  6 - Този въпрос е относим и към другите видове служебни активи, предоставени и за лично ползване.
  7 - Дори и да не беше приета преходната разпоредба на § 15, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗКПО, данъчната основа за облагане на разходите за лично ползване на превозни средства трябваше да бъде определена по същия начин. Това е така, защото, ако превозното средство се ползва, освен за управленска дейност и за лични цели и ако експлоатационните разходи за управленска дейност са били документирани при условията на разпоредбата на чл. 10, ал. 6 ЗКПО преди промяната й (само с фискална касова бележка, и/или без издаване на пътен лист), а не по общия ред, предвиден в ЗКПО (с първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството, доказващ придобиването на гориво, и с пътен лист или друг подобен документ, чрез който да се удостовери действителното му изразходване по съответното предназначение), за да се признаят тези разходи за данъчни цели при новата постановка на закона, трябва да се приложи данъчна основа за определяне на данъка върху разходите за личното ползване в размер на 50 на сто от общия размер на разходите, свързани с превозното средство.

 • Промени в ЗДДС, отнасящи се до необлагането с ДДС на дарени храни в полза на хранителни банки

  В „Държавен вестник“, бр. 88 от 08.11.2016 г. бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС). Той ще влезе в сила от 01.01.2017 г.
  Същината на промените, направени в нормативната уредба на ДДС с този закон, е в дадената възможност при определени обстоятелства безвъзмездното предоставяне на хранителни стоки, за които е ползвано право на данъчен кредит при придобиването им, да не се третира като възмездна доставка по чл. 6, ал. 3, т. 2 ЗДДС, за която по правило се дължи данък.

  Както се знае, по силата на упоменатата разпоредба от ЗДДС, безвъзмездното прехвърляне на правото на собственост върху стока, за която при производството или придобиването й е ползван изцяло или частично данъчен кредит, се приравнява на възмездна доставка, за която в общия случай се начислява ДДС със ставка от 20 на сто. Правилото е изведено от нормата на чл. 16, ал. 1 от Директива 2006/112/ЕО (Директивата за ДДС), според която употребата от данъчно задължено лице на стоки, представляващи част от неговите стопански активи, за лични нужди или за нуждите на персонала му, или безвъзмездното разпореждане с такива стоки, или по-общо тяхната употреба за цели извън предмета на стопанската дейност на лицето, когато дължимият ДДС за тези стоки или техни съставни части е подлежал изцяло или частично на приспадане, се третира като възмездна доставка на стоки.

  При наличието в закона на нормата на чл. 6, ал. 3, т. 2, ако производител или търговец на храни (както и на всякакви други стоки) реши да дари част от тях на нуждаещи се лица, примерно защото скоро ще изтече техният срок на годност, той трябваше да начисли ДДС от 20 на сто по тази безвъзмездна доставка, щом е ползвал изцяло или частично право на данъчен кредит за тези храни. Това положение възпираше търговците да извършват подобни дарения, тъй като, ако бракуваха и/или унищожаха стоките след изтичането на срока им на годност, те нямаше да дължат ДДС. Като правно основание за липсата на подобно задължение служи нормата на чл. 80, ал. 2, т. 5 ЗДДС (вж. Решение № 2049 от 10.02.2011 г. на ВАС по адм. д. № 9318/2010 г., I о.), макар приложението на тази норма в подобни случаи често да се оспорва от органите по приходите, както и тази на чл. 185, ал. 2 от Директивата за ДДС.

  За да се създадат условия да не се стига до изхвърляне на подобни хранителни стоки, а да е възможно те да се даряват на определени лица и да могат да стигат до нуждаещите се от храна, в ЗДДС бяха направени изменения и допълнения в чл. 6, ал. 4, чл. 70, ал. 3, чл. 117, ал. 1 и чл. 124.

  1.Така, по силата на новата т. 4 от чл. 6, ал. 4, няма да се смята за възмездна доставка на стоки по чл. 6, ал. 3 (т. 2) ЗДДС безвъзмездното предоставяне на хранителни стоки към оператор на хранителна банка, когато към момента на предоставянето едновременно са изпълнени няколко условия. Преди да ги разгледаме, ще уточним, че по силата на § 9б от ДР на ЗДДС под „оператор на хранителна банка“ се разбира лице, получило разрешение по чл. 37п, ал. 4 от Закона за храните (ЗХ). Всъщност говорим за лица, които ще извършват дейности по хранително банкиране, а именно:

  • безвъзмездно получаване на храни от производители и търговци на храни;
  • складиране, съхранение и/или разфасоване и опаковане на дарените храни;
  • безвъзмездно предоставяне на дарените храни на нуждаещи се лица при спазване на изискванията за контрол и безопасност на храните по ЗХ.

  Съгласно чл. 37м, ал. 2 ЗХ разрешенията за оператор на хранителна банка се издават от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Разрешение за оператор на хранителна банка може да бъде издадено на юридическо лице с нестопанска цел, което отговаря едновременно на условията, посочени в чл. 37н ЗХ.

  А ето и условията, при чието наличие предоставянето на хранителни стоки на оператор на хранителна банка няма да се смята за доставка, приравнена на възмездна, и за нея няма да се дължи ДДС от предоставилия храната (независимо че за нея той е ползвал право на данъчен кредит):

  • единичната бройка от хранителната стока е с незначителна стойност. По този повод в закона е регламентирано, че „хранителна стока с незначителна стойност“ е стока, включена в списъка по чл. 37м, ал. 4 от Закона за храните, и е безвъзмездно предоставена в сроковете, определени по чл. 37м, ал. 5 от същия закон (§ 9а от ДР на ЗДДС);
  • операторът на хранителна банка е вписан в регистъра по чл. 37у от Закона за храните (ЗХ). Става въпрос за публичен регистър, който се води от БАБХ и съдържа издадените разрешения за оператори на хранителни банки;
  • хранителната стока е включена в списъка по чл. 37м, ал. 4 ЗХ. Това е списъкът на храните, обект на хранително банкиране, който се утвърждава със заповед на министъра на земеделието и храните, след съгласуване с министъра на финансите, по мотивирано предложение на изпълнителния директор на БАБХ. Заповедта и списъкът се публикуват на интернет страниците на Министерство на земеделието и храните и на БАБХ;
  • не е изтекъл срокът по чл. 37м, ал. 5 ЗХ, до който може да се доставя хранителната стока. Има се предвид, че упоменатият списък по чл. 37м, ал. 4 ЗХ ще съдържа информация за сроковете, от и до които могат да се даряват храните, преди изтичане на срока на годност или трайност на съответната храна. Идеята е стоките да бъдат дарявани на хранителните банки в последните 30 дни преди изтичането на срока им на годност/трайност. Дарения преди тази дата няма да попадат в обхвата на изключението, въведено с чл. 6, ал. 4, т. 4 ЗДДС и ще се облагат по общия ред на закона;
  • хранителната стока е с маркировка „дарение, не подлежи на продажба. Тук следва да се има предвид, че съгласно чл. 37м, ал. 9 ЗХ въпросната маркировка се поставя върху потребителската опаковка на храните по начин, непозволяващ нейното отстраняване, без да се наруши целостта на опаковката и без да прикрива каквато и да е част от информацията, съдържаща се на етикета. За безвъзмездно предоставените храни, които не са опаковани в потребителска опаковка, маркировката се поставя върху транспортната опаковка;
  • общата стойност на безвъзмездно предоставените хранителни стоки към оператори на хранителна банка за текущата календарна година не надхвърля 0,5 на сто от общата стойност на извършените от лицето облагаеми доставки на хранителни стоки през предходната календарна година. Това условие очевидно е въведено, за да се охранят интересите на фиска. Според разчетите на МФ, при посочения праг от половин процент потенциалните загуби за бюджета щели да бъдат около 7-8 млн. лв. Не е ясно как е достигнато този извод, при положение че без въвеждането на новата т. 4 в чл. 6, ал. 4 ЗДДС до подобно даряване на хранителни стоки най-вероятно нямаше да се стига, т.е. изобщо не бихме могли да предполагаме, че щеше да е налице начислен ДДС по чл. 6, ал. 3, т. 2 ЗДДС, който сега да пресмятаме като загуба за бюджета. Може би виждането на МФ е, че след като изтече срокът на годност на храните, ако за тях е било ползвано право на данъчен кредит, този данък е щял да бъде дължим на държавата, по силата на чл. 79, ал. 3 ЗДДС - мнение, което аз не споделям.

  Така или иначе, ако един доставчик на хранителни стоки е достигнал за дадена (текуща) календарна година сума на безвъзмездно дарените храни на оператори на хранителни банки в размер над 0,5 на сто от извършените от него облагаеми доставки на хранителни стоки за предходната календарна година, всяко следващо негово дарение на такива стоки през текущата година ще бъде приравнено на облагаема доставка и за нея ще се дължи ДДС от 20 на сто, освен ако за стоките не е ползвано право на данъчен кредит.

  Още на този ранен етап от съществуването на нормата на чл. 6, ал. 4, т. 4 ЗДДС могат да се посочат два негативни момента. Първият е свързан с факта, че ако през предходна календарна година едно лице не е извършвало доставки на хранителни стоки, но осъществява подобни сделки през текущата година и реши да направи дарение на храна от списъка по чл. 37м, ал. 4 ЗХ (и в срока по ал. 5 от чл. 37м) в полза на оператор на хранителна банка, дарението ще се смята за възмездна доставка, ако за стоките е ползвано право на данъчен кредит - нещо, което очевидно не е в духа на закона. На второ място, не е ясно дефиниран обхватът на понятието „облагаеми доставки на хранителни стоки през предходната календарна година“. Проблемът е дали тук се визират всякакви хранителни стоки, или само такива, които попадат в списъка на храните, обект на хранително банкиране, подлежащ на публикуване на интернет страниците на Министерство на земеделието и храните и на БАБХ. По този начин би могло да има и колебания дали визираното в закона съотношение от 0,5 на сто е достигнато, или не;

  • лицето, предоставило безвъзмездно хранителните стоки, няма изискуеми и неплатени публични задължения и през последните две години няма влязло в сила наказателно постановление за нарушение на чл. 180, 180а, 181, 182 и 185 ЗДДС.

  Също така, министърът на труда и социалната политика ще утвърждава със заповед списък на групите нуждаещи се лица и на лицата, оказващи социални услуги, на които операторите на хранителни банки могат да предоставят дарените храни. Заповедта и списъкът се публикуват на интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика (чл. 37м, ал. 8 ЗХ).

  2.На следващо място, законодателят е възприел схващането, че регистрираното по ЗДДС лице, предоставило безвъзмездно хранителни стоки в хипотезата на чл. 6, ал. 4, т. 4 ЗДДС, трябва да издава данъчен документ - протокол по чл. 117, ал. 2 ЗДДС (чл. 117, ал. 1, т. 5 от закона). Същият следва да бъде съставян не по-късно от 5 дни от датата, на която са предоставени хранителните стоки (чл. 117, ал. 3, изречение второ). А както се знае, протоколите по чл. 117 от закона по правило се издават в 15-дневен срок от датата, на която данъкът за документираното данъчно събитие е станал изискуем.

  Въпросът тук не е толкова в сроковете, в които трябва да бъде съставен протокол за безвъзмездно предоставените хранителни стоки по чл. 6, ал. 4, т. 4 ЗДДС, а защо изобщо е нужно издаването на подобен данъчен документ, в който, така или иначе, няма да фигурира вписан ДДС на отделен ред. Явно на този протокол ще се разчита да се контролира по-лесно обемът на извършваните дарения на храни, които няма да са приравнена на възмездна доставка и съответно не ще подлежат на облагане с ДДС.

  В тази връзка в закона е посочено, че протоколът за безвъзмездното предоставяне на хранителни стоки по чл. 6, ал. 4, т. 4 ЗДДС ще се отразява в дневника за продажбите, съответно в справка-декларацията за ДДС по ред, определен в ППЗДДС (чл. 124, ал. 9 от закона).

  3.В съответствие с възприетата идея за превръщането на разглежданите дарения в доставки, които са извън предметния обхват на закона и за които не трябва да се дължи данък, в ЗДДС е направено още едно допълнение. Имам предвид създадената т. 9 в чл. 70, ал. 3. С нейното наличие се указва изрично, че макар доставката по чл. 6, ал. 4, т. 4 от закона да е безвъзмездна и с нея да не се осъществява икономическа дейност, лицето, което я извършва, ще има право на данъчен кредит за стоките, които са неин предмет.

  Понеже доставката на стоки по чл. 6, ал. 3, т. 2 ЗДДС може да бъде приравнена на възмездна само ако за стоките е упражнено изцяло или частично право на данъчен кредит, то нормата на чл. 70, ал. 3, т. 9 от закона изглежда в известна степен не на мястото си. По-скоро идеята е, че лицата, даряващи хранителни стоки на оператор на хранителна банка, не следва да правят корекция на вече приспаднатия за стоките данъчен кредит, независимо че ще осъществят с тях доставки, които са извън рамките на независимата икономическа дейност.

  В крайна сметка хранителните стоки, които ще са предмет на безвъзмездни доставки по чл. 6, ал. 4, т. 4 ЗДДС в полза на оператор на хранителна банка, ще бъдат изцяло освободени от тежестта на данъка - той няма да се понася нито от доставчиците на стоките, нито от крайните им потребители.

  Ивайло КОНДАРЕВ,данъчен консултант

 • Промени, свързани с някои основания за регистрация и дерегистрация по реда на ЗДДС, в сила от 01.01.2018 г.

  Както вече коментирахме на страниците на списанието*,1 в „Държавен вестник“, бр. 97 от 05.12.2017 г., бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС).
  В настоящото изложение ще разгледаме новите най-важни разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), свързани с основанията за регистрация и дерегистрация, влизащи в сила от 01.01.2018 г.
  Направените промени в ЗДДС са във връзка с необходимостта от прецизиране на разпоредби, които създават затруднения при практическото прилагане на закона, както и с цел хармонизиране на българското данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви и решения на Съда на Европейския съюз в областта на косвеното облагане.
  Същевременно, с цел отстраняване на възникнали в практиката затруднения, са извършени и някои редакционни, и технически промени, както и промени, свързани с уеднаквяване на използваните в закона термини, в съответствие с направени промени в други нормативни актове.

  Намаляване на сроковете за подаване на заявление за задължителна регистрация по ЗДДС от 14 на 7 дни от възникването на основание за регистрация по закона

  Това е една от най-съществените промени, тъй като ефективно се намалява срокът за подаване на заявлението за задължителната регистрация.

  Съгласно новите норми на чл. 96 ЗДДС относно задължителната регистрация и чл. 132 ЗДДС, уреждащ реда за задължителната регистрация на неперсонифицирано дружество, когато съдружникът е регистриран по закона след датата на създаване на неперсонифицираното дружество, заявлението за регистрация от 01.01.2018 г. ще се подава в 7-дневен срок.

  Във връзка с посочените разпоредби е променена и разпоредбата на чл. 101, ал. 6 ЗДДС. Съгласно нейния императив, в срок 7 дни от постъпването на заявлението органът по приходите извършва проверка на основанието за регистрация, независимо дали тя е задължителна, или доброволна.

  Същевременно е разширен обхватът на основния текст на задължителна регистрация, определящ облагаемия оборот за целите на ЗДДС - този на чл. 96, ал. 1.

  Съгласно неговия императив, в случаите когато оборотът от 50 000 лв. е достигнат за период, не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът. Новата хипотеза облагаемият оборот „да е достигнат за период, не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия“ цели да противодейства на лицата, които избягват регистрация по ЗДДС при извършване на облагаема дейност за определен период от годината (най-често осъществяване на дейност в сезонни обекти в рамките на 2-3 месеца годишно). Именно поради това се намалява и срокът за подаване на заявление за регистрация. В тази връзка и предвид, че всяко данъчно задължено лице следи за възникване на задължението за регистрация ежемесечно към края на месеца и подаването на заявление става въз основа именно на установения в последния ден на месеца оборот, ще се ускори самата процедура по регистрация.

  Административнонаказателни разпоредби в случай на неподадено в срок заявление за регистрация

  Същевременно с всички нови промени в закона данъчно задължените лица ще трябва да съблюдават новите по-кратки срокове акуратно, за да не изпаднат в просрочие и респективно да не допускат да им се налагат административнонаказателни санкции.

  Въз основа на тези съображения е приета новата разпоредба на чл. 102, ал. 4 ЗДДС.

  Тя постановява, че за определяне на данъчните задължения на лицето в случаите по чл. 96, ал. 1, изречение второ от закона, когато лицето е било длъжно, но не е подало заявление за регистрация в срок, се приема, че то дължи данък за облагаемите доставки, с които надхвърля облагаемия оборот от 50 000 лв., от датата, на която е надвишен оборотът, до датата, на която е регистрирано от органа по приходите, или до датата, на която са отпаднали основанията за регистрация. За облагаемата доставка, с която се надхвърля облагаемият оборот, се дължи данък. Лицето дължи данък и за получените облагаеми доставки на услуги, за които данъкът е изискуем от получателя, и за облагаемите вътреобщностни придобивания, осъществени през този период.

  Промени относно условията и реда за регистрация на неперсонифицирано дружество

  Последното допълнение в ЗДДС, свързано с основанията за регистрация, което ще разгледаме, касае регистрацията на неперсонифицирано дружество.

  Съгласно редакцията на чл. 132, ал. 6 ЗДДС регистрацията на неперсонифицирано дружество се извършва с подаване на заявление за регистрация в 7-дневен срок от датата на създаване на неперсонифицираното дружество, която се смята за дата на регистрация на дружеството по този закон.

  Когато съдружникът се регистрира по този закон след датата на създаване на неперсонифицираното дружество, заявлението се подава в 7-дневен срок от датата на регистрацията на съдружника, която се смята за дата на регистрация на дружеството по този закон.

  Следователно визираните текстове уреждат задължителна регистрация на неперсонифицирано дружество, когато съдружникът е регистриран по закона след датата на създаване на неперсонифицираното дружество. Промяната цели да не се допуска възможност дружеството да остане нерегистрирано по ЗДДС при наличие на съдружници, които са вече регистрирани по закона, което би способствало за заобикаляне на облагането с ДДС.

  Предвиден е преходен режим за случаите, когато съдружникът в неперсонифицирано дружество е регистриран по ЗДДС до 31.12.2017 г., а самото неперсонифицирано дружество не е регистрирано по закона до тази дата

  В разпоредбата на § 34 от ПЗР на ЗИДЗДДС е указано, че когато след датата на създаване на неперсонифицирано дружество, което не е регистрирано по закона, съдружникът е регистриран по закона до 31.12.2017 г. включително, заявлението за регистрация по чл. 132, ал. 5 се подава в едномесечен срок от влизането в сила на този закон.

  Целта на законодателя е да даде достатъчен период от време за своевременната регистрация на неперсонифицираните дружества в т.нар. „заварени случаи“ при влизането на закона в сила.

  Отменени са изискванията относно регистрацията при обезпечение и неговия размер

  Разпоредбите на чл. 176а и 176б ЗДДС са отменени.

  Промяната е направена с оглед намаляване на административната тежест на лицата, за които е налице възможност за отказ на регистрация поради непредоставяне в указания срок на обезпечение в пари, в държавни ценни книжа или в безусловна и неотменяема банкова гаранция за срок една година, и за което са налице данни, че един или няколко от собствениците, управителите, прокуристите, мажоритарните съдружници или акционерите му са или са били към момента на възникване на задълженията собственици, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери, членове на органи за управление или контрол на лица с неуредени задължения за данък върху добавената стойност над 5000 лв.

  Същевременно в § 38 от ПЗР на ЗИДЗДДС е указано, че предоставеното до 31.12.2017 г. обезпечение по реда на отменените чл. 176а и 176б ЗДДС следва да се усвоява по реда за принудително изпълнение, предвиден в ДОПК, при наличие на неуредени задължения на лицето за ДДС, глоби или имуществени санкции, във връзка с нарушения по закона. Обезпечението или остатъкът от него, след усвояването, се освобождава от компетентния орган по приходите в 30-дневен срок от постъпване на искане от данъчно задълженото лице в случаите, когато в същия срок не е възложена ревизия.

  Промени относно процедурите на дерегистрация на данъчно задължените лица

  Процедурата за дерегистрация по инициатива на лицето, посочена в чл. 109, ал. 1 ЗДДС, на свой ред, също е допълнена.

  Съгласно нейния императив, в случаите по чл. 107, т. 3 и при прекратяване на юридическо лице с ликвидация, лицето подава заявление за дерегистрация в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, в 14-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство по чл. 107.

  Измененията в процедурата за дерегистрация по инициатива на органа по приходите са уредени в чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗДДС.

  При прекратяване на юридическо лице без ликвидация или на неперсонифицирано дружество, или на осигурителна каса е налице основание за задължителна дерегистрация и тя се прекратява по инициатива на органа по приходите служебно с издаването на акт за дерегистрация. Така с приетата редакция на визираната норма отпада задължението да се подава заявление за дерегистрация от данъчно задълженото лице, с което се цели намаляване на административната тежест и икономия на време за гражданите и юридическите лица.

  Милена КИРИЛОВА, юрист
  __________
  1* Вж. статията „Преглед на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2018 г.“, с автор Ивайло Кондарев, публикувана в бр. 1 от 2018 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право“, с. 25 (бел. ред.).

 • Промените в данъчните закони за 2016 г. Новото счетоводно законодателство през 2016 г. Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство

  25 – 26 февруари 2016 г.
  София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Европа”
  Лектори: Доц. д-р Людмила Мермерска, Велин Филипов, д.е.с., Калина Златанова
  Цена: 300.00 лв.
  Местата за семинара са запълнени!
  Заповядайте на новия ни семинар по същата тематика през месец март!

 • Промените в данъчните закони за 2016 г. Счетоводно приключване и данъчно облагане на 2015 г. Новото счетоводно законодателство през 2016 г. Актуални въпроси по прилагането на ДОПК

  20 – 22 януари 2016 г.
  София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Европа”
  Лектори: Велин Филипов, д.е.с., Доц. д-р Людмила Мермерска, Росен Иванов, Валентина Василева
  Цена: 300.00 лв.
  Местата за семинара за запълнени!
  Заповядайте на същия семинар на същото място в дните 25 – 26 февруари 2016 г.!

Книги