Sidebar

Меню

трудова злополука

 • Дайджест "Труд и право", 2017 г., кн. 12

  Рубрика: Трудови отношения

  Kак ще работим по празниците и заплащане на труда, положен в празничен и почивен ден
  авторски материал
  Автор / източник: Жанет Богомилова
  стр. 5

  Митове и факти в трудовото право - За инспекцията по труда
  авторски материал
  Автор / източник: Андрей Александров, д-р
  стр. 13


  Рубрика: Държавна служба

  Oтносно правото на платен годишен отпуск на държавен служител с намалена работоспособност
  авторски материал
  Автор / източник: Емилия Александрова
  стр. 18


  Рубрика: Човешки ресурси

  Kак да постигаме успешно целите си през новата година
  авторски материал
  Автор / източник: Ирена Жотева
  стр. 21


  Рубрика: Заплащане и обещетения

  Подготвя се ратификацията на Конвенция № 131 на МОТ за минималната работна заплата
  авторски материал
  Автор / източник: Васил Мръчков, проф. д.ю.н.
  стр. 26


  Рубрика: Безопасност и здраве при работа

  Задължително застраховане за риска „трудова злополука“ и коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2018 г.
  авторски материал
  Автор / източник: Калина Петкова
  стр. 34

  Заповед № РД 01-883 от 03.11.2017 г. на МТСП
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 38


  Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

  Hовости в законодателството в сферата на пазара на труда
  авторски материал
  Автор / източник: Атанаска Тодорова
  стр. 41


  Рубрика: Социално осигуряване

  Oсигуряване на лицата, работещи при сумирано изчисляване на работното време
  авторски материал
  Автор / източник: Вержиния Заркова
  стр. 51

  Правила за изплащане на „коледна добавка“ към пенсиите за декември 2017 г.
  авторски материал
  Автор / източник: Елка Атанасова
  стр. 67


  Рубрика:Здравно осигуряване

  Зачитане на здравноосигурителни права и ред за проверка на здравноосигурителния статус
  административна практика
  Автор / източник: НАП
  стр. 70

  Професионални празници през януари
  стр. 74

  Указател на публикациите в дайджест "Труд и право" през 2017 година
  стр. 75

  Важно е да знаете
  стр. 95

   

 • Задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“

  Разяснение

  Ежегодно, в края на ноември, в „Държавен вестник“ се обнародва заповед на министъра на труда и социалната политика, с която се определят коефициентите на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през следващата година. В тази заповед се посочва и средният коефициент на трудов травматизъм за страната, който е важен, тъй като на задължително застраховане подлежат работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната. В тази връзка, на основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда, министърът на труда и социалната политика издаде Заповед № РД-01-681 от 12.10.2016 г. за определяне на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2017 г.(обн. ДВ, бр. 86 от 01.11.2016 г.)*1.

  Нормативният акт, определящ реда за задължителното застраховане на работниците и служителите, е Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ (обн. ДВ, бр. 15 от 2006 г., изм. и доп. бр. 68 от 2006 г., изм. бр. 46 от 2007 г. и бр. 5 от 2010 г.), приета на основание чл. 52, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).

  Както бе посочено, изисква се задължително да бъдат застраховани работниците и служителите от икономически дейности, които имат коефициент на трудов травматизъм (определен по формула), по-висок от средния, установен за страната. Този коефициент се определя за тригодишен период, предшестващ годината на застраховането. В наредбата участват коефициентите на честота и тежест на трудовите злополуки.

  Икономическата дейност на предприятието се определя съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД - 2008).

  Следва да се подчертае, че независимо от това, дали дадено предприятие попада в категорията за задължително застраховане, не всички членове на персонала му задължително следва да се застраховат.

  Работниците и служителите, които подлежат на задължително застраховане (ако предприятието е предвидено за това), се определят с писмена заповед на работодателя, след консултации със Службата по трудова медицина и с комитета по условия на труд. Провеждането на тази консултация се удостоверява с протокол.

  С колективен трудов договор могат да се определят допълнително работници и служители, които задължително се застраховат за риска „трудова злополука“, при доказана необходимост и реализиран риск.

  Задължителната застраховка „Трудова злополука“ покрива следните рискове:
  1. смърт на застрахованото лице вследствие на трудова злополука;
  2. трайно намалена работоспособност вследствие на трудова злополука;
  3. временна неработоспособност вследствие на трудова злополука.

  Както се вижда, задължителната застраховка не обхваща професионалната болест и общото заболяване.

  Застрахователната сума по застраховка „Трудова злополука“ се определя на база на месечната брутна работна заплата на застрахованите работници и служители, към момента на сключване на застраховката.

  Застрахователната сума не може да бъде по-малка от 7-кратния размер на годишната брутна работна заплата на съответния работник или служител за 12-те месеца, предхождащи момента на сключване на застраховката.

  При смърт на застрахованото лице застрахователите следва да изплатят обезщетение в размер на застрахователната сума за съответния работник и служител, определена на база на 7-кратния размер на годишната му брутна работна заплата при сключване на застрахователния договор.

  При трайно намалена работоспособност обезщетението е процент от застрахователната сума за съответния работник или служител, равен на процента трайно намалена работоспособност на работника или служителя, установен от съответния компетентен орган на медицинската експертиза на работоспособността.

  При временна неработоспособност се изплаща процент от месечната брутна работна заплата на работника или служителя, при която е сключена застраховката, за всеки започнат месец временна неработоспособност, в зависимост от продължителността на загубената работоспособност. Тези проценти са посочени в наредбата.

  Когато застрахованото лице е имало определен процент трайно намалена работоспособност преди настъпването на трудовата злополука, този процент не се отчита при определяне на процента на трайно намалената работоспособност, вследствие на злополуката.

  В случай на изплатено обезщетение за временна неработоспособност, вследствие на трудова злополука и последваща трайно намалена работоспособност на застрахованото лице до 1 година от датата на злополуката, дължимото застрахователно обезщетение или сума за трайно намалена работоспособност се намалява с размера на изплатеното обезщетение за временно намалена работоспособност.

  Дължимото застрахователно обезщетение или сума следва да се изплати на застрахованото лице, а в случай на смърт - на законните му наследници.

  Застрахователната премия по задължителната застраховка „Трудова злополука“ е годишна или месечна, в зависимост от срока на трудовото правоотношение между работника или служителя и работодателя.

  Застрахователната премия маже да бъде разсрочвана на месечни, тримесечни, или шестмесечни вноски, както и при други схеми, договорени между страните.

  Конкретните размери на тези премии се определят в застрахователния договор.

  Договорът се сключва от работодателя и застрахователя за всяка календарна година. Срокът на сключването не може да бъде по-дълъг от 12 месеца и по-кратък от 1 месец.

  Ползваното в наредбата понятие „трудова злополука“ е по смисъла на чл. 55, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.

  Контролът по изпълнение на задължението на работодателите по Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ се осъществява от ИА „Главна инспекция по труда“.

  Задължителната застраховка „Трудова злополука“ не е само едно законово задължение. Тя е добър механизъм за закрила при необходимост на работниците и служителите, и е важен елемент на социалната политика.

  Инж. Веселин ЦОНЕВСКИ, експерт по ЗБУТ
  _______
  1* Заповедта за определяне на трудовия травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2017 г. е публикувана след статията в този брой на дайджеста (бел. ред.).

 • Списание "Информационен бюлетин по труда", 2016 г., кн. 05

  Рубрика: Трудови отношения

  Когато в резултат на трудова злополука или професионална болест е настъпила смърт на работника или служителя, за работодателя възниква имуществена отговорност за вредите
  авторски материал
  Автор / източник: Лариса Тодорова
  стр. 5

  Дисциплинарните наказания не могат да се налагат от длъжностно лице, което няма ръководни функции
  авторски материал
  Автор / източник: Лариса Тодорова
  стр. 8

  Обясненията на работника или служителя следва да бъдат поискани по повод на извършено от него дисциплинарно нарушение
  авторски материал
  Автор / източник: Лариса Тодорова
  стр. 9

  Писмо № 94-739 от 12.04.2016 г. на МТСП
  Право на обезщетение на държавния служител при прекратяване на служебното правоотношение, когато отговаря на условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване Ако лицето е работило като държавен служител по служебно правоотношение и отговаря на условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от КСО, то има право на обезщетение по чл. 106а, ал. 3а от Закона за държавния служител при прекратяване на служебното правоотношение.
  административна практика

  Автор / източник: МТСП
  стр. 11

  Писмо № 94-673 от 12.03.2016 г. на МТСП
  Ежегодно оценяване на държавния служител за изпълнение на заеманата от него длъжност На оценяване подлежи всеки държавен служител, който има действително отработени най-малко 6 месеца за една календарна година.
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 12

  Писмо № 94-625 от 08.03.2016 г. на МТСП
  Обезщетение при пенсиониране по чл. 68, ал. 3 КСО При прекратяване на трудовото правоотношение работникът/служителят има право на обезщетение от 6 брутни заплати, независимо че право на пенсия е придобил при условията на чл. 68, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, щом като то е придобито преди прекратяване на трудовия му договор.
  административна практика

  Автор / източник: МТСП
  стр. 13

  Писмо № 26-659 от 23.12.2015 г. на МТСП
  Обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ се полага, след като трудовият договор бъде прекратен, дори да не е на датата на придобиване право на пенсия Разпоредбата на чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда не изисква трудовият договор на работника/служителя да бъде прекратен на датата, на която придобива право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, за да има право на посоченото обезщетение.
  административна практика

  Автор / източник: МТСП
  стр. 14


  Рубрика: Социален диалог. Жизнено равнище

  Анализ на регистрираните от Националния институт за помирение и арбитраж случаи на колективни трудови спорове и стачни действия през 2015 г.
  авторски материал
  Автор / източник: Жасмина Саръиванова, Искрена Йорданова, Камелия Стоянова
  стр. 16


  Рубрика:Условия на труд

  Европейската агенция за безопасност и здраве при работа стартира кампанията “Здравословни работни места за всички възрасти” 2016-2017 г.
  авторски материал
  Автор / източник: Европейска агенция за безопасност и здраве
  стр. 30

  Стартира нова схема по ОП “Развитие на човешките ресурси” “Добри и безопасни условия на труд”
  Автор / източник: МТСП
  стр. 39


  Рубрика: Насърчаване на заетостта

  Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност
  авторски материал
  Автор / източник: Атанас Колчаков
  стр. 41


  Рубрика: Социално осигуряване

  Осигуряване за трудова злополука и професионална болест
  административна практика
  Автор / източник: НОИ
  стр. 61

  Процедура за установяване на трудовите злополуки
  административна практика
  Автор / източник: НОИ
  стр. 64


  Рубрика: Европейски социални практики

  Социални помощи в държавите - членки на Европейския съюз. Кога е налице законосъобразен отказ за отпускането им съгласно съдебната практика на Съда на ЕС
  авторски материал
  Автор / източник: Мариана Василева
  стр. 74

  Вашите права в Европа Какви помощи и обезщетения може да получите в Испания
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 81


  Рубрика: Информационен микс

  Трудът и социалната политика от 10 април до 10 май 2016 г.
  стр. 83

Книги